21
Ogamakotaga opakerira Tasorintsi maganiro ogorikite
(Mt 12.41-44)
Antari inakera Jeso kara ivankoku Tasorintsi onti ipitake onakera yoyagantaganirira koriki ipunkanirira Tasorintsi. Irirori ipampogiaigakeri shintavageigacharira yoyagaigakera igorikite. Impo ineiro paniro ogamakotaga terira ashintumagetempa oyagake irorori pimentyakitenisano koriki. Impo inianake ikanti:
—Maika nonkamantasanoigakempi ogari oga ogamakotaga terira ashintumagetempa ineakero Tasorintsi oyagake tovaini avisaigakeri maganiro. Yogari iriroegi intitari yoyagaigake aiñokyarira inai, kantankicha irorori onti ogapuntareakeri maganiro ashintakarira agantaemparimera oseka.
Jeso ikantakera ogashiriakenkani ivanko Tasorintsi
(Mt 24.1-2; Mr 13.1-2)
Ikonogagarantaigaka iniaventaigakero ivanko Tasorintsi ineaigakerotari onkametivageteratyo kara. Ovetsikantunkani mapu ogametirepagetyo, aikiro ogantagetunkani pashini posantepage ogametirepagetyo kara ipagetunkanirira Tasorintsi. Impo inianake Jeso ikanti:
—Impoginityo aganakempa ogashiriagetakenkanira magatiro oga pineaiganakerira maika garatyo otimumatai patiro mapu vikotaachanerira, magatirosanotyo ogashiriagetakenkani.
Tyara onkantanakempa impogini ontsonkatanaempara kipatsi
(Mt 24.3-28; Mr 13.3-23)
Impogini ikantaigiri:
—Gotagantatsirira, ¿tyati ogashiriantagetakenkani? ¿Tatoita nogotantaigavakemparo?
Ikanti Jeso: “Tsikyanira yamatavinaigimpikari, iripokaigaketari tovaini matsigenkaegi kantaigankitsinerira: ‘Nanti Ikogakagakerira Tasorintsi impegakempara Pigoveenkariegite. Matakana pokakena.’ Kantankicha viroegi garatyo pikematsaigiri. Impogini pinkemakoigakeri pashini iromanatavakagaigakempara. Pashinikya isariaiganakempari igoveenkariegite impugakagaigaerira pashini. Kantankicha gara pitsarogaigi. Ariotari onkañotanakempari maika, kantankicha gatatatyo aga ontsonkagetanaempara magatiro kipatsi.”
10 Impo ikantaigakeri aikiro: “Yogari timageigatsirira pashinipageku kipatsi iriatashiigakeri timageigatsirira parikotipageku iromanatavakagaigakempara. Ario inkañoigake koveenkariegi intimagarantaigake intigankaigakeri isoraroegite iriatashiigakerira pashini koveenkari iromanatavakagaigakempara irogavakagaigakempara. 11 Ontininkagematanakempatyo kara tyarika. Ontsonkagematanakempatyo sekatsipage antsipereavagetanakenkanityo tasegagantsi. Onkoneaenkagematanaketyo mantsigarintsi omposanteenkagematanakempatyo kara ontsotenkagiteanakemparora magatiro. Antari enoku omposantegematanakempatyo kara ogoveenkarepagetyo onake ogotantavakenkanirira panikya ontsonkagetanaempa magatiro.
12 “Kantankicha gatata okañota maika, viketyoegityo inkisaiganake iratsipereakagaigakempira. Iragaiganakempi iramaiganakempira pankotsipageku yapatoitantaigarira pitovaireegi inkisaigakempira irashitakotagantaigakempira. Aikiro iramaiganakempi inaigakera koveenkaripage intiegiri inampinaegi Sesa ineaigakempira pikematsaigakenara. 13 Inkañoigakempirika maika iramaiganakempira tyarika kara asatyo pinkenkitsatakovageigakena naro. 14 Kantankicha gara pisureigaro pinkantaigakera: ‘¿Tyarikatyo nonkante nompugamentanaempara impogini iramaiganakenarika inkisaigakenara?’ 15 Narotari suretagaigakempine kameti pogoigakeniri tyara pinkantaige ganiri yagaveaigimpi impugaiganakempira pikantaigakeririra, ontityo inkisashiigakempi kogapage. 16 Kantankicha viroegi pinkonogagarantaigakempa intsoeventaiganakempityo kara, irimaiganakempatyo tomintaigimpirira, pirentiegi, piitaneegi intiegiri piamigoegite irogakagantaigakempi. 17 Maganirosanotyo inkisaviiganakempiro pikematsaigakenara, 18 kantankicha viroegi pimirinkaegityo piaigake itimira Tasorintsi pinkantakani pintimaigake. 19 Pantsipereakovageigakemparika magatiro oka gara papakuimaigi pikematsaigakenara, ario pinkante piaigake enoku itimira Tasorintsi gara pineaigairo pigamane.
20 “Impogini pineaigavakerorika Jerosaren ironkuatakoigapaakemparora soraroegi iroro pogotantaigavakempa panikya ontsonkagetanakempa magatiro pankotsipage irogashiriageigakerotari. 21 Yogaegiri naigankitsinerira Joreaku irishigaiganaketyo otishipageku. Yogaegiri naigankitsinerira Jerosarenku irishigaigapanutetyo parikoti. Ario ikañoigake naigankitsinerira tsamairintsiku tsikyanira iaigapanaatikari ivankoku, patirotyo irogaiganakero irishigaiganakera. 22 Aganakempatari inkisashitantaigakemparirira Tasorintsi ontsataganakempara Itsirinkakagantakerira pairani. 23 ¡Maikaniroro antsipereavageige tsinaneegi kamonkiigankitsinerira ontiri tsomitagaigankitsinerira, pairotari avisaigake antsipereasanovageigakera oshigaiganakera, iratsipereavageigaketari maganiro timaigatsirira aka inkisashiigakenkanira, tyarika! 24 Inkonogagarantaigakempa irogageigakenkani kara tyarikara yomanatavakagaigakara. Pashini iramageigamatanakenkanityo parikotipageku kara. Iriroegikya terira iriroegi jorioegi poniaigankichanerira parikoti imposantenaiganakerotyo Jerosaren kigonkero agavagetanakempara inkantaera Tasorintsi: ‘Maika intagati.’
Tyara onkantanakempa impigaatera Jeso
(Mt 24.29-35, 42-44; Mr 13.24-37)
25-26 “Impogini panikyara iripokapae Kañotasanotakaririra Matsigenka, intsivakanake poreatsiri intiri aikiro kashiri. Yogari impokiropage irashiriagetanakempa, ganigetari ikusotai. Maganirosanotyo timaigatsirira aka kipatsiku ogatyo inkenaigake intsarogavageiganakera kara inkemaigavakerora ompoimaatanakera omaraani nia onkantagematetyo ovore jiriririri togn. Irovankinavageiganakempatyo kara inkantaiganakera: ‘¡Maikaniroro tyampatyo aigake!’ Pairotyo intsarogavageiganake agapiniigakerityo itsarone impegapiniigakempatyo kara isuretakoiganakemparora tyarika onkantanakempara impogini. 27 Impogini ineavakenkani Kañotasanotakaririra Matsigenka iripokapaakera inkenapaakera menkoriku inkoveenkavagetapaakera, aikiro iragaveavagetapaakera iravisaigakerityo maganiro. 28 Antari pineaigavakerora onkañogetanakempara maika pishineiganakempara, panikyatari irogavisaakoigakempi Tasorintsi patsipereavageigakera.”
29 Impogini ikañotagakaro igera ikanti: “Pineaigirora igera ontirika pashini inchato 30 otimanaira oshi iroro pogotantaigavaaro panikya osariganae. 31 Ariotyo onkañotakempa impogini pineaigavakerorika onkañotanakempara nokamantaigakempirira maika iroro pogotantaigavakempa panikyasano impegakempa Tasorintsi Igoveenkariegite maganiro. 32 Arisanotyo nonkantaigakempi magatirotyo oka nokantaigakempirira maika ontsatagagetanakempatyo tekyaenkara pimpogereaigempa viroegi. 33 Ogari inkite ontiri kipatsi ontsonkagetanaempa, kantankicha ogari nokantagetakerira garatyo okantatigumata, ontityo ontsatagagetanakempa magatiro.
34 “Viroegi tsikyanira pipiriniventaigirokari tatarika oita posantepage terira onkametite ontirika pishinkivageigakempa garira ontirika povankinaventavageigakempa posantepage. Pinkañoiganakemparika maika gara pagaveaigi pisuretakoigakemparira Kañotasanotakaririra Matsigenka iripokaera, impo onti inkomutagaigapaempi. 35 Ontitari okañotakaro ogashivagetaganira pine yoga tatarika iita yogashitunkani tera ario irogote ariorakari onake anta. Onti ikenagevetaka kogapage impo katsiketyo ipaagi togn agiri oshitikiri tyampa inkantanaempa. Ariotari onkañotanakempari impogini iripokaera Kañotasanotakaririra Matsigenka, katsiketyotari iripokapaake garatyo yogotumaigi maganiro timaigatsirira aka kipatsiku, impo tyampatyo inkantaige. 36 Kantankicha viroegi pinkantakanira pogiaigavaeri, aikiro pinkantakanira piniaigakeri Tasorintsi kameti ganiri pineaigiro magatiro oka nokamantaiganakempirira maika, aikiro kametikyaniri ineaigapaakempi Kañotasanotakaririra Matsigenka iripokapaakera.”
37-38 Ario ikañotakero Jeso maika omirinkatyo kutagiteri yogotagantavageti ivankoku Tasorintsi. Omirinka tsitekyamani ipokageigamatityo maganiro inkemisantaigakerira inkenkitsavagetakera. Antari tsitenigetiku irirori onti iatapiniti otishiku Orivoshi.