24
Yanianaira Jeso
(Mt 28.1-10; Mr 16.1-8; Jn 20.1-10)
Impogini okutagitetamanakera tominkoku tsitekyamanisano oaigamanake anta yogaaganira Jeso amaiganake kasankari ovetsikageigakerira chapi ikamantakarira. Impo ogonkeigavetapaaka oneaigapaakero mapu itikakotantavetunkanirira paa gagaka shirenakitaka. Okiaigavetanaka mameri irinoriaera Atinkami Jeso. Otsarogavageiganaketyo kara tyampatyo onkantaige. Impo oneaigutarityo piteni isaankariite Tasorintsi kañoigamataka matsigenka kantakoigamataketyo imanchaki porerererere. Ogatyo okenaigake otsarogasanoiganakera ogivoiganakara. Iriroegi ikantaigiro:
—¿Antari gara pipokaigi aka yogaganira igamaga pikogaigakerira atakerira yanianai? Mameritari aka, ataketyo itinaanaa yanianaira. Atsi sureigaemparoratyo ikantaigakempirira aiñokyara anta Garireaku ikantakotakara ikanti: ‘Yogari Kañotasanotakaririra Matsigenka iragakagantakenkani iragaigakerira kañovageigacharira inkentakoigakeri impo omavatanakempara kutagiteri iranianae.’
Impo iroroegi osureigamatanaarotyo ikantakerira Jeso okyara iniavagetakera. Impogini opokaigaira pankotsiku okamantageigapaakeri iritigankaneegi naigaatsirira 11, intiegiri aikiro pashini itovaireegi. 10 Ogari kamantageigapaakeririra ontiegi Maria Magarena, Joana ontiri Maria iriniro Santiago ontiri aikiro pashini otentaiganakarira. 11 Kantankicha iriroegi teratyo inkematsaigero. Ineaigiri ontiri oniagisevageiganake kogapage. 12 Kantankicha Perero ikaviritapanuta ishigavagetanakatyo yogunkanira Jeso ikamosogantavetapaaka tsompogi mameri, onti ineapaake kamisa iponatantavetunkanirira. Impo ipiganaa pankotsiku yogavagetaketyo kavako.
Iaiganakera irogamereegi Jeso Emaoshiku
(Mr 16.12-13)
13 Impogini paita osamanitanakera iaiganake piteni irogamereegi Emaoshiku choeni osamanitakotakaro Jerosaren, ariorika onake 11 kirometero. 14 Impo antari iaiganakera avotsiku iniavageiganake iniakoigakerira Jeso tyara ikantunkani yogunkanira. 15 Iroro iniavageigakera irorokya ikantaigi irorokya ikantaigi, ikenapaake Jeso irirori itentaiganakari iaiganakera. 16 Ineaigavetakarityo, kantankicha tyarika ikantakoigakeri Tasorintsi ganiri yogoigiri inti Jeso. 17 Impo ikantaigiri Jeso:
—¿Tatatyo piniaventaiganakera maika?
Iriroegi asatyo yaratinkaigake kenkisureaigamataka. 18 Paniro ipaita Kereopashi. Irirori inianake ikanti:
—¿Matsi panirosanotyo pikantakara viro pinavetakara chapi Jerosarenku tera pinkemakotero iniakoigakerira maganiro?
19 Irirori ikantaigutarityo:
—¿Tatatyo oitara?
Ikantaigiri:
—Pine onti ikamakera Jeso Nasarekunirira. Irirori inti kamantantatsirira gaveavagetatsirira yovetsikagemati posante, aikiro yogovagetityo kara yogotagantavagetira, intitari gaveakagakeri Tasorintsi, nerotyo ishineventantaigakaririra maganiro matsigenkaegi. 20 Impogini yogari itinkamiegi saseroroteegi intiegiri notinkamiegi yamaiganakeri ipimantaigakerira iromperaventakenkanira inkamakera inkentakotakenkanira. 21 Okyara noneaigiri ariori irirori pugamentaigakaene aroegi iseraereegi ganigera yashintaigajai pashini kameti antimaigaeniri kogapage. Maikari maika atake omavatanaka ikamakera. 22 Kantankicha okonogagarantaigaka tsinaneegi notentaigakarira oaigamanake inkaara tsitekyamani onkamosoigerimera yogavetaaganira, 23 kantankicha mameri. Impo opokaigai omintsarogaigakenatyo okamantaigapaakenara oneaigakerira isaankariite Tasorintsi ikantaigakerora atake yanianai. 24 Impo ikonogagarantaigaka notovaireegi iaigakiti iriroegi ineaigakitiro ikantaigake okantasanoigakeniroro mameri Jeso.
25 Impo ikantaigiri Jeso:
—¡Tekyaenkatyo pogotumaige! ¡Tyarikatyo pinkantaiganakempa pogotasanoiganakera arisano ikantasanoigake kamantantaigatsirira pairani! 26 ¿Matsi tera inkantaige yogari Ikogakagakerira Tasorintsi impegakempara Igoveenkariegite iseraereegi oketyo iratsipereavagetake inkamakera impo iroganiaenkani iramanaenkanira enoku?
27 Impo ovashi yogotagageiganakeri magatiro okantakogetakerira Itsirinkakagantakerira Tasorintsi oniakotakerira irirori itsititapanutiro itsirinkakogetakerira Moiseshi impo imagetanakero aikiro itsirinkakogeigakerira kamantantaigatsirira iriroegi. 28 Impogini yogonkeigapaakara Emaoshiku ineaigiri Jeso ariompatyo iatanakeri, 29 kantankicha yagaigavakeri ikantaigiri:
—Atsi gatata piati. Nokogake pimagimoiganakenara naroegi, panikyatari onchapinitanae, ataketari ishonkanaa poreatsiri.
Ovashi ikianake tsompogi itentaiganakarira.
30 Impogini ipirinitaigake mesaku isekataigakempara. Irirori inoshikanakero pan iniakeri Iriri ikantakerira ishineventakaro, impo ikotagakero ipaigakeri. 31 Iroro ineaigakerira ikotagakerora pan yogotantaigavaaririra inti Jeso, kantankicha irirori asatyo ipegaenkataka. 32 Ikantavakagaigamatanakatyo:
—Iroroventi irirora inkaara anta avotsiku yogotagaigakairora Itsirinkakagantakerira Tasorintsi tyarikatyo okantaiganakai otsagasurentaiganakaira asureegiku ogishineaiganakaityo kara.
33 Impo ovashi ikaviriigapanuta iaiganaira ipigaiganaara Jerosarenku. Ineaigapaakeri iritigankaneegi Jeso patoitaigaka itentaigakari pashini itovaireegi. 34 Iriroegi ikantaigavakeri:
—Arisanoniroro yanianai Atinkami, ineakeritari Sumo.
35 Ovashi ikamantaiganakeri iriroegi aikiro tyara ikantaigakeri itentaiganakarira avotsiku tera irogoigeri, impogini ineaigakerira pankotsiku ikotagakerora pan ovashi yogotantaiganaaririra inti Jeso.
Jeso ikoneatimoigakeri irogamereegi
(Mt 28.16-20; Mr 16.14-18; Jn 20.19-23)
36 Aiñokyara iniavakagaiga katsiketyo yaratinkimoigapaakeri iniaigapaakeri ikantaigiri:
—Shineiganaempa.
37 Iriroegi itsarogaiganaketyo kara ipinkaiganakerira ineaigiri irirori kasuvarerini. 38 Kantankicha Jeso ikantaigiri:
—¿Tatatyo pipinkaviiganakenara? ¿Tyara pikantaigakara pisureigakara maika? 39 Atsi gaigero kavako nako ontiri nogiti ikentakoitakenara. Narotari. Tsagaigena pineasanoigakenara. Yogari kasuvarerini teranika ontime ivatsa ontiri itonki inkañotakenara naro maika pineaigakenara.
40 Iroro ikantaigakerira maika iokotagageigakeri irako ontiri ivonkiti ikentakotunkanira. 41 Kantankicha ineaigakerira tenigera iragaveaigae isureigaempara, pairotari ishinevageiganaka yogavageiganakera kavako, ikantaigiri:
—¿Aityo pisekaegi?
42 Iriroegi ikantaigiri:
—Aiño shima tashiri.
Ovashi ipaigakeri 43 yagakeri yogakari ineakoigakeri maganiro. 44 Impo ikantaigiri:
—Maikari maika magatiro pineageigakerira irorotari nokamantaigakempirira karanki aiñokyara notentavageigimpi, nokantakera ontsataganakempa magatiro itsirinkakotanakenara Moiseshi ontiri itsirinkakoiganakenara kamantantaigatsirira ontiri aikiro sankevantiku Saremo itsirinkakotakenara Iravi.
45 Impo irirori yagaveakagaigakeri irogotasanoiganakerora tatoita okantakotake Itsirinkakagantakerira Tasorintsi 46 ikantaigiri:
—Ario okañotaka maika otsirinkakotunkanirira oniakotakerira Ikogakagakerira Tasorintsi impegakempara Igoveenkariegite israereegi. Onti okantake impogini iratsipereavagetake inkamakera kantankicha omavatanakempara kutagiteri iranianae. 47 Impogini intigankaigakeri kamantakoigakerinerira iriaigakera inkenkitsatimoigakerira maganiro matsigenkaegi intsitiiganakero Jerosarenku ovashi intsotenkagiteavageiganakero kara inkantaigakerira maganiro irapakuaiganakerora yovetsikageigakera terira onkametite inkantatigaiganakempara inkematsaiganakerira itigankakerira Tasorintsi irogavisaakotantakera kameti irogavisaakoigakeriniri Tasorintsi imagisantakoigakerira magatiro yovetsikageigakerira. 48 Viroegi mataka pineaigakero otsatagagetunkanira magatiro oka otsirinkakotunkanirira, maika viroegikya kenkitsatakoigakerone. 49 Naro nontigankimoigakempiri ikantakerira Apa intigankimoigakempirira, kantankicha timaigetata aka Jerosarenku gatata piaigai parikoti. Giakoigempata aka intigankimoigakempirira Apa Isure iragaveakagaigakempira.
Iatanaira Jeso enoku
(Mr 16.19-20)
50 Impogini Jeso itentaiganakari irogamereegi parikoti oatara Vetaniaku. Impo yogaenokanake irako iniaventaigakerira. 51 Iroro ikañotanakerora maika iniaventaigakerira ineaigiri yogaenokanaka ariompa, ariompa yogaenokavagetanaari, onti yamanaaganira enoku. 52 Iriroegi ishineventaiganakari ikantaiganake: “Arisanoniroro inti Itomi Tasorintsi pairorira yagaveavageti.” Impo ipigaiganaa Jerosarenku ishinevageigakatyo kara. 53 Omirinkatyo iatapiniigi ivankoku Tasorintsi ikantaigakeri maganiro: “¡Pairo ikametiti Tasorintsi! ¡Pairo yagaveavageti!”