Kálaad ábɛɛ̂ Pyɛ̂r nyə́ á cilə yɛ́
Isâ í dʉ́gyá nə Pyɛ̂r ábɛɛ̂ yí
Shímun Pyɛ̂r, muud lwámá mə Yésus-Krîst wə́ nyə á cilə kálaad ɛ́ga (1.1). Nyə á cilə okrîstɛn bɛ̂sh.
Wa kálaad ɛ́ga dɨ, Pyɛ̂r nyə á ŋgə lúmbʉli nə buud bwə́ á ŋgə kyey nə wagʉwo-wagʉwo mínjɨ́ɨ́gʉ́lá Dɔ̧ mə Yésus dɨ́ wá.
Bíl íciyá yâ kálaad ɛ́ga bísə nə́mə́ nda bílʉ́gá yâ kálaad mə Yûd (dʉ́g 2.1-8 nə Yûd 4-16).
Pyɛ̂r nyə á ka tə̂l icé í lə́sʉ́ byé ntʉ́ga:
(1) A bə́da búúd, a mú ka báásʉlə mə́fúlú mə́ krîstɛn (1.3-21).
(2) A mú bágʉlə ísɛ́y nə́ kuú njɔɔnd mímbʉ́wʉ́lú mí búúd mí ŋgə́ bə nə ndɨ́ yí (2.1-22).
(3) Mimbʉ́wʉ́lú mí dʉ cágʉlə búúd bwə́ ŋgə bwánd zɨ́yé mə́ Krîst wá, bwə́ dʉ cɨ nə́ zɨ́yé wɔɔŋg í ábʉ́lɛ bə (3.1-18). Nə́ ndɛɛ́, Pyɛ̂r ka ŋgə bɛ̧sa nə mimbʉ́wʉ́lú myɔɔŋg nə́ Krîst ŋgə bə kú lɛɛl zə nəcé Zɛmbî ŋgə ná fwo jísɔw nə́ zhwog buud bwə́ bág fwo dʉ́g cʉg.
Kálaad ɛ́ga jɨ nə bíl íciyá búúd ɔ Yésus bwə́ búl gwág nywa yí:
(1) Cwámba nyə a mə́ yə shé isâ byɛ̂sh í jə́lá nə kwíínd yí (1.3-4).
(2) Jwɔ̂w ŋgwûd dʉ́sə mísh mə́ Cwámba dɨ́ nda mimbû tɔ́ɔ́shin, mimbû tɔ́ɔ́shin nda jwɔ̂w ŋgwûd (3.8).
1
Məbə́dá
Mə Shímun Pyɛ̂r, lwaá nə *muud lwámá mə Yésus-Krîst, mə wə́ mə́ cílə́ kálaad ɛ́ga. Yésus-Krîst, Zɛmbî wúsʉ́ nə Cʉgye wúsʉ́ nyə á mə́ sá nə jɔ̧ lâm jé nə́, bɔ́ɔ́l búúd bwə́ lə́gʉ́g nə́mə́ búgə́ í njúl nə mbií mfíí búgə́ jísʉ́ jɨ́ nə ndɨ̂ yí. Buud bɔɔŋg wə́ mə́ cílə́ kálaad ɛ́ga wá. Yûd 2Kə́lə bɨ́ é ŋgə kə shwóg nə mpǔlə Zɛmbî nə Cwámba wúsʉ́ Yésus yí í búlʉg kwádʉlə bɨ́ ibwádán, í bul sá nə́ bɨ bə́g nə́ shɛɛ.
Cʉg krîstɛn mə jə́lá nə cʉgə yí
1.16-17; Ifz 1.3Mpugá nə́ Cwámba nyə á mə́ yə shé isâ byɛ̂sh í jə́lá nə kwíínd shú nə́ shé ŋgə́g nə cʉgə cʉg í yə́ Zɛmbî gúmə́ yí. Nyə á yə shé isâ byɔɔŋgʉ́ ŋkûl Zɛmbî nyɛ́d, sálə nyə á mə́ sá nə́ shé mpúg Zɛmbî muud nyə a jɔ̂w shé yɛ́; nəcé Zɛmbî nyə a jɔ̂w shé nə zhɨɨ́ á məŋkənʉwa mɛ́ nə jɔ̧ fúlú jé. Rom 5.2; Zhk 1.14-15Məŋkənʉwa nə jɔ̧ fúlú jé jɔɔŋg wə́ í á sá nə́ shé bííg məma ísâ nyə á kaag yí, isâ byɔɔŋg bí nə məma mfíí shú dʉ́sʉ́d. Nyə a sá ntɔ́ shú nə́, ja bɨ́ mə́ bíí məma ísâ byɔɔŋg yí, bɔ́w-bɔ̂w ísâ í ŋgə́ wá məlwaagʉwo shí ga dɨ́ yí í bə́g kú ná nyiŋgə julə bɨ́, məfúlú mʉ́n mə́ yídagʉ́ bə nda məfúlú mə Zɛmbî. Tit 2.11-12Nəcé ntɔ́, wágá ŋkul nyɨ́n nyɛ́sh nə́, nda bɨ́ mú nə búgə́ nə́, bɨ kwádʉ́lə́g jɔ̧ fúlú búgə́ jɔɔŋg dɨ̂, bɨ́ kwádʉlə fwámɛ́ mpúyá, Gal 5.22-23bɨ́ kwádʉlə kuú njɔɔnd á dʉ́lə mpu bii lâm, kwádʉlə zɛ́ny kə́lə shwóg tɔɔ jɨ́ tɔɔ jɨ́, kwádʉlə kəndʉ́lə lâm wə́ Zɛmbî, Gal 6.10kwádʉlə mə́cɛy mâ omínyɔŋʉ̂ nə omínyɔŋʉ̂, bɨ́ kwádʉlə cɛɛlí cɛɛlʉ́lə búúd bɛ̂sh. Nəcé, jɔ̧ məfúlú mə́nɨ, bɨ́ mə́ ká bə nə mwo mə́ ŋgə́ kwɨ́dʉli kúdʉ́líg ɨɨ́, mwə́ wə́ mə́ é sá nə́ bɨ bə́g kú dʉ báág məbwə̂, bɨ yidá ŋgə kə shwóg nə shwóg ŋgə mpu Cwámba Yésus-Krîst fwámɛ́ mpǔlə. Mpugá nə́ jɔ̧ mə́fúlú mə́nɨ, muud cúgɛ́ nə mwo yɛ́, jisə nda muud mə́ yə mísh a ka ŋgə bwɔ́wʉlə zhɨɨ́ bwɔ́wʉlə bwɔ́wʉ́lə́g yɛ́, a mə́ wusa nə́ Zɛmbî nyə á shí fúb nyə, yîl nyə *misə́m myɛ́ mí ayág. 10 Gwə́ wə́ mə́ cɨ́ nə bɨ́ nə́, bwaaŋg, wágá ŋkul nə́ njúwúlú Zɛmbî nyə a jɔ̂w bɨ́ yí, nə fɛ́ɛ́shʉ́lə nyə á fɛ́ɛ́sh bɨ́ yí, bɨ ŋwág byo nə məjilə. Bɨ́ mə́ ká sá ntɔ́, bɨ nda bá bwɛlɛ bufa mə́bɔ̂wʉd. 11  2Tm 4.18; Cʉgye: 2.20; 3.18; Tit 3.6Ntɔ́, Zɛmbî mú bəgʉshi bɨ́ zhɨɨ́ nə́ sáŋ kə́lə nyíi faan á kandʉgə kandʉgə mə́ Yésus-Krîst, Cwámba nə Cʉgye wúsʉ́d.
Obúgʉla bwə́ jəlá nə nada nə njɨ́ɨ́gʉ́lá bwə́ á ŋwa yí
12  Yûd 5Gwə́ wə́ jɨ́ nə́, mə bá dʉ báásʉlə bɨ́ isâ ínɨ tɛɛm bə nə́ bɨ mə́ bwey mpu byo, bɨ mə́ bwey nə́mə́ nada nə bʉ́bə́lɛ́ bɨ́ á jɨ́ɨ́g yɛ́. 13  té mə́ ŋgə́ ná cʉgə wa nyúul mishwun dɨ́ yí: 2Kr 5.4Mə dʉ́g nə́ jísə mpwogɛ́ nə́, té mə́ jísə́ ná wa banda ga dɨ́ yí, mə dʉ́g báásʉlə bɨ́ isâ byɔɔŋgʉ̂, bɨ bə́g kú wusa mə́nyúul. 14  2Kr 5.1; 2Tm 4.6; Yuá 21.18-19Nəcé mə ŋgə mpu nə́ mə wál bá zə wú banda dɔɔŋgʉ́d, Cwámba wúsʉ́ Yésus-Krîst nyə á mə́ lwó mə ntɔ́. 15 Mə e wá ŋkûl nə́ bɨ bâg dʉ tə́dʉga ísâ byɔɔŋgʉ̂ ja jɛ̂sh, tɛɛm bə ja í bá bə mə mə́ kyey yí.
Njɨ́ɨ́gʉ́lá mə́ Pyɛ̂r wúsə bʉ́bə́lɛ́ njɨ́ɨ́gʉ́lá
16  Mat 17.1-8Sə́ á sá nə́ bɨ mpúg nda Cwámba wúsʉ́ Yésus-Krîst mə́ bá nyiŋgə zə nə ŋkul nə́. Mpugá nə́ ja sə́ á yə bɨ́ njɨ́ɨ́gʉ́lá wɔɔŋg yí, sə́ á shígɛ́ ŋgə bwiiŋg bɨ́ miláŋ búúd bwə́ á tɛ́ nə milúu nə́ ndɛɛ́ bwə́ mpu shîn táág myá. Jísə nə́ sə́ á dʉ́g cé ícwámba jé nə mísh mə́sʉ́. 17 Haaw, nyə a lə́g gúmə́ nə milwanə́ mí ŋgə́ zhu wə́ Zɛmbî Sɔ́ɔ́ŋgʉ́. Nyə a lə́g byo ja kə́l lʉ́ ící mə́ Zɛmbî á milwanə́ í á cɨ nə nyə nə́: «Mwân abábə waamə́ ɔ́ga; nyə́dɨ́ wə́ lâm wâm wɛ̂sh wúsə́ yɛ́.» 18 Sə́ ɔ́ga sə́ á gwág kə́l dɔɔŋgʉ́ í ŋgə́ zhu gwɔ̂w joŋ dɨ́ ja sə́nɔ́ŋ sə́ á bə mbʉ́mbʉ́ŋ Zɛmbî nyə a fɛ́ɛ́sh yííd. 19  Sôm 119.105; Rom 1.2; 13.12; 1Pr 1.10-11Nə́ ndɛɛ́ sə́ ŋgə wá milâm mísʉ́ oncindî íciyá í *búúd ɔ mícúndə́d. Í bul jəla nə́ bɨ kə́ndʉg mísh íciyá byɔɔŋgʉ́d nəcé bísə shú dʉ́nʉ́d nda lámba í ŋgə́ gwɔ̧̂ yídʉ́gʉ́d yí, í gwɔ̧̂ ntɔ́ nə́ ndɛɛ́ kə wɔ́ɔ́s ja ácén-céní a kúndə́ mán mə́ bá fɛɛn bɨ́ məŋkɛnya mílámʉ́d yí.
20 Fwogá tɛ́ɛ́d bwey mpu nə́, micilyá mí búúd ɔ mícúndə́ mísə́ Kálaad Zɛmbî dɨ́ myá, mí á shígɛ́ ŋgə zhu mítə́dʉ́gá mí búúdʉd. 21  2Tm 3.15-16Nəcé, kú nə tɔɔ cúndə́ mə́ Zɛmbî ŋgwúd í á bwɛlɛ zhu tə́dʉ́gá mə́ múúdʉd. Njɨ, buud bwə́ á dʉ cúndə jínə́ mə́ Zɛmbî dɨ́ wá, Ŋkɛ̧́ŋkɛ̧̂ Shíshim wə́ nyə á dʉ sá nə́ bwə́ cúndə́g.

1:2 Yûd 2

1:3 1.16-17; Ifz 1.3

1:4 Rom 5.2; Zhk 1.14-15

1:5 Tit 2.11-12

1:6 Gal 5.22-23

1:7 Gal 6.10

1:11 2Tm 4.18; Cʉgye: 2.20; 3.18; Tit 3.6

1:12 Yûd 5

1:13 té mə́ ŋgə́ ná cʉgə wa nyúul mishwun dɨ́ yí: 2Kr 5.4

1:14 2Kr 5.1; 2Tm 4.6; Yuá 21.18-19

1:16 Mat 17.1-8

1:19 Sôm 119.105; Rom 1.2; 13.12; 1Pr 1.10-11

1:21 2Tm 3.15-16