4
Ləv 25.43Yé ómása, balanʉgá nə osɔ́ɔl ɔ mə́sáal bʉ́n váál dʉ́sə́ tʉ́təlí kú nə iŋkwíílí yí, mpugá nə́ bɨ bɨ́ nə́mə́ nə Mása joŋ dɨ̂.
Pwôl mə cwíny ókrîstɛn
(Ifz 5.14-17; 6.18-20)
Rom 15.30; Ifz 6.18-19 Flp 4.6; 1Te 5.17Dʉgá jəgʉla nə Zɛmbî ja jɛ̂sh, wágá lúu cínɔŋgʉ́ bɨ dʉ́gə́ yə nyə akíba. Rom 15.30Ŋgəgá nə́mə́ jəgʉla nə Zɛmbî shú dʉ́sʉ́ nə́ a júwʉg mpumbɛ́ shú kɛ́ɛl sə́ ŋgə́ bwiiŋg yɛ́ nə́ mə bwííŋgʉg *ndímba mə́ *Krîst, sâ í mə́ sá nə́ mə kə́g mímbwug dɨ́ yí. 1.26Ŋgəgá nə jəgʉla nə́mə́ nə Zɛmbî shú nə́ mə bwííŋgʉg kɛ́ɛl dɔɔŋgʉ́ nə́ sáŋ sáŋ nda í jɨ́ɨ́ nə́ mə sáág nə́.
Ifz 5.16Buud bwə́ cúgɛ́ *Dɔ̧ dɨ́ wá, bɨ ɔ́ dʉ bə nə fʉg ja í wɔ́ɔ́s nə́ bɨnɔ́ŋ bə́g yí. Mpugá balan nə məfwála mɔɔŋg mɛ̂sh. Ifz 4.29; 1Pr 3.15Iciyá bín í dʉ́g bə ja jɛ̂sh njɨ iciyá í mpaam, ŋkí nywa nda bwə́ ámə wá ca, shú nə́ bɨ dʉ́g mpu bɛ̧sa nə muud yɛ̂sh váál í jə́la yí.
Tishik: Ifz 6.21-22Mwááŋg Tishik mə́ búl cɛɛl yɛ́, sɔ́ɔl məsáal mə Cwámba, sɔ́ɔl məsáal abúgʉ́lág, nyə e bá jaaw bɨ́ isâ byɛ̂sh í dʉ́gyá nə mə yí; a jisə shwə́ waamə́ sá ŋgə́ sɛ̂y nə Cwámba yɛ́. Mə ŋgə bul ntɨ nyə nə́ a zə́g lwó bɨ́ cé sə́ tə́l yí, zə səl bɨ́ milâm shí. Onezîm: Flm 10–12Mə mə́ ntɨ bá *mínyɔŋʉ̂ waamə́ abúgʉ́lág mə́ búl cɛɛl yɛ́, Onezîm, mbyágá á nûŋ bɨ́dɨ́. Bwə́ é zə jaaw bɨ́ sá jɛ̂sh í ŋgə́ cɔ̧́ káadə́ yí.
Məbə́dá
10  Aristárʉg: Mis 19.29; 20.4; 27.2; Márkus: Mis 12.12Aristárʉg muud sá jɨ́ mímbwug dɨ́ yɛ́ ŋgə bə́da bɨ̂, tɔɔ Márkus mínyɔŋʉ̂ mə Barnábas; nyə wə́ mə á ntɨ bɨ́ məkə́l nə́: «A ká zə nûŋ, bɨ ɔ lə́g nyə váál í jə́la yí». 11 Yésus jɨ́ nə dúl jínə́ nə́ Yustos yɛ́ ŋgə nə́mə́ bə́da bɨ̂. Mpə́dʉ́gá *Oyúdɛn bwə́ á mə́ *búgʉla Yésus wá, njɨ ólɔ́ɔl ɔ́nɨ wə́ sə́nɔ́ŋ ŋgə́ sɛ́y Faan mə́ Zɛmbî wá; bwə́ á mə́ bul wá mə ŋkul lámʉ́d. 12  Ipafras: 1.7; Flm 23Ipafras, mbyágá á nûŋ bɨ́dɨ́ ŋgə nə́mə́ bə́da bɨ̂. Sɔ́ɔl məsáal mə Yésus-Krîst wɔɔŋgʉ́ nyə aŋgɛ̂ nə yɔw gwánálə shú dʉ́n mə́jəgʉla mɛ́d. A ŋgə jəgʉla nə́ bɨ tɔ́wʉ́g búgə́d nə́ shîm, bɨ bə́g okrîstɛn bwə́ á mə́ lal wá, bɨ dʉ́gə́ bə cʉ́ŋ ja jɛ̂sh nə sâ Zɛmbî ŋgə́ jɨɨ nə́ bɨ sáág yí. 13 Mə ŋgə bwiiŋg láŋ yé nə́ a ŋgə bul ŋwa njugú shú dʉ́n nə shú bɔɔŋg wâ Lɔwdisê, nə bɔɔŋg wâ Ierapolis. 14  Lúkas: 2Tm 4.11; Flm 24; Démas: 2Tm 4.10Lúkas, jwɔ́wʉda mə́ búl cɛɛl yɛ́ ŋgə bə́da bɨ̂, tɔɔ Démas.
15  Lɔwdisê: Mbʉ́ 3.14Bɨ ɔ bə́dá sə́ bwááŋg wâ Lɔwdisê, bɨ́ bə́da nə́mə́ Nɛmʉfâ, nə Dɔ̧ í dʉ sɛɛŋgya nyə́dɨ́ njɔ́w yí. 16 Ja bɨ́ mə́ bá shîn lɔ̧́ kálaad ɛ́ga yí, bɨ ɔ bá kənd Dɔ̧ á Lɔwdisê nyə, bwə́ ɔ́ bá lɔ̧̂, bɨ́ ka nə́mə́ bá lɔ̧́ nyɔɔŋg mə bá wú bɨ́ wu yɛ́. 17  Arship: Flm 2Cɨgá nə Arship nə́ a kwéémbʉg sɛ́y Cwámba nyə á yə nyə yí, shú nə́ a sáág gwo váál í jə́la yí. 18  1Kr 16.21; Ifz 1.1; 3.1 Mə Pwôl mə́ cilə bɨ́ məbə́dá mə́ga nə mbwə́ wâm: Bɨ ɔ tə́dʉ́gá nə́ mə jɨ mímbwugʉd.
Zɛmbî kə́ sá bɨ́ mpaam.

4:1 Ləv 25.43

4:2 Rom 15.30; Ifz 6.18-19

4:2 Flp 4.6; 1Te 5.17

4:3 Rom 15.30

4:4 1.26

4:5 Ifz 5.16

4:6 Ifz 4.29; 1Pr 3.15

4:7 Tishik: Ifz 6.21-22

4:9 Onezîm: Flm 10–12

4:10 Aristárʉg: Mis 19.29; 20.4; 27.2; Márkus: Mis 12.12

4:12 Ipafras: 1.7; Flm 23

4:14 Lúkas: 2Tm 4.11; Flm 24; Démas: 2Tm 4.10

4:15 Lɔwdisê: Mbʉ́ 3.14

4:17 Arship: Flm 2

4:18 1Kr 16.21; Ifz 1.1; 3.1