7
Irirentiegi Jeso tera inkematsaigeri
Impogini yogari Jeso tera inkoge iriatakera Joreaku, yogotaketari ikogaigakerira jorioegi irogaigakerira. Ovashi ikantakani inakera Garireaku yogotagantavagetakera kara. Kantankicha impogini ataketari ochoenitapaaka iviesetaegite jorioegi yovashitantavageigarira, yogari irirentiegi Jeso ikantaigiri:
—Atsi piate Joreaku pinkañotakempara maika povetsikakera posante terira oneimagetenkani kameti ineaigakempiniri pashini pogamereegi naigankitsirira anta. Imirinkatari tyanirika kogankitsi ineakenkanira, ¿matsi ario yomanakotakero yovetsikagetirira? Maikari viro irorotari pagaveakera povetsikagetakera posante atsi piatenityo povetsikagetakerora anta kameti ineaigakempiniri maganiro.
Ariotari ikañoigakari irirentiegi aikiro tera inkematsaigeri nerotyo ikantantaigakaririra maika.
Kantankicha Jeso ikantaigiri:
—Tekyatanika agempa noatakera, kantankicha viroegi kametitaketyo piaigakera tyatirika kutagiteri pimpintsatantaigakemparira. Mameritari tatampa inkisaviigakempi iriroegi. Narori ontitari ikisaviigakena nokantakera onti yovetsikagisevageigake terira onkametite. Piaigetyo viroegi. Narori gatatatyo noati, tekyatanika agempa noatantakemparira.
Ikantaigakerira maika ovashi tera aiñokya iriate.
Jeso inakera iviesetaegiteku jorioegi yovashitantavageigarira
10 Kantankicha antari iaigakera irirentiegi iatake irirori yompogitanake. Tera ario intentaiganakeri itovaire, teranika inkoge ineakenkanira. 11 Yogari itinkamiegi jorioegi patoitaigankicharira kara iviesetaegiteku ikogaigakerityo ikantaigi:
—¿Tyarikatyo inake kara irirori?
12 Iniakotunkanityo kara, pashini kantankitsi inti kameti inavageti, pashinikyatyo kantankitsi teratyo inkametite, yamatavinatantavagetaketari. 13 Kantankicha tsikyani iniavakagaigaka tera inkemakagantaigempa, ipinkaigakeritari itinkamiegi.
14 Antari onigankitanakera iviesetaegite ario pinkante iatake Jeso ivankoku Tasorintsi yogotagantavagetakera kara. 15 Ogatyo ikenaigake itinkamiegi jorioegi yogavageiganake kavako ikantaiganakera:
—¿Tyarikatyo ikantakara yogotakera posante? Teranika irogotagasanotenkani Iriniane Tasorintsi.
16 Kantankicha Jeso ikanti:
—Ogari nogotagantakerira maika tera tsikyata nagashitemparo naro. Intityo gotagakena tigankakenarira. 17 Tyanirika kogankitsine irovetsikakerora ikogakerira irirori irogotake irirorika gotagakena ontirika tsikyata nagashitakaro naro. 18 Yogari tsikyatarira yagashitaro irirori onti ikogakera irishineventakenkanira, kantankicha yogari kogatsirira intaganira irishineventakenkani tigankakeririra onti katinka yogakero tatarika ikantake, tera iramatagumatempa.
19 “Pairani Moiseshi itsirinkaigakempiro ikantagetakerira Tasorintsi kameti pintsatagaigakerora, kantankicha maika tera intimumate paniro tsatagagetakeronerira. ¿Tyara okantakara pikisaviigakenarora pikogaigakera pogaigakenara?”
20 Impo iniaiganake maganiro ikantaigiri:
—¡Virori inti tinkamitakempi kamagarini! ¿Matsi tyanityo kogankitsi irogakempira?
21 Ikanti Jeso:
—Arioniroro pineaigakera novetsikakera patiro terira oneimagetenkani kutagiteriku apishigopireantaganirira ovashi pogavageiganake kavako. 22 Yogari Moiseshi ikantake ogaratsaitakenkanira ichonkirimeshinaegite ikyaenkarira mechoigankitsi aganakempara 8 kutagiteri, kantankicha tera paniro inkante irirori, igantagatari itsitiigakerora yashikiiganakempirira.* Ire 12.3; Jen 17.9-10 23 Kañotari viroegi pineaigira okatinkatirira ananeki irogaratsaitenkanira kutagiteriku apishigopireantaganirira tera ario pogavisaigero, pogaratsaigirityo kameti pintsatagaigakerora ikantirira Moiseshi. Iroroventi, ¿tyara okantakara pikisaviigakenarora pineaigakera novegairira mantsigatankitsirira kutagiteriku apishigopireantaganirira? 24 Gara pigenanekya pikisaiga pinkantaigakera ovetsikunkani terira onkametite. Oketyo pisuretasanoigakemparo irororika ovetsikunkani terira onkametite ontirika kametiri, impo katinka pogaigakero pinkantaigakera.
Jeso ikamantantakerora tyara iponiaka
25 Impogini ikonogagarantaigaka timaigatsirira Jerosarenku ikantaiganake:
—¿Matsi tera iriro yoga ikogunkanirira irogakenkanira? 26 ¿Tyara okantakara maika yapatoventanunkanira ikenkitsavagetakera tera tyara inkantenkani? Impa ariorakari imaiganaka atinkamiegi iriroegi ikantaiganakera inti Ikogakagakerira Tasorintsi impegakempara Agoveenkariegite. 27 Kantankicha aroegi agoigake tyara iponiaka yoga. Antari irirora pokankitsine pegankichanerira Agoveenkariegite garatyo yogotumatagani tyarika iponiaka.
28 Yogari Jeso aiñokyara yogotagantavagetake ivankoku Tasorintsi ikimoenkamatanaketyo ikanti:
—Arisanoniroro viroegi pogoigake tyara noponiaka, pineaiganatari. Kantankicha aiñotyo tigankakenarira, irirotari ikematsavintsataganirira terira pogoigeri viroegi. 29 Narori noneiri, ariotari noponiakari iriroku, irirotari tigankakena.
30 Impo ovashi ikogaigavetaka inoshikaiganakerimera iramaiganakerira irogakagantaigakerira, kantankicha teratyo tyani noshikerine, tekyatanika agempa inkamantakemparira. 31 Kantankicha itimagarantaigake tovaini kantaigantitsirira:
—Irironiroro Ikogakagakerira Tasorintsi impegakempara Agoveenkariegite. ¿Matsi iripokera pashini ario iravisakeri yoga irovetsikakera posante terira oneimagetenkani?
Pariseoegi ikogaigavetaka iragakagantaigakerimera Jeso
32 Impo yogaegiri pariseoegi ikemaigakera iniakotunkanira Jeso ishineventunkanira ovashi itentaigakari itinkamiegi saseroroteegi itigankaigakera soraroegi sentaigirorira ivanko Tasorintsi iragaigakiterira. 33 Kantankicha Jeso ariompatyo iniavagetanakeri ikanti:
—Gara samani notimimoigimpi aka. Shintsi nompiganae inakera tigankakenarira. 34 Impogini pinkogaigavetaena gara pineaigaana, gatanika pagaveaigi piaigera viroegi tyarika noatake naro.
35 Ogatyo ikenaigake itinkamiegi jorioegi ikantavakagaiganaka:
—¿Tyarikatyo iriataera kara nerotyo gara aneaigairi? Impa ariorakari iriatake intimimoigakerira atovaireegi tivarokaiganankicharira konoiigakaririra guriegoegi irogotagaigakerira iriroegi aikiro. 36 ¿Tatarikatyo ikantake inkaara ikantakera: ‘Impogini pinkogaigavetaena gara pineaigaana, gatanika pagaveaigi piaigera viroegi tyarika noatake naro’?
Nia ganiantatsirira
37 Impogini aganaa otsonkatantanaarira iviesetaegite. Okari oka kutagiteri pairotyo ishineventaigaro. Yogari Jeso yaratinkanake inianake imaraenkarika ikanti:
—Tyanirika miretankitsi inevitakenatyo naro nompakeri iroviikakempara. 38 Okantaketari Itsirinkakagantakerira Tasorintsi okanti: ‘Tyanirika kematsatakenane onkantakanityo onkonteagetake nia ganiantatsirira isureku.’
39 Antari ikantakera Jeso maika inti iniakotake Isure Tasorintsi timasurentaigakerineririra maganiro kematsaigakerineririra, tekyatanika iripokenika intimasurentantakera, tekyatanika iriatae Jeso enoku.
Tera inkemavakagaigempa kemisantaigakeririra Jeso
40 Impo ikemaigakerira maganiro ikonogagarantaigaka ikantaiganake:
—Arisanoniroro inti kamantantatsirira agiaigakerira.
41 Pashinikya kantaigankitsi:
—Inti Ikogakagakerira Tasorintsi impegakempara Agoveenkariegite.
Kantankicha pashinikyatyo kantaigankitsi:
—¿Matsi ario imponiakempa pegankichanerira Agoveenkariegite Garireaku? 42 Okantaketari Itsirinkakagantakerira Tasorintsi okanti yogari Ikogakagakerira impegakempara Agoveenkariegite onti tomintakemparine iyashikitanakerira Iravi.* 2 Sa 7.12-13 Onti imechotake Verenku imechotira Iravi.
43 Ovashi tera inkemavakagaigempa. 44 Ikonogagarantaigaka ikogaigavetakatyo inoshikaiganakerimera iramaiganakerira irogakagantaigakerira, kantankicha teratyo tyani noshikerine.
Itinkamipage jorioegi tera inkematsaigeri Jeso
45 Impo yogaegiri soraroegi aigavetankicharira iragaigakiterimera ipigaigaa kogapage inaigakera pariseoegi intiegiri itinkamiegi saseroroteegi. Iriroegi ikantaigavakeri:
—¿Yoga? ¿Tyara okantakara tera pamaigakeri?
46 Iriroegi ikantaigi:
—Nokemaigakeritari yogotagantakera tyarika yogovagetiratyo kara. Teratyo nonkemumaigeri pashini inkañotakemparira irirori.
47 Yogari pariseoegi ikantaigiri:
—¿Matsi mataka imaigakempi viroegi aikiro yamatavinaigakempira? 48 Yogari atinkamiegi teranika inkematsatumaigeri. Ario nokañoigaka naroegi pariseoegi teratyo nonkematsatumaigeri. 49 Yogaegiri terira irogotumaigero itsirinkakotanakerira Moiseshi iriro pinkante ikañoigakaniroro ikematsaigakerira, kantankicha inkisashiigakemparityo Tasorintsi.
50 Ario inake kara Nikoremo ataninkutatsirira okyara ikamosotakitirira Jeso, intitari irirori pariseo. Iniamatanaketyo ikanti:
51 —Okantavitantaganitari ankisashitantempara kogapage garira oketyo akemaigiri iriniakera kameti agotasanoigakera tatoita yovetsikake. Ariotari okantakeri otsirinkakotunkanira.
52 Ikantaigutarityo iriroegi:
—Vintikyataketyo viro, ariorokari piponiaka aikiro Garireaku. Atsi piriniventeronityo Itsirinkakagantakerira Tasorintsi pineakerora tera onkantumate imponiakempara kamantantatsirira Garireaku.
Tsinane terira ompaniroteri ojime
53 Ovashi yapakuaiganai iageiganai ivankoegiku.* Pairani okyasanokyara otsirinkakotunkanira Iriniane Tasorintsi ariorika tera ontime versículos 7.53–8.11.

*7:22 Ire 12.3; Jen 17.9-10

*7:42 2 Sa 7.12-13

*7:53 Pairani okyasanokyara otsirinkakotunkanira Iriniane Tasorintsi ariorika tera ontime versículos 7.53–8.11.