16
Yanianaira Jeso
(Mt 28.1-10; Ir 24.1-12; Jn 20.1-10)
Impo ochapinitanaira kutagiteriku apishigopireantaganirira ogari Maria Magarena otentanakaro Sarome ontiri aikiro Maria iriniro Santiago oaigake opunaventaigutira kasankaripage oaigamanakera amashiiganakerira Jeso. Impo okutagitetamanakera tominkoku tsitekyamanisano oaigamanake anta yogaaganira. Antari oaiganakera avotsiku oniavageiganake okanti:
—¿Tyanirikaratyo tatsinkaigakaerone mapu itikakotantunkanirira?
Omaranetarityo kara, kantankicha ogonkeigavetapaaka oneaigapaakero paa mataka ogagunkani. Okiaigapaake tsompogi oneaigapaakeri isaankariite Tasorintsi pirinitake, kañomataka matsigenka ikyaenkarira antaritanankitsi. Onti ipirinitake okatinkatakera akosanoriraku, kutasamatakomataketyo kara. Ogatyo okenaigake otsarogavageiganaketyo kara. Kantankicha irirori ikantaigiro:
—Gara pitsarogaigi. Maika viroegi pikogaigavetakari Jeso Nasarekunirira ikentakovetunkanirira, kantankicha maika mataka yoganiaagani. Mameri aka. Atsi geroratyo kavako yoginoriavetunkanira. Maika piaigepage pinkamantaigapaakerira Perero intiegiri aikiro maganiro irogamereegi pinkantaigakerira: ‘Yogari Jeso iriatake Garireaku iketyo ivatanankitsine. Impogini piaigake viroegi ario pineaigaeri anta. Ariotari ikantaiganakempiri karanki.’
Okonteigapanuti oshigavageiganaka otsarogavageiganaketyo kara oshigekavageiganaketyo, nerotyo tera tyani onkamantumaige.
Jeso ikoneatimotakerora Maria Magarena
(Jn 20.11-18)
Antari yanianaira Jeso ikitareanaara tsitekyamani tominkoku oketyosano ikoneatimotake Maria Magarena yoneaganontakarira 7 kamagarini timaguigavetakarorira. * Pairani okyasanokyara otsirinkakotunkanira Iriniane Tasorintsi ariorika tera ontime, versículos 9-20. 10-11 Irorori oatake okamantaigapaakeri itentavageigavetarira okantaigiri:
—¡Atake yanianai Jeso! ¡Noneakeritari naro!
Kantankicha iriroegi teratyo inkematsaigero, atanatsityo iragaiganakara ikenkisureavageiganakatyo kara.
Jeso ikoneatimoigakerira piteni irogamereegi
(Ir 24.13-35)
12 Impogini Jeso irirokya ikoneatimoigake piteni irogamereegi iaigavetanakara ikenaigavetanakara avotsiku tsamairintsipageku, kantankicha onti ikantatigimoigakari. 13 Impo iriroegi ipigaiganaa Jerosarenku ikamantaigavetapaakari itovaireegi, kantankicha teratyo inkematsaigeri iriroegi aikiro.
Jeso ikantaiganairira iritigankaneegi inkamantakoigakerira
(Mt 28.16-20; Ir 24.36-49; Jn 20.19-23)
14 Impogini ikoneatimoigamatairityo irogamereegi itentasanoigarira ipitaigakera mesaku isekataigakara. Impo ikanomajaigakeri ineakera tera inkematsaige, teranika isureigaemparo magatiro ikantavetunkanirira, onti otimake isureegi kogapage, tera inkematsaigerinika kamantaigavetakaririra ineaigakerira yanianaira. 15 Impo ikantaigiri:
—Piaige parikotipageku pinkenkitsatimoigakerira maganiro matsigenkaegi pintsotenkagiteavageiganakerotyo kara samani pinkantaigakerira tyara inkantaigakempa kameti irogavisaakoigakenkaniniri. 16 Tyanirika kematsatakenane aikiro irogiviatakempa irogavisaakotakenkani, kantankicha tyanirika garira ikematsatana gara yogavisaakotagani, onti inkisashitakenkani. 17 Yogari kematsatakenanerira onti ineantakenkani ironeagageigakemparira kamagarinipage timaguigakeririra matsigenka, iraventashitakemparira novairo, aikiro iriniantaiganakemparora pashinipage niagantsipage terira irogoigavetemparo. 18 Iragaigavetakemparityo maranke, kantankicha garatyo itavatumaigiri. Aikiro impaigavetakenkanityo kepigari iroviikaigavetakemparo garatyo ovigaigiri. Aikiro impatikaiigakeri igitoku mantsigaigankitsirira ovashi irovegaiganaempa.
Iatanaira Jeso enoku
(Ir 24.50-53)
19 Impo yagatanakera iniaiganairira irogamereegi yogaenokanairi Tasorintsi iatanai enoku ipirinitapai inampinaku irakosanoriraku. 20 Iriroegi iaigake ikenkitsavageiganakera itsotenkagiteavageiganakerotyo kara ikamantakoiganakerira Tasorintsi tyara ikanta yogavisaakotantira. Yogari Atinkami Jeso imutakoigakeri yagaveakagaigakerira yovetsikaigakera posantepage terira oneimagetenkani kameti irogoigakeniri yogaegi ikenkitsatimoigakerira tera ario iramatavinaigeri.

*16:9 Pairani okyasanokyara otsirinkakotunkanira Iriniane Tasorintsi ariorika tera ontime, versículos 9-20.