5
Jeso yovegairira mantsigavagetankitsirira
Impogini yogari jorioegi yapatoitaigaka Jerosarenku irogavisaigakerora iviesetaegite, ario iatake Jeso irirori. Karari kara Jerosarenku ochoenitakara sotsimoro okantaganirira Isotsimorote Ovisha ario onake omonkia onti okantagani irinianeku evereoegi Vetsata. Ario kara ovetsikunkani otsimampegantaganirira 5 onake. Irorotari inoriantaigaka tovaini mantsigaigankitsirira yogiaigakerora omareaatanakempara nia. Iposanteivagetanakatyo kara, pashini tera inee, pashini onti tera iranuitagantsite, pashinikya onti ishinkogisetaka. Ipokapinititari isaankariite Tasorintsi yomareaatapinitirora oga nia, impo tyanirika iketyo giaatankicha oga ikenake yoveganaa pa kañotasanotaa. Aiño paniro kara imantsigavagetini pairani tera irovegaempa ishiriagakogematatyo kara, ogatyo agavagetanaka 38 shiriagarini. Yogari Jeso ineapaakeri noriaka yogotapaakerityo akatovaitakoti ishiriagakotaka imantsigatakera, ikantantapaakaririra:
—¿Pikogake povegaempara?
Irirori ikantiri:
—Nokogavetakatyo kantankicha omirinka omareaatara nia mameri tyanimpa giaatakenane. Nopankinanavetaka naro tsikyata teratyo nagavee, pashinikyatyo visaana.
Ikantiri Jeso:
—Atsi tinaanake ganaero pinoriantakarira piatae.
Irorotyo ikantakerira ogatyo ikenake yovegapagenityo yaganairo inoriantakarira akya yanuitanai. Kantankicha ontitari kutagiteri apishigopireantaganirira, 10 ikantaigutarityo itinkamiegi jorioegi:
—Maika ontitari kutagiteri apishigopireantaganirira tera kameti pamanakera pinoriantakarira, okantavitantaganitari. 11 Irirori ikantaigiri:
—Yogari vegaanarira irirotari kantakena: ‘Ganaero pinoriantakarira piatae.’
12 Ovashi ikantaigakeri:
—¿Tyanityora kantakempira?
13 Kantankicha irirori teratyo irogote tyani vegairi, yapatovageiganakatari kara, yogari Jeso paa atai. 14 Impogini Jeso ineairi ivankoku Tasorintsi ikantiri:
—Maikari vegaavi, gara pimatairo aikiro pinkañovagetaempara. Pimataerorika aikiro omatashitanaempi pashini pairo ogagakempi.
15 Irirori ishigamatanakatyo ikamantaigakerira itinkamiegi ikantaigakerira:
—Iriroratyo vegaana Jeso.
16 Ovashi ikisasanoiganakeri Jeso ikogaigavetaka irogaigakerimera ineaigakera yovegairira kutagiteriku apishigopireantaganirira. 17 Kantankicha Jeso ikantaigiri:
—Ariotari ikañotakari Apa irirori ikantakani yantavagetake, nokañotantakarorira naro aikiro omirinkara nantavagetake.
18 Ariompatyo ikisasanoiganakari itinkamiegi jorioegi ikogasanoiganakera irogaigakerimera, ineaigakeritari tera intagati irovegantemparo kutagiteri apishigopireantaganirira, ontityo aikiro ikañotagumanatanakari Tasorintsi ikantakera inti tomintari.
Tatarika yovetsiki Jeso tera tsikyata irovetsikashitemparo irirori
19 Impogini ikantaigiri Jeso: “Maika nonkamantasanoigakempi tatarika novetsiki tera tsikyata novetsikashitemparo naro, intagatityo novetsiki yovetsikagetirira Apa. Tatapagerika ipiriniventi irirori, irorotyo nopiriniventi naro. 20 Yogari Apa itasanovagetakenatyo, nerotyo tera tatoita iromanapitsatumatena, kantankicha impogini iragaveakagakena novetsikakera pashini pairorira avisakero pineaigakerira maika ovashi pogavageiganaketyo kavako. 21 Yogari Apa yogitinajaigiri kamageigavetankicharira yoganiaigairi. Ariotyo nokañotaka naro, tyanirika nokogake noganiaerira noganiaerityo kameti inkantakaniniri intimake. 22 Aikiro Apa tera iriro kantatsine tyara inkantakenkani paniropage matsigenka impogini, nanti ikantake nonkantakera. 23 Ario ikañotakero maika kameti impinkatsaigakenaniri maganiro inkañotagaigakenara ipinkatsataganira irirori. Tyanirika terira impinkatsatena naro tera impinkatsateri aikiro Apa, irirotari tigankakena.
24 “Maika nonkamantasanoigakempi tyanirika kemakerone noniane ovashi inkematsatakeri tigankakenarira inkantakani intimake gara ikisashitumatagani. Antari tekyara inkematsate kañomataka ontinirikatyo ikamake kantankicha impo ikematsatakera onti yoganiaagani garatyo ineimatairo igamane. 25 Aikiro nonkamantasanoigakempi mataka gapaaka kutagiteri inkemantaigakemparorira noniane yogaegi tekyarira iroganiaigenkani, impo naro noganiaigakeri maganiro kematsaigakenanerira, nantitari Itomi Tasorintsi. 26 Kañotari Apa yoganiantira, ario ikañotagakena naro aikiro kameti noganiantakera. 27 Aikiro ikantakena naro kantankitsine tyara inkantakenkani paniropage matsigenka impogini, nantitari Kañotasanotakaririra Matsigenka. 28 Gara pogavageigi kavako, agakempatari kutagiteri nonkaemaigakerira maganiro kamageigavetankicharira. Iroro inkemaigakenara oga inkenaigake intinajaiganae. 29 Yogari vetsikaigankitsirira kametiri intinajaiganae iriaigake enoku inkantakanira intimaigake. Irirokya vetsikaigankitsirira terira onkametite intinajaigavetanakempa kantankicha onti iriaigake morekariku inkantakanira iratsipereavageigake.
30 “Tera tatoita novetsikumate tsikyata. Tatarika ikantake Apa, iroro nokantake naro, aikiro katinka nogagetiro magatiro nokantakerira, teranika iroro nompokashite novetsikakera tatarika oita nokogake naro, ontityo nopokashitake novetsikakera magatiro ikogakerira Apa tigankakenarira.
31 “Antari paniromera nonkamantakotakempa naro nonkantakera inti tigankakena Tasorintsi, ario pinkante kametitaketyo pinkantaigakera: ‘Garatyo nokematsaigiri, ikiirotari kamantakotaacha.’ 32 Kantankicha aiño pashini kamantakotakenarira. Naro nogotake onti ikantasanotake ikamantakotakenara tera iramatagumatempa. 33 Antari pitigankaigakera inkogakotagantaigakiterira Joan, irirori katinka yogakero ikamantakotakenara. 34 Kantankicha tera ario nonkantaigempi maika noneakera nokogakotakara inkamantakoitakenara, teranika nonkogakotumatempanika. Ontityo nokantaigakempi kameti pinkematsaigakera irogavisaakoigakempiniri Tasorintsi. 35 Yogari Joan onti ikañovetakari mechero tenenkakoigakeririra pavatsaakoigavetankicharira. Viroegi tainatyo pishineventasanoigavetakari impo papakuaiganairi. 36 Kantankicha antari novetsikagetakerora magatiro ikantakenarira Apa novetsikagetakera iroro ogotantasanotunkani iriro tigankakena. Pairotyo avisakero ikamantakotakenara Joan. 37 Ario ikañotaka Apa irirori ikamantakotakenatyo, irirotari tigankakena, kantankicha viroegi tera pinkemumaigeri iriniaigakempira, aikiro tera pineaigeri tyarika ikantaka. 38 Ario okañotaka Iriniane irorori okamantakovetakena, pikemaigavetakaro kantankicha teratyo pagaigavakero pisureegiku, teranika pinkogaige pinkematsaigenara. 39-40 Viroegi pipiriniventaigavetarotyo Itsirinkakagantakerira Tasorintsi pineaigakera iroro ganiaigakempine, kantankicha teratyo pinkogaige pinkematsaigakerira oniakotakerira kameti iroganiaigakempiniri pinkantakanira pintimaigake, narotari oniakotake.
41 “Garika ishineventaigana matsigenka garatyo tyara okantana. 42 Aikiro nogoigimpitari tera pintumaigempari Tasorintsi. 43 Narori inti tigankavetakena Apa, viroegi teratyo pinkematsaigena. Kantankicha antari iripokera pashini garira tyani tigankiri tsikyatara iripokashitakemparo irirori ario pinkante pinkematsaigakerityo. 44 ¿Tyara pinkantaigakempara pinkematsaigakenara? Ontitari pisureigaka pishineventavakagaigakempara, tera iroro pisuretumaigempa irishineventaigakempira Tasorintsisanorira panirorira ikanta irirori. 45 Gara pisureiga pineaigiri ariori nonkamantakeri Apa viroegi tera pinkematsaigeri. Aiñotyo pashini kamantakerineririra, irirotari Moiseshi paventasanoigarira. 46 Antari pinkematsatasanoigakerome itsirinkakerira Moiseshi pairani, pinkematsaigakenametyo naro aikiro, narotari itsirinkakotake. 47 Teranika pinkematsaigero itsirinkakerira irirori, ario tyara pinkantaigakempara pinkematsaigakenara naro.”