9
Jeso ineakagakerira terira ineimate
Impogini yogari Jeso ikenanake kara ineapaakeri surari terira inee, kantaka ikyara mechotankitsi. Yogari irogamereegi ikantaigiri:
—Gotagantatsirira, ¿tyara ikantakara imechotakera kañotaka maika? Impa irororakari kantankicha ikañovageigakara tomintaigaririra, terika irirorakari kañovagetankicha.
Ikantaigiri Jeso:
—Teratyo iroro kañotagerine ikañovagetakara, aikiro teratyo iroro kañotagerine ikañovageigakara tomintaigakaririra. Ontityo ikañotaka maika kameti oneakenkanira iragaveane Tasorintsi. Antari kutagiteriku antavagetagani, impo ochapinitumatanaira tenige antavagetaenkani. Ario okañotaka maika aityokyara okutagiteti kametitake avetsikaigakerora ikantakenarira tigankakenarira, panikyatari onchapinitanae. Maika aiñokyanara aka kipatsiku onti nokutagitetakoigakeri maganiro matsigenkaegi.
Impo iroro ikantakera maika itoatanake kipatsiku yovevitsaakero maani impo itiriokitantakari terira inee ikantiri:
—Piate kivaatempa omonkiaku Suroe (onkantakera: “Itigankunkani”).
Irirori iatake ikivaata impo ipokavetaa paa neasanotake. Yogaegiri itentagaigarira itimaigira intiegiri neaigiririra ipirinitira inevitantavagetira ikantaiganake:
—¿Matsi tera iriro yoga nevitantavagetatsirira?
Ikonogagarantaigaka ikantaigake:
—Jeeje, irironiroro.
Pashinikya kantaigankitsi:
—Teratyo iriro, ontityo ishigakerira.
Kantankicha irirori ikantaketyo:
—Narotyo.
10 Impo ikantaigiri:
—¿Tyara okantakara maika pineakera?
11 Irirori ikantaigiri:
—Yogari paitacharira Jeso yovevitsaashitakena kipatsi itiriokitakena impo ikantakena: ‘Piate kivaatempa omonkiaku Suroe.’ Impo noatake nokivaata oga nokenake noneanake.
12 Iriroegi ikantaigiri:
—¿Tyara inakera irirori maika?
Irirori ikanti:
—Niroro.
Pariseoegi ikogakotagantaigakerira terira ineavetempa
13 Impogini iriroegi yamaiganakeri inaigakera pariseoegi. 14 Antari yovevitsaashitakerira Jeso kipatsi itiriokitakerira onti kutagiteri apishigopireantaganirira, 15 nerotyo ikogakotagantantaigakaririra pariseoegi tyara ikantanaka ineanakera. Irirori ikantaigiri:
—Onti yovevitsaashitakena kipatsi itiriokitakena impo nokivaa ovashi noneanake.
16 Impo ikonogagarantaigaka ikantaigake:
—Yogari kañotakerorira maika teratyo iriro tigankerine Tasorintsi, yantavagetantakarotari kutagiteri apishigopireantaganirira, teranika intsatagero itsirinkakotanakerira Moiseshi.
Kantankicha pashinikyatyo kantaiganankitsi:
—Irirora kañovagetacharira, ¿ario tyara inkantakempara iragaveakera irovetsikakera terira oneimagetenkani kañorira oka?
Ovashi tera inkemavakagaigempa. 17 Nerotyo ikogakotagantantaigaaririra aikiro terira ineavetempa ikantaigiri:
—¿Virori tyara pinkante? ¿Iriro tigankakeri Tasorintsi ontirika tera?
Irirori ikanti:
—Naro nokanti inti kamantantatsirira.
18 Kantankicha yogaegiri jorioegi teratyo inkogaige inkematsaigakerira ikantakera ineakagunkani nerotyo ikaemakagantantaigakaririra tomintaigakaririra ikantaigiri:
19 —¿Iriro yoga pitomi pikantaigakerira imechotake tera inee? ¿Tyara ikantanakara maika ineanakera?
20 Iriroegi ikantaigiri:
—Irironiroro notomi kantaka ikyara mechotankitsi tera inee. 21 Kantankicha maika tera nogoige tyara ikantanaka ineanakera, aikiro tera nogoige tyani neakagakeri. Atsi kantaigerityo irirori, intitari antarini tsikyatatyo inkamantaigakempi.
22 Iriroegi onti ikantaigake maika ipinkaigakerira itinkamiegi jorioegi, ikantaigaketari tyanirika kantankitsine Jeso inti Ikogakagakerira Tasorintsi impegakempara Igoveenkariegite iseraereegi inkantavitakenkani ganiri ikiimatai pankotsiku yapatoitantaigarira. 23 Irorotari ikantantaigakarira: “Atsi kantaigerityo irirori, intitari antarini.”
24 Impo yogaegiri jorioegi ikaemaigairi terira ineavetempa ikantaigakerira:
—Maikari maika atsi kamantasanoigena gara pitsoega, ineakempitari Tasorintsi. Naroegi nogoigake yogari pikantakerira inkaara inti kañovagetacharira.
25 Kantankicha irirori ikantaigiri:
—Niroro, tera nogote irirorika kañovagetacharira ontirika tera, intagati nogotake okyara tera noneavetempa, maika neakena.
26 Ikantutaigaarityo aikiro:
—¿Tyara ikantakempi ineakagakempira?
27 Ikantutaigaarityo irirori:
—Nokamantaigavetakempiniroro inkaara tera pinkematsaigena. ¿Maika tyara okantakara pikogaigakera nomataerora aikiro nonkamantaigaempira? ¿Matsi ario pikogaigake pinkematsaigakerira viroegi aikiro?
28 Ovashi ikisaiganakeri ikakitsaiganakerira impo ikantaigiri:
—Virori vinti irogamere, naroegiri nantiegi irogamereegi Moiseshi. 29 Nogoigaketari yogari Tasorintsi iniakeri Moiseshi, kantankicha yogari yoga piniakotakerira maika tera nogotumaige tyara iponiaka.
30 Impo irirori ikantaigiri:
—Je'ario. ¿Tyarikara pikantaigakara viroegi? Irirori ineakagavetakenatyo, kantankicha viroegi tera pogotumaige tyara iponiaka. 31 Ogotasanotunkani yogari Tasorintsi tera inkemumaigeri kañovageigacharira iniaigirira. Intaganityo ikemaigi shineventaigaririra vetsikaigirorira ikogagetirira irirori. 32 Tera inkemakotumatenkani pashini matsigenka iragaveakera ineakagakerira terira ineimate. 33 Ario ikañotaka maika yoga noniakotakerira gamera iriro tigankiri Tasorintsi gamerorokari yagaveimati tatakona.
34 Iriroegi ikantaigiri:
—¿Tyara okantakara pikogakera pogotagaigakenara naroegi? Ariotyo pikañotaka viro pashi pogakero pikañovagetakara.
Ovashi ikisasanoigakeri itigankaigairi parikoti.
Yogari terira inkematsateri Tasorintsi kañomataka tenirikatyo inee
35 Impogini yogari Jeso ikemakotakerira ikisunkanira itigankaaganira parikoti iatake ikogakerira. Impo itonkivoakari ikantiri:
—¿Pikematsatakeri viro Kañotasanotakaririra Matsigenka?
36 Irirori ikantiri:
—Atsi kamantena tyanityora Kañotasanotakaririra Matsigenka kameti nonkematsatakerira.
37 Ikantiri Jeso:
—Pineakeriniroro, irirotari niakempi maika, narotari.
38 Ogatyo ikenake itigeroaventanakari ikantiri:
—Notinkami, maika nogotake iriro tigankakempi Tasorintsi.
39 Impo ikanti irirori:
—Narori onti nopokashitake aka kipatsiku kameti ogotakenkanira tyanirika arisano opaitaka ikematsatakerira Tasorintsi, aikiro tyanirika tera inkematsateri kameti ineaiganakeniri terira ineaigavetempa, irirokya neaigavetacharira ganige ineimaigai.
40 Impo yogaegiri pariseoegi naigankitsirira kara ikemaigakerira ikantakera maika ikonogagarantaigaka ikantaigakeri:
—¿Matsi tera noneaige naroegi?
41 Ikantaigiri Jeso:
—Gamera pineaigi gamerorokari pikañotagantaiga vikiiro, kantankicha maika pikantaigaketari pineaigake, mataka kañotagantaigakavi vikiiro.