Kálaad ábɛɛ̂ Yuánɛs nyə́ á cilə yɛ́
Isâ í dʉ́gyá nə Yuánɛs ábɛɛ̂ yí
Muud nyə á cilə kálaad ɛ́ga yɛ́ ŋgə jɔ̂w nyəmɛ́fwó nə «Acúmbá muud». Njɨ, wó ká mpu gwág nda á ŋgə́ lás nə́, wo bwey mpu nə́ nyə á jəla nə bə wúl lúlúú nə́ a jee bə nə dúl bímbí lʉ́ íjwûga. A ŋgə cilə Cwámba múdá Zɛmbî nyə á fɛ́ɛ́sh yɛ́, bə́nɔ̂ŋ bwán bɛ́, ntɔ́ jɨ nə́ Dɔ̧ mə Yésus nə buud wâ cínɔŋg.
Kálaad ɛ́ga jɨ nda Yuánɛs nyə a kwás isâ nyə á fwo cɨ kálaad ashúshwóógʉ̂ dɨ́ yí, a wɔ́ɔlə byo mbwoomb: á nyiŋgə báásʉlə bwo cɛ̧ lʉ́ cɛɛlí (4-6), nyiŋgə báásʉlə nə́ bwə́ ɔ́ káálʉ́gə́ nə buud ɔ mə́shɨɨgâ (7-11) bwə́ ŋgə́ cɨ nə́ Yésus nyə a shígɛ́ bə nə nyúul muud wá. Sâ Yuánɛs mə kwádʉ́lə́ wa yí jɨ́ nə́ a lwó váál ókrîstɛn bwə́ cʉ́gəg nə buud ɔ mə́shɨɨgâ bɔɔŋg yí: á cɨ ímpánzə́ 10 nə 11 dɨ́ nə́: «Bwə́ nda dʉ jɛɛnd váál búúd dɔɔŋg, bwə́ á bá nyíŋgʉla bɔ́w-bɔ̂w mísɔ́ɔ́lʉ́gʉ́ myáŋʉ́d». A mú ka shínal kálaad nə məkə́l nə́ a bá kə wu bwə́dɨ́, a ka nə́mə́ ŋgə bə́da bwo (12-13).
Yuánɛs ŋgə nə́mə́ bándʉlə muud yɛ̂sh mə lɔ̧́ kálaad ɛ́ga nə́ a nádag nə fwámɛ́ búgə́ jé, nə́mə́ nda nyə á fwo bándʉlə kálaad ashúshwóógʉ́ dɨ́ nə́.
1
Məbə́dá
3Yn 1Mə, Acúmbá muud, mə wə́ mə́ cílə́ wo Cwámba múdá* Cwámba múdá: Bwə́ ŋgə́ cɨ na nə́ í cúgɛ́ ŋkúmba múúd; jísə dúl váál jɔ́wʉ́lə Dɔ̧ lʉ́ óbúgʉla. Wo jɨ nə ŋkul dʉ́g Iza 54, bwə́ ŋgə lás nə Siyôn cínɔŋgʉ́ nda ŋgwɔ́l múdá. Zɛmbî nyə á fɛ́ɛ́sh yɛ́, bɨnɔ́ŋ bwán bwô. Mə ŋgə cɛɛl bɨ́ fwámɛ́ cɛɛl. Məmɛ́fwó ntâg nə́mə́ dɨ́ ŋgə́ cɛɛl bɨ̂, bɔ́ɔ́l búúd bɛ̂sh bwə́ á mə́ mpu óbʉ́bə́lɛ́ wá bwə́ ŋgə nə́mə́ cɛɛl bɨ̂. Sə́ ŋgə cɛɛl bɨ́ ntɔ́ nəcé obʉ́bə́lɛ́ bwə́ á mə́ ŋwa jiya shédɨ́ ícʉgʉd, bwə́ bá nə́mə́ ji shédɨ́ ícʉg dɨ́ kandʉgə á kandʉgə.
Zɛmbî Sɔ́ɔ́ŋgʉ́ bá Mwân yé Yésus-Krîst bwə́ bá sá shé mpaam, bwə́ gwág shé cɛy lámʉ́d, bwə́ sá nə́mə́ nə́ shé cʉ́gəg nə́ shɛɛ. Bwə́ bá ŋgə sá ntɔ́ nə́mə́ nda shé é ŋgə mpu obʉ́bə́lɛ́ shé ŋgə́ cɨɨla nə́.
Cɨɨlagá, bɨ ŋgə́ cʉgə óbʉ́bə́lɛ́d
3Yn 3Mə a jág bul bə nə məshusʉg nə gwágʉ́lə nə́ bɔ́ɔ́l bwán bwô bwə́ ŋgə cʉgə mbií óbʉ́bə́lɛ́ bwə́ ŋgə́ jɨɨ yí, ŋgə bɛ̧ cɛ̧ɛ̧ Dâ nyə á yə sə́ yí. Yuá 13.34; 1Yn 4.11Nə́ ndɛɛ́, Amuda, cɛ̧ɛ̧ mə́ zə́ cilə wo ga í cúgɛ́ gúl sâ ágúgwáan nə́ wo abwɛ́lɛ́ gwág. Dʉ́sə cɛ̧ɛ̧ shé bɨ́ nə ndɨ́ tɛ́ wúlə ja shé á tɛ́ɛ́d nə́ shé mə́ bɛ̧ *Krîst yí. Cɛ̧ɛ̧́ dɔɔŋg dʉ́sə nə́ shé cɨ́ɨ́lag shémɛ́ nə shémɛ́. Yuá 14.15; 1Yn 2.5; 5.3Bə́lə nə cɛɛlí wúsə nə́ muud bɛ̧ mə́cɛ̧ɛ̧ mə́ Zɛmbî. Cɛ̧ɛ̧́ bɨ́ á jɨ́ɨ́g tɛ́ wúlə ja bɨ́ á tɛ́ɛ́d nə́ bɨ mə́ bɛ̧ Krîst yí, dwə́ wə́ cɨ́, nə́ bɨ cɨ́ɨ́lag, dwə́ wə́ bɨ́ mə́ jə́lá nə bɛ̧ yí.
1Yn 2.18Mə́ cɨ ntɔ́ nəcé ncúlyá buud ɔ mə́shɨɨgâ bwə́ mú shí mishwun, bwə́ áŋgɛ̂ nə magʉlə nə́ Yésus-Krîst nyə á zhu wə́ Zɛmbî zə ŋwa nyúul muud. Muud yɛ̂sh mə sá ntɔ́ yɛ́, muud məshɨɨgá wə́ ɛ́nɛ, a ŋgə lúmbʉli nə Krîst. Bɨ ɔ́ bɛy. Í ajɨ́ɨ́yɛ́ nə́ bɨ bág shúb sâ sə́ á ŋgə sɔ̧́ nə isɛ́y bísʉ́ yí, í yidá jɨɨ nə́ bɨ bág lə́g myə́na myɛ̂sh myâ cínɔŋg. 1Yn 2.23Muud yɛ̂sh mə bə́ kú bɛ̧ njɨ njɨ́ɨ́gʉ́lá mə́ Krîst, a yidá ntɛɛŋg yɛ́, a cugɛ́ nə Zɛmbî. Nyɔɔŋg mə bɛ̧́ njɨ njɨ́ɨ́gʉ́lá wɔɔŋg yɛ́, nywáá jɨ nə Sɔ́ɔ́ŋgʉ́ bá bɛ̂sh Mwân. 10  Rom 16.17Nə́ ndɛɛ́, ŋkí ŋgwɔ́l múúd mə zə́ nûŋ bɨ́dɨ́ a kú ŋgə jɨ́ɨ́gʉli njɨ́ɨ́gʉ́lá wɔɔŋgʉ̂, bɨ́ nda lə́g nyə bɨ́dɨ́ njɔ́w, bɨ́ nda jɛɛnd nyə. 11 Nəcé muud mə jɛ́ɛ́nd mbií múúd wɔɔŋg yɛ́ mə́ nyíŋgʉla bɔ́w-bɔ̂w mísɔ́ɔ́lʉ́gʉ́ myɛ́d.
12  3Yn 13-14Mə jɨ nə zhwog zhwog isâ mə́ jááw bɨ̂, njɨ mə shígɛ́ cɛɛl cilə bɨ́ byo fə́bʉ́d nə tíndi tíndi: Í á dʉ bə wúl mbií mə́júwó nda məjúwó mə́ lwaaw; bwə́ á dʉ juwo kwas mə́júwó mɔɔŋgʉ́d ka dʉ cilə nə ndɨ̂.. Mə jɨ yidá bə nə búgə́ nə́ mə e bá zə nûŋ zə lésha nə bɨ́, bɨ njúl mə njúl, shú nə́ shé bág bə nə məshusʉg mʉ́sə́ kú nə zhúgə́ má.
13 Bwán ɔ́ *mínyɔŋʉ̂ shilə woó Zɛmbî nyə á fɛ́ɛ́sh yɛ́ bwə́ ŋgə bə́da wo.

1:1 3Yn 1

*1:1 Cwámba múdá: Bwə́ ŋgə́ cɨ na nə́ í cúgɛ́ ŋkúmba múúd; jísə dúl váál jɔ́wʉ́lə Dɔ̧ lʉ́ óbúgʉla. Wo jɨ nə ŋkul dʉ́g Iza 54, bwə́ ŋgə lás nə Siyôn cínɔŋgʉ́ nda ŋgwɔ́l múdá.

1:4 3Yn 3

1:5 Yuá 13.34; 1Yn 4.11

1:6 Yuá 14.15; 1Yn 2.5; 5.3

1:7 1Yn 2.18

1:9 1Yn 2.23

1:10 Rom 16.17

1:12 3Yn 13-14

1:12 tíndi: Í á dʉ bə wúl mbií mə́júwó nda məjúwó mə́ lwaaw; bwə́ á dʉ juwo kwas mə́júwó mɔɔŋgʉ́d ka dʉ cilə nə ndɨ̂.