4
Jeso ontiri Samariakunirira
Antari aiñokyara inake Jeso Joreaku yogari pariseoegi ikemakoigakeri ariompa itovaiganakeri irogamereegi, aikiro pairo yavisanake yogiviatantavagetanakera yavisanakeri Joan. Kantankicha teratyo arisano iriro giviatantavetachane Jeso, intityo giviatantavageigankitsi irogamereegi. Impo yogari Jeso iroro ikemakotakara iniakotunkanira iatai Garireaku.
Antari iatanaira onti ikenanai Samariaku. Karari kara Samariaku yogonketapaaka apatotara pankotsi opaita Sukare ochoenitakotakaro kipatsi yashintavetarira Jakovo pairani impo ipakeri itomi paitacharira Jose.* Jen 33.19; Jos 24.32 Ario onake kara omonkia okantaganirira imonkiatsite Jakovo. Ishigopitaketari Jeso yanuitakera ovashi ipirinitapaake kara. Katinkavagetake poreatsiri. 7-8 Yogari irogamereegi iaigake apatotakara pankotsi impunaventaigera iseka. Impo yogari Jeso ineiro okenapai tsinane timatsirira kara agaatera nia. Ikantiro:
—Atsi pimpakenara noviikakempara.
Irorori okantiri:
—¿Tyara okantakara pinevitakenara nia poviikakempara? Vintitari jorio, narori nanti samaritana.
(Yogari jorioegi ikisumaigiritari samaritanoegi.) 10 Ikantutarotyo Jeso:
—Pogotakeme tatoita inintakagakempi Tasorintsi, aikiro pogotakeme tyani nevitakempi nia, viro pinevitakerimetyo irirori, impo irirokyametyo pakempine nia ganiantatsirira.
11 Irorori okantiri:
—Mameritari pinkitaatantakemparira, aikiro ogari oga omonkia onaavagetitari savi, ¿ario tyara pagaatakerora kara nia ganiantatsirira pimpakenara? 12 ¿Matsi pairo pavisakeri Jakovo yashikiiganakenarira pairani vetsikanakerorira oka omonkia?, irorotari yoviikuntetanakarira irirori intiegiri itomiegi intiegiri aikiro ipirapage.
13 Ikantiro Jeso:
—Maganiro viikaigarorira oka nia imireigae aikiro. 14 Kantankicha yogari viikakemparonerira nompakeririra naro garatyo imiretumatai. Ogari oga nia nompakeririra onkantakani ontimagutakeri isureku ovashi gara ineimatairo igamane inkantakani intimake.
15 Okanti:
—Atsi penaronityo oga nia noviikakempara kameti ganiri nomiretumatai, ganiri nopokumatai aka nagaataera.
16 Impo ikantiro Jeso:
—Atsi kantakiteri pijime impo pimpigae.
17 Okantiri:
—Mameritari nojime.
Ikantutarotyo Jeso:
—Pikantasanotakeniroro mameri pijime. 18 Itimavetaka pijime 5 pagavetakarira. Yogari pagairira maika tera iriro pijime. Arisanoniroro pikantasanotakeniroro.
19 Irorotyo okemavakera ikantakerora okantutarityo:
—Virorakarityo kamantantatsirira. 20 Yogaegiri yashikiiganakenarira pairani onti iniapiniigiri Tasorintsi aka otishiku. Viroegiri jorioegi onti pikantaigi iriniakenkanira Tasorintsi Jerosarenku.
21 Ikantiro Jeso:
—Maika nonkamantasanotakempi gapaaka kutagiteri ganigera iniaagani Tasorintsi aka otishiku ontirika Jerosarenku. 22 Viroegi samaritanoegi tera pogoigeri piniaigirira, onti piniashiigari kogapage. Naroegiri jorioegi nogoigiri, ikantaketari Tasorintsi okyara yogari intigankakerira irogavisaakoigakerira maganiro matsigenkaegi jorio irinake. 23 Kantankicha maika gapaaka kutagiteri iriniagantsiigakerira Tasorintsi gotasanoigakerinerira tyara ikanta, aikiro iragaveakagaigakeri Isure iriniaigakerira. Ariotari ikogakeri irirori inkañoigakempara maika niaigakerinerira. 24 Yogari Tasorintsi suretsi inake. Tyanirika kogankitsi iriniagantsitakerira intagati kogakotankicha irogotasanotakerira tyara ikanta, aikiro iragaveakagakerira Isure.
25 Okantiri irorori:
—Nogotake iripokake Meshiashi (irirotari ikantaganirira Kirishito). Antari iripokakera inkamantasanoigakae magatiro.
26 Impo ikantiro Jeso:
—Oga irironiroro niakempi maika, narotari.
27 Impo ikenaigapai irogamereegi. Iroro ineaigapaakerira iniakerora tsinane yogavageiganaketyo kavako, kantankicha tera tyani kanterine, “¿Tyara pikantiro?”, ontirika inkantaigakeri, “¿Tyara okantakara piniakerora?” 28 Ogari irorori okapanutiro agaatantarira nia oatakera anta otimira okantaigapaakerira timaigatsirira kara:
29 —Tsame pineaigakerira yonta surari ikantakena magatiro novetsikagetirira. ¿Tyanirikatyo? ¿Terikara iriro kamantantatsirira agiaigakerira intigankakerira Tasorintsi?
30 Ovashi yogiaiganakero iaigakera inakera Jeso. 31 Yogaegiri irogamereegi irorotyo ineaigavakerora oatanakera onkantaigakiterira ikantaigiri Jeso:
—Gotagantatsirira, atsi sekatempa.
32 Ikanti irirori:
—Naro aityo noseka terira pineaigero viroegi.
33 Iriroegi ikantavakagaiganaka:
—¿Ariorakari yamunkani iseka inkaara?
34 Kantankicha Jeso ikantaigiri:
—Ogari noseka onti nompiriniventakerora ikogakagakenarira tigankakenarira kigonkero nontsotenkakerora nontsatagasanogetakerora magatiro ikantakenarira. 35 Viroegi pikantaigi: ‘Maika pitepagenivani kashiri osampatanakera turigo agakenkanira’, kantankicha naro nonkantaigakempi atsi gaigeratyo kavako neaigeroratyo turigoshi mataka sampatake. 36 Yogari gakeronerira ineakotakempa impunatakenkanira, intitari kematsatagaigakerineririra pashini matsigenkaegi inkantakaniniri intimaigake. Impogini yogari pankitakerorira intentakemparira gakerorira irishinevageigakempara. 37 Arisanoniroro okantasanotunkani: ‘Paniro pankitakero, pashinikya gakerone.’ 38 Naro notigankaigakempi pagaigakerora terira viro pankiigerone, pashini pankiigakero maika virokya gaigakerone.
39 Impogini tovaini timaigatsirira kara Sukareku ikantaigake: “Irironiroro pokankitsi agiaigakerira intigankakerira Tasorintsi.” Ikemaigakerotari okantaigakerira oga tsinane okantakera: “Ikantakena magatiro novetsikagetirira.” 40 Iroro ipokaigakera ineaigakerira Jeso ikantaigakeri irimagimoiganakerira. Ovashi iatake imagimoigakerira piteti kutagiteri. 41 Impo ikantaigake pashini tovaini: “Arisanoniroro iriro agiaigakerira.” Ikemasanoigakeritari ikenkitsavagetakera irirori. 42 Impo ikantaigiro oga tsinane:
—Maika nogotasanoigake arisanoniroro inti gavisaakoigakerinerira maganiro matsigenkaegi, teranika patiro nonkemaige pikantaigakenarira viro chapi, tsikyatatari nokemasanoigakeri naroegi aikiro.
Jeso yovegairira itomi inampina koveenkari
43 Impogini iatanai Jeso Garireaku, 44 ikantaketari irirori yogari kamantantatsirira tera irishineventenkani itimira. 45 Antari yogonketapaakara Garireaku yagaigavakerityo timaigatsirira kara ishineventaigavakarira, iaigakititari iriroegi aikiro Jerosarenku yogavisaigutirora Pasekoa ovashi ineaigakeri yovetsikagetakera posante terira oneimagetenkani.
46 Impogini ipiganaa Jeso Kanaaku ariotari kara ipegakagakarora nia vino okyara. Aiño paniro inampina koveenkari itimake Kaperenaoku, imantsigavagetake itomi. 47 Impo irirori ikemakotavakerira Jeso ipokakera Garireaku iponiakara Joreaku iatake itonkivoavakarira ikantakerira iriatakera ivankoku irovegaaterira itomi, panikyatari inkamanake. 48 Yogari Jeso ikanti:
—Viroegi garira pineaigana novetsikagetakera terira oneimagetenkani ogakagaiganakempira kavako garatyo pikematsaigana.
49 Ikanti irirori:
—Tsamepage tekyara inkame notomi.
50 Ikantiri Jeso:
—Maika piatae vegaa pitomi.
Irirori ikematsatakeri ovashi iatai. 51 Iroro iataira panikyara irogonketaempa ivankoku itonkivoaigavakari ironampiria ikantaigavakeri:
—Vegaa pitomi.
52 Irirori ikantaigiri:
—¿Tyara inake poreatsiri yoveganaara?
Ikantaigiri:
—Chapi choekyanira itsunkatseitanake oga ikenake ishavogatanai yoveganaara.
53 Ovashi isuretanakaro ariotari choekyanira itsunkatseitanake ikantakerira Jeso: “Vegaa pitomi.” Impo ovashi ikantake: “Arisanoniroro inti tigankakeri Tasrointsi.” Ario ikañoigaka aikiro maganiro magimoigiririra. 54 Pitetanaka yovetsiki Jeso terira oneimagetenkani iponiakara Joreaku iataira Garireaku.

*4:5 Jen 33.19; Jos 24.32