20
Yanianaira Jeso
(Mt 28.1-10; Mr 16.1-8; Ir 24.1-12)
Impogini okutagitetamanakera tominkaku aityokyara apavatsaaenkata ogari Maria Magarena oatamanake yogaaganira Jeso oneapaakero mapu itikakotantavetunkanirira paa gagaka. Oshigamatanakatyo inakera Sumo Perero intiri irapitene irogamere itasanotarira Jeso okantaigapaakerira:
—Atake yamanunkani Atinkami parikoti tera nogoige tyarika yogunkani.
Impo yogari Perero itentanakari irapitene iaigakera yogaaganira Jeso. Ishigaigavetanaka piteniro kantankicha yogari irapitene pairotyo yavisake ishintsitakera nerotyo iketyo gonketankicha. Ikanagapaaka inetsagantapaakera, onti ineake kamisatsapage yavuatantavetunkanirira noriagetaka, kantankicha tera inkie. Impogini yogonketapaaka Perero. Irirori pinkante ikiapaaketyo tsompogi. Ario ikañotaka irirori ineagetakero kamisatsapage yavuatantavetunkanirira noriagetaka kara. Aikiro ineakero pañoirontsi iponatantavetunkanirira ivoroku tera ontentagemparo kamisatsapage onti apitivitaka onoriaka parikoti. Impo ovashi ikianake irapitene iketyorira gonketankicha inkaara ineagetakero magatiro ovashi ikantake:
—¡Atake yanianai!
Antari okyara teranika inkemaigavakero okantakerira Itsirinkakagantakerira Tasorintsi okanti inkamakera Jeso impo iranianae. 10 Impo ipigaiganaa pankotsiku.
Jeso ikoneatimotakerora Maria Magarena
(Mr 16.9-11)
11 Kantankicha ogari Maria teratyo oatae onti onake sotsi kara yogavetunkanira Jeso iragakara. Impo okanaganaka onetsagantakera tsompogi. 12 Oneiri piteni isaankariite Tasorintsi kutasamatavagetake pirinitaigake yoginoriavetunkanira Jeso, paniro pirinitankitsi igitovetakara, yogari irapitene ipirinitake igitivetakara. 13 Iriroegi ikantaigiro:
—¿Tatoita piragatsikataka?
Okantaigiri:
—Onti yamanunkanira Notinkami. Tera nogote tyarika yogunkani.
14 Irorotyo okantakera oshonkavetanaka oneiri aratinkake Jeso, kantankicha irorori teratyo ogotavaeri, oneiri teri iriro Jeso. 15 Impo ikantiro:
—¿Tatatyo piragatsikataka? ¿Tyani pikogake?
Irorori oneiri irirori tsamaitakotirorira pankirintsishi okantutarityo:
—Virorika manakeri atsi kamantena tyara pogakeri nagaaterira.
16 Yogari Jeso ikantiro:
—¡Maria!
Oshonkamatanakatyo avinatutarityo itasagiiku oniantakarira iriniane evereoegi okantiri:
—¡Iravoni! (onkantakera: “Gotagantatsirira”).
17 Kantankicha Jeso ikantiro:
—Pakuaena, gatatanika noatai enoku Apaku, kantankicha maika piate pinkamantaigakerira nogamereegi pinkante: ‘Ikantake: Noatae enoku inakera Apa, aikiro inti Piriegi viroegi. Irirotari Tasorintsisanorira nokematsatasanotirira naro, impo ario pikañoiga viroegi aikiro pikematsatasanoigiri.’
18 Impo irorori oshigamatanakatyo okamantaigapaakerira irogamereegi okantaigiri:
—Noneairi Atinkami.
Impo okamantaigapaakeri aikiro magatiro ikantagetakerorira irirori.
Jeso ikoneatimoigakerira irogamereegi
(Mt 28.16-20; Mr 16.14-18; Ir 24.36-49)
19 Impo irorotyo ochapinitanakera yogaegiri irogamereegi Jeso aiño yapatoitaigaka yashitakoigakara ipinkaigakeritari itinkamipage jorioegi, impo katsiketyo ineaigutarityo Jeso yaratinkimoigapaakeri iniaigapaakerira ikantaigiri:
—¡Shineiganaempa! ¡Gara pitsarogaigi!
20 Iroro ikantaigakerira maika iokotagageigakeri irako ontiri imereta. Impo iriroegi ishinevageiganakatyo kara ineaigairira Atinkami. 21 Impo ikantutaigaarityo aikiro:
—¡Shineiganaempa! ¡Gara pitsarogaigi! Kañotari naro itigankakenara Apa ariotyo nonkañotakempa naro maika nontigankaigakempi pinkenkitsatakovageigakenara.
22 Impo itasonkaigakeri ikantaigiri:
—Maika intimasurentaigakempi Isure Tasorintsi. 23 Tyanirika pinkantaigake magisantakotaka magatiro yovetsikakerira, ariotyo inkañotakempa Tasorintsi irirori imagisantakotaerityo, garatyo ikenkiagiri impogini. Kantankicha tyanirika pinkantaigake tera imagisantakotenkani yovetsikakera terira onkametite, ariotyo inkañotakempa Tasorintsi irirori garatyo imagisantiro yovetsikakerira, inkenkiagavitakerityo impogini.
Tomashi ineairira Atinkami
24 Kantankicha yogari irogamere Jeso paitacharira Tomashi Piteanintacharira tera ario irine irirori ikoneatimoigakerira Jeso itovaireegi. 25 Impogini onti ikamantaigairi ikantaigiri:
—Noneaigairi Atinkami.
Kantankicha irirori ikanti:
—Ariorikaratyo. Antari noneakerorika irako agaveakerira karavatonki ikentakotunkanira impo nompiatakero nochapaki ovegantakerira, ario pinkante nonkantake: ‘Arisanoniroro yanianai.’ Antari garika noneiro, aikiro garika nopatsogantiri imeretaku imokoroinkanira garatyo nokanti: ‘Arisanoniroro yanianai.’
26 Kantankicha impogini avisanakera 8 kutagiteri yogari irogamereegi Jeso yapatoitaigaa aikiro, maika ario inake Tomashi irirori. Yashitakoigavetakatyo kantankicha Jeso katsiketyo yaratinkimoigapaakeri iniaigapaakeri ikantaigiri:
—¡Shineiganaempa! ¡Gara pitsarogaigi!
27 Impo ikantiri Tomashi:
—Maika neero nako piatero pichapaki, aikiro patsogantena nomeretaku imokoroaitakenara. Gara pitsoenkana, onti pinkematsatakena.
28 Iniamatanaketyo Tomashi ikanti:
—¡Notinkami! ¡Vinti Tasorintsisanorira!
29 Ikantiri Jeso:
—Maika akaenkiniroro pikematsatakena pineakenara. ¡Irishinevageigakempatyo yogaegi terira ineaigavetena kantankicha ikematsaigakena!
Tyara okantaka otsirinkunkanirira oka sankevanti
30 Yogari Jeso yovetsikagetake posantepage terira oneimagetenkani ineakagaiganairira irogamereegi, kantankicha tera nontsirinkakogetero aka sankevantiku. 31 Okari oka notsirinkakogetakerira maika onti kameti pogoigakeniri Jeso inti Itomi Tasorintsi Ikogakagakerira irirori impegakempara Agoveenkariegite. Aikiro notsirinkakogetakero kameti pinkematsaigakeriniri ovashi pinkantakani pintimaigake.