18
Ogamakotaga intiri joese
Yogari Jeso ikogake irogotagaigakerira irogamereegi iriniaigakerira Tasorintsi omirinka gara iperaiga ikanti: “Itimake paniro joese teratyo impinkumateri Tasorintsi, aikiro tera tyani impinkumate. Ario otimi aikiro kara paniro ogamakotaga. Irorori omirinkatyo oatashitapinitiri joese okantakerira inkisakerira kisashitakarorira irorori. Okyara teratyo inkogavetempa inkematsatakerora, kantankicha impogini isurematanakatyo ikanti: ‘Teratyo nompinkagevetempari Tasorintsi, aikiro teratyo tyani nompinkagevetempa, kantankicha atanatsitari opokashinatanara overaanatanakena, maikari maika nonkematsatakerotyo nompugamentakerora ganigeniri overaanataana nokishirokari.’ ”
Impo ikanti Atinkami: “Ariotari ikañotakerori maika yoga joese kisantatsirira, teratyo inkametivetempa, kantankicha ipugamentakerotyo ogamakotaga kameti ganiri atanatsi overaanatirira. Iriromparorokari Tasorintsi pairorokari impugamentaigakeri irashiegi irirori niaigiririra omirinka, ¿matsi ario gara imutakoigiri? Maikari maika tekya, kantankicha nonkantaigakempi impogini iriroratyo kogumatanankitsine inkatimaterotyo shintsi impugamentaigakempira. Kantankicha antari iripokaera Kañotasanotakaririra Matsigenka, ¿ario intimaigake kematsatasanoigiririra?”
Pariseo intiri kogantaigaririra itovaireegi koriki irashi koveenkari
Impogini Jeso ikantakoigakeri yogaegi ventakovageigankicharira neaigavetankicharira yavisaigakeri itovaireegi ikematsaigirira Tasorintsi ikanti: 10 “Piteni surari iaigake ivankoku Tasorintsi iriniaigakerira. Paniro inti pariseo, yogari irapitene inti kogantaigaririra itovaireegi koriki irashi koveenkari. 11 Yogari pariseo yaratinkapaaketyo iniamampegakarira Tasorintsi ikanti: ‘Viro, Tasorintsi, noshineventakempityo kara pineakenatari tera nonkañoigempari pashini kañovageigacharira, irirompasanotyo yonta kogantiniririra koveenkari koriki. Tera nonkoshite, tera namatagumatempa, aikiro tera noneakotantavagete tsinane. 12 Omirinka avishira mava kutagiteri napakuaati tera nosekatumatempa intagani viro nosuretakotaka. Aikiro nopagarantimpi tatarika oita nashintaka okyapagerira.’
13 “Kantankicha yogari kogantiniririra koveenkari koriki yaratinkapaaketyo anta panikyara sotsimoroku. Ipashiventaka teratyo ineventumatempa enoku, ontityo ipatosanegintavagetaka ikanti: ‘¡Viro Tasorintsi, tsarogakagena, nantitari kañovagetacharira!’ 14 Maika nonkantaigakempi yogari kogantiniririra koveenkari koriki iriro pinkante ishineventaka Tasorintsi yogavisaakotakeri impo iatai ivankoku. Kantankicha yogari pariseo teratyo irogavisaakoteri, imirinkatari ventakovagetacharira impotetashivagetakempari Tasorintsi irogipashiventavagetakerira. Irirokya terira iraventakotempa irishineventakempari inkavintsaavagetakerira.”
Jeso iniaventaigakerira ananekiegi
(Mt 19.13-15; Mr 10.13-16)
15 Impogini ipokaigake pashini yamaigapaakenerira Jeso ananekiegi impatikaiigakerira igitoku. Yogari irogamereegi ineaigavakerira yamaigapaakerira ikantaviigavakeri ikantaigiri:
—Maiganaeri parikoti, gara poverajaigiri.
16 Kantankicha Jeso ikaemaigakeri ikanti:
—Atsi arionenityo iripokaigakera naroku, ishineventaigaritari Tasorintsi impegakempara Igoveenkariegite kañoigaririra yogaegi ananekiegi. 17 Nonkamantasanoigakempi pinkematsatasanoigakerira Tasorintsi pogiakovageigakemparira pinkañoigakemparira ananekiegi ikematsavageigirira tomintaigaririra yogiakovageigarira. Antari garika pikañoigiro maika garatyo ipegumata Tasorintsi Pigoveenkariegite ovashi gara pineimaigi pintimimoigakerira impogini irapatoitaigakerira maganiro kematsaigiririra impegakempara Igoveenkariegite.
Shintavagetacharira
(Mt 19.16-30; Mr 10.17-31)
18 Impogini ikenapaake paniro itinkami jorioegi ikantiri Jeso:
—Gotagantatsirira, pairo pikametiti. Atsi kamantena tyara nonkantakempa kameti nonkantakanira nontimake.
19 Ikantiri Jeso:
—¿Tyara okantakara pikantakenara: ‘Pairo pikametiti’?, mameritari kametitasanotatsinerira, panirotari ikantara Tasorintsi ikametitira. 20 Pogotakerotari magatiro itsirinkakotanakerira Moiseshi okanti: ‘Gara piatashitiro tsinane, gara poganti, gara pikoshiti, gara pitsoeventari pitovaire, pimpinkatsaigakerira piri ontiri piniro gara pipugatsanaigari.’* Ek 20.13-16
21 Irirori ikantiri:
—Arioniroro nokañotari maika notsititanakero notsatagasanotanakerora notyomiakyanira ovashi maika.
22 Ikemavakerira Jeso ikantiri:
—Maika ontivani piatakera pimpimantagetakerora magatiropage pashintagetarira pagantakemparora koriki pimpaigakerira kogakoigankicharira, impo pimpokake pogiavagetanakenara. Impogini ariokya inkavintsaavagetakempi Tasorintsi enoku.
23 Kantankicha ikemutatyo ikantakerira ogatyo ikenake ikenkisureavagetanaka, intitari shintavagetacharira. 24 Yogari Jeso ineavakerira ikenkisureanakara ikanti:
—¡Okomuvagetaratyo kara irogavisaakoigakenkanira shintavageigacharira impegakempara Tasorintsi Igoveenkariegite! 25 ¿Matsi ario iragaveake kameyo inkianakera otsempokiku kitsapi iravisakerora aikyara? Garatyo yagaveimati. Irirompasanotyo shintavagetacharira intasanotakemparorika yashintagetarira garatyo yogavisaakotagani.
26 Ovashi ikantaigake kemaigakeririra ikantakera maika ikantaigiri:
—Iroroventi ¿tyanimpatyora irogavisaakotakenkani?
27 Yogari Jeso ikantaigiri:
—Gara tyani gavisaakotumatacha tsikyata, intaganitari Tasorintsi gaveatsi yogavisaakotantira, teranika tatoita komutapitsatumatemparine irirori.
28 Impo inianake Perero ikantiri:
—Notinkami, naroegi nokaiganakero magatiro nashintaigavetarira nogiavageiganakempira.
29 Ikanti Jeso:
—Maika nonkamantasanoigakempi, tyanirika okanakerone ivanko ontirika itsinanetsite intirika irirentiegi, iritsiroegi, iriri, iriniro intirika itomiegi, iriatakera inkamantaigakerira pashini tyara inkantaigakempa kameti irogavisaakoigakerira Tasorintsi impegakempara Igoveenkariegite 30 impakenkani pashini aka kipatsiku pairotyo avisavagetakero yashintagevetakarira, impogini inkantakani intimake gara ineimatairo igamane.
Jeso ikamantutaigaarityo aikiro inkamakera
(Mt 20.17-19; Mr 10.32-34)
31 Impogini ikaemaigakeri irogamereegi iriroku ikantaigiri:
—Maika aiganakai Jerosarenku ontsatagagetanakempara magatiro itsirinkaiganakerira kamantantaigatsirira pairani itsirinkakoigakerira Kañotasanotakaririra Matsigenka. 32 Iragakagantakenkanitari iramanakenkanira inaigakera terira iriroegi jorioegi isamatsanatakenkanira, intsoenkanatakenkanira, intoatoanatakenkanira. 33 Impo impasapasatakenkani ovashi irogakenkani, kantankicha omavatanakempara kutagiteri iranianaetyo.
34 Kantankicha iriroegi teratyo irogotumaige tatoita iniakotake teranika inkemaigavakerinika. Tyampatyo inkantaigakempa irogoigakera, okomutapitsaigakaritari.
Jeso ineakagairira terira inee timatsirira Jerikoku
(Mt 20.29-34; Mr 10.46-52)
35 Panikyara irogonketapaakempa Jeso Jerikoku, ario ipitake kara onampinapokiku paniro terira inee inevitantavagetakera koriki. 36 Ikemaigavakerira yavisaiganakera tovaini matsigenkaegi ikanti:
—¿Tatatyo oitara?
37 Ikamantunkani ikantagani inti pokapaatsi Jeso Nasarekunirira. 38 Ikaemamatanaketyo:
—¡Jesoo, Iyashikitanakerira Iravi, tsarogakagavagetenakario!
39 Yogaegiri ivaigapaakeririra Jeso ikantaigiri:
—¡Atsi kemisantenityo!
Kantankicha irirori teratyo inkeme, ariompatyo ikaemasanotanakeri:
—¡Viro, Iyashikitanakerira Iravi, tsarogakagavagetenakario!
40 Yogari Jeso asatyo yaratinkapaake ikantake iramakenkanira. Impo yamunkanira aiñoni ikantiri:
41 —¿Tata pikogake?
Inianake irirori ikanti:
—Notinkami, onti nokogake noneanaera.
42 Ikantiri Jeso:
—¡Iroroventi maika neanake!, pogotaketari nagaveakera noneakagakempira.
43 Irorotyo ikantakerira ogatyo ikenake ineanai ovashi iatake yogiatanakerira, ishineventakarityo Tasorintsi kara ikanti:
—¡Pairo ikavintsaavagetakena Tasorintsi!
Ario ikañoigaka maganiro neaigakeririra ishineventaiganakarityo Tasorintsi.

*18:20 Ek 20.13-16