IROKASHI ITSIRINKAKOTAKERI JESOKIRISHITO TYARA IKANTA YOGAVISAAKOTANTIRA
1
Irokashi itsirinkakenerira Teopiro
1-4 Maika, Teopiro, nokogake nontsirinkakempira sankevanti nonkamantakempira magatiro yovetsikagetakitirira Jesokirishito pairani ipokutira aka savi kipatsiku. Nontsititapanutero panikyara iripokake nompigakemparo iatanaira enoku. Pairani itsititanakera ikenkitsatanakera aiñoegi pashini tentaigakaririra. Iriroegitari neasanoigakeri, aikiro ineageigakero magatiro yovetsikagetakerira. Impogini ovashi ikenkitsatakoiganakero iriroegi Niagantsi Kametiri. Aikiro ikamantakoigakeri irirori ontiri magatiro yovetsikagetakerira itimavetakitara aka kipatsiku itsotenkasanoigakerotyo kara. Impogini ovashi ikemaigavakera tovairi, irirokyari tsirinkakoigakero sankevantiku, ikemaigakeritari ikenkitsatimoigakerira. Naro noniavantakero notsotenkasanotakero magatiro, aikiro nokogakotagantasanoigakeri neaigakeririra Jeso. Maika noneakero kametitake nontsirinkakempira nonkamantasanotakempira magatiro kameti pogotakeniri tera iramatavitumaigempi gotagaigakempirorira Niagantsi Kametiri kamantaigakairira tyara ikanta Tasorintsi yogavisaakotantira.
Isaankariite Tasorintsi ikamantakerira Sakariashi intimakera itomi
Pairani aiñokyara ipegaka Erorishi igoveenkariegite timaigatsirira Joreaku, aiño paniro matsigenka ipaita Sakariashi. Irirori inti saserorote tavagetapinitatsirira ivankoku Tasorintsi itentaigarira iyashikiiganakerira tentaigakaririra Aviashi pairani. Irirori aiño itsinanetsite opaita Isavere. Irorori aikiro onti iyashikitanakerira Aaron. Yogari Aaron inti saserorote pairaninirira, aikiro maganiro iyashikiiganakerira intiegi saseroroteegi. Yogari Tasorintsi ineakeri Sakariashi ontiri Isavere pairo ikematsaigakeri itsatagaigakerora magatiro ikantagetirira pairani ontsatagakenkanira. Tera tyani kantumatatsine tera inkematsatasanoigeri. Piteniro atake yagatavageiganaa kantankicha tera intime itomi teranika ontomintumatempa Isavere.
Impogini agaka kutagiteri okatinkaigairira Sakariashi intiegiri itentaigarira iriaigaera irantavageigaera ivankoku Tasorintsi. Antari yogonkeigapaakara isokagiaigapaakero mapukicho ogotantaganirira irogotantaigakemparora tatoita irantaigake paniropage, ariotari yogameigari iriroegi ikañoigirora maika. Antari isokagiaigakerora inti okatinkatake Sakariashi inkiakera tsompogi intagakenerira Tasorintsi kasankapaneri. 10 Impo agapaakara panikyara intagakero ikianake tsompogi. Maganiro jorioegi yapatoitaigaka sotsi iniaigakerira Tasorintsi.
11 Antari yaratinkakera Sakariashi tsompogi itagavagetakera katsiketyo ineitarityo isaankariite Tasorintsi aratinkake onampinaku otagantaganirira kasankapaneri oatakara irampateku. 12 Irorotyo ineakerira ogatyo ikenake itsarogavagetanake yoganakera kavako. 13 Impo irirori ikantiri:
—Gara pitsarogi, ikemakempitari Tasorintsi piniakerira. Maika ogari pitsinanetsite intimake otyomiani. Impogini imechotakera pimpaitakeri Joan. 14 Virori tovaiti pishineventakempari, aikiro irishineventaigakempari tovaini matsigenkaegi, 15 irishineventasanotakemparitari Atinkami Tasorintsi. Gara yoviikumataro vino ontirika pashini poiripage.* Nm 6.3 Antari aiñokyara irine omotiaku iriniro intinkamitakempari Isure Tasorintsi. 16 Impogini inkematsatagakeri tovaini ishaninkaegi iyashikigeiganakerira Iseraere kameti inkematsaigakeriniri Atinkami Tasorintsi. Irirori intitari Itinkamiegi maganiro. 17 Yogari pitomi onti inkañotakempari yoga kamantantatsirira Eriashi, iragaveakagakeritari Isure Tasorintsi gaveakagakeririra irirori pairani. Irirori onti iriivatakerira yoga intigankakerira Tasorintsi irogavisaakotantakera. Irogotagaigakeri ishaninkaegi intasanoiganaemparira itomiegi ontiri aikiro inkematsaigakerira Tasorintsi kameti inegintetashiigavakemparira pokapaankitsinerira intigankakerira.
18 Ikanti Sakariashi:
—¿Matsi tyara nonkantakempara naro nontomintakempara?, ataketari nagatavagetanaa, aikiro notsinanetsite atake agatavagetanaa.
19 Impo ikanti irirori:
—Naro nanti Gavirieri. Nokantakani nantavagetimotiri Tasorintsi. Irirotari tigankakena nompokakera nonkamantakempira kameti pishinetakempaniri. 20 Kantankicha maika tera pinkematsatenanika pimakanatanake, gara piniai kigonkero imechotakera pitomi. Impogini ario pinianae.
21 Impogini irirori inake tsompogi anta tera inkontetae. Yogaegiri patoitaigankicharira sotsi ineaigakera tera aiñokya inkontetae ikantaigake:
—¿Tatarikatyo gakeri? Oga ipegaka tsompogi.
22 Impogini ikontevetanaa tera iragaveae iriniaera. Ineaigavakerira iriroegi ikantaigi:
—¿Tatarikatyo ineake tsompogi?
Irirori teratyo iriniae, onti yakokovagetake.
23 Impogini aganaara kutagiteri yagatantanaarira yantavagetakera iatai ivankoku. 24 Impo ogari itsinanetsite itimanake otyomiani kantankicha irorori onake ovankoku 5 kashiri tera oneimataenkani. 25 Onti oniasurentavagetanaka okanta: “¡Pairo ikavintsaakena Notinkami! Itsarogakagavagetakena ganiri yogipashiventaigaana notovaireegi inkantaigaenara: ‘Ariorokari ikisakero Tasorintsi nerotyo tera ontomintumatempa.’ ”
Gavirieri ikamantakerora Maria intimakera otomi
26 Impogini onakotanakera Isavere 6 kashiri itimakera otyomiani yogari Tasorintsi ariokya itigankakeri Gavirieri iriatakera Nasareku Garireaku. 27 Ariotari otimiri kara paniro tsinane paitacharira Maria. Onti okyakona antarotankitsi tera ineimatero surari. Aiño ogashigane ipaita Jose panikya iragakero. Irirori inti iyashikitanakerira Koveenkari Iravi. 28 Impogini yogonketapaaka Gavirieri ovankoku ikiapaake ikantapaakero:
—¡Viro Maria, shinetempa, ishineventasanotakempitari Tasorintsi, ikantakani itentakempi!
29 Okemutarityo oga okenake otsaroganake oniasurentavagetanaka okanti: “¿Tyarikatyo ikanti?” 30 Irirori ikantiro:
—Gara pitsarogi, ishineventasanotakempitari Tasorintsi. 31 Maikari maika intimake pityomiani. Impogini imechotakera pimpaitakeri Jeso. 32 Pairo iravisake inkametitasanotakera iravisakeri maganiro. Inkantakenkani Itomi Tasorintsi timatsirira enoku. Yogari Atinkami Tasorintsi impegakagakeri koveenkari inkañotagakemparira Iravi pairani. 33 Inkantakani impegakempa Igoveenkariegite iseraereegi, gara itimumati pugaerinerira.* 2 Sa 7.12-13, 16
34 Impogini irirori okanti:
—¿Tyarika nagakeri notyomiani? Tekyatanika intimenika nojime.
35 Ikanti irirori:
—Iripokaketari Isure Tasorintsi viroku. Yogari Tasorintsi timatsirira enoku iragaveakagakempi, nerotyo yoga pitomi mechotankitsinerira inkantakenkani yashintarira Tasorintsi, aikiro inkantakenkani Itomi. 36 Kañotari piitane Isavere atakeri agatavagevetanaa, aikiro okantavetaganiri terira ontomintumatempa, akyari itimi otyomiani, maika kamonkitake atake inakotanake 6 kashiri. 37 Yagaveaketari Tasorintsi magatiro, teranika tatoita komutapitsatumatemparine.* Jen 18.14; Jer 32.27
38 Irorori okanti:
—Iroroventi nanityo. Kantetyo inkañotagakenara Tasorintsi magatiro pikantakenarira maika, nantitari ironampiria.
Impogini iatai Gavirieri.
Maria oatakera oneerora Isavere
39 Impogini ovetsikanaka Maria oatakera Joreaku. Impo oatake otonkoanaka otishiku otsatimavagetanake tsikyari oneero Isavere. 40 Ogonketapaaka otimira oneapaakero pirinitake ovankoku okantapaakero:
—¿Oga aiñovi?
41 Okemutarotyo Isavere ogatyo ikenake yoanaka otyomiani omotiaku, itinkamimatanakarotari Isure Tasorintsi. 42 Oniamatanaketyo omaraenkarika okanti:
—¡Vinti ikavintsaasanotake Tasorintsi! Maganiro tsinaneegi ikavintsaakero, kantankicha virori pairotyo yavisake itasanotakempira. Ario ikañotaka pityomiani irirori pairo ikavintsaasanotakeri. 43 ¡Matsi tyanimpatyora naro kameti ompokakera iriniro Notinkami oneenara! 44 Iroro nokemavakempira piniapaakenara ogatyo ikenake notyomiani ishinetanaka yoanaka nomotiaku. 45 ¡Ikavintsaakempi Tasorintsi pikematsatakeritari, aikiro pogotaketari intsatagakero magatiro ikamantakagantakempirira!
46 Impo okanti Maria:
“Noniasurentaka nosureku nokanti: ‘Pairo ikametiti Notinkami Tasorintsi.’
47 Noshinetaka nosureku, noshineventakari Tasorintsi gavisaakotakenarira,
48 ineakenatari nanti ironampiria tera nompaitumatempa, itsarogakagakena.
Ovashi maika maganiro timaigankitsinerira aka kipatsiku inkantaigake: ‘Pairo ikavintsaavagetakero Tasorintsi.’
49 Yogari Gaveavagetatsirira yovetsikimogetakena kametiripage.
¡Irirori ipaita Terira Inkañovagetumatempa!
50 Ikantakani itsarogakagaigakari
maganiro shineventaigaririra.
51 Yogikoneatakero iragaveane yovetsikagetakera posante kametiripage.
Itivarokaigakeri ventakovageigacharira.
52 Iokaigakeri koveenkariegi.
Yogaegiri terira impaitumaigempa imutakoigakeri yagaveakagaigakerira.
53 Yogari kogakoigankacharira ipaigakeri posantepage kametiripage.
Yogari shintavageigacharira itigankaigairi kogapage tera tatoita impumaigavaeri.
54 Imutakotasanoigakeri iseraereegi, intiegitari iromperane.
Ikantakani itsarogakagaigakari.
55 Ikantakeritari yashikiiganakairira pairani: ‘Nonkantakani nontsarogakagakempari Averan* Jen 17.7
intiegiri aikiro maganiro iyashikiiganakerira.’ ”
56 Ogari Maria otimake ovankoku Isavere mavani kashiri, impogini opiganaa oataira otimira.
Imechotakera Joan Giviatantatsirira
57 Impogini agaka omechotantakemparira Isavere, omechotake inti otomi. 58 Oshinevagetakatyo kara. Impo ikemakoigakerora maganiro choenitakotakarorira intiegiri aikiro oitaneegi pairora ikavintsaakero Tasorintsi ishineigamatanakatyo maganiro. 59 Impogini omonkaratapaakara 8 kutagiteri yogaratsaitunkani ichonkirimeshinate.* Ire 12.3 Yogaegiri iitaneegi ikogaigavetaka impaiigakerimera Sakariashi iragakotaerimera iriri, 60 kantankicha iriniro okanti:
—Gara, onti impaitakempa Joan.
61 Iriroegi ikantaiganake:
—¿Matsi tyara okantakara? Mameritari piitane paitachanerira Joan.
62 Impo iokotunkani Sakariashi inkantakera tyara impaitakempa itomi. 63 Impo irirori iokotakero inchakota intsirinkantakemparora ovashi ipunkani itsirinkake ikanti: “Impaitakempa Joan.” Yogaegi patoitaigankicharira ogatyo ikenaigake yogaiganake kavako, 64 aikiro irirori ogatyo ikenake inianai ikantake: “¡Pairo ikametiti Atinkami Tasorintsi!” 65 Antari ikemakoigakerira yogaegi choenitakoigankicharira yogavageiganake kavako iriroegi aikiro. Ario ikañoigaka maganiro timageigatsirira otishipageku Joreaku ikemakogeigakero magatiro oka 66 ovashi isurevageiganaka ikantaiganake: “¿Tyarikatyo inkantanakempara impogini yoga ananeki?” Ineaigaketari ikavintsaavagetakerira Atinkami Tasorintsi.
Sakariashi ikamantantakera
67 Yogari Sakariashi itinkamitakaritari Isure Tasorintsi iniamatanaketyo ikamantantanakera ikanti:
68 “¡Pairo ikametiti Atinkami Tasorintsi shintaigakairira aroegi iyashikiiganakerira Iseraere!
Tera imagisantaigajae irogavisaakoigakaera.
69 Maika itigankimoigakai gavisaakotantatsirira gaveavagetatsirira.
Irirori inti iyashikitanakerira ironampiria Iravi.
70 Ariotari ikantaigakeri kamantantaigatsirira pairani ikantaigi: ‘Ikantake Tasorintsi:
Nontigankimoigakeri gaveavagetatsirira iyashikitanakerira nonampiria Iravi irogavisaakoigakerira.
71 Intimaigavetakempatyo tovaini kisashiigakemparinerira,
kantankicha naro nompugamentaigakeri.
72 Nonkenkiaigakeri maganiro yashikiiganakeririra nontsarogakagaigakemparira,
gara nomagisantiro magatiro nokantaigakeririra.’
73 Tasorintsi ikantakeritari Averan pairani:
74 ‘Impogini intimaigavetakempatyo tovaini kisashiigakemparinerira piyashikiiganakerira,
kantankicha naro nompugamentaigakeri ganiri itsarogaigai irantavagetimoigakenara
75 intsatagaigakerora magatiro nokantagetirira
kantani impampiatanakero asatyo inkamavagetanae.’
76 Aikiro viro, notomi,
inkantaitakempi kamantakotakeririra Tasorintsi timatsirira enoku,
viketyotari ivatanakerine intigankakerira irogavisaakoigakaera
pinkantaigakerira iseraereegi irapakuaigakerora yovetsikaigira terira onkametite irogiaigavakerira iripokapaakera.
77 Aikiro pogotagaigakerira irogoigakeniri
tyara inkantaigakempa irogavisaakoigakenkaniniri
ganiri ikenkiairo Tasorintsi magatiro ikañovageigakara.
78 Itasanoigakaitari itsarogakagasanoigakai
itigankantakaririra gavisaakoigakaenerira iponiakara enoku.
79 Irogavisaakoigakeri terira inkemakoigavetempari Tasorintsi,
pinkaigirorira igamane.
Irogotagaigakae tyara ankantaigakempa
antimagantsiigakera kameti.”
80 Yogari Joan ikimotanake ikematsatasanotanakeri Tasorintsi. Impogini yantaritanakera iatake itimuntetake parikoti osarigagitetapaakera kigonkero itsititanakera ikenkitsatanakera ikantaigakerira iseraereegi inegintetashiigavakemparira Gavisaakotantatsirira.

*1:15 Nm 6.3

*1:33 2 Sa 7.12-13, 16

*1:37 Jen 18.14; Jer 32.27

*1:55 Jen 17.7

*1:59 Ire 12.3