2
Oyɨ́ɨ́gʉli ɔ mə́shɨɨgâ bwə́ bá bə
Yûd 4-13 Mat 7.15Njɨ, *buud ɔ mícúndə́ wâ məshɨɨgâ bwə́ á shí nə́mə́ dʉ bə kúl búúd *Izʉrəyɛ̂l dɨ̂. Oyɨ́ɨ́gʉli ɔ mə́shɨɨgâ bwə́ bá nə́mə́ dʉ bə bɨ́dɨ́ gwooŋgʉd. Bwə́ bá zə nə bɔ́w-bɔ̂w mínjɨ́ɨ́gʉ́lá mí agwɨ́ɨ́lya buud, zə ŋgə nyíŋgal myo na gwooŋg dɨ́ nyima. Bwə́ bá kə nə ibəmb byáŋ nə́ ndɛɛ́ kə shwána Mása wáŋ nyə á wá lal-lal tâŋ shú nə́ bwə́ bə́g fʉlí yɛ́. Ntɔ́, bwə́ mú bá lɛɛ́l jɛ̧ɛ̧ kú bwey. Buud ŋkí bulya bwə́ é bɛ̧ ásɨ́y-sɨ̂y wáŋ wɔɔŋg, kuú njɔɔnd wáŋ í mú sá nə́ cʉg krîstɛn í bə́g sâ cóógʉ́. 1Tm 6.5Oyɨ́ɨ́gʉli ɔ mə́shɨɨgâ bɔɔŋgʉ́, nda bwə́ ŋgə́ sɔ̧́ məzhɨɨ́ mɛ̂sh nə́ bwə́ bə́g nə zhwog məbii nə́, bwə́ é dʉ zə nyúg bɨ́ nə mikaand mí mə́shɨɨgâ shú nə́ bwə́ dɨ́yá nə bɨ̂. Mpugá nə́ intʉ́gʉ́lí byáŋ í mə́ bwey bə, Zɛmbî wál bá zə jaŋgʉlə bwo.
1Pr 3.19-20; Yûd 6Mpugá nə́ Zɛmbî nyə a shígɛ́ jagʉlə *wə́éŋgəles bwə́ á sá *sə́m wá; nyə á wusə bwo Tarʉtar dɨ́. Bʉ́sə feedyá nûŋ kʉ́l yídʉ́gʉ́ í búl bə nə́ kʉlʉ́d yí, bwə́ ŋgə bwánd sémbyé mílə́sʉ́. 3.6; 1Pr 3.20Nyə a shígɛ́ nə́mə́ jagʉlə búud ɔ́ ayág. Nyə á ntɨ məma mpʉŋ áyíyáág zə jaŋgʉlə búud bwə́ á bə kú bísh nyə wá, nyə á baagʉlə njɨ bɔ́ɔ́l búud zaŋgbá bə́nɔ̂ŋ *Nówe, nəcé Nówe nyə á dʉ cúndə nə́ buud bwə́ bɛ̧́g tʉ́təlí mə́ Zɛmbî. Mət 19.24-25; Luk 17.29; Yûd 7Zɛmbî nyə á jaŋgʉlə miŋgwə́la myâ Sódom nə Gomor, a cumbal jígal myo nə kuda, mí bə ífiî. Nyə á lwó yuug cínɔŋg nə́ buud bwə́ dʉ́gʉ́g, bwə́ mpu nə́, mwɔ̂w mə́ ŋgə́ zə má, nyə abʉ́lɛ jagʉlə búúd bɨ́ kú bísh nyə wá. Mət 19.1-16Njɨ, nyə á fɛɛmʉshi Lót, tʉ́təlí muud nyə́ áshígɛ́ dʉ bə nə́ shɛɛ nə dʉ́gʉ́lə ásɨ́y-sɨ̂y búúd ɔ íŋgwúmbú bwə́ á ŋgə sá yɛ́. Nəcé tʉ́təlí muud mə Lót ja nyə á dʉ cʉgə nə buud bɔɔŋg yí, nyə á dʉ dʉ́g isâ bwə́ á dʉ sá yí, a dʉ gwág byɔɔŋg bwə́ á dʉ lás yí: í á dʉ bə nyə lâm á tʉ́təlí yéd ɨɨ́, cúgə́ jwɔ̂w dɛ̂sh. Zhb 4.7; 1Kr 10.13; Mbʉ́ 3.10Na mə lwó sə́ nə́, buud bɨ́ nə gwɔ̧́ɔ̧́gə́ nə Zɛmbî wá, Zɛmbî mə mpú dʉ tɨ́ yîl bwo mə́kʉgʉlʉd. Njɨ, a ŋgə táág osɔ́ɔl ɔ́ mə́bɔ̂w nə́ a bá jugʉshi bwo jwɔ̂w lʉ́ sémbyé mílə́sʉ́. 10  Yûd 7-8Buud bwə́ bá bul bwəma nə intʉ́gʉ́lí byɔɔŋg wá, í bá bə bɔɔŋg bwə́ ŋgə́ bɛ̧ bɔ́w-bɔ̂w íyéésh yâ milâm myáŋ, bwə́ ŋgə́ sá isâ í shwôn wá, bwə́ ŋgə́ mpyêny jiya ícwámba mə́ Zɛmbî wá.
Buud bɔɔŋg bʉ́sə buud ɔ́ íməmî, bʉ́sə nə mpyaam, bwə́ cúgɛ́ nə ifwaas nə zhwog gúmə́ mə́ Yésus, bwə́ yida *lás nə gwo bwaasʉ́lə mpu. 11  Yûd 9Í njúl nə́ wəéŋgəles bwə́ ntɔ̧ bwo ŋkûl dɨ̂, bʉ́sə iŋkácid cɔ̧́ bwo; njɨ báá bwə́ ádɛ́ jág lás nə gúmə́ jɔɔŋg mísh mə́ Cwámba dɨ̂. 12  Yûd 10Buud bɔɔŋg bʉ́sə nda ocúdú wâ jugʉ́, ocúdú bwə́ dʉ byɛ̂l nə́ bwə́ bá biil mə́láámbʉ́d nə́ ndɛɛ́ bwə́ bwoo wá. Sá bwə́ ampúyɛ́ yí, bwə́ lás nə gwo bwaasʉ́lə mpu. Bwə́ bá nə́mə́ dʉ yə shwɨy lʉ́ ócúdú, bwə́ bwoo nə́mə́ nda ocúdú, 13  Yûd 12í mú bá bə bwo myə́na shú ólɨ́lɨŋgɨ̂ báŋ. Bwə́ gwág shweesh nə́ bwə́ dʉ́g sá ísâ yâ bɔ́w-bɔ̂w íyéésh byáŋ mpwó-mwásə́ izhuluŋ. Bwə́ ŋgə zhwiimbya nə məshɨɨgâ máŋ. Ja bwə́ zə́ ídína bín dɨ́ yí, bwə́ zə́ sá ísâ í shwôn, zə wá bɨ́ məlwaagʉwo ídínad. 14  Mat 5.28; 2Tm 3.6Máŋ mə́dʉ́gya mə́sə ayaas nə ayaas; bʉ́sə kú bwɛlɛ káád sálə mísə́m; bwə́ ŋgə shɨɨg buud bwə́ afwóyɛ́ mpu mínjɨ́ɨ́gʉ́lá wá nda búúd bwə́ dʉ shɨɨg óshû nə mədə ŋgwéye dɨ́ nə́; myáŋ mílâm mí á mə́ janʉwo nə yéésh mə́bii; bʉ́sə nə məzhúŋgʉ́lú mə́ Zɛmbî ícʉg byáŋʉ́d. 15  Ilŋ 22.7, 17; Yûd 11Bwə́ mə́ lʉ́gə fwámɛ́ zhɨ́ɨ́ kə cwagʉwa bɛ̧ zhɨɨ́ mə Balaam mwân mə́ Bosor, muud nyə á gwág nywa sálə ólɨ́lɨŋgɨ̂ shú nə́ a ŋwág myə́na cínɔŋg yɛ́. 16  Ilŋ 22.28-31Njɨ Balaam nyə a shí bwəma nə məŋkóndʉg nəcé məlwə̂ mɛ́ mɔɔŋg. Myɔɔlú jakáás í á lás nə kə́l lʉ́ múúd shú nə́ í culʉshi múúd micúndə́ sɔ́ɔ́lʉ́gʉ́ íkás yé wɔɔŋg. 17  Yûd 13Oyɨ́ɨ́gʉli ɔ mə́shɨɨgâ bɔɔŋg bʉ́sə nda məncwuŋ mɨ́ kú nə məjúwó má, nə́mə́ nda miŋkúdú mí dʉ fánda bándʉwo gwɔ́w ntɔ́ nə́ ndɛɛ́ mí shîn nyiŋgə cɨɨma nə ŋkwɔ̧̂ mpu nda nywɔ̧̂ myá. Jáŋ jiya í bá bə kʉ́l yídʉ́gʉ́ jísə́ nə kʉlʉ́d yí.
18 Bwə́ dʉ kə nə məma míkaand mí njúl ocwúd kə dʉ shɨɨg búúd bwə́ mə́ shîn faam nə́ bwə́ béégyá nə misə́m wá, nyiŋgə dʉ kə nə mbɛɛ́ íwɨ́ɨ́mbʉ́g yâ mənyúúl máŋ, nə ásɨ́y-sɨ̂y, dʉ kə shɨɨg bwo nə ndɨ́ nda bwə́ dʉ́ shɨɨg óshû nə mədə ŋgwéye dɨ́ nə́. 19  Yuá 8.34; Rom 6.16Oyɨ́ɨ́gʉli ɔ mə́shɨɨgâ ɔ́nɨ bwə́ ŋgə kaag buud cʉg fʉlî í njúl bâŋ bwə́mɛ́fwó, asɨ́y-sɨ̂y mə́ ŋwa bwo məlwaá. Nəcé muud yɛ̂sh jisə lwaá á sá í mə́ ntɔ̧ nyə ŋkul yí. 20  1.11; Mat 12.45Mpugá nə́ buud bwə́ mə́ mpu Cwámba wúsʉ́ nə Cʉgye Yésus-Krîst fwámɛ́ mpu wá, bwə́ mə́ faam nə yéésh ísâ í nyɛɛ́ yâ shí mishwun. Njɨ, bwə́ ká nyiŋgə́ kə wá mə́nyúúl ísâ byɔɔŋgʉ́d bwə́ bɨ́d nə́ í ntɔ̧́g bwo, cé bwə́ é tɔ̂w yí í é jág nyiŋgə bul bɔ̂w, ntɔ̧ cé bwə́ á fwo bə bwə́ tə́l yí. 21  Luk 12.47-48Í á nywá bul jəla shú dáŋ dɨ́ nə́ bwə́ jíg nda mpu fwámɛ́ zhɨ́ɨ́, nda bə nə́ bwə́ shîn mpu mpə́ndí mə́ Zɛmbî *búúd ɔ lwámá bwə́ á kala bwo yí nə́ ndɛɛ́ bwə́ mú yida myaas mpə́ndí nyɔɔŋg. 22  Mik 26.11Ntɔ́ jɨ nə́, sâ ŋgwɔ́l mpwokwoond ŋgə́ mpu cɨ yí í mə́ bwəma nə bwo. Ŋgwɔ́l mpwokwoond jɨ nə́: «Mpyə̂ mə́ nyiŋgə də ígwííle byé,» ŋkí ntâg nə́: «Ŋkuú ŋgə́ nə́mə́ shîn gusa, a mə́ nyiŋgə kə bídʉga íshwáfád.»

2:1 Yûd 4-13

2:1 Mat 7.15

2:3 1Tm 6.5

2:4 1Pr 3.19-20; Yûd 6

2:5 3.6; 1Pr 3.20

2:6 Mət 19.24-25; Luk 17.29; Yûd 7

2:7 Mət 19.1-16

2:9 Zhb 4.7; 1Kr 10.13; Mbʉ́ 3.10

2:10 Yûd 7-8

2:11 Yûd 9

2:12 Yûd 10

2:13 Yûd 12

2:14 Mat 5.28; 2Tm 3.6

2:15 Ilŋ 22.7, 17; Yûd 11

2:16 Ilŋ 22.28-31

2:17 Yûd 13

2:19 Yuá 8.34; Rom 6.16

2:20 1.11; Mat 12.45

2:21 Luk 12.47-48

2:22 Mik 26.11