8
Kantankicha yogari Jeso iatake otishiku Orivoshi, impo okutagitetanaira iatamanai ivankoku Tasorintsi. Ogatyo ikenaigai yapatoventaiganaari tovaini matsigenkaegi ovashi ipirinitake yogotagaigairira. Impo yogaegiri gotagantaigirorira itsirinkakotanakerira Moiseshi intiegiri pariseoegi yamaigapaakero tsinane oneavitunkanirira surari yogaratinkaigapaakero niganki kara yapatoitaigakara ikantaigiri Jeso:
—Gotagantatsirira, okari oka tsinane itimavetaka ojime kantankicha ovoteavitunkani pashini surari. Ogari itsirinkakotanakerira Moiseshi okantake maganiro tsinaneegi kañoigacharira maika ompitankakenkani ogakenkanira.* Ire 20.10 Maikari maika viro, ¿tyara pinkante?
Iriroegi ontityo ikantaigakeri maika ineaigakera tyarika inkante kameti intsavetantaigakerira inkisakagantaigakerira. Kantankicha irirori teratyo tyara inkante, onti yogivotanaka itsirinkavatsatanakera ichapakiku. Impo ineakera atanatsira inianiaiganakeri yogivoreita ikantaigiri:
—Tyanirika terira inkañovagetumatempa iketyo ivatashitakerone impitankakerora.
Impo akya yogivotanaa itsirinkavatsatanaira. Iroro ikemaigakerira ikantakera ogatyo ikenaigake iageiganai. Iketyo ivaiganaatsi antariniegisanorira. Paniropagekya aiganaatsi ovashi itsonkaiganaa maganiro. Panivani inai Jeso itentaarora tsinane. 10 Impo yogivoreavetanaka mamerigitevagetake, panivani aratinkai irorori ovashi ikantiro:
—¿Tyara iaigake maigakempirira inkaara? ¿Tera tyara inkantumaigempi?
11 Irorori okantiri:
—Teratyo.
Impo ikantiro:
—Ariotyo nonkañotakempa naro garatyo tyara nokantimpi. Maika piatae gara pimatumatairo aikiro.
Jeso inti kutagitetakotantatsirira
12 Impogini Jeso inianai aikiro ikanti:
—Nanti kutagitetakotantatsirira. Tyanirika kematsatakenane garatyo yapavatsaakotumata, narotari kutagitetakotakerine kameti inkantakaniniri intimake.
13 Yogari pariseoegi ikantaigiri:
—¿Matsi ario nonkematsaigakempi pikantakera inti tigankakempi Tasorintsi?, vikiirotari kamantakotaacha.
14 Kantankicha Jeso ikantaigiri:
—Nakiirotyo kamantakovetaacha, kantankicha arisanotyo nokantake tera namatagumatempa. Nogotaketari tyara noponiaka, aikiro tyara noatae, kantankicha viroegi teratyo pogotumaige tyara noponiaka, aikiro tyara noatae impogini. 15 Viroegi ontityo pikisashiiganakena kogapage, teratyo pineasanoigavetena. Narori maika tera tyani nonkisashitempa. 16 Kantankicha nonkisashitantempara gara ario nokisashitanta kogapage, teranika tsikyata nogotagashitemparo naro, intitari kantakena Apa tigankakenarira, irirori ikantakani itentakena. 17 Otsirinkakotunkanitari okanti: ‘Intimakerika piteni matsigenka intsavetakoigakero tatarika ineaigake ario inkañovakagaigakempa gara ikantatigumatiro kametitake inkematsatakenkanira.’ 18 Ariotyo nokañotaka naro nakiirotyo kamantakovetaacha, kantankicha tera paniro nonkamantakotempa naro, ikamantakotakenatyo aikiro Apa tigankakenarira.
19 Iriroegi ikantaigiri:
—¿Tyara inakera Piri kara?
Ikantaigiri Jeso:
—Tera pogoigenanika naro teniroro pogoigeri Apa. Antari pogoigakename naro ario pinkante pogoigakerimetyo aikiro irirori.
20 Magatiro oka ikantakerira Jeso onti yogotagantake ivankoku Tasorintsi ipirinitakera onakera yoyagantaganirira koriki ipapinitaganirira Tasorintsi. Kantankicha teratyo tyani noshikerine iramanakenkanira irogakagantakenkanira, tekyatanika agempa iragantakenkanirira.
Jeso ikantaigakerira pariseoegi gara yagaveaigi iriaigakera iriatakera irirori
21 Impo yogari Jeso ikantutaigaarityo aikiro:
—Narori noatae. Viroegi pinkogaigavetaena garatyo pineaigaana, gatanika pagaveaigi piaigera tyarika noatae. Ariompatyo pinkañovageiganakempari kigonkero pinkamaiganakera piaigakera morekariku.
22 Yogaegiri itinkamiegi jorioegi ikantaiganake:
—¿Matsi ario tsikyata inkisashitakempa inkamakera nerotyo ikantantakarira gara agaveaigi aigakera tyarika iriatake?
23 Kantankicha Jeso ikantaigiri:
—Viroegi vintiegi kipatsikunirira, narori onti noponiaka enoku. Viroegi ariotari pitimasanoigiri aka, narori teratyo. 24 Irorotari nokantantaigakempirira ariompatyo pinkañovageiganakempari kigonkero pinkamaiganakera piaigakera morekariku. Garika pikematsaigana nokantakera inti tigankakena Tasorintsi piaigaketyo morekariku.
25 Iriroegi ikantaigiri:
—¿Tyanimpatyora viro?
Ikanti Jeso:
—Matakaniroro nokamantaigavetakempi tera pinkematsaigena. 26 Aikiro aityokya tovaiti nonkantaigakempimera onkañotagantaigakempimera, kantankicha intagati nonkantake ikantakenarira tigankakenarira. Irirori katinka yogakero ikantakerira tera iramatagumatempa.
27 Kantankicha iriroegi teratyo irogoige inti iniakotanake Tasorintsi. 28 Irorotari ikantantakarira Jeso:
—Antari pogaenokakoigakeririka Kañotasanotakaririra Matsigenka ario pinkante pogoigake arisano nokantasanotake nokantakera iriro tigankakena Tasorintsi. Aikiro pogoigake tera tatoita novetsikumate naro tsikyata. Intagatityo nokanti tatarika ikantakena Apa. 29 Irirori ikantakanitari itentakena, irirotari tigankakena. Tera iokumatena paniro, omirinkatari nopiriniventiro ishineventakarira irirori.
30 Antari ikantakera maika oga ikenaigake ikematsatagarantaigakeri tovaini ikantaigakera: “Irironiroro tigankakeri Tasorintsi.”
Kematsaigiririra Tasorintsi intiegiri agaveaigakerira kañovagetagantsi
31 Impogini Jeso ikantaigiri:
—Viroegi pinkantakanirika pinkematsaigakena nokantaigakempira maika pimpegasanoigakempa nogamereegi. 32 Pinkañoigakemparika maika ario pinkante pogotasanoiganake arisano nokantasanoti tera namatagumatempa ovashi pintimashiigaemparo kogapage.
33 Ikantaigutarityo iriroegi:
—Nantiegitari iyashikiiganakerira Averan. Tera intimumate shintaiganarira. ¿Tyara okantakara pikantakera: ‘Pintimashiigaemparo kogapage’?
34 Ikantaigiri Jeso:
—Nonkantasanoigakempi, maganiro kañovageigacharira tera intimashiigemparo kogapage, agaveaigakeritari kañovagetagantsi tyampa inkantaigakempa ishintsitashiigakerora. 35 Pine yoga nampiriantsi tera inkañotempari itomi shintakaririra, teranika iriro itomi. Inkogera impimanterira impimantakerityo, kantankicha yogari irashisano itomi garatyo ipimantumatiri parikoti. 36 Pine naro maika nanti Itomi Tasorintsi, narora pakuakagaigempirone agaveaigakempira kañovagetagantsi ganigetyo agaveimaigaimpi, onti pintimashiiganaemparo kogapage. 37 Nogotaketyo vintiegi pinaigavetaka iyashikiiganakerira Averan, kantankicha pikogaigaketyo pogakagantaigakenara, teranika pinkogaige pinkematsaigakenara nokantaigakempira maika. 38 Narori intagati nokantaigimpi tatarika ikantakena Apa. Ario pikañoigaka viroegi onti povetsikaigi tatarika ikantaigimpi piriegi.
39 Iriroegi ikantaigiri:
—¡Intityo yashikiiganakena Averan!
Kantankicha Jeso ikantaigiri:
—Irirome yashikiiganakempime Averan pinkañoigakemparimetyo irirori. 40 Kantankicha tera ario pinkañoigempa maika. Nokamantaigavetakempityo ikantakenarira Tasorintsi katinka nogakero, kantankicha viroegi onti pikogaigake pogakagantaigakenara. ¡Teranika ario inkañotero Averan maika! 41 Viroegi onti pipiriniventaigi ipiriniventirira piriegi.
Iriroegi ikantaigiri:
—¿Matsi pashiniratyo tomintaigakena? Intityo tomintaigakena Tasorintsi.
42 Yogari Jeso ikantaigiri:
—Irirora tomintaigakempime Tasorintsi pintaigakenamerorokari, ariotari noponiakari iriroku, teranika nompokashitemparo naro tsikyata, irirotyo tigankakena. 43 ¿Tyara okantakara tera pinkemaigavakero nokantaigakempirira? Ontitari kantankicha tera pinkogumaige pinkematsaigakenara. 44 Yogari tomintaigimpirira inti kamagarini, irirotari shintaigimpi. Viroegi intagati pikogaigake povetsikaigakera ikogakerira irirori. Irirori inti gantatsirira igantaga ikañotakara pairani okyasanokyara ovashi maika Tera inkantumate arisanorira, teranika irishineventumatemparo. Omirinkatyo itsoegaka, irashitari yogakero okyara itsoegakara. Inti tsoenti, irirotari oponianta tsoegagantsi. 45 Nerotyo pikañotantaigakarira maika tera pinkogaige pinkematsaigenara, ontitari nokantasanoti arisanorira tera nontsoegumatempa. 46 ¿Matsi ario pineaigakena novetsikakera terira onkametite? Teratyo. Iroroventi ¿tyara okantakara tera pinkematsaigena?, omirinkatari nokantake arisanorira. 47 Yogari yashintarira Tasorintsi ikematsatakerotyo Iriniane. Kantankicha viroegi teranika iriro shintaigempine Tasorintsi teniroro pinkogaige pinkematsaigerora.
Iketyo timankitsi Kirishito tekyara intime Averan
48 Impo yogaegiri jorioegi ikantaigutarityo:
—Nokantasanoigakeniroro vinti samaritano, aikiro itimagutakempi kamagarini.
49 Yogari Jeso ikanti:
—Teratyo intimagutumatena kamagarini. Narori onti nopinkatsavagetiri Apa noshineventakarira, kantankicha viroegi tera pinkogaige pimpinkatsaigakenara pishineventaigakenara. 50 Narori tera tsikyata nonkoge impinkatsaitakenara irishineventaitakenara, kantankicha aiño paniro kogankitsirira inkañoitakenara maika. Irirori inkisashiigakempari maganiro kisaigakenanerira. 51 Maika nonkamantasanoigakempi tyanirika kematsatakenane garatyo ineimatiro igamane.
52 Ikantaigiri iriroegi:
—Arisanoniroro itimagutakempi kamagarini, pikantaketari: ‘Tyanirika kematsatakenane garatyo ineimatiro igamane’, kantankicha Averan intiegiri maganiro kamantantaigatsirira ikamaiganaityo. 53 ¿Matsi pairo pavisakeri Averan yashikiiganakenarira? Irirori ikamanaityo, ario ikañoiganaari kamantantaigatsirira iriroegi. ¿Matsi tyanimpatyora viro pikantakera maika?
54 Ikantaigiri Jeso:
—Antari nakiiromera kantaatsine nokantaigakempirira maika, ¿matsi tyara nonkantakero? Kantankicha inti kantankitsi Apa pikantaigakerira viroegi inti Tasorintsi pikematsaigakerira. 55 Kantankicha teratyo pogoigeri. Narori pinkante nogotiri. Antari nonkantera tera nogoteri ontirorokari nontsoegakempa nonkañoigakempira viroegi pitsoegaigara. Kantankicha naro arisanotari nogotiri, aikiro nokematsatiri tatarika ikantakena. 56 Pairani yogari Averan yashikiiganakempirira ishinevagetakatyo ineakera agakempara kutagiteri nompokantakemparira, impo ineakenara nopokakera pairotyo ishinetasanovagetaka.
57 Impo ikantaigiri:
—Tekyaenka pishiriagakotumatempa 50 shiriagarini pikantake pineakeri Averan. ¿Tyaratyo pikantakara?
58 Kantankicha irirori ikantaigiri:
—Maika nonkamantasanoigakempi tekyaenkara intimumate Averan, narori nogantaga notimakera.* Ek 3.14
59 Iroro ikemaigavakerira ogatyo ikenaiganake inoshikaiganake mapu impitankaigakerimera, kantankicha irirori asatyo ipegapitsaigakari ikontetanai iataira.

*8:5 Ire 20.10

*8:58 Ek 3.14