10
Shintaririra irovishate
“Maika nonkamantasanoigakempi tyanirika tagutanakerone parikoti itantakotaganira ovisha gara ikeni sotsimoroku inti koshinti. Kantankicha yogari kenankitsirira sotsimoroku inti shintaririra. Yashireakotavakeri sentirorira sotsimoro. Yogari ovisha ikemaigavairi iniira. Impo ikaemaigakeri yogikonteigakerira, yogotirotari ivairo paniropage. Impo itsonkatakerira yogikonteigakerira maganiro iatanake iivatanakera. Yogari ovisha yogiaiganakeri, ikemaigavakeritari iniira. Kantankicha garatyo yogiatumaigiri pashini terira iriro shintemparine, ontityo irishigapitsaiganakeri, gatanika ikemaigavairi iniira, teranika ineimaigeri.”
Yogari Jeso ikañoigakeri maika ikantakotantakera, kantankicha iriroegi teratyo irogoige tatoita ikantakotake.
Jeso isentasanoigiri kematsaigiririra
Impo ikantaigairi aikiro: “Maika nonkamantasanoigakempi, nanti sotsimoro ikenantapiniigarira ovisha. Maganiro iketyorira ivaigavetankicha tekyara nompoke naro intiegi koshintiegi, kantankicha yogari novishate teratyo inkematsaigeri ikaemaigavetakarira. Nanti sotsimoro ikiantarira ovisha. Tyanirika kematsatakenane irogavisaakotakenkani impo nosentasanoigakerityo kara nonkañotagaigakempari isentasanotaganira ovisha ikontetapiniigake isekatapiniigakara.
10 “Yogari koshinti intagati ipokashitake inkoshitakerira ovisha irovetisakerira impogereakerira, kantankicha naro onti nopokashitake noganiaigakerira inkantakaniniri intimaigake, onti intimagantsivageigake kameti irishinevageigakempara. 11 Nanti shintasanoigaririra kematsaiganarira nosentasanoigiri, kañotakana shintaririra ovisha isentasanotirira irovishate. Pine yoga shintasanotaririra irovishate inkamaventakerityo. 12 Kantankicha irirorika sentakerine pashini terira iriro shintemparine intagati ipunatunkani irisentakerira garatyo ikamaventumatiri. Ineimatavakerira garirira ovisha iripokapaakera oga inkenake irishigapanute irovashigantapanutempari ovisha, teranika iriro shintemparine. Impo yogari garirira iragagarantake irogakemparira, yogari itovaire onti intivarokaigakeri parikoti. 13 Yogari ipunatunkanirira irisentakerira ovisha ishiganaka, teranika iriro shintemparine, intagatitari ipunatunkani irisentakerira nerotyo tera intsarogakagempari.
14 “Nanti shintasanoigaririra novishate nokantakani nosentasanoigiri, aikiro noneasanoigiri. Ario ikañoigaka iriroegi ineaigana, 15 kañotaka Apa ineanara naro, impo ario nokañota naro noneiri. Aikiro nonkamaventakeri novishate. 16 Maika aiñokya pashini novishate inagetake parikotipageku, kantankicha naro namaigakerityo nontentagaigakerira itovaire, inkematsaigakenatari nonkaemaigakerira. Impo nampatoitakerira maganiro panirotyo naro nosentasanoigakeri.
Ikantakera Jeso tsikyata inkamake
17 “Narori tsikyata nonkamaventakeri novishate kameti nanianaera, irorotari itasanotantanarira Apa. 18 Gara tyani gaveatsi irogamagakenara tsikyata, tsikyatatyo nonkantake naro tyati nonkamantakempa. Irirotari kantakena Apa nonkañotakempara maika, nerotyo maika nagaveaketyo nonkamanakera aikiro nanianaera.”
19 Impo ikemaigavakerira jorioegi ikantakera maika ogatyo ikenaigake tenige inkemavakagaigaempa. 20 Ikantaigaketari tovaini:
—¿Tyara okantakara pikematsaigakerira?, ontitari itimagutakeri kamagarini, aikiro onti ipigatake.
21 Kantankicha pashinikyatyo kantankitsi:
—Tyanirika itimagutake kamagarini ¿matsi ario inkañotake iriniakera maika? ¿Matsi iragaveake kamagarini ineakagakerira terira inee?
Jorioegi ikisaigakerira Jeso
22 Antari okatsinkagitetanaira yogari jorioegi yapatoventaigaaro iviesetaegite Jerosarenku isureigaarora osaankantaaganirira ivanko Tasorintsi pairani ashirikotaaganira irashi irirori. 23 Yogari Jeso yanuivagetake kara sotsi ivankoku Tasorintsi ovetsaenkakara otinkamipoa okakaratsenkoatakera okantaganirira Irashi Saromon. 24 Yogari jorioegi yapatoventaiganakari ikantaigiri:
—Nogiaiginityo karanki tekyaenka pinkamantumaigena tyanimpatyora viro. Virorika ikogakagake Tasorintsi pimpegakempara Nogoveenkariegite atsi kamantasanoigenanityo maika.
25 Irirori ikantaigiri:
—Matakaniroro nokamantaigavetakempi tera pinkematsaigena. Aikiro novetsikagevetakaro magatiro ikantakenarira Apa novetsikakerora kameti pogoigakenaniri. 26 Kantankicha viroegi teratyo pinkematsaigena, teranika viroegi novishate. 27 Yogari nashiegi novishate ikemaigana noniira, aikiro yogiaigana. Narokya noneasanoigiri. 28 Maika noganiaigakeri ganiri ineimaigairo igamane onti inkantakani intimaigake. Garatyo tyani gapitsatumaiganari. 29 Irirotari paigakenari Apa visaigiririra maganiro. Garatyo tyani gapitsatumaigiri. 30 Ariotari notentakariri Apa paniro nonaigake.
31 Impo iriroegi yagutaiganaatyo aikiro mapu impitankaigakerimera. 32 Kantankicha Jeso ikantaigiri:
—Narori yagaveakagakena Apa novetsikagetakera posantepage kametiripage pineaigakero viroegi. Maika ¿tyatityora pimpitankaviigakena?
33 Iriroegi ikantaigiri:
—Garatyo iroro nopitankaviigimpi tatarika oita povetsikakerira kametiri, ontityo noneaigakera tera pimpinkatsateri Tasorintsi. Matsigenka pinavetaka kantankicha onti pikañotagumanatanakari irirori.
34 Ikantaigutarityo Jeso:
—Ogari itsirinkakagantakempirira Tasorintsi pogiatakoigakerira viroegi oniakotakeri joeseegi pairaninirira. ¿Matsi tera onkante: ‘Naro nokantake vintiegi tasorintsi’? 35 Ogotunkanitari magatiro Itsirinkakagantirira Tasorintsi gara tyani kantumatatsi tera iroro arisano, aikiro iriro kantankitsi yogaegi ipaigakeririra Iriniane intiegi tasorintsi. 36 Irirotari kogakagakena intigankakenara aka kipatsiku ¿tyara okantakara pikantaigakera tera nompinkatsateri Tasorintsi nokantakera nanti Itomi? 37 Maika terika novetsikero kañorira yovetsikirira Apa garatyo pikematsaigana. 38 Kantankicha maika novetsikakerotari, nerotyo garika pikematsaigavetana nokantaigakempira maika, pinkematsaigakenatyo pineaigakerotari novetsikagetakerira kameti pogotasanoigakeniri ikantakani itentasanotana Apa, ario nokañota naro nokantakani notentasanotari.
39 Ikogaigavetaatyo aikiro iragaigakerimera iramaiganakerira irogakagantaigakerira kantankicha irirori asatyo ipegapitsaigakari.
40 Impogini Jeso ipiganaa intati Jororanku yogiviatantavagetakera Joan okyara, ario itimapaake kara. 41 Iaigake tovaini matsigenkaegi ineaigakerira ikantaigake:
—Yogari Joan teratyo irovetsikavetempa terira oneimagetenkani, kantankicha antari ikamantakotakerira yoga ikantasanotakeniroro.
42 Ovashi ikematsaigakeri kara tovaini.