4
Pavoro ishintsitagakerira Timoteo
Impogini impigaatera Jesokirishito impegapaakempara igoveenkariegite maganiro aiñokyarira yaniaigi intiegiri kamageigankitsirira, inkantaigapaakeri tyanirika vetsikankitsi kametiri, aikiro tyanirika vetsikankitsi terira onkametite. Irirori ineaigakai maika. Ario ikañotaka Tasorintsi ineaigakai irirori, irorotari nonkantantakempirira pinkantakanira pinkenkitsatakotasanotakeri Jesokirishito pinkantaigakerira maganiro tyara ikanta Tasorintsi yogavisaakotantira. Pogotagaigakeri kogaigankitsinerira, aikiro terira inkogaige. Pinkanomaantakera, pishintsitagantakera. Negintekya pogotagantake gara pikisavageta. Agapaakempatari kutagiteri ganigera ikogaigi inkemisantaigakerira kenkitsaigirorira Niagantsisanorira, inti inkogaigake pashini gotagaigakerineririra tatarika ikogaigakerira iriroegi irishineventaiganakemparira. Ganige ikemisantaigairo Iriniane Tasorintsi, onti inkemisantasanoiganake ikenkiageigirira pairaninirira. Kantankicha viro ariompatyo pinegintevagetanakempari pisuregetanakemparora kametiripage, pantsipereakovagetanakempara magatiro. Pimpiriniventavagetanakerora pinkenkitsatakovagetanakerira Jesokirishito pinkantaigakerira maganiro tyara ikanta Tasorintsi yogavisaakotantira. Pintsatagasanotanakerora magatiro ikogagetirira irirori.
Naro omirinka natsipereaventavagetakero nantavagetakenerira Atinkami. Ario nokañotaka pairani kigonkero maika. Maikari panikya aganaempa nonkamantanaemparira impo noatanae nontimimotakerira. Omirinka nopomirintsiventavagetakaro nontsatagagetakerora ikantagetakenarira, kantankicha maikari maika mataka notsatagagetakero magatiro. Teratyo nampakuimatero nokematsatakerira. Irirori inti Joesesanorira, katinkatari yogagetakero magatiro ikantakera tyara inkantakenkani paniropage matsigenka. Ineakena nokematsatasanotakerira irorotari maika yogiakagakena matsairintsi iramatsaitakenara impogini, kantankicha gara paniro naro yamatsaiti, irimaigakerityo aikiro maganiro giasanoigavakeririra impigaatera.
Ikamantagetanairira
Maika, notomi, povetsikagetanakempara pimpokapagera shintsi pineakitenara. 10 Ataketari yovashigantanakena Irimashi iatakera Tesaronikaku, pairotari avisake ishineventagetakarora kipatsipagekutirira. Yogari Keresente onti iatake Garashiaku. Irirokya Tito onti iatake Iramashiaku. 11 Panivanisano notentaarira Irokashi. Impo pimpokakerika paganakerira Marokoshi pintentakerira, nokogaketari irimutakovagetakenara. 12 Yogari Tikiko notigankakeri Epesoku. 13 Pimpokakerika pamaenarora nomanchaki noganakerira Toroashiku ivankoku Karipo. Aikiro pamaenarora nosankevantite, irorosanotyo sankevanti notsirinkantagetarira.
14 Yogari Arijantero pitankamenivagetatsirira asuromenta yatsipereakagavagetakena ikisakagantakenara. Maika arione, tsikyata inkisashitakempari Atinkami, 15 ikisashivagetakenatari nokenkitsatakotakerira Jesokirishito. Tsikyanira ikishimpikari viro aikiro.
16 Oketyosanora yamaitanakenara joeseku tera intimumate paniro niaventumatenanerira, maganirotari yogapuntagaigakena, panirotyo noniaventakara naro. Kantankicha tera nonkoge inkenkiakagaigakerira Tasorintsi impogini. 17 Kantankicha yogari Atinkami imutakovagetakena ishintsitagakenara. Nagaveantakarira nokenkitsatakovagetanakerira Jesokirishito kameti inkemaigakeniri maganiro terira iriroegi jorioegi. Ario ikañotakena maika yogavisaakotakenara teniri impimantaitena irogaitakenara. 18 Ariompatyo irogavisaakotanakenari ovashi iramanakena enoku itimira. ¡Tsame ankantakanira ashineventavageigakempari ankantaigakerira pairo ikametiti! Ario onkañotakempa. Amen.
19 Pinkantakerora Pirishika aiño nosuretakaro. Ario ikañotaka Akira irirori nosuretakari, intiegiri aikiro iitaneegi Oneshiporo pinkantaigakerira nosureigakari. 20 Yogari Erashito aiñokya Korintoku. Yogari Toropimo nokanakeri Miretoku imantsigavagetaketari. 21 Viro, notomi, pimpokapagera shintsi tekyara onkatsinkagitetae. Yogaegiri Eovoro, Porinte, Irino, Keraoria intiegiri maganiro apigematsaegine ikogaigake pinkemakoigakerira aiñoegi isuretakoigakempi.
22 Maika, notomi, nokogake intentavagetakempira Atinkami Jesokirishito. Ario inkañotakempa Tasorintsi inkavintsaavageigakempira viroegi maganiro. Maika intagati,Pavoro