16
“Maika nokantaigakempi magatiro oka kameti ganiri papakuaiganai pikematsaigakenara. Inkantaviigakempirotari pinkiaigaera pankotsiku yapatoitantaigarira, aikiro aganakempa kutagiteri irogaigakempira ineaigiri irorori yovetsikaigake ikogakerira Tasorintsi. Inkañoigakerotyo maika teranika irogotumaigeri Apa, aikiro naro tera irogotumaigena. Onti nokantaigakempi maika kameti pisureigaemparoniri impogini agakempara inkisaigakempira pinkantaigakera: ‘Irorotari ikantaiganakairira tekyara iriatae enoku.’ Karanki tera nonkantaigempi, nokantakanitari notentavageigakempi.
Irantane Isure Tasorintsi
“Maikari maika noatae inakera tigankakenarira, kantankicha viroegi tera pinkantumaigena: ‘¿Tyara piate?’ Onti okenkisureakagavageiganakempi nokantaigakempirira. Kantankicha maika nonkantasanoigakempi pairo avisake okametitakera noataera kameti nontigankimoigakempiriniri Mutakotantatsirira intentaigakempira. Antari garika noati garatyo ipoki. Antari iripokakera iriniasurentaigakeri terira inkematsaige ineaigakempara onti ikañovageigaka, aikiro irogotagaigakeri tyara inkantaigakempa kameti ineaigakeriniri Tasorintsi kañomataka tenirikatyo inkañovagetumaigempa, ontiri aikiro irogoigakera impogini inkisashiigakempari Tasorintsi maganiro terira inkematsaigeri. Iriniasurentaigakeri kameti irogoigakeniri inti kañovageigacharira, teranika inkematsaigena. 10 Irogotagaigakeri tyara inkantaigakempa kameti ineaigakenkaniniri kañomataka tenirikatyo inkañovagetumaigempa, noataetari Apaku, viroegi gara pineaigaana. 11 Irogotagaigakeri kameti irogoigakera impogini inkisashiigakempari Tasorintsi maganiro terira inkematsaigeri, matakatari ikantake irirori inkisashitakenkanira impogini shintaigaririra terira inkematsaige.
12 “Aityovetaka pashini tovaiti nonkantaigakempirira, kantankicha garorokari pagaveaigi pinkemaigavakerora maika. 13 Antari iripokakera Isure Tasorintsi gotagaigakempironerira arisanorira irogotagaigakempirotyo magatiro, gatanika tsikyata yagashitaro irirori, ontityo inkantaigakempi tatarika oita nonkantakeri naro ontiri aikiro magatiro inkantakeririra Apa. Aikiro irogotagageigakempi tyarika onkantanakempa impogini. 14 Irirori ineakagaigakempi pairora nagaveavageti kameti pishineventaigakenaniri, aikiro irogotagaigakempi magatiro tyarika nokanta naro. 15 Tyarika ikanta Apa ariotyo nokañota naro aikiro, nokantantaigakempirira yogari Isure irogotagaigakempi magatiro tyarika nokanta naro.
16 “Maika gara samani notentaigaimpi, kantankicha impogini shintsityo pineaigaena.”
Jeso ikantaigakerira irogamereegi inkenkisureaigavetakempatyo impoginityo irishineiganaempa
17 Impo ikonogagarantaigaka irogamereegi ikantavakagaiganaka:
—¿Tyarikatyo okantakara ikantakera maika?, ikantaketari gara samani itentaigajai, kantankicha impogini shintsityo aneaigaeri, ontitari iriataera Iririku. 18 Antari ikantakera maika, ¿tatarikatyo iniakotake? Nirorotyo tatarikatyo ikantake.
19 Yogari Jeso ineaigakerityo ikogaigakera inkogakotagantaigakerira ikantaigiri:
—Nokantaigakempi gara samani notentaigaimpi, kantankicha impogini shintsityo pineaigaena. ¿Iroro piniaventaigake maika? 20 Maika nonkamantasanoigakempi viroegi pinkenkisureavageiganakempa piragaiganakempara, iriroegikya terira inkematsaige irishinevageigakempatyo. Kantankicha viroegi pinkenkisureavageigavetakempatyo impoginityo pishineiganaempa. 21 Pine tsinane okatsimonkitira ovankinavagetanaka okemavakerotari okatsitanakera, kantankicha antari omechotumataira tenigetyo osuretaemparo okatsivetakara ontityo oshinevagetaka oneaketari mataka mechotake otomi. 22 Ario pikañoigaka viroegi maika pikenkisureaigavetakatyo kantankicha naro nompigashiigaempi ovashi pishinevageiganakempa, garatyo itimumati pashini gaveankitsinerira inkenkisureakagaigaempira.
23 “Antari onkañotanakempara maika garatyo pikogakotagantumaigaana. Nonkamantasanoigakempi vintiegitari nashiegi, tatarika pineviigakeri Apa irirori impaigakempirotyo. 24 Kantankicha maika tekya tatoita pinevitumaigeri pinkañoigakerora maika. Atsi neviigeriratyo, irirori impaigakempirotyo kameti pishinevageigakempaniri.
Jesokirishito inti gaveavagetatsirira
25 “Antari nogotagaigimpira onti nokantakogetakero posante, kantankicha impogini ganige nokantakogetairo, onti nonkamantakotasanotakeri Apa nogikoneatasanoigakempirora viroegi kameti pogoigakeniri. 26 Impogini pineviiganakeri Apa tatarika oita pikogaigake, vintiegitari nashiegi, kantankicha tera ario nonkante naro neviigakempirone, 27 itasanoigakempitari Apa irirori ineaigakempira pitasanoiganara naro, aikiro pikematsaigakenara nokantakera onti noponiaka iriroku. 28 Arioniroro noponiaka Apaku nopokakera aka kipatsiku, kantankicha maika ariokya nomponianaempa aka kipatsiku noataera anta iriroku.”
29 Impo yogaegiri irogamereegi ikantaigiri:
—Maika atake pikamantasanoiganakena tenige pinkantakogetaero. 30 Maika nogoigake pairo pogovagetiro magatiro nerotyo tera pinkogakotempa inkogakotagantaitakempira, tsikyatatari pogoti viro tatoita isureiga paniropage. Nogotantaigakarira onti piponiaka Tasorintsiku.
31 Yogari Jeso ikantaigiri:
—¿Iroroventi maika mataka kematsaigakevi? 32 Maika mataka ganaka pintivarokaiganakempara piageigakera parikoti pokaiganakenara paniro, kantankicha garatyo paniro napunta, itentakenatari Apa. 33 Maika nokantaigakempi magatiro oka kameti pinkematsaigakenaniri ovashi pishinevageigakempa. Yogari terira inkematsaige iratsipereakagavageigakempityo, kantankicha gara pitsarogaigi, nagaveaigakeritari naro.