19
Impogini Pirato yomperaventakari Jeso impasatakenkanira. Yogaegiri soraroegi yovetsikashiigakeri kivitsa yamatsaitantaigakarira, aikiro yogagutantaigakari manchakintsi kiraamagori isamatsanaigakerira. Impo yaiñoniigakari ikaemageigamatityo:
—¡Ojojoo, neri yogaaa! ¡Atsi neaigerikario Igoveenkariegite jorioegi!
Ipatosanaigakerityo. Impo ikontetanai Pirato ikantaigiri jorioegi:
—Atsi gaige kavako. Nogikontetaeri kameti pogoigakera naro noneakeri tera tatoita irovetsikumate kameti inkisakenkanira.
Impo ikontetapaake Jeso yamatsaitapaakaro kivitsa, aikiro gagutaka manchakintsi kiraamagori. Impo ikanti Pirato:
—Neri yoka.
Iroro ineaigavakerira itinkamiegi saseroroteegi intiegiri soraroegi sentaigirorira ivanko Tasorintsi ikaemavaimatanaketyo:
—¡Kentakoteri! ¡Kentakoteri!
Ikantaigiri Pirato:
—Iroroventi maiganakerityo pinkentakoigakerira viroegi, narori noneakeritari tera tatoita irovetsikumate kameti inkisakenkanira.
Kantankicha iriroegi ikantaigi:
—Antari otsirinkakotunkanira nogiatakoigirira naroegi okanti kametitake inkamakera maganiro kañotagumanaigaririra Tasorintsi. Maika irirori ikantaketari: ‘Nanti Itomi Tasorintsi’, inkamaketyo maika.
Iroro ikemavakera Pirato ikantaigakera maika ariompatyo itsarogasanotanakeri. Ikiitanaatyo aikiro tsompogi itentanakarira Jeso ikantiri:
—¿Tyara piponiakara viro?
Kantankicha irirori ikemisantaketyo, teratyo iriniimate.
10 Nerotyo Pirato ikantiri:
—¿Tyara pikantakara tera piniena? ¿Matsi tera pogote nagaveake nonkentakotagantakempira, aikiro nagaveake nampakuaempira?, nantitari inampina Sesa.
11 Irirori ikantiri:
—Game inti Tasorintsi, gametyo tyara pikantumatana. Nerotyo yoga gakagantakenarira pairotyo yavisake yovetsikakera terira onkametite, yavisakempityo viro.
12 Iroro ikemakera Pirato ikantakerira maika ovashi ikogasanovetanaka tyarika inkantakeri irapakuaerira, kantankicha yogaegiri jorioegi ariompatyo ikaemakonaiganakeriri ikantaigakerira:
—Pampakuaeririka iroroventi teratyo viro iamigote koveenkari Sesa, maganirotari kantatsirira tsikyata: ‘Nanti koveenkari’, onti ikisumanatakeri Sesa.
13 Iroro ikemavakera Pirato ikaemakagantakeri Jeso impo ipirinitanake ikanomaantapinitira. Antari irinianeku evereoegi onti okantagani Gavata. Ogari Gavata onti onkantakera Oshitatantunkanirira Mapu. 14 Panikyara inkatinkatanake poreatsiri tekyara agempa Pasekoa yogari Pirato ikantaigiri jorioegi:
—Neri yoka pigoveenkariegite.
15 Kantankicha iriroegi ikaemavaitaiganaketyo:
—¡Inkante! ¡Kante inkamakera! ¡Kentakoterityo!
Yogari Pirato ikantaigiri:
—¿Matsi ario nonkentakotagantakeri pigoveenkariegite?
Kantankicha yogaegiri itinkamiegi saseroroteegi ikantaigiri:
—Mameritari pashini nogoveenkariegite. Panirosanotyo ikantakara koveenkari Sesa.
16 Ovashi ikantaigakeri Pirato:
—Iroroventi nani, maiganakeri inkentakotakenkanira.
Impo yamaiganakeri.
Ikentakotunkanira Jeso
(Mt 27.32-44; Mr 15.21-32; Ir 23.26-43)
17 Impogini itentanunkani Jeso inatanakero igoroshite iatanakera anta okantaganirira “Ontaikara Itutai Kamatsirini”. (Antari irinianeku evereoegi onti okantagani Gorogota.) 18 Impo ario kara ikentakotunkani, itentagantunkani pashini piteni matsigenka, paniro yogaratinkakotunkani irakosanoriraku, yogari irapitene onti yogaratinkakotunkani irampateku. 19 Impo yogari Pirato itsirinkake inchakotaku okanti: “Jeso Nasarekunirira, Igoveenkariegite jorioegi”, impo yogakagantakero igoroshiteku. 20 Onti otsirinkantunkani iriniane evereo ontiri iriniane guriego ontiri aikiro iriniane iromano. Ineaigakero tovaini jorioegi, ariotari ikentakotunkaniri Jeso kara ochoenitakara apatotakara pankotsi. 21 Nerotyo yogaegi itinkamiegi isaseroroteegine jorioegi ikantantaigakaririra Pirato:
—Game pitsirinkiro: ‘Inti Igoveenkariegite jorioegi’, ogame pintsirinkakeme onkantakera: ‘Kantatsirira nanti Igoveenkariegite jorioegi’.
22 Kantankicha Pirato ikantaigiri:
—Ogari notsirinkakerira mataka tsirinkaka.
23 Impogini yogaegiri 4 soraroegi kentakoigakeririra Jeso yagataiganakera ikentakoigakerira yagaigakero imanchaki iteavakagaigakara yagageigake paniropage. Panivati onai savitirira, irorori tera avovitempa onti osatyo oamagotake, 24 nerotyo ikantantaigakarira:
—Okari oka gara atisarajaigiro, onti asokagiashiigakero mapukicho ogotantaganirira kameti agotantaigakemparora tyanirika shintakemparone.
Antari okañotakara maika onti otsatagunkani Itsirinkakagantakerira Tasorintsi okantira:
“Yagaigakero nomanchaki ipavakagaigakara,
aikiro isokagiaigakero mapukicho ogotantaganirira
kameti irogotantaigakemparora tyanirika shintakemparone savitirira.”
Ariotari ikañoigakerori maika soraroegi.
25 Karari kara ikentakotunkanira Jeso aiño aratinkake iriniro ontiri ovirentote ontiri aikiro Maria itsinanetsite Kereopashi ontiri aikiro Maria Magarena. 26 Yogari Jeso ineakerora iriniro aratinkakera otentakarira irogamere itasanotarira ikantiro:
—Ina, neri yoga pitomi.
27 Impo ikantiri aikiro irogamere:
—Nero oga piniro.
Ovashi itentanaaro ivankoku omagimotairira.
Ikamanakera Jeso
(Mt 27.45-56; Mr 15.33-41; Ir 23.44-49)
28 Impogini yogari Jeso yogotaketari mataka otsatagunkani magatiro Itsirinkakagantakerira Tasorintsi ikanti:
—Nomiregetanake.
29 Ario onakotake kara patakotiro vino kachoari. Impo okaatunkani chomiatirorira nia ogaenokakotunkani isopokiiku irachomiatakera. 30 Impo yachomiatakerora ikanti:
—Maika mataka tsatagasanotaka magatiro.
Impo oga ikenake yogivotanaka ikamanake.
Imokoroinkanira Jeso
31 Ogari ikamantakarira Jeso ontitari kutagiteri yovetsikavagetantaiganakarira jorioegi magatiro inkogakoigakemparira aganakempara apishigopireantaganirira. Yogaegiri jorioegi ikogaigake inkentakoreaigaenkanira kentakoigankicharira tekyara agempa. Ogari oga kutagiteri apishigopireantaganirira pairotari avisagetakero magatiro apishigopireantaganirira, ontitari Pasekoa, nerotyo ikantantaigakaririra Pirato intigankaigakerira isoraroegite intinkarajaigakiterira itasagiiku kameti tsikyari inkamaige inkentakoreaigaenkanira. 32 Impo iaigake itinkarajaigakerira nankitsirira irakosanoriraku Jeso, impo imaigakeri irapitene. 33 Impo irimaigakerimera Jeso irirori ineaigiri paa kamake ovashi tera intinkarajaigeri. 34 Kantankicha paniro soraro imokoroakeri imeretaku ogatyo okenake ovoatanake iriraa sharararara omatanaka nia irorori. 35 Nanti tsirinkakogetakero magatiro oka, narotari neagetakero nerotyo nogotake tera namatagempa katinkatyo nogakero notsirinkakotakerora kameti pinkematsaigakeniri viroegi. 36 Ontitari okañotaka maika kameti ontsatagakempaniri Itsirinkakagantakerira Tasorintsi okantira: “Garatyo otinkaraimatagani patonkitiro itonki.” 37 Aikiro okanti: “Inkamagutakenkani imokoroinkanirira.”
Yogaataganira Jeso imperitanakiku
(Mt 27.57-61; Mr 15.42-47; Ir 23.50-56)
38 Aiño paniro irogamere Jeso poniacharira Arimateaku ipaita Jose. Irirori ikematsavetakatyo kantankicha tera inkoge inkemaigakera itovaire, ipinkaigakeritari inkisaigakerira. Impogini ikamakera Jeso iatake ikantakerira Pirato ikogakera iramanaerira. Yogari Pirato ikantake:
—Nani, manaeri.
Ovashi iatake yamanairi. 39 Impogini yogari Nikoremo atashitaninkutiririra Jeso inkogakotagantakiterira ipokake yamake kasankari mira okonogakaro pashini paitacharira aroe. Magatiro otenatake ariorika 30 kiro. 40 Impo iriroegi piteniro itiritsatashiigakeri kamisatsa kasankariku yamashitakeririra Nikoremo impo iponaigakeri ikañotagaigakari tyarika ikantaiga ikitatantaigira jorioegi. 41 Karari kara ikentakotunkanira Jeso aityo pankirintsishi. Ario onake kara imperitanaki okyaenkarira okigantunkani tekyaenka ogantumatenkani igamaga. 42 Ario kara yogaigairi Jeso, irorotari choenitakotankicha, aikiro panikyatari aganakempa apishigopireantaganirira.