2
Inkañoigakemparira Kirishito
Maika ishintsitagaigakempi Kirishito, aikiro itasanoigakempi nerotyo pishinevagetantaigakarira. Yogari Isure Tasorintsi itimasurentaigakempi, aikiro yogotagaigakempi pintsarogakagavakagaigakempara pintavakagaigakempara. Irorotari nonkantantaigakempirira pikogaigakerika pogishineasanoigakenara timasanoigetyo kameti gara pikisavakagaiga, tavakagasanoigempa, kemavakagasanoigempa aikiro tentavakagaigempa pantavageigakenerira Atinkami. Gara pikogaigi pavisumanaigakerira papigematsaegine. Gara pisureigaro povetsikaigakera paventakovageigakemparira. Nokogake pinkemisantakovageigakempara, aikiro nokogake tsikyata pineaigaempa pairotyo yavisavageigakempi pashini. Gara paniro pisuretakoiga viroegi, pisuretakoigakemparityo aikiro pitovaire. Omirinka pinkañoigakempari Jesokirishito. Pine irirori onti ikañota maika:
 
Inti inavetaka Tasorintsisanorira,
kantankicha ikantakerira Iriri iripokakera aka kipatsiku imechotakera inkañoigakaera aroegi
tera inkante: “Gara noati, nantitari Tasorintsi.”
Ontityo ipokuti aka kipatsiku imechotakera
ikañotasanotakari matsigenka tenige inkoveenkatae,
tsikyatatyo irirori ikañotagaka nampiriantsi.
Yatsipereavagetake ikemisantakovagetaka.
Omirinka ikematsatasanovagetakeri Iriri,
nerotyo tsikyata ipimantakaro igamane ikamaventaigakaira koroshiku.
Irorotari ikaemantaaririra Tasorintsi ikoveenkatagasanotairira,
aikiro yavisakagavagetakeri kameti iravisavageigakeriniri maganiro.
10 Ikañotantakaririra maika kameti
intigeroaventaigakempariniri
maganiro timaigatsirira enoku,
intiegiri maganiro timaigatsirira aka kipatsiku,
intiegiri maganiro savipatsakunirira
11 inkantaigakera:
“Yogari Jesokirishito inti Atinkami”,
impo ineakenkani Apa Tasorintsi pairo yagaveavageti
ovashi irishineventavagetanakenkani.
Iokotagantaigakempara arisano ikematsatasanoigakeri Jesokirishito
12 Napigematsaegine notasanoigarira, karanki nonavetakara viroegiku pikematsatasanoigakena pitsatagasanoigakero magatiro nokantaigakempirira. Kantankicha maika nonakera parikoti nokogake ariompara pinkematsatasanovageiganakenari. Yogavisaakoigakempitari Tasorintsi nonkantantaigakempirira pimpinkatsatasanoigakerira pintsatagasanoigakerora magatiro ikogagetirira, tsikyanira papakuaiganairokari. 13 Irirotari niasurentaigakempine Tasorintsi kameti pinkogaigakeniri povetsikaigakera magatiro ikogagetirira irirori, aikiro iriro shintsitagaigakempine kameti pagaveaigakeniri povetsikaigakerora.
14 Kantankicha garatyo piperaigaro, aikiro gara tatoita pitamampegavageiga 15 ganiri otimi tatarika oita kantakagantaigakempinerira, aikiro negintekya pisureigakempa gara pikonogaigiro terira onkametite kameti pinkañotasanoigakempariniri Tasorintsi, vintiegitari itomiegi. Impogini yogaegi vetsikageigirorira terira onkametite ineaigakempi tera pinkañoigempari iriroegi, onti pikantatigaigaka pikematsaigakeritari Kirishito, 16 aikiro pinkamantantasanoigakerora Niagantsisanorira ganiaigakairira. Impogini impigaatera Kirishito noshinevagetakempa, ineakenatari tera ario nantsipereaventaigempi kogapage, onti nokematsatagasanovageigakempi. 17 Viroegi onti pikematsatasanoigiri Tasorintsi. Pineaigavetakatyo patsipereaventaigakerora pikematsaigakerira kantankicha teratyo pampakuaigero onti atanatsi pantavageigakeneri Atinkami. Narori ario nokañota maika natsipereavagetanakera ikisaviitakenarotari nokenkitsatakotakerira Jesokirishito tyara ikanta yogavisaakotantira. Ariorika irogaviitakenaro kantankicha noshinevagetaka. Maika nokogake pishinevageigakempara viroegi aikiro pintentagaigakenara. 18 Irorotari maika atsi shineigempa pinkañoigakenara naro noshinevagetakara.
Timoteo intiri Epaperorito
19 Maika irirorika kogankitsine Atinkami Jeso, nontigankakeri Timoteo inkamosoigutempira, impogini iripokaera noshinevagetanakempatyo nonkemakoigakempira. 20 Mameri pashini kañotakemparineririra irirori ikañotanara naro nosuretakotasanoigimpira, 21 imirinkaegitari ikiiro suretakoigaacha, tera iriro isuretakotasanoigempa Jesokirishito. 22 Kantankicha viroegi pineasanoigiri Timoteo itentavagetanara imuvagetanara nokenkitsavagetirora Niagantsi Kametiri kañomatakatyo irironirikatyo notomisanorira. 23 Antari nogotakerika tyara inkantaigakena shitakoigakenarira nontigankakeri inkamosoigutempira. 24 Naro noneake ikogake Atinkami irapakuaigaenara shintsi, impo ario nonkañotakempa naro nompokakite noneaigaatempira.
25 Karanki pitigankaigakeri apigematsaegine Epaperorito irimutakotakenara. Irirotari notentashitaka nokenkitsatakovagetakerira Kirishito. Maika noneake kametitake nontigankaerira iriataera pineaigavaerira, 26 ikogaketari tsikyari ineaigapaakempi, yogotaketari pikemakoigakeri imantsigavagetakera. 27 Arisanoniroro imantsigavagetake panikya inkamavagetanake, kantankicha itsarogakagaari Tasorintsi. Tera paniro intsarogakagempari irirori, itsarogakagakenatyo naro aikiro ganiri nokenkisureasanovageta. 28 Irorotari nokogantakarira nontigankaerira iriataera viroegiku kameti pishinevageiganaempaniri pineaigavaerira, impo ario nonkañotakempa naro noshinetanaempa. 29 Irirori inti papigematsatene, irorotari nokogantakarira pagaigavaerira pishineventasanoigavaemparira, ario pinkañotagaigakempari maganiro kañoigaririra irirori. 30 Karanki panikyatari inkamaventanakero yantavagetakenerira Kirishito. Irirotari pokankitsi imutakovagetakenara, tera pagaveaigenika viroegi pinaigakera naroku pimutakovageigakenara.