2
Imechotakera Jesokirishito
(Mt 1.18-25)
Antari ityomiakyanira Joan ikantake koveenkari Sesa Aogoseto intsirinkakoigakempara maganiro matsigenkaegi. Teratyo intsirinkakotumaigempa pairani. Ikyaenka komutagaigankicha intsirinkakoigakempara inakera inampina Sesa paitacharira Shirenio anta Suriaku ineagetakenerira magatiro. Impogini iaigake maganiro tyarikara itimaigavetara yashikitakeririra pairani intsirinkakoigakempara.
Yogari Jose onti itimake Nasareku Garireaku. Impo irirori iatake intsirinkakotempara Verenku Joreaku, ariotari imechotakeri Iravi yashikitanakeririra. Itentanakaro itsinanetsite Maria ariomonkitake. 6-7 Impogini iatake yogonkevetapaaka pankotsiku omagantapinitaganirira ineaigapaakeri matsigenkaegi shatekaitavagetaka tyampatyo irimagaigapaake kara, nerotyo onti imagantaigapaaka pankotsi imagantaigarira piratsi. Impo aganakara omechotantakemparira Maria omechotake, inti otomi. Oponatakeri kamisaku oginoriantakari isekatantarira piratsi.
Isaankariite Tasorintsi intiegiri sentaigiririra ovisha
Antari anta ochoenitakara Veren otimakera shimpenashi, ario inaigake kara sentaigiririra ovisha ikireaventaigakerira irovishate. Impo katsiketyo yontenenkakoigakeri Tasorintsi ineaigutarityo aratinkake isaankariite Tasorintsi, itsarogavageiganaketyo kara. 10 Kantankicha irirori ikantaigiri: “Gara pitsarogaigi. Onti nopokashitake nonkamantaigakempira pishinevageigakempaniri viroegi intiegiri aikiro maganiro pitovaireegi. 11 Antari anta Verenku itimavetara Iravi pairani mechotake gavisaakoigakempinerira, irirotari Kirishito itigankakerira Tasorintsi impegakempara Pigoveenkariegite. 12 Maika piaigake pineaigapaakeri ponataka kamisaku noriaka isekatantarira piratsi. Iroro pogotantaigakempa tera namatavinaigempi.”
13 Irorompatyo yagatanakera iniavagetakera ineaigutarityo aratintiitaigake iriroku pashini isaankariite Tasorintsi intovaigavagetetyo kara iponiaigaka enoku. Iriroegi iniaiganake ikantaigi:
14 “¡Pairo ikametiti Tasorintsi timatsirira enoku!
¡Akari aka kipatsiku irishinevageigakempa maganiro inkavintsajaigakerira!”
15 Impogini iaiganaira iriroegi enoku iniavakagaigaka sentaigiririra ovisha ikantaigi:
—Tsamenityo aigakera Verenku ankamosoiguterira ikamantaigakairira.
16 Iaigake itsatimavageiganake yogonkeigapaaka ineaigapaakeri Jose ontiri Maria intiri aikiro otomi noriaka, inoriantakaro isekatantarira piratsi. 17 Iroro ineaigapaakerira ikamantakoiganakero magatiro ikantaigakeririra isaankariite Tasorintsi. 18 Maganiro kemaigavakeririra ikamantaigakerira yogavageiganaketyo kavako. 19 Ogari Maria okantakani osuretakotakaro magatiro, tera omagisantero. 20 Impogini iaiganaira sentaigiririra ovisha ishineventaiganakari Tasorintsi ikantaigakera: “¡Pairo yagaveavageti Tasorintsi!”, ineaigaketari otsatagagetanakara magatiro ikantaigakeririra isaankariite.
Yamanunkanira Jesu ivankoku Tasorintsi
21 Impogini omonkaratapaakara 8 kutagiteri, ogaratsaitunkani ichonkirimeshinate otomi Maria ipaitunkanira Jeso, ariotari ikantakeri isaankariite Tasorintsi okyara ikoneatimotakerora tekyaenkara intimumate.
22 Impogini omonkaratapaaka kutagiteri iriatantaigakemparira Jose ontiri Maria Jerosarenku intsatagagetakerora okantakerira itsirinkakotanakerira Moiseshi kameti inkantaigakerira saserorote tenige iromanonkantaigae,* Ire 12.1-8 ovashi iaiganake yamaiganakerira aikiro Jeso irashintagakemparira Tasorintsi, 23 ariotari okantakeri Itsirinkakagantakerira Tasorintsi okanti: “Maganiro iketyorira irogiivatakenkani intomintakenkanira inti shintakemparine Tasorintsi.”* Ek 13.1-2 24 Aikiro ipaigakeri saserorote piratsi intagakenerira Tasorintsi intsatagaigakerora pashini otsirinkakotunkanirira okantake: “Pamakeneri Tasorintsi piteni emori intirika piteni shiromega.”
25 Antari anta Jerosarenku aiño paniro jorio ipaita Sumeon. Irirori pairotyo ipinkatsatasanovagetiri Tasorintsi ikematsavagetirira. Yogiintevagetakeri pairani iripokakera gishineaigaerineririra ikenkisureaigakara maganiro iseraereegi. Yogari Isure Tasorintsi inagutakeri, 26 irirotari kamantakeri gatatara ikami kigonkero ineakerira intigankakerira Tasorintsi impegakempara Igoveenkariegite iseraereegi. 27 Impogini aganakara kutagiteri iatantaigakarira Jose ontiri Maria ivankoku Tasorintsi ario inake kara Sumeon, inti tentanakari Isure Tasorintsi kameti ineakeriniri Jeso yamaigakerira intsatagaigakerora magatiro itsirinkakotanakerira Moiseshi pairani. 28 Yogari Sumeon ineavakerira Jeso inoshikakeri itsomaakeri iniakeri Tasorintsi ikantiri:
29 “Notinkami, pairo pavisavageigakeri maganiro.
Maikari maika virorika kogankitsi nonkamanaera kametitaketyo,
matakatari noneakero pitsatagagetakerora magatiro pikantagetakerira pairani.
30-31 Maika noneamatirityo pitigankakerira
irogavisaakoigakerira maganiro matsigenkaegi.
32 Irirori irogikoneatimoigakeri terira iriroegi iseraereegi tyara inkantaigakempa irogavisaakoigakenkanira,
aikiro iriro irishineventaviigakenkani iseraereegi pashintaigakarira pairani kigonkero maika.”
33 Yogari Jose ontiri Maria ikemaigavakerira Sumeon iniakotakerira Jeso yogavageiganaketyo kavako. 34 Yogari Sumeon iniakeri Tasorintsi ikantakeri inkavintsajaigakerira Jose ontiri Maria intiri aikiro Jeso, impo ikantiro Maria:
—Yokari yoka pitomi inti tigankakeri Tasorintsi irogavisaakoigakenkaniniri tovaini iseraereegi, kantankicha intimagarantaigake aikiro tovaini inkisashiigakenkani. Onti itigankavitakeri irogavisaakoigakerira maganiro, kantankicha inkonogagarantaigakempa inkisaigakeri 35 ovashi ogotakenkani tatoita isureigaka maganiro. Magatiro oka onti onkenkisureakagavagetakempityo viro.
36 Ario onake aikiro kara paniro tsinane kamantantatsirira opaita Ana. Onti irishinto Panoeri iyashikitanakerira Asere pairani. Irorori antarovagetini pairani. Antari okyaenkara antarotanankitsi agavetaka osuraritsite impo avisanake 7 shiriagarini ikamake. 37 Antari yamanunkanira Jeso ivankoku Tasorintsi onti onakotanake 84 shiriagarini otimaira kogapage. Okantakani opiriniti ivankoku Tasorintsi. Apakuapiniti tera osekatempa kameti ompiriniventakeriniri Tasorintsi oniakerira.
38 Aiñokyara iniakera Sumeon okenapaake irorori okanti:
—Pairo ikavintsaantavageti Tasorintsi itigankakerira gavisaakoigakerinerira iseraereegi.
Impo okamantaiganakeri maganiro timaigatsirira Jerosarenku giaigakeririra iripokakera gavisaakoigakerinerira iseraereegi okantaigiri:
—¡Pokake agiaigakerira!
Jose ipiganaara Nasareku
39 Impogini ogari Maria intiri Jose yagataiganakera itsatagaigakerora magatiro okantakerira Itsirinkakagantakerira Tasorintsi ipigaiganaa Garireaku iaigai itimira Nasareku. 40 Yogari Jeso ariompa ikimotanakeri ishintsitanakera, aikiro yogovagetanake isuretasanotanakara. Pairotyo ikavintsaavagetakeri Tasorintsi.
Inakera Jeso ivankoku Tasorintsi
41-42 Impogini ishiriagakotanakara Jeso 12, yogiaiganakeri iriri ontiri iriniro iaiganakera Jerosarenku irogavisaigakerora Pasekoa,* Ek 12.1-18, 21-27 ariotari yogameigari iriroegi omirinka agara iatapiniigi yogavisapiniigirora. 43 Impogini avisanaira Pasekoa ipigaiganaa. Yogari Jeso tera iriatae, aiño anta Jerosarenku. Kantankicha yogari iriri ontiri iriniro tera irogoige, 44 ineaigiri atakeri yogiaiganairi itovaireegi. Impo ochapinivetanaka ikogaigavetari mameri, itsotenkavageigakerityo kara ikogakotagantaigakerira iitanepage intiegiri aikiro itentagaigarira 45 tera ineaigaeri, mameri. Okutagitetanakera ipigaigapanaata Jerosarenku inkogaigapanaaterira.
46 Iroro omavatanakara kutagiteri ineaigapaakeri pirinitake ivankoku Tasorintsi itentaigakari gotagantaigirorira itsirinkakotanakerira Moiseshi ikemisantaigakerira ikogakotagantaigavakerira. 47 Maganiro kemaigakeririra yogavageiganaketyo kavako, ineaigakeritari pairo yogovageti. Ikogakotagantageigamatirityo komuripage, kantankicha irirori yogipigaigavakenerityo. 48 Antari ineaigapaakerira iriri ontiri iriniro yogavageiganaketyo kavako. Impo okantiri iriniro:
—Notomi, ¿antari gara pikañoigana maika? Nokogasanoigakempityo kara notsotenkavageiganakempityo, mamerivi, pomintsarogaigakena, noneaigiri ariori pipegaka.
49 Yogari Jeso ikantiro:
—¿Tyara okantakara pitsotenkavageiganakenara parikoti pikogaigakenara? ¿Matsi tera pogoige ontitari nompiriniventavagetanake irashipage Apa?
50 Kantankicha iriroegi tera irogoige tatoita ikantake. 51 Impo yagaiganairi itentaiganaari Nasareku. Irirori ikantakani ikematsavageigiri iriri ontiri iriniro. Irorori okantakani osuretakotakaro magatiro ikantakerira tera omagisantero. 52 Yogari Jeso ariompatyo ikimotanakeri aikiro yogotasanovagetanakeri. Yogari Tasorintsi ishineventakari intiegiri aikiro matsigenkaegi maganirosanotyo ishineventaigakari.

*2:22 Ire 12.1-8

*2:23 Ek 13.1-2

*2:41-42 Ek 12.1-18, 21-27