15
Ikantakotakara Jeso ikañotagaka otsiti ova
“Narori kañomatakana otsitisanorira ova. Yogari Apa inti kañomataka tsamaitakotirorira. Irirori yovatutsagetakero kamatsagetankitsirira terira ontimantemparo okitsoki. Ogari otovaire timankitsirira onti ipireagetakero kameti ontimasanotakeniri. Maika viroegi mataka saankaigakevi pikañovageigara, ontitari saankaigakempi noniane nogotagaigakempirira. Pinkantakanira pintentasanoigakena, impo ario nonkañotakempa naro nonkantakanityo nontentasanoigakempi. Pine oga otsegotsa ova garira oshitikaro otsiti garatyo otimi okitsoki, ario tyara onkantakempara ontimakera tsikyata. Ario pikañoigaka viroegi garika pitentasanoigana garatyo pagaveimaigi tsikyata pintimaigakera kameti povetsikaigakera ikogagetirira Tasorintsi.
“Narori nanti otsiti, viroegiri vintiegi otsegotsa. Yogari ikantakanirira itentasanotana, ario nokañota naro nokantakani notentasanotari irirori ovashi itimake kameti yovetsikagetiro ikogagetirira Tasorintsi, gatanika tatoita pagaveimaigi viroegi tsikyata. Yogari garira itentasanotana onti inkañotakemparo otsegotsa ova ovatutsataganira okunkani parikoti impo oroganakera apatotunkani otagunkanira.
“Maika viroegi pinkantakanirika pintentasanoigakena, aikiro garika pimagisantaigiro nogotagaigakempirira yogari Apa impaigakempityo tatarika oita pineviigakeri. Antari pintimaigakerika kameti povetsikaigakera ikogagetirira Apa ario pinkante ineakenkani irirori pairo yagaveavageti ovashi irishineventakenkani. Ario pinkañoigakempa viroegi ineaigakempi maganiro arisano vintiegi nogamereegisanorira. Naro notasanoigimpi viroegi nokañotakari Apa itasanotanara. Maika pinkantakanira pintsatagageigakero nokantaigakempirira kameti nonkantakaniniri nontasanoigakempi. 10 Kañotari naro notsatagirora ikantagetanarira Apa impo irirori ikantakani itasanotana, ario pinkañoigake viroegi pintsatagaigakerorika nokantaigakempirira, naro nonkantakanityo nontasanoigakempi.
11 “Onti nokantaigakempi maika kameti nogishineaigakempiniri pishinevageigakempara. 12 Maika onti nokogake pinkantakanira pintavakagasanoigakempa pinkañoigakenara naro notasanoigimpira. 13 Tyanirika kamaventiri iamigote arisanotyo opaitaka itasanotakarira. Garatyo itimumati pashini visakerinerira irirori intasanotantakempara. 14 Antari pintsatagaigakerorika nokantaigakempirira vintiegi noamigoegite. 15 Maika tenige nonkantaigaempi nonampiriaegi, yogari nampiriantsi teranika irogotero magatiro yantagetirira shintaririra, nerotyo viroegi onti nokantaigakempi noamigoegite, nogotagaigakempirotari magatiro ikantagetakenarira Apa. 16 Tera viroegi kogakagaigenane nompegakempara pitinkamiegi. Nantityo kogakagaigakempi pimpegaigakempara nogamereegi pintimaigakera kameti povetsikaigakera ikogagetirira Tasorintsi pinkantakanira pinkañoigakempa maika. Impo irirori impaigakempityo magatiro tatarika oita pineviigakeri vintiegitari nashiegi. 17 Ogari nokogasanotakerira pintsatagaigakerora onti oka: Pinkantakanira pintavakagasanoigakempa.
Terira inkematsaige inkisaigakeri kematsaigiririra Jeso
18 “Pineaigavakeririka inkisaiganakempira terira inkematsaige atsi sureigaemparotyo naketyo ikisaigake. 19 Antari gamera pikematsaigana viroegi yogaegiri terira inkematsaige irishineigakempimetyo inkañotagaigakempira ishinevakagaigara iriroegi. Kantankicha naro nokogakagaigakempi pinkematsaigakenara nerotyo ikisantaigakempirira, tenigetari pinkañoigaempari iriroegi. 20 Sureigaemparo nokantaigakempira nokanti: ‘Yogari nampiriantsi tera iravisumateri nampitaririra.’ Nerotyo maika yatsipereakagaigakenara naro ariotyo inkañoigakempi viroegi aikiro iratsipereakagaigakempira. Ontirika ikematsaigakena nogotagaigakerira ariotyo inkañoigakempi viroegi aikiro inkematsaigakempira. 21 Ariotyo inkañotagaigakempi maika inkisaviigakempirora pikematsaigakenara, teranika irogoigeri tigankakenarira.
22 “Antari gamera nopoki nogotagaigakerira ario gametyo ikanti Apa inkisavitasanoigakerira ineakera tera inkematsaigena, kantankicha maika nopokaketari nogotagaigakerira nerotyo gara yagaveaigi inkantaigakera: ‘Tera nogoigenika tyani tigankakeri, nokañotantaigakarorira maika.’ 23 Maganirotari kisaiganarira naro ikisaigakeri aikiro Apa. 24 Ario okañotaka aikiro gamera noneakagaigiri posantepage terira ovetsikumagetenkani gametyo ikanti Apa inkisaviigakerira ineakera tera inkematsaigena, kantankicha maika inkisaigakenkanityo, ineaigavetakarotari novetsikagetakerira kantankicha atanatsityo ikisaiganakenara naro intiri Apa. 25 Ariotyo okañotaka maika kameti ontsatagakenkanira okantira itsirinkakagantaigakeneririra Tasorintsi okanti: ‘Onti ikisaigakena kogapage.’
26 “Impogini nonkantakeri Apa intigankakerira Isure intimasurentaigakempira, irirotari mutakoigakempine, aikiro iriro gotagaigakempirone arisanorira. Antari iripokakera inkamantakotakena. 27 Ario pinkañoigake viroegi pinkamantakoigakena, pitentavageigakenatari nakyaenkara tsititanakero nokenkitsavagetanakera kigonkero maika.