16
Matavitakeririra ivaterote
Impogini Jeso ikantaigiri aikiro irogamereegi:
“Itimake paniro shintavagetacharira aiño iromperane neagetiniririra magatiro yashintagetarira. Impogini ikamantunkani ikoshitagarantutanakerira yashintagetarira. Impo ikaemakeri ikantiri: ‘¿Arisano pikoshitagarantanakena? Atsi makenaro pisankevantite pitsirinkakotantagetarorira magatiro noneakerora tyara pikantanakero, ganigetari pantimovagetaana.’
“Impo irirori isuretanaka ikanti: ‘¿Tyarikatyo nonkantakempara maika? Ganigetari nantimotairi, ¿tatarikatyo nantae? Teranika noshintsite, ¿tyara nonkantakempara nontsamaivagetakera? Nopashiventaka nonevitantavagetakera.’ Impo ikanti: ‘Maika nogotake tyara nonkantakempa kameti intimakeniri pakenanerira noseka impogini intigankaenarika novaterote.’
“Impo iatake ikaemaigakeri pegakoigakeririra ivaterote, paniropagekya ikaemavake. Yogari iketyorira ikaemakeri ikantiri: ‘¿Akatovaiti pipegakotiri novaterote?’ Inianake irirori ikanti: ‘Inti nagakotake aseite inakotake 100 irata.’ Impo ikantiri: ‘Nero oka pisankevantite pitsirinkakotakerira karanki pipegakotakeririra. Maika atsi tainapage shintsi tsirinkaero aka pinkantatigakerora intaganivati pogae 50.’ Impogini ikaemake pashini imatakeri irirori ikantiri: ‘¿Akatovaiti pipegakotiri novaterote?’ Irirori ikanti: ‘Onti nagakotake turigoki onakotake 100 kantiri.’ Impo ikantiri: ‘Nero oka pisankevantite pitsirinkakotakerora karanki pipegakotakeririra. Maika atsi taina tsirinkaero aka pinkantatigaerora intaganivati pogae 80.’
“Impogini yogari ivaterote yogotakera ikañotakerora maika yogavagetanaketyo kavako ikanti: ‘¿Matsi pairo yogoti yoga matavitantatsirira?’ Irorotari maika nonkantantaigakempirira maganiro terira inkematsaigeri Tasorintsi yogovageigityo tyara inkantaigakeri itovaireegi kameti iragaveakoigakeroniri tatarika ikogaigake, yavisaigakerityo kematsaigiririra.
“Kantankicha maika naro nonkantaigakempi viroegi intimaigera pigorikite pinkavintsajaigakeri kogakoigankicharira pimpaigakerira tatarika oita ikogakoigaka kameti irishineigakempiniri, impo pinkamaiganaerika pokaiganaero magatiro pashintageigavetakarira iragaigavakempi iriroegi anta enoku pankotsiku garira otsonkatumata.
10 “Tyanirika negintetacha intagatityo ikantavetunkani maani intsatagakerora kantankicha inegintetakerotyo magatiro itsatagakerora. Impo ario ikañotagakaro aikiro tatarika pairorira avisake ikantunkanirira. Yogari terira inegintetempa teratyo inegintetero maanitirira ikantunkani intsatagakerora impo ariotyo ikañotagakaro aikiro pairorira avisake ikantunkanirira intsatagakerora. 11 Nerotyo viroegi pamparaigakerorika timagetatsirira aka kipatsiku pegankichanerira impogini, ¿matsi ario impaitakempiro pairorira avisake okametitakera onkantakanirira ontimake? 12 Ario okañotaka aikiro garika pineasanotiro tatarika oita inkantakempirira shintarorira pineakenerira, ¿ario tyanityora paigakempirone pashintasanoigakemparora pairorira avisake okametitakera?
13 “Gara tyani gaveatsi intimakera piteni shintaririra inkematsatasanoigakerira piteniro. Panirotyo irishineventakempa inkematsatasanotakerira, yogari irapitene gara ikematsatiri, gatanika ishineventari. Ario ikañotaka tyanirika kogankitsine irashintaarantavagetakempara garatyo ikogumati inkematsatasanotakerira Tasorintsi.”
14 Impogini yogaegiri pariseoegi naigankitsirira kara iroro ikemaigakerira Jeso ogatyo ikenaigake isamatsanaiganakeri, intiegitari kogasanoigiririra koriki. 15 Ikantaigutarityo Jeso: “Viroegi vintiegi pegamampegaigacharira negintevageigacharira pineakagaigakerira matsigenkaegi, kantankicha Tasorintsi ineasurentaigakempityo. Irirori tera irishineventemparo ishineventaigarira matsigenkaegi, ontityo ikisashitasanotaro.
Ontsatagagetanakempa magatiro Itsirinkakagantakerira Tasorintsi
16 “Pairani tekyara iripoke Joan inkenkitsatakera, ikantake Tasorintsi ontsatagagetakenkanira itsirinkakotanakerira Moiseshi ontiri aikiro itsirinkakoiganakerira kamantantaigatsirira, kantankicha impogini ipokakera Joan irorokya ikenkitsatakotake tyara inkantaigakempa matsigenkaegi kameti irogavisaakoigakerira Tasorintsi impegakempara Igoveenkariegite, impo maganirotyo kogasanoigankitsirira impegakempara Tasorintsi Igoveenkariegite yogavisaakotunkani.
17 “Ogari inkite ontiri kipatsi ontsonkagetanaempa, kantankicha ogari Itsirinkakagantakerira Tasorintsi garatyo okantatigumata, ontityo ontsatagagetanakempa magatiro.
Gara tyani okumatiro itsinanetsite
(Mt 19.1-12; Mr 10.1-12)
18 “Tyanirika okanakerone itsinanetsite pashinikya iragake onti ikañovagetaka. Ario ikañotaka gakeronerira tsinane okunkanirira onti ikañovagetaka.
Shintavagetacharira intiri Irasaro
19 “Itimake paniro shintavagetacharira yogagugematatyo kamisa mechomagori ogametirepagetyo kara. Omirinkatyo kutagiteri isekatasanovagetaka posantepage kara tera tatoita inkogakotumatempa. 20 Itimake aikiro paniro terira tatakona irashintumatempa, ipaitaka Irasaro. ¡Ojojoo ontiratyo itere teratyo choeni! Omirinka yamapinitagani yoginoriapinitaganira sotsimoroku ivankoku shintavagetacharira. 21 Yatsipereavagetaketyo itasegane ikogavetakatyo intimashitavakerora ovoroki* Ovoroki: okantagani aikiro “oporoki”. ashiriakara mesaku isekatara shintavagetacharira irogakemparora. Ipokashiigakeri otsiti inerogiseigakerira.
22 “Impogini ikamake Irasaro. Yogari isaankariite Tasorintsi yamaiganairi inakera Averan intentaemparira anta okametigitetira. Impogini ikamanake shintavagetacharira irirori ikitataagani, 23 kantankicha yatsipereavagetaketyo kara morekariku Impo ineventakotakari Averan itentakari Irasaro. 24 Ikaemakotutarityo ikantiri: ‘Apaa Averan, tsarogakagavagetenakario, tigankeri Irasaro iokaachapakitapanutempara niaku iripokakera irorenkakerora nonene, natsipereavagetaketyo aka tsitsiku, tyarika, onkatsirinkavageteratyo kara.’ 25 Kantankicha Averan ikantiri: ‘Notomi, suretaemparotyo pairani tekyara pinkame, viro pishinevagetakatyo kara tera tatoita pinkogakotumatempa. Yogari Irasaro yatsipereavagetaketyo kara. Maikari maika irirokya shinevagetankicha aka, virokya tsipereavagetankitsi. 26 Aikiro otsatenivagetitarityo kara viroku, tyanimpatyora gaveankitsine iriatakera kara. Ario ikañoigaka naigankitsirira kara garatyo yagaveimaigi iripokaigakera aka, ¿ario tyara inkenaigake?’
27 “Impo inianai aikiro shintavagevetacharira ikantiri: ‘Iroroventi maika nokogake pintigankakerira Irasaro ivankoku apa. 28 Aiñoegitari anta igeegi 5 inaigake. Inkamantaigakerira ganiri ipokaigi iriroegi aikiro aka iratsipereavageigakera.’ 29 Ikantiri Averan: ‘Aityoniroro itsirinkakotanakerira Moiseshi intiegiri kamantantaigatsirira, irorotyo iriniavantaigake irogoigakera tyara inkantaigakempa kameti iripokaigakeniri aka naroku.’ 30 Inianai irirori ikantiri: ‘Jeeje, apa, pikantasanotakeniroro, kantankicha iriatera paniro kamankitsirira inkamantaigerira, ario pinkante inkantatigaiganakempatyo.’ 31 Kantankicha Averan ikanti: ‘Kañotari itsirinkakotanakerira Moiseshi intiegiri kamantantaigatsirira tera ario irishineventaigemparo, ariomparorokari iriatera kamankitsirira garorokarityo ikogumaigi inkemisantaigerira inkematsaigakerira.’ ”

*16:21 Ovoroki: okantagani aikiro “oporoki”.