3
Joan Giviatantatsirira ikenkitsavagetakera osarigagitetapaakera
(Mt 3.1-12; Mr 1.1-8; Jn 1.19-28)
Pairani ipegaka Tiverio Sesa igoveenkariegite maganiro iromanoegi. Impogini aganakara 15 shiriagarini itigankakeri inampina paitacharira Pontsio Pirato ineagetakenerira magatiro anta Joreaku. Yogari Erorishi inti neagetakeneririra magatiro Garireaku. Aiño irirenti ipaita Jeripe, irirori inti neagetatsirira Itoreaku ontiri Terakoniteku. Yogari neagetakeneririra magatiro anta Aviriniaku onti ipaita Irisaniashi. Yogari itinkamiegisanorira saseroroteegi onti ipaita Anashi, yogari irapitene ipaita Kaipashi. Yogari Joan, itomi Sakariashi, onti inake anta parikoti osarigagitetapaakera. Impo iniakeri Tasorintsi ikantakerira iriatakera inkenkitsatimoigakerira ishaninkaegi. Impo ikemakerira Joan iatake ikenanake Jororanku itsotenkavageiganakeri timageigatsirira kara ikenkitsatimoiganakerira ikantaigakerira: “Kantatigaiganakempa pampakuaiganakerora povetsikageigira terira onkametite pogiviaigakempara ganiri ikisaviigimpiro Tasorintsi magatiro pikañovageigara.” Ariotari okantakeri itsirinkakotanakerira kamantantatsirira Isaiashi pairani ikanti:
“Iriatake pashini matsigenka anta osarigagitetapaakera inkenkitsatakera imaraenkarika kara inkante:
‘Pakuaiganakero povetsikageigira terira onkametite
pinegintetashiigavakemparira Atinkamiegi.
Pinegintevageigakempara pisureku kañomataka ontinirikatyo pavotashiigavakeri.
Tyarika otsatenipatsagetakera ontiagetakenkani kameti aravonkavatsatanakeniri.
Ogari otishi ontiri aikiro otonkoavatsagetara ompampatagagetakenkani.
Irorokya avotsi tipuvokigetankicharira onkatinkapokitagagetakenkanira.
Irorokya avotsi tsogurontevokitankicharira ontiavokigetakenkani.
Ario onkañotakempa maika kameti ineaigakeriniri maganiro Gavisaakotantatsirira itigankakerira Tasorintsi.’ ”
Antari iaigakera tovaini matsigenkaegi irogiviaigakerira Joan, irirori ikantaigavakeri: “¡Viroegi kañoigakavi tsiroti! Ontitari pamatagaigaka tera arisano pinkematsatagantsiige. ¿Matsi tyanimpatyora kantaigakempira pimpokaigakera aka nogiviaigakempira ganiri ikisashiigimpi Tasorintsi impogini inkisashiigakemparira maganiro kañovageigacharira? Atsi negintetasanoigempanityo kameti ineaigakempiniri maganiro arisano pikantatigaigaka papakuaigakerora povetsikageigira terira onkametite pikematsatasanoigakerira Tasorintsi. Maika gara pikantaigi: ‘Gara ikisashiigana Tasorintsi, nantitari iyashikiegi Averan.’ Maika nokogake nonkantaigakempira, ¿pineaigakero ogapage mapu? Inkogakerika Tasorintsi iragaveaketyo impegakagagetakemparora iyashikiiganakerira Averan. Kantankicha maika panikya inkisashiigakempari Tasorintsi maganiro terira inkematsatasanoigeri, inkañotagakemparora otogaganira inchato terira ontimumate okitsoki impo otagunkanira.”
10 Iriroegi ikantaigutarityo:
—¿Tyaratyo nonkantaigakempara?
11 Ikantaigiri Joan:
—Aiñorika shintakotankicharira piteti imanchaki impakerityo patiro tyanirika kogakotankicharira. Aikiro tyanirika timakotankitsi iseka impakeri terira intimakote.
12 Ario inaigake kara kogantaigaririra itovaireegi koriki irashi koveenkari, onti ipokashiigake iriroegi aikiro inkantaigakerira Joan irogiviaigakerira. Ikemaigavakerira iniavagetakera Joan iniaigamatanaketyo iriroegi ikantaigiri:
—Gotagantatsirira, naroegiri, ¿tyaratyo nonkantaigakempara?
13 Yogari Joan ikantaigiri:
—Maika viroegi ganigetyo povashigaigaari pikogantaigaarira pitovaireegi, intagatityo pinkogantaigakempari ikantakerira koveenkari.
14 Impo iriroegikya kantaigakeri soraroegi:
—Naroegiri, ¿tyaratyo nonkantaigakempara?
Ikantaigiri Joan:
—Viroegi gara pagapitsanaigairi tatarika oita yashintaka pashini aikiro gara pikantaigiri: ‘Garika pipanaro nokogakerira nonkisakempi.’ Gara pinevitantavageigi koriki pinkantaigakera: ‘Garika pipana nontsoeventakempi inkisakempira koveenkari.’ Yogari koriki ipunaigakempirira koveenkari intaganityo, gara pikogaigi pashini.
15 Yogaegiri maganiro patoitaigankicharira kara ogatyo ikenaigake ikogasanoiganake irogoigakera irirorikara Ikogakagakerira Tasorintsi impegakempara Igoveenkariegite. 16 Kantankicha Joan ikantaigiri maganiro: “Narori onti nogiviaigakempi niaku, kantankicha panikya iripokake pashini tigankimoigakempineririra Isure Tasorintsi intimasurentagarantaigakempira, kantankicha pinkonogagarantaigakempa intigankagarantaigakempi morekariku. Irirori pairotyo yavisakena yagaveavagetakera. Narori garorokarityo nokañotumatari irirori, onti nagamaavagetakari, pairotari yavisavagetakena. 17 Antari iripokapaakera inkantapaake tyani kematsatasanoigakeri Tasorintsi, aikiro tyani terira inkematsaigeri. Yogari kematsatasanoigakeririra intentaiganakeri intimimoigakerira Tasorintsi. Yogari terira inkematsaigeri intigankaigakeri morekariku garira otsivakumati.”
18 Ario ikañotaka maika Joan ikenkitsatimovageigakerira maganiro. Yogotagaigakeri posantepage, aikiro ikamantageigakeri tyara ikanta Tasorintsi yogavisaakotantira. 19 Aikiro ikanomaakeri Erorishi neagetakeneririra Sesa magatiro Garireaku, ineaketari yagapitsatakerira irirenti itsinanetsite paitacharira Eroria. Tera patiro onake oka. Ikanomaavigetakerityo aikiro posante yovetsikagetakerira terira onkametite, 20 nerotyo ikisantanakarira Erorishi ovashi yashitakotagantakerira.
Yogiviatunkanira Jeso
(Mt 3.13-17; Mr 1.9-11)
21 Antari aiñokyara yogiviatantavageti Joan, imatakeri aikiro Jeso yogiviatakeri irirori. Impo yogari Jeso iniakeri Iriri. Iroro iniakerira ashirenakitanaka inkite 22 ineiri Isure Tasorintsi ikañotapaakari shiromega yapusatinkagutapaakari. Impo inianake Tasorintsi enoku ikanti: “Virori vinti Notomi, notasanovagetakempityo kara noshineventakempityo.”
Yashikiiganakeririra Jesokirishito
(Mt 1.1-17)
23 Antari itsititanakera Jeso yogotagantavagetanakera onti ishiriagakotanaka 30 shiriagarini. Kantankicha onti ikomutunkani ineaganiri irirori tomintasanotari Jose.
Yogari Jose inti itomi Eri.
24 Yogari Eri inti itomi Matate.
Irirokya Matate inti itomi Irevi.
Irirokya Irevi inti itomi Meriki.
Irirokya Meriki inti itomi Janai.
Irirokya Janai inti itomi Jose.
25 Irirokya Jose inti itomi Matatiashi.
Irirokya Matatiashi inti itomi Amoshi.
Irirokya Amoshi inti itomi Naomo.
Irirokya Naomo inti itomi Eseri.
Irirokya Eseri inti itomi Nagai.
26 Irirokya Nagai inti itomi Maati.
Irirokya Maati inti itomi Matatiashi.
Irirokya Matatiashi inti itomi Semei.
Irirokya Semei inti itomi Jose.
Irirokya Jose inti itomi Jora.
27 Irirokya Jora inti itomi Joanan.
Irirokya Joanan inti itomi Iresa.
Irirokya Iresa inti itomi Sorovaveri.
Irirokya Sorovaveri inti itomi Saratieri.
28 Irirokya Saratieri inti itomi Neeri.
Irirokya Neeri inti itomi Mereki.
Irirokya Mereki inti itomi Ari.
Irirokya Ari inti itomi Kosame.
Irirokya Kosame inti itomi Erimarami.
29 Irirokya Erimarami inti itomi Eri.
Irirokya Eri inti itomi Jeso.
Irirokya Jeso inti itomi Eriesere.
Irirokya Eriesere inti itomi Jorimo.
Irirokya Jorimo inti itomi Matate.
30 Irirokya Matate inti itomi Irevi.
Irirokya Irevi inti itomi Sumeon.
Irirokya Sumeon inti itomi Jora.
Irirokya Jora inti itomi Jose.
Irirokya Jose inti itomi Joname.
31 Irirokya Joname inti itomi Eriakime.
Irirokya Eriakime inti itomi Merea.
Irirokya Merea inti itomi Mena.
Irirokya Mena inti itomi Matata.
Irirokya Matata inti itomi Natame.
32 Irirokya Natame inti itomi Iravi.
Irirokya Iravi inti itomi Isai.
Irirokya Isai inti itomi Oveti.
Irirokya Oveti inti itomi Voose.
Irirokya Voose inti itomi Sarimon.
33 Irirokya Sarimon inti itomi Naason.
Irirokya Naason inti itomi Aminaravo.
Irirokya Aminaravo inti itomi Arame.
Irirokya Arame inti itomi Eserome.
Irirokya Eserome inti itomi Parese.
34 Irirokya Parese inti itomi Jora.
Irirokya Jora inti itomi Jakovo.
Irirokya Jakovo inti itomi Isaako.
Irirokya Isaako inti itomi Averan.
Irirokya Averan inti itomi Tare.
35 Irirokya Tare inti itomi Nakori.
Irirokya Nakori inti itomi Serogi.
Irirokya Serogi inti itomi Iragao.
Irirokya Iragao inti itomi Pareko.
Irirokya Pareko inti itomi Evere.
36 Irirokya Evere inti itomi Sara.
Irirokya Sara inti itomi Kainan.
Irirokya Kainan inti itomi Aripasate.
Irirokya Aripasate inti itomi Seme.
Irirokya Seme inti itomi Noe.
37 Irirokya Noe inti itomi Irameko.
Irirokya Irameko inti itomi Matosare.
Irirokya Matosare inti itomi Enoko.
Irirokya Enoko inti itomi Jarete.
Irirokya Jarete inti itomi Marareri.
38 Irirokya Marareri inti itomi Kainan.
Irirokya Kainan inti itomi Enose.
Irirokya Enose inti itomi Sete.
Irirokya Sete inti itomi Aran.
Yogari Aran inti vamparoatakeri Tasorintsi.