4
Ikogavetakara kamagarini irapakuakagakerimera Jeso ganigera ikematsatairi Iriri
(Mt 4.1-11; Mr 1.12-13)
Antari ikyaenkara giviatankicha Jeso Jororanku itinkamitanakari Isure Tasorintsi yamanakeri anta osarigagitetapaakera. Yogari Jeso onti ipitashitakaro kogapage tera isekatumatempa, impo avisavagetanake 40 kutagiteri niganki itaseganake. Impo ipokashitakeri kamagarini ineasanotakerira ariorika iragaveake irapakuakagakerira ganigera ikematsatairi Iriri ikantiri:
—Irorotari vintira Itomi Tasorintsi atsi kanteronityo oga mapu ompeganakempara sekatsi pisekatakempara.
Kantankicha Jeso ikantiri:
—Aityo otsirinkakotunkani Irinianeku Tasorintsi okanti: ‘Ogari sekatsi oshintsitagantavetaka kantankicha tera patiro onkogakotenkani irorori. Pairo avisake okogakotunkanira ogotasanotakenkanira magatiro ikantagetakerira Tasorintsi, irorotari shintsitagantatsi suretsiku.’* Ireo 8.3
Impo ariokya itentanakari enoku ochovaankakera otishi yogikoneatimotutarityo magatirosanotyo kipatsi ontiri aikiro magatiropage timantagetakarorira. 6-7 Impo ikantiri:
—Maika magatiro pineagetakerira onti nashi. Narori nagaveake nompakerira tyanirika nonintakagake, kantankicha viro pintigeroaventakenarika maika pimpegakenara pitinkami, naro nompagetakempiro pashintagetakemparora, aikiro nompegakagakempi igoveenkariegite maganiro.
Iniitanaatyo Jeso aikiro ikantiri:
—Aityo otsirinkakotunkani okanti: ‘Gara pipegumati pashini pitinkami. Panirosanotyo Tasorintsi pinkematsatasanotake.’* Ek 20.3; Ireo 6.13; Jos 24.14
Impo ariokya itentanakari Jerosarenku yaratinkaigapaakera ivankoku Tasorintsi otishitapankoku onavagetiratyo enoku kara ikantiri:
—Irorotari vintira Itomi Tasorintsi atsi mitaanakenityo savi, 10-11 okantaketari otsirinkakotunkanira okanti:
‘Intigankaigakeri Tasorintsi isaankariite irisentaigakempira.
Iragaigavaempityo ganiri piparigi mapuseku.’
12 Iniitanaatyo Jeso ikantiri:
—Kantankicha aityo pashini otsirinkakotunkani aikiro okanti: ‘Gara potsimajairi Pitinkami Tasorintsi* Ireo 6.16 pinkantanatakerira: Irorotari pagaveavagetira atsi nanityo maika neakagenaro pagaveane.’
13 Impo yogari kamagarini inei tera iragaveeri tyampatyo inkantera pashini ovashi yontainatanaari iataatira parikoti.
Yogotagantavagetakera Jeso Garireaku
(Mt 4.12-17; Mr 1.14-15)
14 Impogini ipiganaa Jeso Garireaku. Aiño itinkamitari Isure Tasorintsi yagaveakagakeri posante ovashi ikemakoigakeri maganiro timageigatsirira kara. 15 Yogotagantavagetake pankotsipageku yapatoitantaigarira jorioegi, ishineventaiganakari maganiro.
Yogotagantavetakara Jeso Nasareku
(Mt 13.53-58; Mr 6.1-6)
16 Impogini iatake Jeso Nasareku ikimotakera pairani. Impo aganakara kutagiteri apishigopireantaganirira iatake pankotsiku yapatoitantaigarira jorioegi, kantakatari irirori iatapinitira kutagiteriku apishigopireantaganirira. Impo yaratinkake iriniavantakerora Itsirinkakagantakerira Tasorintsi. 17 Ovashi ipunkani sankevanti itsirinkanakerira kamantantatsirira Isaiashi pairani. Inoshikakero yampigireanakerora iriniavantakerora ineiro otsirinkakara okanti:
18 “Itinkamitakena Isure Tasorintsi,
ikogakagakenatari nonkenkitsatimoigakerira maganiro terira irashintavageigempa
nonkamantaigakerira tyara inkantaigakempa kameti irogavisaakoigakeriniri Tasorintsi.
Itigankakena nonkenkitsatimoigakerira maganiro yagaveaigunkanirira
nonkamantaigakerira tyara inkantaigakempa kameti irapakuaigaenkaniniri.
Noneakagaigaerira terira inee.
Nompugamentaigaerira ikisavintsaigunkanirira
19 nonkamantaigakerira nonkante:
‘Maika gaka inkavintsaantavageigakempirira Tasorintsi.’ ”
20 Impogini yagatanakera iniavantakerora yampigikairo ipairi pakeririra inkaara ipirinitanake. Maganirotyo ipampogiaiganakeri sorererere. 21 Impo inianake ikanti:
—Okari oka pikemaigakerira noniavantakerira mataka otsatagunkani maika.
22 Maganirotyo ishineventaiganakari yogaiganaketyo kavako, ineaigaketari kametimataketyo iniaigakerira, kantankicha ikantavakagaiganaka:
—¿Matsi teratyo iriro yoga itomi Jose?
23 Ikantaigiri:
—Pinkantaigakenarorokari: ‘Vintitari gavintantatsirira, atsi gavintaempatyo vikiiro.’ Aikiro pinkantaigakerorokari: ‘Magatiro nokemakoigakerira povetsikagetakerira Kaperenaoku atsi vetsikageteroratyo maika aka pitimira.’
24 Iniitanaatyo aikiro ikanti:
—Arisanotyo nonkantasanoigakempi yogari kamantantatsirira tyarika iatake parikoti ishineventavunkani, kantankicha antari inavetaka itimira teratyo irishineventenkani. 25 Pikemakoigakerotari pairani aiñokyara Eriashi tera omparigumatae inkani avisavagetanake mavati shiriagarini intiri aikiro 6 kashiri. Itasegavageiganaketyo maganiro. Otimaigavetakatyo tovaini ogamakotagapage Iseraereku,* 1 Kov 17.1 26 kantankicha Tasorintsi teratyo ario intigankeri Eriashi iriatimoigakerora iroroegi inkavintsajaigakerora ganiri agaigiro otasegane, ontityo itigankakeri iriatakera Sarepetaku* 1 Kov 17.8-10 inkavintsaakerora pashini ogamakotaga terira iroro iseraere. (Ogari Sarepeta ochoenitakotakaro Suron.) 27 Aikiro pairani aiñokyara kamantantatsirira Eriseo itimaigavetakatyo tovaini vesegasenari Iseraereku, kantankicha teratyo irovegumate paniro, intaganityo yovegai pashini terira iriro iseraere, irirotari Naaman timatsirira Suriaku.* 2 Kov 5.1-14
28 Irorotyo ikemaigavakerira ikantaigakerira ikisaigamatanakatyo maganiro. 29 Ikaviriigamatanakatyo yoneagaigakarira parikoti antakona anta okaratakera apatotakara pankotsi. Itikaigavetanakari yamavageigavetanakarira otseraaku intatsinkaigakerimera, ontitari apatotaka ivankoegi otishiku. 30 Kantankicha irirori ikenaguiganakerityo niganki yapatoigakara ovashi iatai.
Matsigenka itimagutakerira kamagarini
(Mr 1.21-28)
31 Impogini iatai Jeso Kaperenaoku. Antari aganakara kutagiteri apishigopireantaganirira iatake pankotsiku yapatoitantaigarira jorioegi yogotagantavagetakera. 32 Ikemaigavakerira maganirotyo yogavageiganake kavako, ineaigaketari yogotagaigakerira yogovagetiratyo kara. 33 Ario inake kara paniro surari itimagutakerira kamagarini. Irirori ikaemagematityo kara ikanti:
34 —¡Eeee! ¡Jeso Nasarekunirira, arionena gara tyara pikantaigana! ¿Tyara pinkantaigakenara? ¿Iroro pipokashitake pimpogereaigakenara? Noneimpitari, nogotakempi vinti Ikogakagakerira Tasorintsi impegakempara Igoveenkariegite maganiro.
35 Inianake Jeso ikantiri:
—¡Kemisante! ¡Kontetanae, piatae parikoti!
Iroro ikemavakerira ogatyo ikenake yogituanakeri itimagutakerira, igenanekyatyo ikontetapanuti iokanairi, tera tyara inkantumateri. 36 Maganiro yogavageiganaketyo kavako ikantavakagaiganaka:
—¿Pineakeri? ¡Tyarikatyo ikantaka intagatityo iniimatakerira ikematsatakeri ikontetanai! ¡Pairotyo yagaveavageti! ¡Ikoveenkavagetiratyo kara!
37 Impogini maganirotyo timageigatsirira kara ikemakoigakeri Jeso.
Jeso yovegairora yagashintotirira Sumo Perero
(Mt 8.14-15; Mr 1.29-31)
38 Impogini ikontetanaira Jeso pankotsiku yapatoitaigakara iatake ivankoku Sumo. Ogari yagashintotirira omantsigatake oanativagetakera. Ikantavunkani Jeso irovegaerora. 39 Iatake iroroku ikanaganaka iniakero anatiri yoneagakaro. Irorori oga okenake oshavogatanai, ovashi otinaanaa opakoigakeri isekataigakempara.
Jeso yovegaigakerira tovaini mantsigaigankitsirira
(Mt 8.16-17; Mr 1.32-34)
40 Antari ishonkanaara poreatsiri ipokaigake maganiro mantsigatakogeigankitsirira yamaiganakenerira Jeso tovaini oposantetashigeigakarira mantsigarintsipage irovegaigaerira. Irirori ipatikaiigakeri igitoku paniropage yovegageigairi. 41 Ikonogagarantaigaka onti itimaguigakeri kamagarini. Antari yoneaganontaigakarira ikonteiganaira ikaemageigamatanaketyo ikantaigi:
—¡Virori vinti Itomi Tasorintsi!
Kantankicha Jeso ikantaviigakeri iriniaigaera, yogoigaketari inti Ikogakagakerira Tasorintsi impegakempara Igoveenkariegite maganiro.
Ikenkitsavagetakera Jeso Joreaku
(Mr 1.35-39)
42 Okutagitetamanakera iatanake Jeso anta parikoti omamerigitetakera, kantankicha ikogunkanityo impo yogonketakoigakari inakera. Ikogaigavetaka iragaigavakerimera ganiri iatai. 43 Kantankicha irirori ikantaigiri:
—Noataketyo nonkenkitsatimoigakerira aikiro parikotipagekunirira nonkamantaigakerira tyara inkantaigakempa kameti irogavisaakoigakeriniri Tasorintsi impegakempara Igoveenkariegite, irorotari itigankavitakena.
44 Impo iatake Joreaku ikenkitsavagetanakera pankotsipageku yapatoitantaigarira jorioegi.

*4:4 Ireo 8.3

*4:8 Ek 20.3; Ireo 6.13; Jos 24.14

*4:12 Ireo 6.16

*4:25 1 Kov 17.1

*4:26 1 Kov 17.8-10

*4:27 2 Kov 5.1-14