11
Ikamakera Irasaro
Itimake paniro surari ipaita Irasaro. Onti itimi Vetaniaku itentaigarora iritsiroegi. Paniro opaita Maria, ogari apitene opaita Mareta. Irirori imantsigavagetake. Ogari Maria irorotari sagutantakaririra Atinkami kasankaari ivonkitiku impo osevonkitiantaari ogishi. Impo iroroegi okamantakagantaigakeri Jeso imantsigatakera iamigote. Yogari Jeso ikemakotakerira ikanti:
—Ogari mantsigarintsi gakeririra tera ario ompokashiteri ogamagakerira, onti okañotaka maika kameti oneakenkaniniri pairo yagaveavageti Tasorintsi, aikiro ogotasanotakenkanira pairo nagaveavageti, nantitari Itomi.
Yogari Jeso itasanovetarotyo Mareta ontiri ovirentote intiri aikiro Irasaro, kantankicha ikemakovetakarityo imantsigatakera teratyo iriate, onti imaganai piteti kutagiteri anta inakera. Impogini ikantaigiri irogamereegi:
—Tsame aigaera Joreaku.
Yogari irogamereegi ikantaigiri:
—Gotagantatsirira, vikyaenkatari ikogaigavetaka jorioegi timaigatsirira kara impitankaigakempimera anta. ¿Matsi ario pimpiganae aikiro?
Irirori ikantaigiri:
—Tekyara irishonke poreatsiri ¿matsi tera onkutagitete 12 ora? Tyanirika nuitatsi kutagiteriku tera irontivatumatempa, okoneagitetaketari. 10 Kantankicha tyanirika nuitatsine tsitenigetiku irontivatakempa, teranika onkoneagitete onti apavatsaasetaka.
11 Impo ikanti:
—Yogari amigoegite Irasaro magake, kantankicha noatake nogireaaterira.
12 Iriroegi ikantaigiri:
—Notinkami, iroroventi irovegaemparorokari nerotyo imagantakarira.
13 Antari ikantakera Jeso: “Magake”, onti iniakotake igamane, kantankicha iriroegi teratyo inkemaigavakeri, onti ineaigiri arisanori imagake. 14 Impo ikamantasanoigakeri ikantaigiri:
—Mataka kamake. 15 Matsi ariokonatyo okañotaka maika tera ario none naro anta kameti pinkematsaigakenaniri viroegi pineaigakerora novetsikakerira. Kantankicha maika tsame aigakera ankamosoigakerira.
16 Iniamatanaketyo Tomashi Piteanintacharira ikantaigiri itovaire irogamereegi Jeso:
—Iroroventi tsamenityo aigakera antentagaiganaemparira Jeso ankamaigakera aroegi aikiro.
Jeso inti ganiantatsirira
17 Impo yogonketapaakara Jeso ikemakotapaakeri Irasaro atake imagakotanake 4 kutagiteri ikitatunkanira. 18 Ogari Vetania ochoenitakotakaro Jerosaren ariorika onake 3 kirometero. 19 Ario inaigake kara Vetaniaku tovaini jorioegi pokaigankitsirira irogishineaigakerora Mareta ontiri Maria okenkisureakoigakarira iariri. 20 Ogari Mareta okemakotavakerira Jeso pokapaake oatake otonkivoavakarira, kantankicha ogari Maria tera oate, onti opitai pankotsiku. 21 Impo otonkivoavakarira Mareta okantavakeri:
—Notinkami, ariome pinakeme aka gametyo ikami icha. 22 Kantankicha maika nogotake tatarika pinkantakeri Tasorintsi inkemakempityo.
23 Ikantiro Jeso:
—Iranianae piariri.
24 Irorori okantiri:
—Jeeje, nogotake iranianaeniroro impogini iraniaiganaera maganiro kamageigankitsirira.
25 Kantankicha irirori ikantiro:
—Narotyo ganiaigaerine maganiro kamageigankitsirira, nantitari ganiantatsirira. Tyanirika kematsatakenane inkamavetakempatyo iranianaetyo. 26 Maganiro kematsaiganarira noganiaigakeri inkantakani intimaigake, gara ineimaigairo igamane. ¿Pikematsatakena?
27 Okantiri:
—Jeeje, nokematsatakempiniroro, nogotaketari vinti Ikogakagakerira Tasorintsi impegakempara Nogoveenkariegite. Vinti Itomi Tasorintsi nogiaigakerira.
28 Impo oatake okantakitirora ovirentote, tsikyani oniagempitatapaakero okanti:
—Ikantimpi Gotagantatsirira.
29 Irorotyo okemavakera okantakerora okaviritapanuta oatakera inakera. 30 Tekyatanika irogonketempa apatotakara pankotsi, onti inapaake anta okyara otonkivoavakarira Mareta. 31 Yogaegiri jorioegi patoventaigakarorira Maria irogishineaigakerora iroro ineaigavakerora okaviritapanutara okontetanakera yogiaiganakero ineaigiri ariori oatake inaira iariri iragaempara. 32 Kantankicha irorori onti oatake inakera Jeso otigeroaventapaakari okantiri:
—Notinkami, ariome pinakeme aka gametyo ikami icha.
33 Iroro ineavakerora iragakara intiegiri aikiro jorioegi oga ikenake yovankinavagetanakatyo kara. 34 Impo ikanti:
—¿Tyara pogaigairi kara?
Iriroegi ikantaigiri:
—Notinkami, atsi tsame pinkamosotakiterira.
35 Irirori oga ikenake iraganaka. 36 Yogari jorioegi ikantaiganake:
—¡Ojojoo, pairo itasanovagetari!
37 Kantankicha ikonogagarantaigaka onti ikantaigake:
—Yagaveaketari ineakagakerira terira inee, ¿matsi tera iragavee irovegaerira Irasaro ganiri ikami?
Jeso yoganiairira Irasaro
38 Ariompatyo yovankinavagetanakari Jeso. Impo yogonketapaaka imperitanakiku yogantunkanirira, onti itikakotantunkani omarane mapu. 39 Impo ikanti irirori:
—Atsi tatsinkaigero mapu.
Oniamatanaketyo Mareta okanti:
—Notinkami, atakerorokari ishititanake, ataketari imagakotanake 4 kutagiteri.
40 Kantankicha irirori ikantiro:
—¿Matsi tera nonkantempi inkaara pinkematsatakenarika pineakero iragaveane Tasorintsi?
41 Impo itatsinkaigakero mapu. Yogari Jeso ineventanaka enoku ikanti:
—Apa, noshinevagetakatyo kara, pikemakenatari. 42 Nogotake omirinka pikemana, kantankicha nokantakera maika onti kameti inkemaigakeniri maganiro yogaegi irogoigakeniri arisano vinti tigankakena.
43 Iroro ikantakera maika ikaemamatanaketyo ikanti:
—¡Irasaroo, kontetanae!
44 Ogatyo ikenake ikontetanake vuataka maganiro kamisatsaku. Imatunkani aikiro irakopageku ontiri igitiku. Antari ivoroku ponataka pañoirontsiku. Ikanti Jeso:
—Tsaakoigeri iriataera.
Isarianunkanira Jeso iragakagantakenkanira
(Mt 26.1-5; Mr 14.1-2; Ir 22.1-2)
45 Impo yogaegi jorioegi giaiganakerorira Maria ineaigakerira Jeso yoganiairira Irasaro ikematsaigakeri tovaini ikantaigake: “Arisanoniroro inti Ikogakagakerira Tasorintsi impegakempara Agoveenkariegite.” 46 Kantankicha ikonogagarantaigaka onti iaigake ikamantaigakerira pariseoegi. 47 Impo iriroegi itentaigakari itinkamiegi saseroroteegi ikaemaigakeri maganiro itinkamipage jorioegi yapatoitaigakeri ikantaigiri:
—¿Tyarikatyo ankantaigakerira?, yovetsikanaketari posante terira oneimagetenkani. 48 Garika tyara akantaigiri onti inkematsaiganakeri maganiro inkantaiganakera inti tigankakeri Tasorintsi impegakempara Agoveenkariegite ovashi iripokaiganake iromanoegi irogimamerinkutaigakaerora ivanko Tasorintsi iragutaigapaakaerora agipatsiegite intivarokaigakaera parikoti.
49 Ario inake kara itinkamisanorira saseroroteegi ipaita Kaipashi. Impo irirori iniamatanaketyo ikanti:
—Tera pogotumaige viroegi. 50 ¿Matsi tera pogoige pairo avisake okametitakera inkamakera paniro ganiri apogereaiga aroegi maganiro?
51 Antari ikantakera maika teratyo tsikyata iragashitemparo irirori. Intitari itinkamisanorira saseroroteegi intityo niakagakeri Tasorintsi ikantakera inkamaventaigakerira Jeso maganiro jorioegi. 52 Kantankicha gara paniro ikamaventaigiri jorioegi. Inkamaventaigakerityo aikiro timageigatsirira parikotipageku terira iriroegi jorioegi, kantankicha ikogakagaigakeritari Tasorintsi impegaigakerira itomiegi kameti intentagavakagaigakempaniri inkematsaigakerira. 53 Ovashi isariaiganakari itinkamipage jorioegi irogakagantaigakerira Jeso.
54 Impo irirori tenige iokotagantavagetaempa itimageigira jorioegi inkenkitsatimovageigaerira, onti iatake parikoti apatotara pankotsi opaita Eperain ochoenitakotakaro osarigagitetapaakera. Ario itimake kara itentaigakarira irogamereegi. 55 Atake ochoenitapaaka agakempara iviesetaegite jorioegi okantaganirira Pasekoa. Tovaini jorioegi timageigatsirira kara parikotipageku iaigake Jerosarenku irisaankaigakempara tekyara agempa 56 ovashi ikogaigakeri Jeso kara. Antari inaigakera ivankoku Tasorintsi ikantavakagaigaka:
—¿Tyara pinkantaige? ¿Iripokakerorokari ontirika gara ipoki?
57 Yogaegiri pariseoegi intiegiri itinkamiegi saseroroteegi ikamantakagantaigakeri maganiro tyanirika neakerine Jeso inkamantaigakerira kameti iragakagantaigakeriniri.