20
Ikogakotagantunkanira Jeso tyani tigankakeri
(Mt 21.23-27; Mr 11.27-33)
Impogini yogotagantavagetake Jeso ivankoku Tasorintsi ikamantaigakerira maganiro tyara ikanta Tasorintsi yogavisaakotantira. Impo ikenaigapaake itinkamiegi saseroroteegi intiegiri gotagantaigirorira itsirinkakotanakerira Moiseshi itentaigapaakari itinkamiegi jorioegi ikantaigapaakeri:
—Atsi kamantaigena. ¿Tyani kantakempira pinkañotakerora maika poneagaigaemparira pimantavageigatsirira? ¿Tyanimpatyora tigankakempira?
Yogari Jeso ikantaigiri:
—Maikari maika narokya kogakotagantaigakempine. Atsi kamantaigena, ¿tyani kantakeri Joan irogiviatantavagetakera? ¿Irirorika kantakeri Tasorintsi intirika kantaigakeri matsigenkaegi?
Iroro ikemaigavakera iniavakagaigamatanakatyo ikantavakagaiganakara: “¿Tyarikatyo ankantaigakeri? Ankantaigavetempari inti kantakeri Tasorintsi, irirori inkantaigakaetyo: ‘Iroroventi ¿tyara okantakara tera pinkematsaigeri?’ Ariokya ankantaigavetempari inti kantaigakeri matsigenkaegi, impitankaigakaetyo maganiro patoigankicharira, maganirotari ikantaigake inti kantakeri Tasorintsi inkamantantavagetakera.”
Nerotyo ikantantaigakaririra:
—Nirorotyo, tyanirorokari kantakeri.
Impo irirori ikantaigiri:
—Iroroventi ariotyo nonkañotakempa naro, garatyo nokamantaigimpi tyani tigankakena.
Jeso ikantakoigakerira itinkamiegi saseroroteegi intiegiri pariseoegi
(Mt 21.33-44; Mr 12.1-11)
Ipogini itsititanakero Jeso iniaiganakerira maganiro, kantankicha onti ikantakotantake ikantaigiri: “Itimake paniro matsigenka ipankishiatake ova itsotenkantakaro patuitiro itsamaire, onti yogoshiatake. Impogini ikaemaigake pashini intsamaitakoigakenerira. Antari ontimanakerika impagarantaigaeri irirori. Impo iavagetake samani itimuntevagetakera anta. 10 Impogini aganaara irakantarira ova itigankavetakari paniro iromperane ineviigaaterimera impagarantaigaerira irirori, kantankicha iriroegi ipasapasaigavakeri itigankaigairi kogapage, tera impumaigavakeri maani. 11 Impo yogari shintarorira itigankai pashini iromperane. Ario ikañoigakeri irirori ipasapasaigavakeri iposanteigakeri itigankaigairi kogapage. 12 Impo itigankutaatyo aikiro pashini kantankicha ipasaigavakerityo igitoku itimporokaitakeri iokaigakitiri parikoti.
13 “Impogini ikantutatyo shintarorira igipatsite ikanti: ‘¿Tyarikatyo nonkantaigakerira maika? Atsi impatyo iriro nontigankake notomi notasanotarira, irirorakari impinkatsaigake.’ 14 Kantankicha iriroegi irorotyo ineaigavakerira ikenapaakera iniavakagaigamatanakatyo ikantaiganakera: ‘Neri yonta shintakemparonerira magatiro impogini inkamanaera iriri. Tsamekario agaigakerira kameti aroeginiri shintasanoigakemparone.’ 15 Impo yagaigamatanakerityo yamaiganakerira parikoti yogaigakerira.
“Maika ¿tyara pinkantaige viroegi? ¿Tyarika inkantaigakeri shintarorira igipatsite? 16 Ontityo iriatashiigakiteri irogaigakiterira, pashinikyatyo inkaemaigae impugakagaigaerira.”
Ikemaigavakerira ikantakera ikantaigutarityo:
—¡Ejee, garatyo!
17 Kantankicha Jeso ipampogiaigakeri ikanti:
—Iroroventi, ¿tatatyo okantakotakera Itsirinkakagantakerira Tasorintsi okantakera?:
‘Ogari mapu terira irishineventaigavetemparo vetsikaigakerorira pankotsi
yogari Tasorintsi ishineventakaro ipegakagakaro okusotantakarira.’
18 Nantitari oka mapu. Tyanirika kantankitsine tera iriro tigankenane Tasorintsi tyampatyo inkantakempa irogavisaakotakenkanira. Inkantakanirika inkañotake maika nonkisashitasanotakempari impogini inkisashiigakemparira Tasorintsi maganiro terira inkematsaigeri garatyo yogavisaakotumatagani.
19 Yogaegiri itinkamiegi saseroroteegi intiegiri gotagantaigirorira itsirinkakotanakerira Moiseshi irorotyo ikemaigavakerira ikantakera Jeso ikisaigamatanakatyo ikogaigavetakatyo iragakagantaigakerimera, ikemaigavakeritari inti ikantakoigake, kantankicha ipinkaigairi patoigankicharira.
Ikogakotagantunkanira Jeso kametitakerikara impakenkanira Sesa koriki
(Mt 22.15-22; Mr 12.13-17)
20 Impogini itigankaigake pashini iriaigakera impegamampegaiganakempara arisanorika ikogaigake irogoigakera, inkogakotagantaigakiterira Jeso ineaigakerira tyarikara inkantera impo inkantumatakera tatarika oita iroroniri intamampegaigakempa iramaiganakenerira inampina Sesa inkisakagantaigakerira. 21 Irorotari ikantantaigakaririra:
—Gotagantatsirira, nogoigake viro tera pamatagumatempa, pogotagantavagetira tera tyani pagamaempa, tera pinkante: ‘Tsikyanira ikemaigikari pashini.’ Pogotagantira katinka pogagetiro pikamantaigakerira tyara inkantaigakempa inkematsatasanoigakerira Tasorintsi. 22 Pogotirotari ikantirira koveenkari Sesa ikantira: ‘Maganirosanotyo jorioegi impaigakena koriki.’ Maika ¿tyara pinkante viro? ¿Kametitake nompaigakerira ontirika tera onkametite? ¿Ario nompaigakeri ontirika gara nopaigiri?
23 Kantankicha Jeso yogotavaketyo tera kametikya inkantaigeri onti ishinetamampegaigakari kogapage, nerotyo ikantaigutarityo:
—¿Tyara okantakara pikañovintsaigakenara maika? 24 Atsi maigakenanityo pamentaniro koriki noneakerira.
Iriroegi yamaigakeneri, impo ikantaigiri:
—¿Tyani yoka itsirinkakotunkanirira? ¿Tyani shintaro ivairo?
Ikantaigiri:
—Inti koveenkari Sesa.
25 Impo ikanti irirori:
—Iroroventi intitari tsirinkakotankicha Sesa paigerityo irirori kameti pintsatagaigakeroniri magatiro ikantagetakerira, kantankicha ariotyo pinkañotagaigakempari Tasorintsi aikiro pinkematsatasanoigakerira pintsatagaigakerora magatiro ikantagetakerira.
26 Teratyo iragaveimaige iriroegi iriniakagaigakerira terira onkatinkate inkemaigakerira maganiro patoventaigakaririra. Omirinka iniakera katinkatyo yogakero, nerotyo yogavageiganakera kavako kogakotagantaigakeririra ineaigakeritari yogovageti, ovashi ikemisantaiganake.
Ikogakotagantunkanira Jeso anianaenkanira impogini
(Mt 22.23-33; Mr 12.18-27)
27 Impogini irirokya aigankitsi saroseoegi inkamosoiguterira Jeso. Iriroegi inti kantaigatsirira gara yaniaiganai igamaga. 28 Ikantaigapaakeri:
—Gotagantatsirira, yogari Moiseshi itsirinkanake pairani ikanti: ‘Intimakerika matsigenka terira intomintempa impo inkamanakerika iokanakero itsinanetsite, aiñorika irirenti irirokya gaerone intomintagaemparoniri kañomataka irironirikatyo tomintari kamankitsirira.’ 29 Maika nokogaigavetaka nonkantaigakempira. Pairani itimake paniro notovaire itomintaka 7. Yogari itsitiki yagavetaka tsinane, kantankicha niganki ikamanake tera intomintaganakemparo. 30 Impo irirokya gavetaaro irapitene giatiririra. Ario ikañotaka irirori ikamanake tera intomintaganakemparo. 31 Ario ikañovetaka irapitene nigankinirira. Ariompa ipogereanakari maganiro yagaigavetakarora tera intomintagaiganakemparo. 32 Impo okamamatityo irorori. 33 Maika atsi kantaigena, antari impogini iraniaiganaerika maganiro igamaga, ¿tyanirikatyo gasanotaerone?, maganirotari yagaigavetakaro.
34 Irirori ikantaigiri:
—Maikari maika aka yagaigi tsinane, ario okañotaka tsinane agaigi surari. 35 Kantankicha yogaegiri yogavisaakoigunkanirira iraniaiganaera impogini iriaigakera itimira Tasorintsi garatyo yagumaigai tsinane, aikiro tsinane garatyo opimantumataagani ojimentaigaempara. 36 Gatanika ikamumaigai, ataketari yoganiaigaagani. Onti inkañoiganakempari isaankariite Tasorintsi, aikiro inkañoiganakempari Tasorintsi terira ineimagetero igamane, matakatari ipegaigakeri itomiegi. 37 Kañotari itsirinkanakerira Moiseshi pairani itsirinkakotakerora iniakerira Tasorintsi tankoku opoamatakera ikanti: ‘Nanti Tasorintsisanorira Itinkami Averan, Isaako intiri aikiro Jakovo.’* Ek 3.6 Irorotari ogotantunkanirira iraniaiganaera igamaga. 38 ¿Matsi tyara inkantakempara igamaga impegakerira Itinkami? Garatyo yagaveimati. Intaganitari pegaigiri Itinkami niaigankitsirira. Aroegi aneaigavetakari kamake, kantankicha Tasorintsi irirori ineakeri tera inkame.
39 Impogini ikantaigutarityo gotagantaigirorira itsirinkakotanakerira Moiseshi ikantaigiri:
—Gotagantatsirira, pikantasanotakeniroro.
40 Ovashi yapakuaiganakeri tenige inkogakotagantanaigaeri pashini, ineaigakeritari tera iragaveaigeri irogemisantaigerira.
Tyani yashikitanakeri Kirishito
(Mt 22.41-46; Mr 12.35-37)
41 Impogini ikanti Jeso:
—Viroegi pikantaigake yogari Ikogakagakerira Tasorintsi impegakempara Pigoveenkariegite inti iyashikitanakerira Iravi. ¿Tyara okantakara pikantaigakera maika? 42 Irirotari kantankitsi Iravi pairani itsirinkakera isankevantiteku paitacharira Saremo ikanti:
‘Yogari Tasorintsi ikantakeri Notinkami:
Pirinite nonampinaku nakosanoriraku
43 pintentakenara kigonkero nagaveaigakerira maganiro kisashiigakempirira.’
44 Yogari Iravi irorotari ikantakerira: ‘Notinkami’, ¿tyara inkantakempara iyashikitakerira?
Ikantakera Jeso gara yogiatakoigagani gotagantaigirorira itsirinkakotanakerira Moiseshi
(Mt 23.1-36; Mr 12.38-40; Ir 11.37-54)
45 Maganiro ikemisantaigakeri impo irirori ikantaigiri irogamereegi: 46 “Tsikyanira pogiatakoigirikari gotagantaigirorira itsirinkakotanakerira Moiseshi, yogaguvintsaigarotari manchakintsi ariotsantsamagopagerikatyo kara kameti ineakagantaigakempaniri. Aikiro iatapiniigira anta opimantagetaganira arakintsipage ontiri ogagetaganirira ikogaigake iriniaigavakenkanira inkañotagaigakenkanira iniaganira itinkamipage. Ario okañotaka aikiro iaigira pankotsiku yapatoitantaigarira ikogaigi iroviriniigakenkanira ipiriniigira tinkamiigatsirira. Ario ikañoigiro aikiro yapatovageigara isekataigakempara onti ikogaigi intentaigakemparira kaemantankitsirira. 47 Aikiro yamatavinaigakero ogamakotagapage itsonkatapitsageiganakerora ashintageigarira. Aikiro ineakagantaigakara akaenkinityo iniaiganakeri Tasorintsi teratyo aiñokya iragataige. Iriroegi pairotyo iravisaigake inkisashivageigakenkanira impogini.”

*20:37 Ek 3.6