2
Tyara ankantaigakempa antimagantsivageigakera kameti
Viro, Tito, maika nokogake nonkantakempira antari pogotagantakera pimpampiatasanotanakerora Niagantsisanorira. Yogari antarivageiganaatsirira intsatagaigakerora iriniane, ishintsitashiigakerora magatiro terira onkametite, irishineventaigakemparora kametiripage, inkematsatasanoigakerira Jesokirishito, intasanotantaigakempara, iratsipereakovageigakempara gara ikisavageiga.
Ario onkañoigakempa antarovageiganaatsirira pinkantaigakerora onegintevageigakempara, aikiro gara oniashivageigaro kogapage ontiri aikiro gara oshinkiiga. Onti onkañoigakempa maika kameti agaveaigakeniri ogotagaigakerora apitsinaneegitene tekyasanorira antarovageige ontasanoigakemparira ojime intiegiri aikiro otomiegi. Aikiro ogotagaigakerora osurevageigakemparora kametiripage, onegintetasanovageigakempara, oneginteigakerora ovanko, onkavintsaantavageigakera ontiri aikiro onkematsavageigakerira ojime. Nokantantakempirira maika onti ganiri osamatsanatagani Iriniane Tasorintsi.
Ario pinkañoigakeri tekyasanorira irantarivageige pinkantaigakerira ishintsitashiigakerora magatiro terira onkametite. Pintsatagagetakerora nokantagetakempirira ineaigakempiniri onti pinegintetasanovagetaka. Pogotagaigakeririka pinkatinkatagasanotanakerora Iriniane Tasorintsi garatyo pogagumatiro kameti impashiventaiganakempaniri kisantaigatsirira ineaigakera onti iniashivageigakaro kogapage.
Pinkantaigakerira yonampigetaganirira intsatagaigakerora ikantaigakeririra shintaigaririra kameti irogishineaigakeriniri, gara onti ipugatsanaigari. 10 Aikiro gara ikoshinanaigiri, onti inkematsatasanoigakeri kameti ineaigakeniri maganiro okametivagetiratyo Iriniane Tasorintsi Gavisaakoigakairira.
11 Yogari Tasorintsi onti ikavintsaavageigakeri maganiro matsigenkaegi kameti irogavisaakoigakeriniri ganiri ineaigairo igamane. 12 Irorotari agotantaigakarira kametitake ampakuaiganakerora avetsikagisevageigirora posantepage terira onkametite ganigera akañoigaari terira inkematsaige suregisevageigarorira posantepage, onti agoiganake ashintsitashiigakerora magatiro terira onkametite, antsatagaigakerora anianeegi, omirinkara ankematsatasanovageigakeri Tasorintsi. 13 Aroegi ariompatyo anegintetasanovageiganakempari agiaigakera agapaakempara kutagiteri impigantaatemparira Jesokirishito Gavisaakoigakairira irishimpokirerenkapaakera. Irirori intitari Tasorintsisanorira gaveavagetatsirira. 14 Aroegi avetsikagisevageigavetakatyo posantepage terira onkametite kantankicha impo ikamaventaigakai yogavisaakoigakaira yapakuakagaigakaira yashintaigavetakaira kamagarini, aikiro isaankasanoigakai kameti irirokyaniri shintasanoigakaene ampiriniventasanoiganakeroniri avetsikaigakera magatiro kametiripage. 15 Irorotari oka pogotagantakerira pishintsitagantakera, aikiro pinkanomaantakera virotari ikogakagake Tasorintsi pisentaigakerira kematsaigatsirira timaigatsirira kara.