23
Yamanunkanira Jeso Piratoku
(Mt 27.1-2, 11-14; Mr 15.1-5; Jn 18.28-38)
Nerotyo maganirosanotyo ikaviriiganaka iaigakera yamaiganakerira Jeso Piratoku. Impo yogonkeigapaakara itsoeventaigapaakari ikantaigi:
—Yokari yoka nokemaigakeri inianiaiganakerira notovaireegi ikantaiganakerira inkisaiganakerira koveenkari, ontiri aikiro ikantake: ‘Ganige pipaigairi koriki koveenkari Sesa.’ Aikiro onti ikantanake: ‘Nanti Ikogakagakerira Tasorintsi impegakempara Pigoveenkariegite.’
Yogari Pirato ikantiri:
—¿Arisano viro Igoveenkariegite jorioegi?
Ikanti Jeso:
—Jeeje, arisano pikantasanotakeniroro, naroniroro.
Ikantutaigaarityo Pirato maganiro itinkamiegi saseroroteegi intiegiri maganiro matsigenkaegi ikantaigiri:
—Yogari yoga naro noneakeri tera tatoita irovetsikumate kameti inkisakenkanira.
Kantankicha iriroegi ariompatyo ishintsiiganakeri ikantaiganakera:
—Arisanotari yogotagantavagetanake inianiaiganakerira maganiro Joreakunirira ikantaigakerira inkisaiganakerira koveenkari Sesa impugaiganakemparira. Itsititapanutiro Garireaku maika atake ipokanakero aka.
Impo ikemavakera Pirato ikantaigutarityo:
—¿Arisano iriro Garireakunirira?
Iroro ikantaigakerira: “Jeeje, irironiroro”, itigankutarityo Erorishiku, pokaketari irirori Jerosarenku, kantankicha inti neagetakeneririra Sesa magatiro anta Garireaku.
Erorishi ikogakotagantagevetakarira Jeso
Yogari Erorishi ineavakerira Jeso ishinevagetanakatyo kara ikogavetakatari ineakerimera karanki, ikemakotiritari iniakotaganira, nerotyo ikogantakarira ineakerira kameti ineakagakerira terira oneimagetenkani. Ikogakotagantagetakerityo posante kara, kantankicha Jeso ikemisantanake, teratyo iriniimate. 10 Ario inaigake kara itinkamiegi saseroroteegi intiegiri gotagantaigirorira itsirinkakotanakerira Moiseshi. Iriroegi ariompatyo ishintsiiganakeri itsoeventaiganakarira. 11 Yogari Erorishi intiegiri isoraroegite iposantenaigakerityo Jeso kara, aikiro isamatsanaigakeri yogagutantaigakarira kamisa karenimagori kañorira yogagutarira koveenkari. Impo akiiro yamakagantairi Piratoku. 12 Ovashi yogametiavakagaigaa Pirato itentaarira Erorishi, karanki ontitari ikisavakagaigavetaka.
Ikantunkanira Jeso irogakenkanira
(Mt 27.15-26; Mr 15.6-15; Jn 18.39–19.16)
13 Impo yogari Pirato yapatoitaigakeri itinkamiegi saseroroteegi intiegiri itinkamiegi jorioegi intiegiri aikiro maganiro matsigenkaegi 14 ikantaigiri:
—Viroegi pamaigavetakenari yoga pikantaigake inianiaiganakeri matsigenkaegi ikantaigakeri inkisaiganakerira koveenkari impugaiganakemparira, kantankicha naro noneakeri tera inkañogetero maika pikantaigakenarira, tsikyatatari pikemaigakeri viroegi iniakera nokogakotagantakerira inkaara. 15 Ario ikañotaka Erorishi irirori ineakeri tera irovetsike terira onkametite, nerotyo yogipigantavaaririra. Maika pineaigake tera tatoita irovetsikumate kameti inkamakera. 16 Nompasatagantavakeri impo nampakuaeri.
17 Ikantakeri maika omirinkatari agara Pasekoa yogari Pirato yapakui paniro yashitakovitunkanirira yovetsikakera terira onkametite. 18 Kantankicha ikemakera ikantakerira Pirato maganirosanotyo ikaemavaitaiganake ikantaigi:
—¡Kentakoteri! ¡Irirompatyo pampakuae Varavashi!
19 Yogari Varavashi onti yashitakovitunkani itentashiigakarira pashini timaigatsirira kara Jerosarenku ikisaiganakerira soraroegi iromanoegi ontiri aikiro yogantakera. 20 Yogari Pirato ikogavetakatyo irapakuaerimera Jeso iniitaigaarityo aikiro. 21 Kantankicha iriroegi ariompatyo ikaemasanoiganakeri:
—¡Kentakoteri! ¡Kentakoteri!
22 Ikantutaigaarityo aikiro Pirato:
—¿Matsi tyara ikantakara? ¿Tatampatyora yovetsikakera? Nokogakotagantavetakari noneakeri naro tera tatoita irovetsikumate kameti inkamakera. Nompasatagantavakeri impo nampakuaeri.
23 Kantankicha iriroegi ariompatyo ishintsiiganakeri ikaemaiganakera:
—¡Kentakoteri! ¡Kentakoteri!
Pairotari ikaemageigamatake ovashi yagaveantaiganake. 24-25 Nerotyo Pirato ikematsaigakeri ikantaigiri:
—Neri yoka Jeso tyarika pinkantaigakeri virompatyo viroegi.
Impo yapakuairi Varavashi yashitakovitunkanirira itentaigakarira pashini ikisaiganakerira igoveenkarite ontiri aikiro yogantakera. Irirotari ikogaigake irapakuaenkanira.
Ikentakotunkanira Jeso
(Mt 27.32-44; Mr 15.21-32; Jn 19.17-27)
26 Impo iaiganake yamaiganakerira Jeso inkentakoigakerira. Itonkivoaigakari paniro Surenekunirira paitacharira Sumo iponiapaaka anta parikoti. Iriroegi yagaigavakeri inatakagaigakerira igoroshite Jeso yogiataganakerira. 27 Yogiaiganakerityo tovaini matsigenkaegi ontiegiri aikiro tsinaneegi ontovaigavageteratyo kara iragatsikanaigakarira okenkisureakoigakarira. 28 Kantankicha Jeso ipampogiaigakero ikantaigiro:
—Viroegi tsinaneegi Jerosarenkunirira, gara piragatsikaigana naro, virompaegityo iragatsikaigaachane intiegiri pitomiegi. 29 Aganakempatari kutagiteri onkantanakenkanira: ‘Ogari terira intimumaige otomi ikavintsaavagetakero Tasorintsi, teranika oneimaigerinika oananekite, tera ontsomitagumaige.’ 30 Impogini
‘maganiro inkantaiganakerotyo otishipage: ¡Tarankanake pintsitokaiganakenara!,
inkantaiganakerotyo aikiro otonkoavatsagetakara: ¡Manakoigena, pintikakoigakenara!’
31 Kañotari naro akyari ikañoitana maika iriromparorokari matsigenkaegi pairo irogagaigakenkani inkisashiigakenkanira.
32 Aikiro yamanunkani piteni vetsikaigankitsirira terira onkametite inkentakoigakenkanira intentagantaigakenkanira Jeso.
33 Impo yogonkeigapaakara Karaveraku ario kara ikentakoigakeri Jeso itentagantaigakari yogaegi vetsikaigankitsirira terira onkametite, paniro yogaratinkakotunkani irakosanoriraku, yogari irapitene onti yogaratinkakotunkani irampateku. 34 Irorotyo ikentakotanunkanira Jeso ogatyo ikenake iniaventaiganakeri kentakoigakeririra ikanti:
—Apa, gara pikisaviigiri ikañoigakenara maika, teranika irogoige.
Impo yogari soraroegi isokagiaigakero mapukicho ogotantaganirira kameti irogotantaigakemparora tyanirika shintakemparone imanchaki. 35 Ario inaigake kara tovaini matsigenkaegi ipampogiaigakerira. Yogari itinkamiegi isamatsanaigakerityo ikantaigakerira:
—Kogapage ikantunkani yagaveavagetityo ikavintsaantavagetakera yogavisaakotakerira pashini matsigenka. Maikari maika atsi kantetyo impugamentanakempara irogavisaakotaempara ikiiro, irorotari intira Ikogakagakerira Tasorintsi impegakempara Agoveenkariegite.
36 Ario ikañoigaka soraroegi irirori isamatsanaigakerityo yaiñoniiganakari ipaigakerira vino kachoari. 37 Aikiro ikantaigakeri:
—Irorotari vintira Igoveenkariegite jorioegi atsi pugamentanakempanityo pogavisaakotaempara.
38 Impo otsirinkunkani ogunkani igoroshiteku igitotakera okanti: “Yokari yoka inti Igoveenkariegite jorioegi.”
39 Inianake paniro vetsikankitsirira terira onkametite itentagantaigakaririra ikaveganatakeri Jeso ikantiri:
—Irorotari vintira Ikogakagakerira Tasorintsi impegakempara Nogoveenkariegite, atsi pugamentanakempanityo pogavisaakotaempara vikiiro ovashi pimaigaena naroegi aikiro.
40 Kantankicha ikisutarityo irapitene ikantiri:
—¿Matsi tera pimpinkeri Tasorintsi? ¡Pineavetakatyo ikentakoitakempira itentagantaitakempirira, atanatsi pikañotakara maika! 41 Aroegi antsipereaigetatyo avetsikaigaketari terira onkametite ikañotantaigakairira maika, kantankicha irirori tera tatoita irovetsikumate, onti yatsipereakagunkani kogapage.
42 Impo ishonkatematanakarityo Jeso ikantiri:
—Jeso, impogini aganakempara pimpokaera pimpegakempara Igoveenkariegite maganiro pisuretaenara naro gara pimagisantana.
43 Inianake Jeso ikantiri:
—Nonkantasanotakempi maikatyo piatae okametigitetasanovagetira pintentakenara.
Ikamanakera Jeso
(Mt 27.45-56; Mr 15.33-41; Jn 19.28-30)
44 Antari ikantakera maika atake ikatinkatanake poreatsiri. Apavatsaasematanakatyo magatiro apagiteanakarotyo kara ovashi itsunkavagetanake, 45 teranika inkoneatumatae poreatsiri. Impo ogari kamisa tsatamagotacharira ivankoku Tasorintsi* Ek 26.1-37 ogatyo okenake osaraamatanaketyo nigankisano okantanakera tseerererere pairatamatake kotarenkasanotake. 46 Yogari Jeso ikaemapanuti imaraenkarikatyo kara ikanti:
—¡Apaa, gavaero nosure!
Iroro ikantakera maika oga ikenake ikemisantanake ikamanakera.
47 Yogari itinkamiegi soraroegi iromanoegi ineavakerora okañogetakara maika ikanti:
—¡Pairo yavisaenkavageti Tasorintsi! Arisanoniroro tera tatoita irovetsikumate irirori onti ikentakotunkani kogapage.
48 Yogaegiri maganiro patoitaigankicharira inkaara impampogiaigakerira Jeso inkentakotakenkanira ikenkisureavageiganakatyo kara iaiganai ipatosanegintaiganakatyo ton ton ton, 49 kantankicha yogaegiri tentavageigaririra Jeso ontiegiri tsinaneegi giaigakeririra iponiakara Garireaku yaratinkaigake antakona anta ipampogiaigakerira.
Yogaataganira Jeso imperitanakiku
(Mt 27.57-61; Mr 15.42-47; Jn 19.38-42)
50-51 Itimake paniro surari kavintsaantavagetatsirira kematsatasanotiririra Tasorintsi ipaita Jose, onti iponiaka Arimateaku. (Ogari Arimatea onti onake aikiro Joreaku.) Irirori inti itentaigarira itinkamipage jorioegi yapatoitapiniigara. Igantaga pairani yogiakerira iripokakera Ikogakagakerira Tasorintsi impegakempara Igoveenkariegite iseraereegi, nerotyo ikantaigakera itovaireegi irogakenkanira Jeso, tera irimavagetempa irirori. 52 Impo ineakerira ikamakera iatake Piratoku ikantakerira ikogakera iramanaerira Jeso inkitataerira. Irirori ikantiri:
—Nani, manaeri.
53 Ovashi iatake ikentakoreakerira iponaviotantakari mechomagori kamisa ovetsikantunkanirira irino. Impo yamanairi yogantaatari imperitanaki okyaenkarira okigantunkani tekyaenka ogantumatenkani igamaga. 54 Ogari ikamantakarira Jeso onti kutagiteri yovetsikavagetantaiganakarira jorioegi magatiro inkogakoigakemparira onkutagitetanakera agantakemparira apishigopireantaganirira, panikyatari aganakempa, ataketari inanai poreatsiri shavini. 55 Ogari tsinaneegi poniaigankicharira Garireaku ogiaigakerira Jeso ipokakera oaigake oneaigakitirora yogunkanira, okiaigake tsompogi oneasanoigakeri tyara ikantunkani yoginoriinkanira. 56 Impo opokaigaira pankotsiku ovetsikavageigapaakero kasankari ontiri kasankapatsari. Impo apishigopireaigaka kutagiteriku apishigopireantaganirira otsatagaigakero ikantakerira Moiseshi itsirinkakotanakerora.* Ek 20.9-10

*23:45 Ek 26.1-37

*23:56 Ek 20.9-10