PAVORO ITSIRINKAIGAKENERIRA PIRIPOKUNIRIRA
1
Ikogakotagantaigakerira kametikyarika inaigake
¿Aiñoegivi maganiro viroegi timaigatsirira kara Piripoku kametikyarika pinaigake? Narori aiñona aka kametikya nonake. Notentakari Timoteo nontsirinkaigakempira viroegi sentaigiririra kematsaigatsirira, aikiro viroegi kavintsajaigiririra kematsaigatsirira intiegiri aikiro maganiro papigematsaegine. Naroegitari ikogakagaigake Jesokirishito nantavageigakenerira. Noniaventaigakempi inkavintsaavageigakempira Apa Tasorintsi intiri Atinkami Jesokirishito intimakagaigakempira kameti ganiri tatoita povankinaventavageigaa.
Pavoro iniaventaigakerira kematsaigatsirira
Omirinka nosuretakoigimpira nokantakeri Tasorintsi noshinevagetaka. Antari noniaventaigimpira noshinevagetakatyo kara, noneaketari pikañoigakenara naro pantavageigakenerira Atinkami kameti inkenkitsatakotakenkaniniri tyara ikanta yogavisaakotantira. Aikiro noshineventaigakempi pikavintsajaigakenara vikyaenkara kematsaiganankitsi ovashi maika. Yogari Tasorintsi irirotari niasurentaigakempi okyara ovashi pikematsaiganakeri. Maika nogotasanovagetake inkantakanira inkañotagaigakempi maika, aikiro iragaveakagaigakempi kameti ariompaniri pinkematsatasanoiganakeriri kigonkero agavagetanakempara iripokantapaemparira Jesokirishito.
Noshineventaigakempityo kara. ¿Ario garityo noshineventaigimpi? Notasanoigakempitari noneakera yagaveakagaigakempira Tasorintsi patsipereaventaigakerora Iriniane pikañoigakenara naro nantavagetakenerira Atinkami. Karanki tekyara irashitakoitena aiñokyara nokenkitsatakotiro Niagantsi kamantakotakeririra Jesokirishito nokantaigakerira maganiro onti arisanorira. Viroegi omirinka pikavintsaavageigakena. Ario okañotaka maika yashitakoitakenara aiñokyatyo pikavintsajaigana. Yogotasanovagetake Tasorintsi nokogasanotake noneaigakitempira, notasanovageigakempitari nokañotakarira Kirishito itasanoigakaira. Nerotyo omirinka noniaventunteigakempi kameti ariompaniri pintavakagasanovageiganakempari pisuretasanovageiganakemparora kametiripage, aikiro pogovageiganakerora magatiro ikogagetirira Tasorintsi. 10 Noniaventaigakempi pogotasanoiganakerora tyati pairo avisake okametitakera ompote pintimagantsivageiganakera kameti. Impogini impigaatera Kirishito ineaigapaakempi negintevageigamatakavi mameri tatampatyo kantakagantaigakempine. 11 Iragaveakagaigakempitari Jesokirishito pinegintetasanovageiganakempara kameti irishineventasanotanakenkaniniri Tasorintsi inkantakenkanira pairotyo ikametivageti yagaveavagetityo kara.
Ishinevagetakatyo Pavoro ikenkitsatakotunkanira Jesokirishito
12 Napigematsaegine, nokogake pogoigakera yashitakoivetakenatyo kantankicha ariompatyo okenkitsatakotasanotanunkaniri Niagantsi Kametiri kamantaigakairira tyara ikanta Jesokirishito yogavisaakotantira. 13 Maganirotari sentaigirorira ivanko koveenkari Sesa intiegiri maganiro kemakoigakenarira nashitakotakara yogoigake onti yashitakoviitakena ineaigakenara nokematsatasanotakerira Kirishito nokenkitsatakotakerira. 14 Aiño tovaini napigematsaegine ineaigakenara yashitakoitakenara tenige intsarogaigae iriroegi onti ikenkitsatakoiganakero Iriniane Tasorintsi.
15 Kantankicha itimagarantaigake pashini tera inkenkitsatakovintsaigeri Kirishito, ontityo ikenkitsatakotamampegaigari kogapage ikisaigakenatari ineaigakenara nokematsatagageigamatirityo tovaini matsigenkaegi. Irorotari ikañotantaigakarorira maika, ikogaigaketari iravisumanaigakenara. Kantankicha itimagarantaigake pashini intityo ikenkitsatakovintsaigake Kirishito, ishineventaigakarotari Iriniane Tasorintsi. 16 Iriroegi itasanoigakena ineaigaketari inti kogakagakena Tasorintsi nonkenkitsatakovagetakerira Kirishito nonkamantaigakerira maganiro tyara ikanta yogavisaakotantira. 17 Kantankicha yogaegiri kogaigavetankicharira iravisumanaigakenara ontityo ikenkitsavageigake kogapage ineaigiri ariori iragaveaigake inkenkisureakagaigakenara, ineaigakenatari yashitakoitakenara. 18 Kantankicha tyarika ikantaiga iriroegi ikenkitsavageigakera teratyo tyara onkantumatena, onti noshinevagetaka noneaketari ikenkitsatakotasanovagetunkanira Kirishito. Aikiro ariompatyo noshinetasanovagetanakempari 19 nogotaketari irogavisaakotakena Tasorintsi, piniaventaigakenatari viroegi, aikiro Isure Jesokirishito ishintsitagakena.
20 Tera nonkoge novetsikakera tatarika oita gipashiventagakenanerira impogini, onti nokogake nonkamantakotakerira Kirishito gara notsarogumati. Ariorika samani nontimake ontirika irogaitakena nokogake nonkantakanira nonkañotakempa maika kameti irishineventasanovagetakenkaniniri Kirishito. 21 Maikari maika aiñokyara notimi intagatityo nokogake nompiriniventavagetakerora nantavagetakenerira Kirishito. Kantankicha pairo avisake okametitakera nonkamakera, nogotaketari onti noatake iriroku nonkantakanira nontimimotakeri. 22 ¿Tyatirikara pairorira avisake okametitakera? Niroro tera nogote. Intagati nogotake aiñokyanarika nontimake aka kipatsiku nonkantakani nonkenkitsatakovagetakeri Kirishito kameti nonkematsatagaigakeriniri pashini matsigenka. 23 ¿Tyarika nonkante? Okomuvageta, pitetirotari nokogakero. Nokogavetaka nonkamakera maika kameti noatakeniri nontimimotakerira Kirishito, pairotari avisake okametitakera, 24 kantankicha ariokyatyo nokogavai gatatara nokami, noneaketari pairo okametitake nontimaventaigakempira. 25 Irorotari nogotantakarira gatata nokami onti nontimashitake noshintsitagaigakempira ariompaniri pinkematsatasanoiganakeriri Jesokirishito. 26 Antari irapakuaitaenarika ario nompokaate noneaigaatempira iroro pogotantaigakempa onti ikavintsaavagetakena Jesokirishito ovashi pishineventasanovageiganakempari.
27 Viroegi pikematsaigakerora Niagantsi Kametiri kamantaigakairira tyara ikanta Kirishito yogavisaakotantira ovashi yogavisaakoigakempi. Irorotari maika intagati nokogake pinegintetasanovageigakempara pintsatagasanoigakerora magatiro ikogagetirira irirori. Impo ariorika nompokimoigutempi ontirika nonavetakempa parikoti nokogaketyo nonkemakoigakempira pikematsatasanoiganakerira Kirishito tera pampakuimaigeri, ontiri aikiro pitentavakagaiganaka patsipereaventavageigakerora Niagantsi Kametiri pikamantaigakerira maganiro tyara okanti. 28 Gara pipinkumaigiri kisaigimpirira, impo ineaigakempirika tera pintsarogaige ario pinkante irogotasanoigake iriroegi arisano inkisashiigakempari Tasorintsi impogini, kantankicha viroegi onti irogavisaakoigakempi. 29 Tera patiro inkogakagaigempi Tasorintsi pinkematsatasanoigakerira Kirishito. Ikogakagaigakempityo aikiro pantsipereaventavageigakerira 30 pinkañoigakenara naro natsipereaventavagetirira. Pineaiganatari karanki natsipereaventirira, aikiro maika pikemakoigakena tsipereanatsina.