PAVORO ITSIRINKAKENERIRA TITO
1
Ikamantakerira kametikya inake
¿Aiñovi notomi Tito kametikyarika pinake? Narori aiñona aka kametikya nonake. Naro nanti iromperane Tasorintsi, aikiro nanti iritigankane Jesokirishito. Irirori itigankakena nonkematsatagaigakerira maganiro ikogakagaigakerira Tasorintsi inkematsaigakerira kameti irogotasanoigakeroniri Niagantsisanorira akematsaigirira. Aikiro irogotasanoigakera iriaigakera maganiro kematsaigatsirira intimasanoigakera Tasorintsiku gara ineaigairo igamane. Yogari Tasorintsi tera intsoegumatempa. Pairani tekyaenkara ontimumagete ikantake gara ineaigairo igamane maganiro tyanirika kematsaigakerine Kirishito, inkantakani intimaigake iriroku. Maikari maika atake aganaka kutagiteri irogotantaigakemparorira maganiro Iriniane Tasorintsi Gavisaakoigakairira. Irorotari itigankantakenarira nonkenkitsatakotakerira Jesokirishito nonkamantaigakerira maganiro.
Tito, virori vinti notomisanorira, nantitari kematsatagakempi. Vinti napigematsatene, pitentagakenatari akematsaigakerira Jesokirishito. Noniaventakempi inkavintsaavageigakempira Apa Tasorintsi intiri Jesokirishito Gavisaakoigakairira intimakagaigakempira kameti ganiri tatoita povankinaventumataa.
Yantavagetakera Tito Keretaku
Antari nokanakempira kara Keretaku nokantanakempi pagatagetaerora magatiro tekyarira agatageigero, aikiro nokantanakempi tyarika kara yapatoitaiga apigematsaegine pinkogaigakenerira sentaigiririra pinkañotagasanotakemparora nokantanakempirira. Yogari sentaigiririra kematsaigatsirira inkantakanira inegintetasanovagetanakempa ineakenkaniniri itimagantsivagetake kameti. Gara ikogi pashini tsinane, intaganityo impanirotake yagakerira. Yogari itomiegi inkematsatasanovageigakerira Kirishito inegintetasanovageigakempara, aikiro irogoigakerira iriri gara ipugatsaigari. Yogari sentaigiririra kematsaigatsirira intitari piriniventirorira magatiro ikogagetirira Tasorintsi, irorotari nokantantakarira inkantakanira inegintetasanovagetanakempa. Gara yaventakovageta, gara ikatsimati, gara ishinkisevageta, aikiro gara yagashitantavageta. Gara yamatavinaigiri itovaire iragakera koriki. Kametikya iragaigavakeri iroviriniigavakerira irapigematsaegine pokaigankitsirira ivankoku. Irishineventakemparora kametiripage, ishintsitashitakerora magatiro terira onkametite. Inkavintsajaigakerira itovaire, aikiro inkematsatasanotakerira Tasorintsi, ontiri aikiro ineanontasanotakempara kameti inegintetasanovagetakempaniri. Yogari sentaigiririra kematsaigatsirira gara yogagumatiro Iriniane Tasorintsi onti isuretasanotakemparo kameti iragaveakeniri irogotagaigakerira pashini, aikiro iragaveakeniri irogemisantaigakerira maganiro gagaigirorira Niagantsisanorira.
10 Aiñotari tovaini pugatsatantavageigacharira, onti iniashiigakaro kogapage yamatavitantaigakera. Irirosanoegityo kañoigankicha maika kantaigatsirira maganiro kematsaigatsirira kametitake intsatagaigakerora itsirinkakotanakerira Moiseshi. 11 Yogaegi kañoigankicharira maika pinkanomaasanoigakerira ganiri imaigairo aikiro, onti yoverajaiganakeri maganiro matsigenkaegi ikonogagarantaigaka yapakuakagaigakeri ikematsaigavetarira imaiganakero itsinaneegite intiegiri aikiro itomiegi. Aikiro onti yogotagantaiganake terira onkametite ikogaigakera iragantaigakemparora koriki.
12 Pairani itimake kamantantatsirira Keretakunirira. Irirori iniakoigakeri itovaireegi ikanti: “Maganiro Keretakunirira intiegi matagavageigacharira, tera intsarogakagantaigempa kañoigamataka matsontsori. Aikiro tera irantavageige, onti ipiriniventaigi isekataigara.” 13 Ikantasanotakeniroro. Irorotari nokantantakempirira kanomaasanoigeri yogaegi kañoigankicharira maika kameti inkematsatasanoiganakeriniri Kirishito 14 ganigeniri ikemisantaigairi jorioegi kenkitsavageigatsirira kogapage. Aikiro pinkantaigakerira gara ikemisantaigiri yogotagaigirira pashini terira inkogaige inkematsaigakerora Niagantsisanorira. 15 Yogaegiri kematsaigiririra Tasorintsi isaankaigakerira ikañovageigakara yogoigake kametitake ogagetakenkanira posantepage teranika onkitsitinkante, kantankicha yogaegiri terira irisaankaigeri Tasorintsi ikañovageigakara ikantaigake okitsitinkanti posantepage, teranika irogoige tatoita kametitankitsi aikiro tatoita terira onkametite, isuregisevageigakarotari terira onkametite. 16 Iriroegi ikantaigavetakatyo yogoigiri Tasorintsi tyara ikanta, kantankicha ogotunkani teratyo arisano irogoigeri, tera irovetsikumaigenika ikogagetakerira irirori onti ipugatsanavageigakari, nerotyo teratyo irishinetumaigempari Tasorintsi onti ikisaigakeri. Teratyo iragaveimaige irovetsikaigakera kametiripage.