5
Məcwûŋ
1.21Mə léshá nə ocúmbá wâ *Dɔ̧ bwə́ ŋgə́ bə nûŋ bɨ́dɨ́ wá. Mə jɨ nə́mə́ cúmbá á Dɔ̧ nda bwo, mə á bə ntâg ja Yésus nyə á jug yí, mə bá nə́mə́ bə nə kɔw lʉ́ mílwanə́ mí bá zə nyîn myá. Yuá 21.15-17; Mis 20.28; 1Tm 6.5Mə yáág nə bɨ́ ocúmbá wâ Dɔ̧ náaá: wɨ́ɨ́lʉ́gá ítɔw Zɛmbî nyə a mə́ yə bɨ́ yí. Bɨ ɔ mpú dʉ dʉ́g byo nə lâm wɛ̂sh váál Zɛmbî mə́ jɨ́ɨ́ yí, kú bə nda sâ cíndʉ́lá nə́ muud ŋgə cíndal bɨ̂, mbɔ̂; kúgá bə nə yéésh mə́bii, baagʉləgá bwo nə jɔ̧ tə́dʉ́gá. 2Kr 1.24; Flp 3.17; Tit 2.7Buud Zɛmbî nyə á bəd bɨ́ mə́bwə́d ɔ́nɨ, kúgá yida mpáámbʉwo bwo gwɔ̂w nda bɨ bʉ́sə bwo omása, yidagá ŋwa bɨ́mɛ́fwó tâŋ iyuug sɔɔnz jɛ̂sh í jə́la nə bɛ̧ yí. 1Kr 9.24-25; 1Pr 1.4Nə́ ndɛɛ́, ja Mása obaagʉlə ɔ́ ítɔw mə bá zə lwóya nyúúl yí, bɨ́ ka bá lə́g *tûm gúmə́ á milwanə́ í cúgɛ́ nə ŋkul bá bwɛlɛ jumə yí.
Mik 3.34; 29.23; Ifz 5.21; Zhk 4.6Ntɔ́ nə́mə́ wə́ mə́ cɨ́ nə bɨ́ məncwə́má náaá: bɨ́dʉ́gá nə́ ocúmbá buud bwə́ jwúg nə bɨ̂. Mpə́dʉ́gá nyɨ́n ntâg ɨɨ́, muud yɛ̂sh sə́lʉg nyəmɛ́fwó shí, nəcé Zɛmbî mə́ dʉ lúmbʉli nə buud bwə́ dʉ ŋkɛ̂ny mə́nyúúl wá; njɨ, bɔɔŋg bwə́ səl bwə́mɛ́fwó shí wá, a sá bwo mpaam.
Zhk 4.10Səlʉgá bɨmɛ́fwó lal-lal mbwə́ mə́ Zɛmbî dɨ́ shí, nyəmɛ́fwó ka bá bʉ̂n bɨ́ ja fwála dɔɔŋg í bá bə yí. Sôm 55.23; Mat 6.25-30; Flp 4.6Yílʉ́gá isâ byɛ̂sh í ŋgə́ kənd bɨ́ milâm gwɔ́w yí, bəd nyə mə́bwə́d; mpugá nə́ nyə wə́ ŋgə́ baagʉlə bɨ̂. Sôm 22.14; 1Te 5.5-8Dʉgá cunal íyéésh bín, jigá ŋkasə̂. Muud lúmbʉ́lí wʉ́n Njwû məjamb ŋgə kuŋg nda zhwambáŋkwuŋ mə́ dʉ́ báam nə́, a ŋgə sɔ̧́ muud á cɛ́ɛ́gʉ́g də yɛ́. Ifz 6.11-12; Zhk 4.7Dʉgá lʉl lúu nə nyə, bɨ kú fúfug búgə́d, bɨ́ bwey dʉ mpu nə́ omínyɔŋʉ̂ bʉ́n bʉ́sə́ shí nyɛ̂sh dɨ́ wá bwə́ ŋgə nə́mə́ jug váál bɨ́ ŋgə́ jug nɨ. 10  1Te 2.12Njɨ, Zɛmbî amə́dɨ́ á mpaam nyɛ̂sh wə́ nyə a jɔ̂w bɨ́ nə́ bɨ bə́g buud ɔ *Krîst Yésus bɨ mú bə nə kɔw lʉ́ mílwanə́ myɛ́. Zɛmbî wɔɔŋgʉ́, ja bɨ́ e jug bʉ́baalɛ́ fwála yí, nyəmɛ́fwó nyə é sá bɨ́ váál í jə́la yí, a nywaadʉlə bɨ̂, a wá bɨ́ ŋkul, a sá nə́ bɨ bə́g kú ná bwɛlɛ shwágʉsa. 11 A ŋwág ŋkul kandʉgə á kandʉgə. Amɛn.
Məbə́dá nə ibwádán
12  Silvɛ̧̂: 1Te 1.1Silvɛ̧̂ wə́ mə ámə ŋwa nə́ a zə́g cilə mə baalɛ́ íciyá íga yɛ́. Mɛɛ ŋgə ŋwa nyə nə́ *mínyɔŋʉ̂ waamə́ abúgʉ́lág. Mə ámə cɨ nə́ a zə́g cilə mə wá, mə wág bɨ́ ŋkul mílámʉ́d, mə báásʉlə nə́mə́ bɨ́ nə́ bɨ́ təl fwámɛ́ mpáam mə́ Zɛmbî dɨ̂; yɨ́ɨ́mʉ́gá mənyúúl na.
13  Márkus: Flm 24Dɔ̧ dʉ́sə́ *Babilɔn, Zɛmbî nyə́ á fɛ́ɛ́sh nə́mə́ nda bɨ́ yí í ŋgə bə́da bɨ̂; ncwə́má dâm Márkus ŋgə nə́mə́ bə́da bɨ̂. 14  Rom 16.16; 2Kr 13.11Ŋgəgá nə kúlʉla məkúlʉla mə́ cɛɛlí.
Zɛmbî kə́ sá nə́ bɨ bɛ̂sh buud bɨ́ músə́ búúd ɔ Krîst wá, bɨ cʉ́gəg nə́ shɛɛ!

5:1 1.21

5:2 Yuá 21.15-17; Mis 20.28; 1Tm 6.5

5:3 2Kr 1.24; Flp 3.17; Tit 2.7

5:4 1Kr 9.24-25; 1Pr 1.4

5:5 Mik 3.34; 29.23; Ifz 5.21; Zhk 4.6

5:6 Zhk 4.10

5:7 Sôm 55.23; Mat 6.25-30; Flp 4.6

5:8 Sôm 22.14; 1Te 5.5-8

5:9 Ifz 6.11-12; Zhk 4.7

5:10 1Te 2.12

5:12 Silvɛ̧̂: 1Te 1.1

5:13 Márkus: Flm 24

5:14 Rom 16.16; 2Kr 13.11