6
Sâ í dʉ́gyá nə məlwaá nə omása yí
Ifz 6.5; Tit 2.9-10; Flm 8-20; 1Pr 2.18Obúgʉla bɨ́ mə́lwaa wá bwə́ jəlá nə magʉlə nə́ omása báŋ bwə́ mpíyá nə gúmə́ jɛ̂sh. Ntɔ́ nyə e sá nə́ buud bwə́ nda *lás nə Zɛmbî bwaasʉ́lə mpu, tɔɔ nə njɨ́ɨ́gʉ́lá wúsʉ́. Bɔɔŋg ómása báŋ bɨ́ obúgʉla wá, bwə́ nda mpyêny bwo nə́ jísə omínyɔŋʉ̂ báŋ. Í yidá jɨɨ nə́ bwə́ búlʉg mpu sɛ̂y nə bwo, bwə́ ŋgə́ mpu nə́ obúgʉla Zɛmbî mə cɛ́ɛ́l wá bwə́ wə́ bwə́ ŋgə́ balan nə məbwə́ mə́ ísɛ́y máŋ. Sâ wó jə́lá nə jɨ́ɨ́gʉli búúd wə́nɨ, wo yáág nə bwo nə́ bwə́ mágʉləg.
Nə fwámɛ́ óyɨ́ɨ́gʉli, nə wəáyibəmb
1.3-7 1.10; Gal 1.6-9Ŋkí ŋgwɔ́l múúd mə jɨ́ɨ́gʉ́lí gúl sâ shús, yida bɨ́d fwámɛ́ íciyá í Cwámba wúsʉ́ Yésus-Krîst, ŋkí ntâg nə́ a bɨ́d njɨ́ɨ́gʉ́lá í dʉ́gyá nə cʉg í yə́ Zɛmbî gúmə́ yí, 1.4; 6.20; 2Tm 2.14nyâŋ múúd mə́ jág bul ŋkɛ̂ny nyúul, a mə́ bul nə́mə́ bə nə jág. Í mú nyə nda bwas á nə́ a dʉ́g ŋgə shuya ózhuyâ ɔ́ dʉ́lə ŋgə faas bíl íciyá. Jí í dʉ wɔ́ɔ́s cínɔŋg yí? Ŋgaá njɨ zhíŋ nə ozhuyá, nə *bwaasʉ́lə mpu, nə dʉ́lə bɛɛmb bɔ́ɔ́l búúd? Yuá 10.12; Mis 20.33-34; 1Te 2.5; Tit 1.11; 1Pr 2.14; 5.2Í dʉ nə́mə́ bə buud mítə́dʉ́gá mí mə́ láŋgʉwo wá, dʉ sɛ́ŋʉsa mə́kə́l nə́ sɛ́ŋʉsa sɛ́ŋʉsa, kú nə məshíné. Nəcé buud mítə́dʉ́gá mí mə́ láŋgʉwo wá bwə́ ampúyɛ́ ná óbʉ́bə́lɛ́, bwə́ mə́ yida dʉ́g nə́ cʉg í yə́ Zɛmbî gúmə́ yí jísə bwo zhɨɨ́ bwə́ é bii kúm yí.
4.8; Flp 4.11; Heb 13.5Cʉg í yə́ Zɛmbî gúmə́ yí í yida nə́mə́ bə zhɨɨ́ múúd mə bíí kúm yí, njɨ í bə́ ntɔ́ ja múúd mə mpú dʉ gwág mə́shusʉg nə sâ á jɨ́ nə ndɨ́ yí. Zhb 1.21; Ekl 5.14Shé áshígɛ́ zə nə sâ ja shé á zə byɛ̂l wa shí gaád yí; shé cugɛ́ nə́mə́ nə ŋkul kə nə sâ ja shé mə́ kə́ yí. Mik 30.8-9Ntɔ́ jɨ nə́, shé mə́ ká bə nə idəg nə mikáándə́, bímbí dɔɔŋgʉ́ kwaga.
Buud bwə́ dʉ yáág nə́ bwə́ cɛɛl bə nə kúm wá, bwə́ dʉ bágʉlə mə́nyúúl nə́ məbwə́bʉ́lán mə́ wáámbʉ́g bwo, bwə́ mú biil láámbʉ́d nə́ ndɛɛ́, bwə́ mú bə nə iyéésh mimbií mimbii í ntágʉ́lə́ bwo, í njúl iyéésh í ímpwúfú. Iyéésh byɔɔŋg wə́ í dʉ sá nə́ muud kweemʉshi nyə́mɛ́fwó nə́ ndɛɛ́ a yə yí. 10 Mpugá nə́, «cɛɛlʉ́lə *mwaanɛ̂ wúsə kɔ̧ɔ̧lə́ á mimbii mí mə́bɔ̂w myɛ̂sh»* Na jɨ kaanə́ búúd bwə́ á dʉ bwey cɨ fwála mwɔ̂w mə́ Pwôl dɨ́ yí.. Nda bɔ́ɔ́l búúd bwə́ á wá mənyúúl cɛɛlí jɔɔŋg dɨ́ nə́, bwə́ á béégya nə kuú njɔɔnd búgə́ kə ŋgə gwaa cwagʉwa; bwə́ á mə́ tə̂l bwə́mɛ́fwó cwúnd dɨ̂.
Gwánág fwámɛ́ gwáná
11 Njɨ, wɛɛ muud mə́ Zɛmbî, túbʉ́g isâ ínɨ. Yidagʉ́ sɔ̧́ nə́ wo cʉ́gəg tʉ́təlí, wo kə́ndʉg lâm wə́ Zɛmbî, wo bə́g nə búgə́, nə cɛɛlí, nə jísɔ́w nə lám mə́təla. 12  1.18; 4.14Mpug nə́ cʉgə́lə cʉg búgə́ jɨ́ fwámɛ́ gwáná, gwánág gwáná jɔɔŋg shú nə́ wo bííg cʉg á kandʉgə kandʉgə. Cʉg jɔɔŋg wə́ Zɛmbî nyə a jɔ̂w wo nə́ wo zə́g ŋwa yí. Njúwúlú wɔɔŋg wə́ wó á bwaagʉlə zhwog buud bwə́ ŋgə́ gwág yí. 13  Mat 27.11-26; Yuá 18.28–19.16Mə zə tə̂l wo ŋkə̂l mísh mə́ Zɛmbî dɨ̂, nəcé nyə wə́ ŋgə́ yə isâ byɛ̂sh cʉg. Mə tə̂l nə́mə́ wo ŋkə̂l nyɔɔŋgʉ́ mísh mə́ Yésus-Krîst dɨ́, Yésus muud nyə á magʉlə Zɛmbî mísh mə́ Pons Pilât dɨ́ yɛ́. 14  1.3, 18; Flp 1.10; 1Te 5.1-2Ŋkə̂l nyɔɔŋg nyísə nə́ wo mpúg baagʉlə mə́mpə́ndí mə́ á yə wo má, wo sá nə́ wo cʉ́gəgí nə mwo kú sá sâ mə́jumâ, kú fúfug nə́ ndɛɛ́ kə wɔ́ɔ́s jwɔ́w Cwámba wúsʉ́ Yésus-Krîst mə bá nyiŋgə zə yí. 15  Mis 1.7; 2Pr 3.3-9; Mbʉ́ 17.14Nəcé, Zɛmbî wə́ mə́ bá lwóya nyə ja dâŋ fwála í bá nə́mə́ wɔ́ɔ́s yí, Zɛmbî muud jɨ́ Ajəlácɨ anʉ́nɨ̂ yɛ́, Cí í jwú nə micî myɛ̂sh yí, Cwámba míl mícwámba myɛ̂sh mí ŋgə́ gwɔ̧́ɔ̧ yɛ́. 16  MmN 33.20; Sôm 104.2; Yuá 1.18; Kol 1.15; 1Yn 4.12Njɨ nyəmɛ́fwó wə́ jɨ́ nə́ nyə abʉ́lɛ yə, a njul kʉ́l jɨ́ nə mbií mə́ŋkɛnya mísh mə́ múúd mə́ cúgɛ́ nə ŋkul jísɔw yí; muud ŋgwûd nə ŋgwûd nyə afwóyɛ́ bwɛlɛ dʉ́g nyə, muud cugɛ́ nə́mə́ nə ŋkul dʉ́g nyə. A ŋwág gúmə́ nə ŋkul á kandʉgə kandʉgə! Amɛn! 17  Sôm 62.11; Luk 12.15, 20; Zhk 5.1Buud bɨ́ nə kúm á cʉg ga wá, tə́lʉ́g bwo mpə́ndí nə́ ci bwə́ nda ŋkɛ̂ny mə́nyúul, bwə́ nda kə wá búgə́ jáŋ kúm dɔɔŋg dɨ́, nəcé í bá cɔ̧̂. Bwə́ yídag kənd mílâm wə́ Zɛmbî muud ŋgə́ yə sə́ isâ byɛ̂sh nə jɔ̧ lâm yé, nyə wə́ ŋgə́ sá nə́ sə́ ŋgə́g nə balan nə isâ byɔɔŋgʉ́ shú mə́nywa mə́sʉ́. 18 Cɨɨ́g nə bwo nə́ bwə́ dʉ́g sá mə́nywa, bwə́ dʉ́g sá jɔ̧jɔ̧ mísɔ́ɔ́lʉ́gʉ́ məŋkund məŋkund; bwə́ dʉ́g sá váál yána í ŋgə́ wú lám dɨ́ cwú yí, bwə́ dʉ bə kwééshá nə́ bwə́ dʉ kaaw mə́bii máŋ nə bɔ́ɔ́l búúd. 19  Mat 6.20Í ká yidá bə nə́ dáŋ kúm wə́ ŋgə̌lə sá mbií mísɔ́ɔ́lʉ́gʉ́ mínɨ, í é kwəmʉsá bwo cʉg í ŋgə́ zə yí, kú nə sá í ntágʉlə.
Məbə́dá
20  1.4; 6.4; 2Tm 1.14É yé Timotê, mpug baagʉlə sâ Zɛmbî nyə á yə wo yí. Wo nda dʉ kənd mə́lwə̂ mbɛɛ́ zhizhe mikaand mí ŋgə́ lúmbʉli nə búgə́ myáád, wo ɔ sásʉ́lə́ nə́mə́ óŋkwafad ɔ búúd bwə́ ŋgə́ jaaw mənyúúl nə́ bʉ́sə nə mpúyá wá. 21  mpaam: Gal 6.18Bɔ́ɔ́l búúd bwə́ á jaaw mənyúúl ntɔ́ wá bwə́ á mə́ láŋgʉwo wú búgə́d.
Zɛmbî kə́ sá bɨ́ mpaam.

6:1 Ifz 6.5; Tit 2.9-10; Flm 8-20; 1Pr 2.18

6:3 1.3-7

6:3 1.10; Gal 1.6-9

6:4 1.4; 6.20; 2Tm 2.14

6:5 Yuá 10.12; Mis 20.33-34; 1Te 2.5; Tit 1.11; 1Pr 2.14; 5.2

6:6 4.8; Flp 4.11; Heb 13.5

6:7 Zhb 1.21; Ekl 5.14

6:8 Mik 30.8-9

*6:10 Na jɨ kaanə́ búúd bwə́ á dʉ bwey cɨ fwála mwɔ̂w mə́ Pwôl dɨ́ yí.

6:12 1.18; 4.14

6:13 Mat 27.11-26; Yuá 18.28–19.16

6:14 1.3, 18; Flp 1.10; 1Te 5.1-2

6:15 Mis 1.7; 2Pr 3.3-9; Mbʉ́ 17.14

6:16 MmN 33.20; Sôm 104.2; Yuá 1.18; Kol 1.15; 1Yn 4.12

6:17 Sôm 62.11; Luk 12.15, 20; Zhk 5.1

6:19 Mat 6.20

6:20 1.4; 6.4; 2Tm 1.14

6:21 mpaam: Gal 6.18