2
Pwôl nyə a shígɛ́ ŋgə lás nə fʉg kaand
1.17Bwaaŋg, ja mə́ á zə nûŋ bɨ́dɨ́ mə́ á zə ŋgə cúndə *ndímba mə́ Zɛmbî yí, mə a shígɛ́ zə ŋgə cúndə nə mpúyá kaand búúd ɔ shí ga, ŋkí ntâg fʉg nyáŋ. 1.23; Gal 6.14Mə a shígɛ́ cɛɛl lás gúl sá shús nûŋ bɨ́dɨ́, mə a lás njɨ sá í dʉ́gyá nə Yésus-Krîst yí, Yésus-Krîst bwə́ á bwambʉlə kwolós dɨ́ yɛ́. Mis 18.9; 2Kr 10.1, 10Mə á bə ntâg nûŋ bɨ́dɨ́ mə njúl nə iləm, nə ifwaas, mə ŋgə́ lilya. 4.20; 1Te 1.5Njɨ́ɨ́gʉ́lá mə́ á dʉ jɨ́ɨ́gʉli bɨ́ yí, nə cúndə́ mə́ á dʉ cúndə yí, í á shígɛ́ dʉ bə nə iciyá yâ fʉg kaand í dʉ teeg búúd milâm yí. Ŋkɛ̧́ŋkɛ̧̂ Shíshim wə́ nyə á dʉ balan nə ŋkul nyɛ́ dʉ báásʉlə iciyá byâm. 1.18, 24Í á bə ntɔ́ shú nə búgə́ jɨ́n í bə́g kú kə bɛ̧ fʉ́g á buud, í yídagʉ́ bɛ̧ ŋkûl mə́ Zɛmbî.
Pwôl mə lwó fʉg mə́ Zɛmbî
Tɛɛm bə ntɔ́, kɛ́ɛl sə́ ŋgə́ bwiiŋg yí dʉ́sə fʉg shú búúd bwə́ mə́ fifə cʉg krîstɛn dɨ́ wá. Njɨ í cúgɛ́ fʉ́g á buud ɔ shí ga, kú bə fʉg micî myâ shí ga, micî jiya ící jáŋ í wál bá zə jímb myá. Rom 5.2; 2Kr 3.18; 4.17; Kol 1.26Njɨ sə́ ŋgə cúndə fʉg mə́ Zɛmbî í á dʉ bə kú fwo bʉ́gʉli, buud kú fwo mpu yí. Zɛmbî nyə á bwey kwəmʉsa fʉg nyɔɔŋgʉ́ shí ga kú fwo tɛ́ɛ́d, nyə á kwəmʉsa nywo nə́ a bá sá nə́ sə́ ŋwág gúmə́. Luk 23.34Kú nə tɔɔ cî* cî á shí ga: Iciyá ínɨ í ŋgə nə́mə́ cɨ məŋkul mə Sátan mə́ ŋgə́ kuŋg shí ga dɨ́ má. Wo jɨ nə ŋkul dʉ́g nə́mə́ Yuá 12.31. ŋgwûd nə ŋgwûd á shí ga í á mpu fʉg nyɔɔŋgʉ̂. Bwə́ á mbə̂m mpu nywo, bwə́ á shígɛ́ nywá bwambʉlə Cwámba á milwanə́ kwolós dɨ̂. Iza 52.15Bɨ mə́ dʉ́g sâ Zɛmbî nyə a sá nɨ? Jɨ́ nə́mə́ nda Mícilyá mí ŋgə́ cɨ nə́:
Sâ jús í á shígɛ́ bwɛlɛ dʉ́g yí,
lwə́ kú bwɛlɛ gwág yí,
sá í á shígɛ́ bwɛlɛ wɔ́ɔ́s lâm mə́ múúd dɨ́ yí,
Zɛmbî nyə á kwəmʉsa gwo
shú búúd bwə́ ŋgə́ cɛɛl nyə wá.
10 Sə́ bâŋ wə́ Zɛmbî nyə a sá nə́ sə́ mpúg sá jɔɔŋgʉ̂ nə ŋkul á Shíshim yé wá. Jísə ntɔ́, Shíshim í dʉ sɔ̧́ nə́ í mpúg sá jɛ̂sh, tɛɛm bə ísâ í shwoó Zɛmbî jɨ́ nə ndɨ̂ nyə́dɨ́ tə́dʉ́gád yí. 11 Nda sə́ buud, zə́ jɨ́ ná nə ŋkul mpu ísâ ŋgwɔ́l múúd ŋgə́ tə́dʉga yí? Ŋgaá njɨ *shíshim mə múúd wɔɔŋgʉ̂ nyəmɛ́fwó? Jɨ́ nə́mə́ mbií ŋgwûd wɔɔŋgʉ̂ nə Zɛmbî; muud cugɛ́ nə ŋkul mpu ísâ Zɛmbî ŋgə́ tə́dʉga yí, njɨ Shíshim mə́ Zɛmbî wə́ í mpû. 12  Rom 8.15Sə́ bâŋ, Shíshim sə́ á lə́g yí í cúgɛ́ shíshim á shí ga; sə́ á lə́g Shíshim mə́ Zɛmbî, Zɛmbî nyəmɛ́fwó nyə á ntɨ sə́ wə shú nə́ sə́ mpúg isâ á mə́ yə sə́ mpáam nyɛ́ dɨ́ yí. 13  2.4; 12.10Sə́ ádɛ́ lás lə́sʉ́ isâ byɔɔŋgʉ́ nə fʉg kaand á shí ga. Iciyá í lə́sʉ́ bísʉ́, Shíshim mə́ Zɛmbî wə́ í dʉ jɨ́ɨ́gʉli sə́ byo, sə́ ka dʉ balan nə iciyá í Shíshim dʉ́lə fɛ́ɛ́g ísâ í Shíshim. 14  1.18, 23; Yuá 3.5-12; 2Kr 3.14-18Njɨ, muud cúgɛ́ nə Shíshim mə́ Zɛmbî yɛ́ nyə ádɛ́ magʉlə ísâ Shíshim mə́ Zɛmbî í dʉ ntɨ búúd yí; isâ byɔɔŋg bísə isâ í íkás shú dɛ́, a cugɛ́ nə ŋkul wámbʉlə byo, nəcé bwə́ dʉ wámbʉlə byo nə Shíshim. 15 Muud ŋgə́ bɛ̧ Shíshim mə́ Zɛmbî yɛ́, nywáá mə́ dʉ wámbʉlə sá jɛ̂sh; njɨ, muud kú wámbʉlə nyə. 16  Iza 40.13; Rom 11.34Cilyá wúsə Kálaad Zɛmbî dɨ́ nə́: «Zə́ mə́ fwó mpu tə́dʉ́gá mə́ Cwámba? Zə́ jɨ́ nə ŋkul cwîny nyə?» Ká, sə́ báá sə́ bɨ́ nə tə́dʉ́gá mə́ *Krîst.

2:1 1.17

2:2 1.23; Gal 6.14

2:3 Mis 18.9; 2Kr 10.1, 10

2:4 4.20; 1Te 1.5

2:5 1.18, 24

2:7 Rom 5.2; 2Kr 3.18; 4.17; Kol 1.26

2:8 Luk 23.34

*2:8 cî á shí ga: Iciyá ínɨ í ŋgə nə́mə́ cɨ məŋkul mə Sátan mə́ ŋgə́ kuŋg shí ga dɨ́ má. Wo jɨ nə ŋkul dʉ́g nə́mə́ Yuá 12.31.

2:9 Iza 52.15

2:12 Rom 8.15

2:13 2.4; 12.10

2:14 1.18, 23; Yuá 3.5-12; 2Kr 3.14-18

2:16 Iza 40.13; Rom 11.34