3
Tyara inkantakempa kematsatatsirira
Nokogake pinkantaigakerira maganiro kematsaigatsirira inkematsavageigakerira igoveenkariegite intiegiri aikiro itinkamipage gara ipugatsanaigari, onti irishineigakempa irovetsikaigakera tatarika ikogaigakerira. Gara iniashitantavageiga, iratsipereakovageigakempara, gara ikisantavageigi, aikiro inkavintsajaigakerira maganiro matsigenkaegi.
Karanki tera agotumaige asureigempara nerotyo tera tyani ankematsaige. Akiiro matavinaigaacha nerotyo onti apiriniventavageigi posantepage terira onkametite, akisumanaigakeri atovaireegi. Aikiro ikisaitakairika oga akenaigake akisanatavakagaiganaka. 4-5 Kantankicha impogini agakara kutagiteri ikavintsajaigakerira Tasorintsi maganiro matsigenkaegi imaigakai aroegi yogavisaakoigakai, intitari Gavisaakotantatsirira. Tera iroro irogavisaakoviigajae ineaigakaira anegintevageigakara, ontityo itsarogakagaigakaira, irorotari yogavisaakotantaigakairira. Antari isaankaigakaira akañovageigara onti onkantakera atake akantatigaiganaka kañomataka akyaenkanirikatyo mechoigaatsi, intitari kantatigakagaigakai Isure timasurentaigakairira. Aventaigakaritari Jesokirishito Gavisaakoigakairira, nerotyo itigankantakaririra Tasorintsi Isure intimasurentaigakaera iragaveakagasanovageigakaera. Ario ikañoigakai maika Tasorintsi ikavintsajaigakaira ineaigakaeniri kañomataka tenirikatyo ankañovageigempa. Maikari maika onti agiasanoigake antentaigakemparira enoku ganiri aneaigairo agamane. Magatiro oka nokantaigakempirira onti arisanorira. Maika nokogake pogotagasanoigakerira maganiro kematsaigatsirira impiriniventasanoiganakerora irovetsikaigakera magatiro kametiripage, pairotari avisake okametitakera, aikiro irorotari mutakoigiririra maganiro.
Tyara inkantakempa Tito inkanomajaigakerira vetsikageigatsirira terira onkametite
Maika nonkantakempi gara pitentaigari pashini piniavakagaigakempara kogapage piniakoigakerora tatarikara oita terira iroro arisanorira, aikiro gara pitentaigari piriniventavageigirorira ikenkiaigirora ivairopage yashikiiganakeririra intiegiri aikiro kisavakagaventaigarorira itsirinkakotanakerira Moiseshi. Tyampa ankantaigakero kañopagerira oka ipiriniventavageigirira iriroegi, teranika iroro ganiantatsine. 10 Ariorika intimake niashivagetakemparonerira kogapage ovashi iroro onkenantakempa inkisavakagaigakempara kematsaigatsirira pinkanomaakerityo. Garika ikematsatimpi pimataerityo aikiro. Impo irimataerorika aikiro gara ikematsatimpi pinkantavitakeri gara ikiai papatoitaigara. 11 Pineaketari onti yapakuanairo Niagantsisanorira tenigera inkematsataero, ikiiro kañotagantaachane, ontitari yovetsikake terira onkametite.
Ikamantaganairira
12 Impogini nontigankakeririka Aretemashi intirika Tikiko viroku kara pintsatimatanakera piatakera Nikoporishiku. Ariotari noatakeri anta nontimuntevagetakera kigonkero avisanaera katsinkagiteri. 13 Pinegintetasanoigavakerira Senashi niaventantatsirira joeseku, intiri Aporoshi pimpaigavakerira tatapagerika inkogakogeigakempa ganiri itsonkatakoiganaka avotsiku. 14 Pinkantaigakerira apigematsaegine impiriniventaiganakerora irovetsikaigakera magatiro kametiripage, aikiro inkavintsaavageigakerira kogakoigankicharira kameti irogameiganakempaniri irimutakotantavageigera.
15 Maganiro tentaigakenarira aka ikogaigake pinkemakoigakerira aiño isureigakempi. Pinkamantaigakerira maganiro apigematsaegine aiñoegina aka nosureigakari.
Maika nokogake inkavintsaavageigakempira Tasorintsi maganiro viroegi. Maika intagati,Pavoro