JOAN ITSIRINKAKOTAKERI JESOKIRISHITO TYARA IKANTA YOGAVISAAKOTANTIRA
1
Itsititanakerora Joan ikamantakotanakerira Jesokirishito
Antari pairani tekyaenkara tatakona timumagetatsine igantaga itimakera Kirishito ikantaganirira Iriniane Tasorintsi. Irirori ikantakani itimakera itentakarira Tasorintsi, intitari Tasorintsi. Irirotari tentakari Tasorintsi okyasanokyara. Irirotari vetsikagetakero magatiro tatarika oita timagetatsirira. Tera ontimumate pashini terira iriro vetsikerone, aikiro game inti game atimumaigi aroegi.* Jen 1–2 Irirori inti ganiantatsirira, aikiro inti kutagitetakoigiririra maganiro matsigenkaegi. Ikutagitetakoigakeri pavatsaakoigankicharira. Iriroegi ikisaigavetakarityo kantankicha teratyo iragaveaigeri.
Yogari Tasorintsi itigankakeri paniro matsigenka ipaita Joan. Onti itigankavitakeri inkamantakotakerira yoga kutagitetakotantatsirira kameti inkematsaigakeriniri maganiro. Yogari Joan tera iriro kutagitetakotantatsirira, intagati ipokashitake inkamantakotakerira, panikyatari inkutagitetakotantanake yoga poniankicharira enoku kameti inkutagitetakoiganakeriniri maganiro matsigenkaegi.
10 Irirotyo vamparoaigavetakari matsigenka, kantankicha impogini ipokavetutara tera irogoigavakeri. 11 Ario ikañoigaka aikiro itovaireegi iseraereegi, iriroegityo ipokashiigavetaka, kantankicha tera irishineventaigavakempari. 12 Kantankicha maganiro shineventaigavakaririra kematsaigavakeririra irirori ipegakagaigakari itomiegi Tasorintsi. 13 Antari ipegaigakerira Tasorintsi itomi tera ario onkañotemparo itomintaigara matsigenka, aikiro tera ario onkañotemparo ikogira matsigenka intomintakempara, intitari kogankitsi Tasorintsi intomintaigakemparira.
14 Yogari Kirishito ipokuti aka kipatsiku imechotakera ikañotasanoigakai aroegi ikonoivageigakai. Aneaigakeri ikoveenkatakera, intitari Itomi Tasorintsi paniro ikantakara irirori. Pairo ikavintsaantavageti, aikiro yogikoneatimotasanoigakai tyara ikanta Tasorintsi. 15 Yogari Joan ikamantakotakerira imaraenkarika kara ikanti: “Irirotari yoga noniakotakerira okyara nokamantaigakempira nokantakera iripokake pashini pairorira yavisavagetakena, iketyotari timatsi.”
16 Irirori pairotyo ikavintsaantavageti nerotyo ikantakanityo ikavintsaavageigakai. 17 Pairani Moiseshi intagati itsirinkakogetakero ikantagetirira Tasorintsi ontsatagagetakenkanira, kantankicha antari ipokutira Jesokirishito onti ikavintsaavageigakai aikiro yogikoneatimotasanoigakai tyara ikanta Tasorintsi. 18 Tera tyani neimaterine Tasorintsi, kantankicha yogari Itomi panirorira tentasanotaririra yogikoneatimoigakai tyara ikanta irirori.
Joan Giviatantatsirira ikamantakotakerira Jesokirishito
(Mt 3.11-12; Mr 1.7-8; Ir 3.15-17)
19 Yogari jorioegi Jerosarenkunirira itigankaigake saseroroteegi intiegiri iyashikiiganakerira Irevi inkogakotagantaigakiterira Joan tyanira irirori impo ikantaigiri:
—¿Tyanimpatyora viro? ¿Viro nogiaigakerira impegakempara Nogoveenkariegite?
20 Impo irirori tera iramatavinaigeri onti katinka yogakero ikamantasanoigakerira ikantaigiri:
—Teratyo naro pikantaigakerira maika.
21 Impo imatutaigaarityo aikiro ikantaigiri:
—Iroroventi, ¿viro kamantantatsirira nogiaigakerira?* Ireo 18.15
Ikanti:
—Teratyo naro.
22 Impo imatutaigaarityo aikiro ikantaigiri:
—¿Tyanimpatyora viro? Atsi kamantaigena kameti nonkamantaigapaakeriniri tigankaigakenarira. ¿Tyara pinkante? ¿Tatoitatyo pipokashitake?
23 Impo ikantaigiri Joan:
—Nanti kenkitsatatsirira osarigagitetapaakera nomaraenkarika kara, narotari itsirinkakotanake pairani kamantantatsirira Isaiashi ikantakera impogini intimake paniro inkenkitsavagetake anta osarigagitetapaakera inkante: ‘Negintetashiigavakempari pokankitsinerira impegakempara Atinkamiegi.’
24 Yogaegiri kogakotagantaigakeririra Joan inti tigankaigakeri irapivariseoegitene. 25 Impo ikantaigiri:
—Iroroventi teranika viro Ikogakagakerira Tasorintsi impegakempara Nogoveenkariegite, ¿tyara okantakara pogiviatantavagetakera? Pikantaketari tera viro Eriashi, aikiro tera viro kamantantatsirira nogiaigakerira.
26 Ikanti Joan:
—Narori intagati nogiviatanti niaku, kantankicha aiño paniro konoiigakempirira terira pogoigeri, 27 irirotari pogitapaakenanerira. Narori garorokarityo nokañotumatari irirori, onti nagamaavagetakari, pairotari yavisavagetakena.
28 Yogaegi kogakotagantaigakeririra onti iatashivageigakitiri Vetaniaku. Ogari Vetania onti onake intati Jororanku ariotari yogiviatantavagetakeri kara.
Jeso inti itigankakerira Tasorintsi
29 Impogini okutagitetanakera yogari Joan ineiri Jeso ikenapaake ikanti: “¡Neri yoga Ovisha itigankakerira Tasorintsi inkamaventaigakerira maganiro kañovageigacharira! 30 Irirotari nokenkitsatakotakerira nokantakera: ‘Iripokake pashini impogitapaakenanerira pairorira yavisavagetakena, iketyotari timankitsi.’ 31 Naro aikiro teratyo nogovetempa iriro agiaigakerira, kantankicha onti nogiviatantavagetake kameti irogoigakeniri maganiro iseraereegi iriro pokankitsi.”
32-33 Impogini ikanti aikiro Joan: “Okyara tera nogovetempari, kantankicha yogari tigankakenarira nogiviatantavagetakera niaku ikantakena: ‘Tyanirika pineake iraguitashitapaakeri Nosure irapusatinkagutapaakempari irinagutapaakerira, irirotari tigankakerineririra Nosure intimasurentantakera.’ Impo noneakeri Isure Tasorintsi iponiapaaka enoku ikañotapaakari shiromega yapusatinkagutapaakari inagutapaakeri. 34 Noneasanotakeri, irorotari nokantantakarira inti Itomi Tasorintsi.”
Iketyosanorira ipegaigake Jeso irogamereegi
35 Impogini okutagitetamanakera yogari Joan aiño inake kara itentaigakari piteni irogamereegi. 36 Impo iroro ineavakerira Jeso ikenanakera kara ikamagutavakeri ikanti:
—¡Neri yoga Ovisha itigankakerira Tasorintsi!
37 Irorotyo ikemaigavakera irogamereegi oga ikenaigake yogiaiganakeri Jeso. 38 Irirori ishonkapanuta ineaigiri yogiaigapaakeri ikantaigiri:
—¿Tata pikogaigake?
Iriroegi ikantaigi:
—Gotagantatsirira, ¿tyara pitimi?
39 Ikanti Jeso:
—Atsi tsame pineaigakerora.
Impo iaigake ineaigakerora imagakera ovashi imagimoigakeri, ataketari inanai shavini poreatsiri. 40 Paniro giatanakeririra Jeso inti irirenti Sumo Perero ipaitaka Anturishi. 41 Irirori iatake ikogakerira irirenti impo ineakerira ikantiri:
—Noneaigakeri Meshiashi (onkantakera: “Kirishito”).
42 Impo itentanakari inakera Jeso. Iroro ineavakerira ikamagutavakeri ikantiri:
—Vinti Sumo, itomi Joan. Maikari maika ariokya pimpaitaempa Sepashi (onkantakera: “Perero”).* Sepashi: Cefas, arameoku onti okantagani Kephas. Perero: Pedro, guriegoku onti okantagani Petros. Pitetiro onti onkantakera “mapu”.
Jeso ikaemaigakerira Jeripe intiri Natanaeri
43 Impogini okutagitetamanaira iatake Jeso Garireaku. Impo ario kara ineakeri Jeripe ikantiri:
—Tsame pogiatanakenara.
44 Yogari Jeripe onti itimi Vetsairaku itimira Anturishi intiri Perero. 45 Impogini iatake ikogakerira Natanaeri. Iroro ineapaakerira ikantiri:
—Noneaigakeri yoga itsirinkakotanakerira Moiseshi pairani intiegiri aikiro pashini kamantantaigatsirira. Irirori inti Jeso Nasarekunirira, itomi Jose.
46 Ikantiri Natanaeri:
—¿Matsi ikametitumaigiratyo Nasarekunirira?
Ikantiri Jeripe:
—Atsi tsameratyo pineakiterira viro.
47 Yogari Jeso iroro ineavakerira ikenapaakera Natanaeri ikanti:
—Neri yoga iseraere kematsatasanotakeririra Tasorintsi. Irirori tera iramatagumatempa.
48 Ikanti Natanaeri:
—¿Matsi tyara pineakenara kara?
Ikantutarityo Jeso:
—Noneakempiniroro pinakera otapinaku igera tekyara inkantakitempi Jeripe.
49 Ovashi ikantanake irirori:
—Gotagantatsirira, vinti Itomi Tasorintsi, vinti Igoveenkariegite iseraereegi.
50 Ikantiri Jeso:
—¿Iroro pikemakera nokantakempira noneakempi otapinaku igera pagapagero pogakero pikantakenara maika? Impogini pineagetanake pashini pairorira avisagetakero oka.
51 Impo ikanti aikiro Jeso:
—Maika nonkamantasanoigakempi, impogini pineaigakero inkite ashireanakempara. Yogari isaankariite Tasorintsi iraguitashitapiniigakeri Kañotasanotakaririra Matsigenka.

*1:3 Jen 1–2

*1:21 Ireo 18.15

*1:42 Sepashi: Cefas, arameoku onti okantagani Kephas. Perero: Pedro, guriegoku onti okantagani Petros. Pitetiro onti onkantakera “mapu”.