5
Kitsavageigatsirira yogiaiganakerira Jeso
(Mt 4.18-22; Mr 1.16-20)
Impogini iatake Jeso otsapiaku inkaare opaita Jenesare. Iatashiigakeri tovaini matsigenkaegi yapatosegavageiganakatyo kara yavinaavioiganakatyo yavinajaiganakerityo Jeso irirori, ikogaigaketari inkemisantaigakerira ikenkitsavagetakerora Iriniane Tasorintsi. Impo ishonkanaka Jeso ineiro piteti pitotsi gatagagetaka, yogatagageigakerotari shintaigarorira yaguitaiganakera ikivaigakerora igitsare. Yogari Jeso yomatetanaka ivitoku Sumo ikantakeri iramumatanakerora nigankiakona, ipirinitake yogotagaigakeri yogaegi patoitaigankicharira otsapiaku. Impo yagatanakera iniavagetakera ikantiri Sumo:
—Tsame anta otsompogiatakera pinkitsaigakera.
Ikanti Sumo:
—Gotagantatsirira, nokitsakitsaigavetaka inkaara tsitenigetiku nopiriniventaigakero niganki okutagitetanai teratyo nagumaige, kantankicha maika virotari kantankitsi nonkañotakeniroro.
Iroro yovuokajaigakerora inoshikakoigavetarityo tyarika ishatekavagetempatyo shima kara, nigankityo osaraanake igitsare ovashi yakotashiigakeri itovaireegi naigankitsirira apiteneku pitotsi kameti iriaigakeniri iriroegi irimutakoigakerira. Impo iaigake imutakoigakerira yagaigake ishatekavageigirityo kara pitetiro pitotsi tsitigaatakotavagetaketyo. Yogari Sumo Perero ineakerira Jeso pairora yagaveavagetake itigeroaventamatanakarityo ikantiri:
—¡Notinkami, intainatanakena, nantitari kañovagetacharira, pairotari novetsikagisevageti terira onkametite!
Itsarogavagetanaketari irirori intiegiri itentaigakarira ineaigaketari yagaigakera tovaini shima. 10 Inti itentaigaka itomiegi Severeo ipaita Santiago, yogari irapitene ipaita Joan. Itsarogavageiganaketyo iriroegi aikiro, kantankicha Jeso ikantiri Sumo:
—Gara pitsarogi, ganigetari iroro pipiriniventavagetai pinkitsavagetaera, irirokyatari pimpiriniventavagetae matsigenkaegi pinkematsatagaigakerira, narotari gaveakagakempine.
11 Impo yagatakoiganaira iokaiganakero magatiro iaigake yogiaiganakerira Jeso.
Jeso yovegairira vesegasenari
(Mt 8.1-4; Mr 1.40-45)
12 Impogini inakera Jeso apatotakara pankotsi ikenapaake paniro vesegasenari otsonkatakerityo kara teratyo choeni. Antari ineapaakerira Jeso yompatakaventapaakari ikantiri:
—Notinkamii, nokogavetaka povegaenara kantankicha impatyora viro tyarika pinkante.
13 Yogari Jeso yakontsaanake itsagatakeri ikantiri:
—Jeeje, nokogake, maika veganaempa.
Irorotyo ikantakerira ogatyo ikenake yoveganaa yovesegavetakara. 14 Impo ikantavakeri Jeso:
—Gara tyani pikamantumati. Inti piatimotake saserorote pokotagakemparira ontiri aikiro pamagetanakenerira piratsipage pintsatagakerora ikantakerira Moiseshi* Ire 14.1-22 kameti ineasanotakempiniri ovashi inkantakempi vegaavi irogoigakempiniri maganiro vegasanotaavi.
15 Kantankicha ariompatyo ikemakotasanotanunkaniri Jeso iatashigeigamatirityo tovaini inkemisantaigakerira ikenkitsavagetakera ontiri aikiro irovegaigaerira imantsiganeegi. 16 Kantankicha Jeso iatapiniti parikoti terira intimaige matsigenka iniakerira Iriri.
Jeso yoganuitairira shinkogisenari
(Mt 9.1-8; Mr 2.1-12)
17 Impogini yogotagantavagetakera Jeso ario inaigake kara pariseoegi intiegiri gotagantaigirorira itsirinkakotanakerira Moiseshi poniageigankicharira Garireaku, Joreaku ontiri aikiro Jerosarenku. Yogari Jeso yovegageigamatirityo mantsigaigankitsirira, intitari gaveakagakeri Tasorintsi. 18 Impo ipokaigapaake pashini matsigenkaegi ikompitakoigapaakeri shinkogisenari terira iranuite iramaiganakenerimera tsompogi inakera Jeso. 19 Kantankicha tyampatyo inkenakagaiganakeri inkiakagaiganakerira, patovageigakatarityo kara matsigenkaegi. Yataguigamatanaketyo enoku sotsi otishitapankoku yovenakiigakero maani ikatinkatakotakera Jeso yoguitakoigakerira. 20 Antari ineaigakerira Jeso arisano opaitaka yogoigakera iragaveakera irovegaerira ikantantakaririra shinkogisenari:
—Notomi, maikari mataka omagisantaagani magatiro povetsikagetakerira terira onkametite, garatyo ikenkiagaimpiro Tasorintsi.
21 Yogari gotagantaigirorira itsirinkakotanakerira Moiseshi intiegiri pariseoegi iniasurentavageiganaka ikantaiganake: “¿Tyanimpatyora yoga ikañotagumanatanakari Tasorintsi? ¿Matsi aiño pashini gaveankitsinerira imagisantakotantaerora kañovagetagantsi?, panirotari yagaveira irirori.”
22 Kantankicha Jeso yogoigavakerityo iniasurentaigakara ikantaigutarityo:
23 —¿Tyara pikantaigakara piniasurentaigakara pikañoigakerora maika? ¿Tyatimpatyo pairo avisake okomutakara? ¿Irororika nonkantakerira: ‘Maikari mataka omagisantaagani magatiro povetsikagetakerira terira onkametite, garatyo ikenkiagaimpiro Tasorintsi’, ontirika nonkantakerira: ‘Tinaanake nuitanake’? 24 Maika noneakagaigakempi yagaveake Kañotasanotakaririra Matsigenka imagisantakoigaerira matsigenkaegi magatiro terira onkametite yovetsikageigirira.
Impo ishonkatetanakari shinkogisenari ikantiri:
—Maikari maika viro nonkantakempi tinaanake, ganaero pinoriantakarira, piatae pivankoku.
25 Irorotyo iniakerira igenanekyatyo itinaapanuta, yaganairo inoriantakarira iatai ivankoku ishineventavagetanakarityo Tasorintsi ikantanake: “¡Pairo ikametiti Tasorintsi! ¡Pairo yagaveavageti!” Maganirosanotyo ineaigavairi, 26 ovashi yogavageiganaketyo kavako ishineventaiganakarityo Tasorintsi iriroegi aikiro, impo itsarogavageiganaketyo kara ikantaigi:
—Maika noneaigake posante gakagantagetatsirira kavako.
Jeso ikantakerira Irevi irogiatanakerira
(Mt 9.9-13; Mr 2.13-17)
27 Impogini ikontetanai Jeso ikenanake kara ineapaakeri paniro surari ipaita Irevi.* Irevi: Yogari Irevi irirotyo paitacharira aikiro Mateo (kamosotero Mt 9.9-13). Irirori onti ipirinitake anta pankotsiku itimashiigavakerira visapiniigatsirira ikogantaigavakarira koriki maganiro maiganankitsirira iarakipage ontirika tatapagerika oita, intitari kogantiniririra koveenkari koriki. Impo yogari Jeso ikantapaakeri:
—Tsame, pogiatanakenara.
28 Irirori ikaviritapanuta iatanake yogiatanakerira. Magatirosanotyo iokagetanakero ipiriniventavagevetarira. 29 Impogini yonkotakagantake posante ikaemakerira Jeso isekatakara ivankoku. Ario inaigake aikiro kara pashini tovaini kogantaigaririra itovaireegi koriki irashi koveenkari intiegiri aikiro pashinipage matsigenkaegi itentaigakarira isekataigakara. 30 Kantankicha yogari pariseoegi intiegiri gotagantaigirorira itsirinkakotanakerira Moiseshi ikantanaigakeri irogamereegi Jeso ikantaigiri:
—¿Tyara pikantaigakara pisekataigakara pitentaigakarira kogantaiginiririra koveenkari koriki intiegiri aikiro pashini kañovageigacharira?
31 Inianaketyo Jeso ikanti:
—Yogari terira imantsigaige tera inkogakoigempari gavintantatsirira. Intagani kogakoigari mantsigaigankitsirira. 32 Ariotyo nokañotaka naro tera iriro nompokashiige terira inkañovageigempa nonkantaigakerira inkantatigaiganakempara, intityo nopokashiigake kañovageigacharira kameti inkantatigaiganakempara irapakuaiganakerora yovetsikageigakera terira onkametite.
Tyara okantaka tera irapakuapiniige irogamereegi Jeso gara isekataiga
(Mt 9.14-17; Mr 2.18-22)
33 Impogini ikantaigiri Jeso:
—Yogari irogamereegi Joan intiegiri irashiegi pariseoegi yapakuapiniigi tera isekataigempa kameti impiriniventaigakeroniri iriniaigakerira Tasorintsi. Kantankicha yogari pashiegi pogamereegi tyara ikantaigakara tera inkañoigempari iriroegi, onti omirinka isekataigaka.
34 Impo ikantakotaka Jeso ikanti:
—Pine intimera pashini ikyarira gankitsi itsinanetsite inkaemaigakeri iamigoegite isekatagaigakemparira, ¿matsi gara isekataiga? Isekataigakempaniroro, itentaigakaritari kaemaigakeririra ishinevageigaka. 35 Kantankicha antari aganakempara inkisakenkanira iramanakenkanira parikoti ario pinkante impitashiigakemparotyo kogapage gara isekataigaa, inkenkisureakoiganakemparitari.
36 Impo Jeso ikantaigairi aikiro ikanti:
—Tera onkametite pinkematsatagarantaigerora yogotagaigakempirira pariseoegi irorokya pimaigavake nogotagaigakempirira naro. Ontinirikatyo okañotakaro pagagarantera maani okyarira kamisa voviri pinkotatantemparora ogantagarira. Pinkañoterora maika onti amparatakempa kamisa okyarira ario onkañotake okotatantunkanirira okyameshinarira gara okametitantaro ogantagarira kamisa. 37 Aikiro ontinirikatyo okañotakaro ompiaatenkanira vino okyaakyarira tekyarira ompoite ompiaatantenkanira kaverameshina igantagarira atakerira yaratsimeshinatanake. Ompoivetanakempa aravonkanake oga onkenake ontimpoanakeri imeshina ovashi ontisaraanakeri osanakempa vino, aikiro iraparatakempa imeshina irisaraanakera. 38 Nerotyo pairo okametitake ompiaatantenkanira ikyameshinakyarira kameti ganiri aparaata vino, aikiro ganiri yaparata imeshina. 39 Aikiro tyanirika viikarorira vino ogantagaari teratyo inkogumataero okyaakyarira, ontityo ikantake: ‘Ogari ogantagaari pairotyo avisake okametiatakera.’

*5:14 Ire 14.1-22

*5:27 Irevi: Yogari Irevi irirotyo paitacharira aikiro Mateo (kamosotero Mt 9.9-13).