3
Jeso intiri Nikoremo
Itimake paniro pariseo ipaita Nikoremo, inti itinkami jorioegi. Irirori iatake tsitenigetiku inkamosotakiterira Jeso, impo ikantiri:
—Gotagantatsirira, nogoigake inti tigankakempi Tasorintsi pogotagaigakenara, teranika tyani gaveatsine irovetsikagetera posantepage terira oneimagetenkani inkañotakempira viro garira iriro gaveakagiri Tasorintsi.
Yogari Jeso ikantiri:
—Maika nonkamantasanotakempi, tyanirika garira imechotai aikiro, gara ineimati impegakempara Tasorintsi Igoveenkarite.
Ikanti Nikoremo:
—¿Tyaratyo inkantakempara matsigenka imechotaera aikiro? ¿Matsi tyara inkantakempara antarini impiganaera omotiaku iriniro imechotaera?
Ikantiri Jeso:
—Maika nonkamantasanotakempi tyanirika garira yogiviata niaku aikiro garira yoganiasurentairi Isure Tasorintsi gara ineimati impegakempara Tasorintsi Igoveenkarite. Yogari itomintarira matsigenka inkamake impogini, matsigenkatari inake, kantankicha antari iroganiasurentakerira Isure Tasorintsi ario pinkante inkantakani intimake gara ineimatairo igamane. Gara poganake kavako pineakera nokantakempira tyanirika garira imechotai aikiro, gara ineimati impegakempara Tasorintsi Igoveenkarite. Onti okañotakaro tampia, pine irorori otampiatira opoimaenkatanake, kantankicha tera ogotenkani tyara oponiaenkataka aikiro tyara oaenkatake. Ario ikañota Isure Tasorintsi yoganiasurentantira.
Ikantutaatyo aikiro Nikoremo:
—¿Tyarikatyo okantakara oka?
10 Ikantutarityo Jeso:
—Kogapage vinti gotagaigiririra pitovaire ¿tyara pikantakara tera pogotero oka? 11 Maika nonkamantasanotakempi, naroegi onti nokamantaigavetakempi nogoigirira ontiri aikiro noneageigirira, kantankicha viroegi tera pinkematsaigena. 12 Kañotari maika nokamantavetakempiro oneagetaganirira aka kipatsiku tera ario pinkematsatena ariomparorokari nonkamantagetempirora isariagetakarira Tasorintsi garorokarityo pikematsatumatana.
13 “Tera tyani atumatatsine enoku itimira Tasorintsi ineagetakerora magatiro timagetatsirira anta. Panirosanotyo neasanogetakero Kañotasanotakaririra Matsigenka. 14 Pairani yogari Moiseshi yogaenokakotakeri maranke anta osarigagitetapaakera.* Nm 21.8-9 Ario inkañotagakenkani Kañotasanotakaririra Matsigenka irogaenokakotakenkanira impogini, 15 ovashi tyanirika kematsatakerine gara ineairo igamane inkantakani intimake.
16 “Yogari Tasorintsi pairotari yavisake itasanovageigakarira maganiro matsigenkaegi, nerotyo itigankantakaririra Itomi panirorira inkamaventaigakerira kameti ganiri ineaigairo igamane maganiro kematsaigakerinerira onti inkantakani intimaigake. 17 Teranika iroro intigankaviteri aka kipatsiku inkisakagantaigakerira matsigenkaegi, ontityo itigankavitakeri irogavisaakoigakerira.
18 “Tyanirika kematsatakeri gara ikisashitagani, kantankicha yogari terira inkoge inkematsatakerira iriro pinkante mataka ikañotagantaka ikiiro inkisashitakenkanira, teranika inkematsateri. 19 Maganiro terira inkogaige inkematsaigakerira inkisashiigakenkani. Kañomataka ontinirikatyo ipokashitake inkutagitetakoigapaakerira, kantankicha iriroegi pairo yavisaigake ishineventaigakarora pavatsaari, yovetsikagisevageigaketari terira onkametite. 20 Maganirotari vetsikagisevageigatsirira terira onkametite tera inkogaige inkutagitetakoigakenkanira ganiri oneagani yovetsikaigakerira. 21 Kantankicha yogari negintevageigacharira ishinevageigaka ikutagitetakoigunkanira, ikogaigaketari oneakenkanira yovetsikageigakerira ogotakenkaniniri inti gaveakagaigakeri Tasorintsi.”
Joan Giviatantatsirira ikamantakotairi Jeso
22 Impogini iatake Jeso Joreaku itentaiganaari irogamereegi. Ario inaigake kara tovaiti kutagiteri yogiviatantavageigakera. 23 Ario ikañotaka Joan irirori aiño yogiviatantavagetake Enonku ochoenitira Sarime, ariotari apatoatakari okonteagetakera niateni. Ipokashitapiniigakeri tovaini matsigenkaegi yogiviaigakerira, 24 tekyatanika irashitakotenkani. 25 Impo yogari irogamereegi Joan itentaigakari paniro jorio iniaventaigakerora tyatirikara pairo avisake osaankantira. 26 Impogini iatashiigakeri Joan ikantaigiri:
—Gotagantatsirira, yogari pitentakarira chapi anta intati Jororanku pikamantakotakerira, maika aiño yogiviatantavagetake. Iatashiiganakeri maganiro irogiviaigakerira.
27 Ikantaigiri Joan:
—Tera intimumate gaveatsinerira tsikyata garira inti gaveakagiri Tasorintsi. 28 Pisatyo pikemaigakena viroegi nokantakera tera naro Ikogakagakerira Tasorintsi impegakempara Pigoveenkariegite, onti itigankakena noivatakerira. 29 Pine yogari ikyaenkarira gankitsi itsinanetsite irirotari shintasanotakaro. Yogari mampiakeririra intagati yamampiakeri ikemisantakeri iniavagetakera, ishinevagetakatyo kara. Ario nokañotaka naro noshinevagetaka noneaigakerira iatimoigakerira. 30 Maika irirori ariompatyo iravisavagetanakeri irishineventanakenkanira, narokya ganige ishineventasanoitaana.
Poniankicharira enoku
31 “Yogari poniankicharira enoku pairotyo yavisageigakeri maganiro timaigatsirira aka kipatsiku. Yogari kipatsikunirira intagati ikenkitsatakogeti ineagetirira kipatsiku, kantankicha yogari poniankicharira enoku 32 onti ikenkitsatakogetake ineagetirira ontiri aikiro ikemagetirira irirori anta, kantankicha tera inkematsatenkani. 33 Antari ikematsataganira iroro ogotantunkani omirinka katinka yogagetakero Tasorintsi magatiro tera iramatagumatempa. 34 Yogari itigankakerira Tasorintsi intagatitari ikenkitsavagetake ikantakeririra irirori, ikantakanitari itinkamitasanotakari Isure. 35 Yogari Tasorintsi itasanovagetarityo Itomi ikantantakaririra irashintagetakemparora magatiro yovetsikagetakerira, aikiro ikantakeri iriro kantankitsine tyara inkantaigakenkani maganiro matsigenkaegi. 36 Tyanirika kematsatakerine gara ineairo igamane, onti inkantakani intimake. Yogari garira ikematsatiri gara ikantakani itimi, ontityo inkisashivagetakempari Tasorintsi impogini.”

*3:14 Nm 21.8-9