18
Yaganunkanira Jeso
(Mt 26.47-56; Mr 14.43-50; Ir 22.47-53)
Impogini yagatanakera Jeso iniakerira Iriri itentaiganakari irogamereegi imonteaiganakarora osanteni paitacharira Sereron, iaigake pankirintsishiku nankitsirira kara. Yogari Jorashi gakagantakerineririra ineiro irirori aikiro, ariotari ipokapinitiri Jeso itentapiniigarira irogamereegi. Impo osamanitanakera ikenapaake itentaigapaakari tovaini soraroegi iromanoegi intiegiri aikiro sentaigirorira ivanko Tasorintsi itigankaigakerira itinkamiegi saseroroteegi intiegiri aikiro itigankaigakerira pariseoegi. Yamaigapaake yomanatantaigarira intiri aikiro itsivotantaigarira. Kantankicha Jeso yogotaketari tyara inkantakenkani itonkivoaigavakari ikantaigiri:
—¿Tyani pikogaigake?
Iriroegi ikantaigiri:
—Inti nokogaigake Jeso Nasarekunirira.
Irirori ikanti:
—Narotari.
Iroro ikantaigakerira Jeso: “Narotari”, ogatyo ikenaigake ipigavioiganaka asatyo ituaiganake. Impo imaigairi aikiro ikantaigairi:
—¿Tyani pikogaigake?
Ikantaigi:
—Jeso Nasarekunirira.
Ovashi ikantaigakeri Jeso:
—Nokantaigakempiniroro naro. Maika narorika pikogaigake, atsi kante iriaigaera yokaegi notentaigakarira.
Onti okañotaka maika kameti ontsatagakempara ikantakerira inkaara iniakerira Iriri ikanti: “Apa, tera impegumatempa paniro pikogakagaigakerira inkematsaigakenara kameti nashintaigakemparira.” 10 Impogini yogari Sumo Perero inoshikamatanaketyo isavurite iserogempitatutarityo Mareko ironampiria itinkamisanorira saseroroteegi, onti iseronkutakeri igempita irakosanorirakutirira. 11 Kantankicha Jeso ikantiri:
—Atsi arionenityo, piataero pisavurite. ¿Matsi gara natsipereiro ikantakerira Apa nantsipereakerora?
Yamanunkanira Jeso ivankoku Anashi
(Mt 26.57-58; Mr 14.53-54; Ir 22.54)
12 Impogini yogari itinkamiegi soraroegi iromanoegi itentaigakari maganiro isoraroegite intiegiri aikiro sentaigirorira ivanko Tasorintsi inoshikaigakeri Jeso yogusoigakerira. 13 Impo yamaiganakeri ivankoku Anashi yagashintotirira Kaipashi itinkamisanorira saseroroteegi. 14 Yogari Kaipashi irirotari kantankitsirira: “Pairo avisake okametitakera inkamakera paniro ganiri apogereaiga aroegi maganiro.”
Perero iteratakotakerira Jeso
(Mt 26.69-70; Mr 14.66-68; Ir 22.55-57)
15 Impogini yogiatakotanakeri Sumo Perero itentanaka pashini irogamere Jeso. Yogari itinkamisanorira saseroroteegi ineiritari yoga itentanakarira nerotyo iroro yogiagunkanira Jeso tsompogi imatunkani irirori, 16 kantankicha yogari Perero tera inkie, onti yaratinkake kara sotsi shitakomentontsiku. Impo yogari irapitene iatake iniakerora sentirorira sotsimoro ovashi ogiagakeri tsompogi. 17 Impo irorori okantiri Perero:
—¿Viro irogamere Jeso?
Irirori ikantiro:
—Tera naro.
18 Okatsinkagitevagetaketari yogaegiri ironampiriaegi itinkamisanorira saseroroteegi intiegiri soraroegi itagaigake tsitsi itaenkavageigakera, nerotyo imatapaakara Perero irirori itentaigapaakarira itaenkavagetapaakera.
Itinkamisanorira saseroroteegi ikogakotagantakerira Jeso
(Mt 26.59-66; Mr 14.55-64; Ir 22.66-71)
19 Impogini yogari itinkamisanorira saseroroteegi ikogakotagantakeri Jeso tyaniegi irogamereegi, aikiro tatoita yogotagantavageti. 20 Yogari Jeso ikantiri:
—Maganirotyo yogoigi tatoita nogotaganti, ikemaiganatari nokenkitsavagetira, nogotagantavagetitari pankotsipageku yapatoitantaigarira ontiri aikiro ivankoku Tasorintsi. Tera nomanakotumatero maani, ikemaigakenatari maganiro. 21 ¿Tyara okantakara pikogakotagantakenara naro tatoita nogotaganti? Kogakotagantaigerityo kemisantaiganarira inkantaigakempira iriroegi. Yogoigakerorokari tatoita nogotagaigiri.
22 Yogari soraro sentirorira ivanko Tasorintsi aratinkankitsirira kara iroro ikemakerira ikantakera maika ipatosutarityo ikantiri:
—¿Antari gara pikañotiri maika itinkamisanorira saseroroteegi?
23 Irirori ikantiri:
—Pineakenarika tera onkatinkate nokantakerira atsi gotagenanityo. Antari terika ario nonkañotero maika, ¿tatatyo oitara pipatosavitakena?
24 Impo yogari Anashi itigankakagantakeri iriatakera inakera Kaipashi kantaka yogusotunkanira.
Perero iteratakotairira Jeso
(Mt 26.71-75; Mr 14.69-72; Ir 22.58-62)
25 Antari aiñokyara Jeso tsompogi ikogakotagantunkanira yogari Perero aiñokya yaratinki kara tsitsiku itaenkavagetakera. Impo ikantagani:
—¿Viro aikiro irogamere yonta?
Irirori ikanti:
—Teratyo naro.
26 Ario inake kara iitane iserogempitatakerira Perero. Inti ironampiria itinkamisanorira saseroroteegi. Ikantutarityo irirori aikiro:
—¿Matsi tera noneempi inkaara pitentakarira anta pankirintsishiku?
27 Impo irirori ikantutaatyo aikiro:
—¡Teratyo!
Impo irorotyo ikantakera maika iniamatanaketyo atava.
Yamanunkanira Jeso Piratoku
(Mt 27.1-2, 11-31; Mr 15.1-20; Ir 23.1-5, 13-25)
28 Impogini panikyara onkutagitetanae yamanunkani Jeso ivankoku Pirato iponiakaganunkani ivankoku Kaipashi. Yogaegiri jorioegi tera inkiaige tsompogi ganiri ikitsitinkagani kameti iragaveaigakeniri isekataigakempara paita onchapinitanakera, ontitari Pasekoa. 29 Nerotyo Pirato onti ikontetake sotsi iniaigakerira ikantaigakerira:
—¿Tatatyo pikisaviigakerira? ¿Tatatyo yovetsikakera?
30 Iriroegi ikantaigiri:
—Antari gamera yovetsiki terira onkametite gametyo namaigimpiri.
31 Impo ikantaigiri Pirato:
—Iroroventi maiganaerityo, tsikyatatyo pinkisaigakeri viroegi, tyarika pinkantaigakeri virompaegityo tyarika okanti otsirinkakotunkanira pogiatakoigirira viroegi.
Kantankicha iriroegi ikantaigiri:
—Naroegi jorioegi teranika nagaveaige nogamagantaigera, ikantaviiganarotari Sesa. Intagani viroegi iromanoegi gaveaigankitsine.
32 Okañotakara maika otsataganaka ikantakerira Jeso ikamantaigakerira irogamereegi tyara inkantakenkani irogakenkanira. 33 Impo ikianai Pirato ikaemairi Jeso ikantiri:
—¿Arisano viro Igoveenkariegite jorioegi?
34 Ikanti Jeso:
—¿Tsikyata pogotashitakaro viro pikantakenara ‘Igoveenkariegite jorioegi’ ontirika pashini kamantaigakempi?
35 Ikanti Pirato:
—¿Matsi naro jorio? Yogaegiri pitovaire intiegiri itinkamiegi saseroroteegi iriroegitari maigakempi aka. ¿Tatatyo oitara povetsikakera?
36 Irirori ikanti:
—Tera naro koveenkari kipatsikunirira. Antari naromera intimaigakeme napatoire pugamentaiganakenanerira ganiri yagaigana itinkamipage jorioegi, kantankicha tera ario onkañote maika.
37 Impo ikantiri Pirato:
—Iroroventi ¿viro koveenkari?
Yogari Jeso ikantiri:
—Pikantasanotakeniroro naroniroro koveenkari. Irorotari nopokashitake aka kipatsiku nonkamantakotakerora arisanorira. Maganiro kogaigankitsirira irogoigakerora ikemisantavintsaigana.
38 Ikantiri Pirato:
—¿Tatatyo oitara arisanorira?
Impogini iroro ikantakerira maika ikontetanai aikiro iniaigairira jorioegi ikantaigiri:
—Naro noneakeri tera tatoita irovetsikumate kameti inkisakenkanira. 39 Kantankicha viroegi omirinka agara Pasekoa pameiga nampakuaigempirira paniro yashitakovitunkanirira yovetsikakera terira onkametite. ¿Iriro pikogaigake nampakuaigaempirira Pigoveenkariegite?
40 Iriroegi ikaemavaitaiganaityo aikiro:
—¡Irirori garatyo! ¡Irirompatyo pampakuae Varavashi!
Yogari Varavashi inti gantatsirira.