19
Jeso intiri Sakeo
Impogini yogonketaka Jeso Jerikoku ikenanake apatotakara pankotsi. Ario itimi kara paniro sintavagetacharira ipaita Sakeo. Inti itinkamiegi kogantaigaririra itovaireegi koriki irashi koveenkari. Irirori ikemakotavakerira Jeso ikogaketyo ineakerira, kantankicha tyampa inkantakempa ineakerira, yapatoventaigakaritari pashini tovaini itikaigakeri, intitari icharianirira. Ishigamatanakatyo antakona anta tyarikara inkenanakera Jeso yatagumatanake inchatoku kameti ineavakeriniri. Impo yagapaakerora Jeso inakera ineventa enoku ikantiri:
—Sakeo, tainapagenityo guitanake, virotari nomagimotake.
Yaguimatanaketyo ishinetanaka itentanakari Jeso ivankoku. Ineaigavakerira maganiro iatakera iniashinaiganakarityo ikantaigi:
—Tyarikatyo ikantakara Jeso atake irimagakera ivankoku kañovagetacharira.
Antari inaigakera ivankoku yaratinkanake Sakeo ikantiri Atinkami:
—Atsi geka, Notinkami. Magatiro nashintagetakarira naro nompagarantaigakeri terira irashintumaigempa. Tyanirika namatavitake novashigakari nokogantakarira impo nagagarantavake naro, maikari maika nogipigaigaeneri, kantankicha pairo nogavisakero nompaigaerira.* Pairo nogavisakero nompaigaerira: irinianeku virakocha onti okantake “le devolveré cuatro veces más.”
Yogari Jeso ikantiri:
—Maika yogavisaakoigunkani timantaigarorira oka pankotsi ikañotanakaritari Averan yashikitakeririra, ariotari ikañotari irirori ikematsatira. 10 Irorotari ipokashitake Kañotasanotakaririra Matsigenka inkogaaterira pegaigankicharira irogavisaakoigakerira.
Jeso ikantakotakerora impegakempara Tasorintsi Igoveenkariegite maganiro ikañotagakaro matsigenka shintavagetacharira koriki
(Mt 25.14-30)
11 Yogari patoventaigakaririra Jeso ikemisantaigakerira iniakerira Sakeo, yogotaketari onti iriatanakera Jerosarenku ineaigiri irorori iatashitanake impegakempara igoveenkariegite. Kantankicha irirori yogotaketyo, 12 impo ikantakotaka ikanti: “Itimake paniro shintavagetacharira impo iavagetake samani kara parikoti pashiniku kipatsi kameti impegakagakenkanira koveenkari, impogini impigaera itimira ovashi impegapaempa igoveenkariegite itovaireegi. 13 Antari panikyara iriatanake ikaemaiganakeri 10 iromperaneegi ipageiganakeri paniropage paniro korikimenta yovetsikantunkanirira kori impo ikantaiganakeri: ‘Neri yoka koriki nompaiganakempirira pagantaigakemparira pashini, tsikyata pineaigake viroegi tyara pinkantaigakeri pogitovaigaigakerira, impo nompokaera noneaigapaakempi akatovainirika pagaigake paniropage.’ 14 Kantankicha yogari itovaireegi teratyo inkogaigeri ikisaigakerityo kara itigankaigaketyo inkantaigakiterira pegakagakerinerira koveenkari inkanteri: ‘Tera nonkogaige impegakempara yoga nogoveenkariegite.’
15 “Kantankicha ariompatyo ipegakaganunkaniri koveenkari, impo ipigaa itimira. Impogini yogonketaara ikaemakagantaigapaakeri iromperaneegi yogimoiganakerira koriki ineaigakerira akatovainirika yagageigake paniropage. 16 Impo ipokapaake paniro ikantiri: ‘Yogari pigorikite pipanakenarira paniro inavetaka, maika nagake pashini inake 10.’ 17 Ikantiri irirori: ‘Kametitake, pitsatagakerotari nokantakempirira. Maika nompegakagakempi itinkamiegi timaigatsirira 10 apatogetara pankotsi.’ 18 Impo ikenapaake pashini ikantapaakeri: ‘Yogari pigorikite pipanakenarira paniro inavetaka, maika nagake pashini inake 5.’ 19 Ario ikañotakeri irirori ikantiri: ‘Maika viro nompegakagakempi itinkamiegi timaigatsirira 5 apatogetara pankotsi.’
20 “Kantankicha irapitene ikenavetapaaka ikantapairi: ‘Neri yoka pigorikite. Noponatairi pañoirontsiku nonegintetairi, 21 nopinkakempitari noneimpitari vinti kisantatsirira, pagashigematari koriki kogapage tera tatoita pantumate, aikiro pagutantagemati terira viro shintemparone.’ 22-23 Inianake irirori ikantiri: ‘Virori, tera pinkametite. Tsikyatatyo pikañotagantaka viro pikantakera maika. Tyara okantakara tera ario pamanakeri nogorikite pimpakerira pinatantavagetatsirira irampinatantakerira iragantaemparira pashini, impo pimpavaenarira nopigaara maika. Irorotari pineanara nantira kisantatsirira, nagashigematarira koriki kogapage tera tatoita nantumate, aikiro nagutantagematira terira naro shintemparone.’ 24 Impo ikantaigiri naigankitsirira anta: ‘Gapitsaigeri yoga nogorikite pimpaigakerira gankitsirira 10.’ 25 Kantankicha iriroegi ikantaigiri: ‘Nogoveenkarite, aiñotari irashi 10.’ 26 Inianake irirori ikanti: ‘Maika nonkantasanoigakempi tyanirika shintasanotankicharira pairotyo impasanotakenkani, kantankicha yogari terira irashintavagetempa irogapuntarenkapitsatakenkanityo yashintagevetakarira. 27 Maikari maika yogaegiri kisaigakenarira terira inkogaige nompegakempara igoveenkariegite maigakeri aka pogaigakerira.’ ”
Yogonketanakara Jeso Jerosarenku
(Mt 21.1-11; Mr 11.1-11; Jn 12.12-19)
28 Impogini yagatanakera Jeso iniavagetakera imatanairo aikiro iatanakera Jerosarenku, iketyo ivatanankitsi. 29 Impo panikyara irogonkeigapaempa Vetipajeku ontiri Vetaniaku choenitakotakarorira otishi Orivoshi, itigankaigake piteni irogamereegi ikantaigavakeri:
30 —Piaige anta choeni itimageigira pineaigapaakeri kara paniro ashino akamotiakyanirira tsatakotaka, tekyaenka irishigakotantumatenkani. Pintsaakoiganakeri pamaigakenarira. 31 Tyanirika kantaigakempine: ‘¿Antari gara pitsaakoigiri? ¿Matsi tyara pinkantaigakeri?’ viroegi pinkantaigeri: ‘Inti kogakotakari Atinkami.’
32 Impo iaigake ineaigapaakeri tsatakotaka. 33 Iroro itsaakoigavetanakarira ikantaigiri shintaririra:
—¿Antari gara pitsaakoigiri? ¿Matsi tyara pinkantaigakeri?
34 Iriroegi ikantaigi:
—Intitari kogakotakari Atinkami.
35 Impo yagaiganakeri yamaiganakeneri Jeso ipashimititsaigakeneri imanchakiegiku kameti impitakeniri. Impo yogatsonkuigakeri yovirinitaigakeri. 36 Impo ishigakotanaka iatanake. Yogaegiri giaiganakeririra ishitavokitashitantaigavakeneri imanchakiegi avotsiku ikenantanakarira. 37 Antari ochoenitapaakara anonkakara otishiku Orivoshi maganirosanotyo giaiganakeririra ishinevageiganakatyo kara ikaemageigamatityo eee eee eee, ishineventaigakarira Tasorintsi ineaigakerira yovetsikagematityo Jeso posante terira oneimagetenkani. 38 Ikantaigi:
—¡Pairo ikavintsaavagetakeri Tasorintsi yoga itigankakerira impegakempara Agoveenkariegite! ¡Pairo ikametiti Tasorintsi timatsirira enoku, matakatari itigankakeri Gavisaakoigakaenerira!
39 Impo ikonogagarantaigaka pariseoegi naigankitsirira kara ikantaigiri Jeso:
—Gotagantatsirira, kantaigerinityo inkemisantaigakera.
40 Kantankicha Jeso ikantaigiri:
—Arionetyo inkañoigake. Nonkantaigakempi inkemisantaigera iriroegi irorokyatyo kaemavaitanankitsine mapu.
41 Impo yagavagetanakerora aiñoni ineventapaakarora Jerosaren iragatsikanaigamatanakarityo timantaigarorira ikanti: 42 “¡Maikari maika aiñokyanara nonake aka pogotumaigakemetyo tyara pinkantaigakempara kameti irishineigakempiniri Tasorintsi! Kantankicha maika garatyo pagaveimaigi pogotumaigera. 43 Aganakempatari impogini pantsipereavageigakera, iripokashiigakempitari kisaigakempinerira ironkuatakoigapaakempi intantakoigapaakempira 44 irogaigakempira maganiro viroegi impogereaigakempira. Irogimamerinkasanoigakerotyo magatiro mapu ovetsikantunkanirira pitimantaigarira ontaikavagetanakempatyo savi, agavetakatari ipokantakitarira pogiaigavetakarira irogavisaakoigakempira, kantankicha viroegi tera pogoigavakeri.”
Jeso yoneagaigaarira pimantavageigatsirira ivankoku Tasorintsi
(Mt 21.12-17; Mr 11.15-19; Jn 2.13-22)
45 Impogini iatake Jeso ivankoku Tasorintsi ikiavetapaaka ineaigapaakeri pimantavageigatsirira intiegiri punaventavageigatsirira, yoneagaigapaakari ikantaigiri:
46 —Okantake Itsirinkakagantakerira Tasorintsi okanti: ‘Ogari novanko onti ashi iripokapiniigera iriniaigakenara’, kantankicha viroegi onti pipegakagaiganakaro ipimantapiniigira matavitantaigatsirira.
47 Impogini omirinkatyo kutagiteri yogotagantavageti Jeso ivankoku Tasorintsi. Kantankicha yogaegiri itinkamiegi saseroroteegi intiegiri gotagantaigirorira itsirinkakotanakerira Moiseshi intiegiri aikiro itinkamiegi jorioegi ikogaigavetaka ineaigakera tyarika inkantaigakeri irogakagantaigakerira. 48 Kantankicha teratyo iragaveaige tyampatyo inkantaigakeri, maganirotari ishineventaigakari ikemisantaigakerira.

*19:8 Pairo nogavisakero nompaigaerira: irinianeku virakocha onti okantake “le devolveré cuatro veces más.”