Kálaad ashúshwóógʉ́ Pwôl nyə á cilə buud ɔ́ Tesaloníka yɛ́
Isâ í dʉ́gyá nə kálaad ashúshwóógʉ́ mə Pwôl shú Tesaloníka yí
Ja Pwôl nyə́ á ŋgə sá njɔɔnd yé ábɛɛ́ yí, nyə á kumə Tesaloníka a ŋgə́ zhu Filipî. Ja jɔɔŋg wə́ nyə́ á fwɔ̧ Dɔ̧ á cínɔŋg yí. Njɨ, Oyúdɛn bwə́ á lɛɛl zə fʉm nyə, obúgʉla bwə́ mú sá nə́ bá Sílas bwə́ túbʉ́g ibulú ibulú kə Berê. (Mis 17.1-10).
Nə́ ndɛɛ́, ja Pwôl bə́nɔ̂ŋ gwooŋg jé bwə́ á bə Atɛ̂n yí, nyə á kənd Timotê nə́ a kə́g dʉ́g nda mísɔɔn ŋgə́ bə Tesaloníka nə́. Timotê nyə á ka kə, a mú nyiŋgə, kə bwəma nə gwooŋg Kɔrɛ̂nt. A mú jaaw Pwôl nə́ obúgʉla wâ Tesaloníka bwə́ ŋgə kə nə búgə́ shwóg, njɨ, bʉ́sə nə bíl ísâ bwə́ ŋgə́ cɛɛl mpu yí. Pwôl nyə á ka cilə bwo kálaad ɛ́ga.
Sə́ bɨ́ nə ŋkul cɨ nə́ kálaad wɔɔŋgʉ́ jɨ nə məŋkɔw ntʉ́ga:
(1) Pwôl mə yə́ Zɛmbî akíba nəcé məkə́l á mə́ bii má mə́ lwó nə́ obúgʉla wâ Tesaloníka bʉ́sə nə kuú njɔɔnd í jə́lá nə bə yuug yí.
(2) A nyiŋgə báágʉlə jaaw bwo isɛ́y nyə́ á tɛ́ɛ́d yí, a ŋgə ntâg cɛɛl nə́ bə́nɔ́ŋ bwə́ nyíŋgəg dʉ́gya (1.1–3.13).
(3) A bándʉ́lə́ bwo nə́ bwə́ wáág ŋkul nə ŋgə́lə kwambʉlə kuú njɔɔnd wáŋ (4.1-12).
(4) A mú nə́mə́ ka jɨ́ɨ́gʉli bwo sá í dʉ́gya nə shwiy nə zɨ́yé mə Yésus-Krîst yí (4.13–5.11).
(5) A ka kə shínal kálaad nə baalɛ́ mə́cwûŋ nə məbə́dá (5.12-28).
1
Məbə́dá
Silvɛ̧̂: 2Kr 1.19; 2Te 1.1; 1Pr 5.12 Timotê: 1Kr 4.17 Tesaloníka: Mis 17.1Mə Pwôl wə́ mə́ cílə́ bɨ́ kálaad ɛ́ga, sə́nɔ́ŋ Silvɛ̧̂ nə Timotê. Sə́ mə́ cilə bɨ̂ *Dɔ̧ á Tesaloníka, Dɔ̧ dʉ́sə́ Dɔ̧ mə́ Zɛmbî Sɔ́ɔ́ŋgʉ́ bá Cwámba Yésus-Krîst yí. Zɛmbî kə́ sá bɨ́ mpaam, kə́ sá nə́mə́ nə́ bɨ cʉ́gəg nə́ shɛɛ.
Obúgʉla wâ Tesaloníka bwə́ á bə nə fwámɛ́ búgə́
2.13; Flp 1.3; Kol 1.3; 2Te 1.3; 2.13Sə́ ŋgə yə Zɛmbî akíba ja jɛ̂sh shú dʉ́n bɨ bɛ̂sh, sə́ aŋgɛ̂ nə bwɛlɛ yɔw ŋgə́lə wá bɨ́ mə́jəgʉla mə́sʉ́d. 5.1-2Sə́ ŋgə bul tə́dʉga bɨ́ mísh mə́ Zɛmbî Sɔ́ɔ́ŋgʉ́ íshéd nəcé: búgə́ jɨ́n í cúgɛ́ ná á shílə́g; cɛɛlí jɨ́n nda bə á shwánág; bwándʉ́lə bɨ́ ŋgə bwánd Cwámba íshé Yésus-Krîst nə búgə́ yí wúsə álal-ŋkul. 2Te 2.13, 16Yé bwááŋg Zɛmbî mə cɛ́ɛl wá, sə́ ŋgə tə́dʉga bɨ́ ntɔ́, sə́ ŋgə́ mpu nə́ Zɛmbî nyə a fɛ́ɛ́sh bɨ̂. 1Kr 4.20Jɨ́ ntɔ́. Jɔ̧jɔ̧ Kɛ́ɛl sə́ á ŋgə bwiiŋg bɨ́ yɛ́ nyə a shígɛ́ bə njɨ iciyá í mpu; Ŋkɛ̧́ŋkɛ̧̂ Shíshim nyə á ŋgə lwándʉlə iciyá byɔɔŋgʉ́ nə ŋkul mə́ Zɛmbî, sə́ ŋgə́ *búgʉla nə milâm mísʉ́ myɛ̂sh. Kuú njɔɔnd sə́ á ŋgə kyey yí, í á bə shú mə́nywa mʉ́n, bɨ a shí dʉ́g wə.
Mis 17.5-9; 2Kr 6.10; 2Te 3.7, 9Bɨ a dʉ́g, bɨ mú nə́mə́ sá nda sə́, sá nə́mə́ nda Cwámba, bɨ́ lə́g Jɔ̧jɔ̧ Kɛ́ɛl nə məshusʉg mə́ á ŋgə zhu wə́ Ŋkɛ̧́ŋkɛ̧̂ Shíshim má, í njúl nə́ bɨ á bə *íncwaw í ntʉg dɨ́ nə́ liid. Sâ jɔɔŋg í mə́ sá nə́ obúgʉla bɛ̂sh wâ Masedwân nə bɔɔŋg wâ Akayî bwə́ mú dʉ ŋwa yuug nə bɨ̂.
Rom 1.8Kɛ́ɛl mə Cwámba í á mə́ lás nûŋ bɨ́dɨ́ nda kwólóŋ; lâŋ í mə́ kyey kʉ́l jɛ̂sh nə́ bɨ mú fwámɛ́ óbúgʉla ɔ́ Zɛmbî; mə ŋgə cɨ nə́ kʉ́l jɛ̂sh, kú ná bə njɨ Masedwân nə Akayî. Í cúgɛ́ ná nyiŋgə bə sâ sə́ bwííŋgʉg. Yuá 17.3; Mis 14.15Jɨ́ ntɔ́. Buud bwə́mɛ́fwó bwə́ ŋgə jaaw nda bɨ́ á mə́ lə́g sə́ fwámɛ́ lə́g nə́; nə́ bɨ a mə́ yîl mílâm ózɛmbî ɔ́ áyadʉ́g dɨ̂, kənd wə́ Zɛmbî shú nə́ bɨ sɛ́yʉ́g nə Zɛmbî jɨ́ fwámɛ́ Zɛmbî yɛ́, Zɛmbî á kuwô. 10  5.1-2, 9; Rom 5.9Bwə́ ŋgə nə́mə́ jaaw nə́ bɨ́ ŋgə bwánd Mwân yə́ nə́ a bá zhu gwɔ̂w, Mwân yé Yésus nyə́mɛ́fwó nyə a gwûmʉshi yɛ́, nyə wə́ nyə a mə́ sá nə́ shé fáámʉgɨ́ nə mpimbə mə́ Zɛmbî.

1:1 Silvɛ̧̂: 2Kr 1.19; 2Te 1.1; 1Pr 5.12 Timotê: 1Kr 4.17 Tesaloníka: Mis 17.1

1:2 2.13; Flp 1.3; Kol 1.3; 2Te 1.3; 2.13

1:3 5.1-2

1:4 2Te 2.13, 16

1:5 1Kr 4.20

1:6 Mis 17.5-9; 2Kr 6.10; 2Te 3.7, 9

1:8 Rom 1.8

1:9 Yuá 17.3; Mis 14.15

1:10 5.1-2, 9; Rom 5.9