17
Pairo inkisashitakenkani kañovagetagantankitsinerira
(Mt 18.6-7, 21-22; Mr 9.42)
Impogini ikantaigiri Jeso irogamereegi:
“Omirinka itimaigi kogaigankitsirira inkañovagetagantaigakera, kantankicha ¡maikaniroro iratsipereavagetake tyanirika kañovagetagakerine pashini, pairotari inkisashitakenkani! Tyanirika kañovagetagakerine paniro yoka kematsatakenarira terira impaitumatempa inkisashivagetakenkanityo kara. Irorotari nonkantantaigakempirira ganiri ikañotiri maika oketyome irogatsatakotantakenkani itsanoku omarane mapu otononkantaganirira iramanakenkanira iokaatakenkanira otsompogiatira omaraaniku nia. ¡Tsikyanira viroegi!
“Tyarika inkantakempi pitovaire ontirika inkoshitakempi, ontirika inkisakempi, ontirika pashini tatarika oita, pinkanomaakerityo. Inkematsatakempirika pimagisantakotaero magatiro, gara pikenkiagiri. Ontirika patiro kutagiteri tyarika inkantakempi imuamuagevetakemparotyo kara okyatyo, okyatyo, okyatyo,* Okyatyo, okyatyo, okyatyo: irinianeku virakocha onti okantake “siete veces.” kantankicha isuretanaemparo inkantaempirika: ‘Ario nokantavagetaka naro, maika gara nomatumatairo aikiro’, iroroventi viro pimagisantakotaerityo magatiro, gara pikenkiagairi.”
Onkematsatakenkanirika ikantakerira Tasorintsi agaveakenkanityo magatiro
Yogaegiri iritigankaneegi ikantaigiri Atinkami:
—Nogoigavetakatyo yagaveavageti Tasorintsi kantankicha maika nokogaigake pogotagasanoigakenara tyara ikanta yagaveavagetira kameti ariompaniri nogotasanoiganakera.
Inianake irirori ikantaigiri:
—Naro nonkantaigakempi pogotumaigakerika maani yagaveavagetira Tasorintsi ario pinkante pagaveaigaketyo pinkantaigerora oka inchato: ‘Atsi shianakempa, piate paratinkapaakera omaraaniku nia’, pagaveaigakerotyo oatakera.
Irantane nampiriantsi
“Pine viroegi intimera paniro ponampiria ikyaenkasano pokapaatsine itsamaivagetira tsamairintsiku ontirika isentakempirira pivakane, ¿matsi ario pinkantavakeri: ‘Taina, pimpirinitapaakera aka pisekatapaakempara?’ Garatyo. Ontityo pinkantavakeri: ‘Kotapaakena noseka, povetsikakempara pimpakovagetakenara nosekatakempara. Impo nagatanakera ario pisekatakempa viro.’ Impo pagatanaera matsi ario pinkantakeri: ‘¡Tyarika noshinevagetakatyo noneakempitari pitsatagakerora nokantakempirira!’ Ganirorotyo pikantiri. 10 Pinkañoigera viroegi pintsatagaigerora ikantaigakempirira Tasorintsi, garatyo pogiakoigari irishineventaigakempira. Ontityo pinkantaigake: ‘Narori tera tatakona nagaveimagete, kantankicha nantitari ironampiria notsatagantakarorira ikantakenarira.’ ”
Jeso yovegaigairira 10 vesegasenari
11 Impogini Jeso ariompa iatanakeri Jerosarenku ikenanakera okaragetanakera Samaria ontiri Garirea. 12 Impo yogonketapaakara itimaigira pashini itonkivoaigavakari vesegasenari inaigake 10, kantankicha tera iraiñoniigempari onti inaigake antakona, 13 ikaemavaitanaketyo:
—¡Jesoo, Gotagantatsiriraa, tsarogakagavageigenakario!
14 Ikemaigavakerira Jeso ikantaigiri:
—Piaige pokotagaigakemparira saseroroteegi.* Ire 14.1-22
Iaiganaketyo, impo tekyaenkasano osamanitumate oga ikenaigake yovegaiganaka. 15 Impo aiño paniro ineakera yoveganaara inianake imaraenkarikatyo kara ikanti:
—¡Pairo ikavintsaavagetakena Tasorintsi! ¡Mataka vegaana!
Ipigaa inakera Jeso 16 yompatakaventapaakari ikantakerira:
—¡Pairo pikavintsaavagetakena povegaanara!
Irirori inti Samariakunirira. 17 Ikanti Jeso:
—¿Matsi tera irovegaigaempa maganiro? ¿Tyanityora maika itovaire? 18 ¿Panirosano ipigaara yoka terira iriro jorio inkantakerira Tasorintsi ishineventakari ikavintsaavagetakerira?
19 Impo ishonkatetanakari irirori ikantiri:
—Tinaanae, piatae, pogotaketari nagaveakera novegaempira, nerotyo povegantaarira.
Mataka ipegaka Tasorintsi Igoveenkariegite maganiro kematsatasanoigakeririra
(Mt 24.23-28, 36-41)
20 Yogari pariseoegi ikantaigiri Jeso:
—¿Tyatityora intsititantanakempara Tasorintsi irapatoitaigakaera impegakempara Agoveenkariegite aka kipatsiku?
Ikanti irirori:
—Gara tyani neimatiro maika, teranika oneenkani. 21 Aikiro gara tyani gaveimatatsi inkantakera: ‘Nero oka’, ontirika inkante: ‘Nero onta’, matakatari ipegaka Tasorintsi Igoveenkariegite maganiro kematsatasanoigakeririra.
22 Impo ishonkateiganakari irogamereegi ikantaigiri:
—Impogini aganakempara pantsipereantavageigakemparira pinkogageiganaketyo iripokaera Kañotasanotakaririra Matsigenka pinkantaiganaketyo: ‘Intagametyo kantaka iripokutera’, kantankicha gatatatyo ipoki. 23 Pashinikyatyo kantaigakempine: ‘Pokake’, ontirika inkantaigake: ‘Anta inake anta’, kantankicha garatyo piaigi pinkamosoiguterira. Inkantaigavetakempityo: ‘Tsame’, garatyo pogiaigiri. 24 Pineaigirotari kareti tyara okantaka okantira tsarere tsarere, tera ario maani onkoneagitete, magatirotyo ontenenkagiteapinitakaro. Ario inkañotapaempa Kañotasanotakaririra Matsigenka iripokaera, maganirotyo ineasanoigavakeri. 25 Kantankicha oketyo iratsipereavagetake posante inkisakenkanira inkantakenkanira: ‘Tera iriro agiaigakerira.’
26 “Ariotari okañotakari pairani aiñokyara itimaveta Noe* Jen 6.5-8 ariotyo onkañotanakempa impogini iripokaera irirori. 27 Kañotari iriroegi tyarika, isekataigaka, yoviikaigaka, yagaigake tsinane, aikiro ipimantaigakero irishintoegi agunkanira, tera irogotumaige panikya impogereaigakempa. Impo niganki aganaka kutagiteri ikiantanakarira Noe tsompogi arekaku, impogini opariganake omarane inkani okimoatanake, apamankakoiganakeri maganirosanotyo ipogereaigaka ikamaigakera iokajaigakara.* Jen 7.6-24
28 “Ario okañotaka aikiro pairani aiñokyara itimi Irote.* Jen 18.20–19.25 Ario ikañoigaka iriroegi isekataigaka, yoviikaigaka, ipunaventavageigake posante, aikiro ipimantavageigake, ipankivageigake aikiro yovetsikavageigake pankotsi tera irogotumaige panikya impogereaigakempa. 29 Impogini yamereanakara Irote iatakera parikoti yogivarigakero Tasorintsi tsitsi okonogakaro asopuri oponiaka enoku, otagavioigakeri maganiro Soromakunirira opogereaigakerityo kara, teratyo intimumaigae paniro.
30 “Ariotyo onkañotakempa impogini iripokaera Kañotasanotakaririra Matsigenka onti inkomutagantapaake. 31 Tyanirika pitankitsine otishitapankoku ivanko irishigapanute garatyo ikiapanaati iragagetapanaaterora iaraki. Ontirika pashini irinake tsamairintsiku garatyo ipigapanaata ivankoku. 32 Sureigaemparoratyo itsinanetsite Irote* Jen 19.26 kameti pogoigakeniri ganiri pikañoigaro irorori. 33 Tyanirika intagati ikogake irovetsikagetakera tatarika ikogagetakerira irirori ikiirotyo kañotagantanankicha, kantankicha yogari kogankitsirira irovetsikakerora ikogagetirira Tasorintsi, iriro pinkante inkavintsaavagetakeri, aikiro inkantakani intimake.
34 “Maika nonkantaigakempi antari iripokaatera Kañotasanotakaririra Matsigenka, irimagaigake matsigenka piteni irinoriaigake, paniro iraganakenkani, yogari irapitene iokanakenkani. 35 Ario onkañoigake piteni tsinane ompitaigake ontononkavageigakera, paniro aganakenkani, ogari apitene okanakenkani. 36 Ario inkañoigake aikiro surari piteni irinaigake itsamaireku, paniro iraganakenkani, yogari irapitene iokanakenkani.”
37 Ikemaigavakera ikantakerira ikantaigiri:
—Notinkami, ¿tyarikara kara?
Ikantaigiri irirori:
—Tyarika kara inoriaka igamaga ineventumatakarira samponero katsiketyo iparigashitapaakeri. Ario onkañotake impogini iripokaera Kañotasanotakaririra Matsigenka tyarika kara irinaigakera vetsikageigirorira terira onkametite katsiketyo inkomutagaigapaakeri.

*17:4 Okyatyo, okyatyo, okyatyo: irinianeku virakocha onti okantake “siete veces.”

*17:14 Ire 14.1-22

*17:26 Jen 6.5-8

*17:27 Jen 7.6-24

*17:28 Jen 18.20–19.25

*17:32 Jen 19.26