Kálaad alɛ́ɛl Yuánɛs nyə́ á cilə yɛ́
Isâ í dʉ́gyá nə Yuánɛs alɛ́ɛl yí
Acúmbá muud nə́mə́ wə́ nyə á cilə kálaad ɛ́ga. Nyə á cilə ŋgwɔ́l shwə́ yé Gáyus. Sə́ ábulɛ́ mpu múúd wɔɔŋg jé cʉg, njɨ nə́ nyə á bə dúl Dɔ̧ mə Yésus í á ŋgə bə nə icwucwu yííd. Njɨ, tɛɛm bə ntɔ́ nywáá nyə a shígɛ́ bə áməkuu-mə-sɔ́ɔ́mbʉ̂, nyə á ŋgə nə́mə́ bɛ̧ njɨ obʉ́bə́lɛ́ (1-8). Kuú njɔɔnd yé í á shígɛ́ bə nda Diyotrɛ̂f (9-11). Diyotrɛ̂f nyɛ nyə á bə, a njúl ajəlácɨ á Dɔ̧, a ŋgə́ yida ntáma Acúmbá muud jínə́, a kú ntâg ŋgə magʉlə nə́ á baagʉlə ójóŋ ɔ́ ázɛmbî.
Muud nyə á cilə kálaad yɛ́ ŋgə nə́mə́ cɨ nə́ muud bwə́ á dʉ jɔ̂w nûŋ nə́ Dəmitrî yɛ́ (11-12), nyə á bə nə́mə́ fwámɛ́ krîstɛn. A mú ka kə shínal kálaad nə́ məbə́dá ŋgə́lə bə́da oshwə́ (13-15).
Ja wó lɔ̧́ kálaad ɛ́ga yí, wo é dʉ́g nə́ wó ká dʉ baagʉlə ójôŋ, wo dʉ lə́g ókrîstɛn ɨɨ́, í é bə wo yuug nə́ wo mpú cɛɛlí ókrîstɛn, wo mpu óbʉ́bə́lɛ́, wo cugɛ́ ntâg áməkuu-mə-sɔ́ɔ́mbʉ̂.
1
Gáyus
2Yn 1Yé álâm waamə́ Gáyus mə́ ŋgə́ cɛɛl fwámɛ́ cɛɛl yɛ́, mə Acúmbá muud wə́ mə́ cílə́ wo kálaad ɛ́ga. Wɛy e, mə ŋgə jəgʉla nə Zɛmbî nə́ wo búgʉbanʉgɨ́ ikɔ́ɔ́mb byɛ̂sh, wo bə́g mpwogɛ́ nə́mə́ nda *shíshim wô í ŋgə́ bugʉban nə́. 2Yn 4Mə́ cɨ ntɔ́ nəcé mə a jág bul bə nə məshusʉg ja bɔ́ɔ́lʉ́gá ómínyɔŋʉ̂ óshé bwə́ á wɔ́ɔ́s wa yí. Bwə́ á ŋgə bwiiŋg nə́ wo ŋgə mpu bɛ̧ obʉ́bə́lɛ́, kuú njɔɔnd wô wɨ́ nə́mə́ njɨ óbʉ́bə́lɛ́d. Mə́ dʉ jág bul bə nə məshusʉg ja mə́ gwág nə́ bwán bâm kuú njɔɔnd wáŋ wɨ́ njɨ óbʉ́bə́lɛ́d yí. Heb 13.2Wɛy, wo ŋgə ŋkɛ̂ny mbag ómínyɔŋʉ̂ óshé, bwə́ njúl ntâg ojôŋ; wo ŋgə sá jɔ̧ sɔ́ɔ́lʉ́gʉ́ í ŋgə́ mpíya nə búgə́ gwô. Tit 3.13Bɔ́ɔ́lʉ́gá bɔɔŋg bwə́ á zə bwiiŋg wa sə́dɨ́ *Dɔ̧ dɨ́ nə́ wo jɨ bul bə nə cɛɛlí. Mə́ jɨɨ nə́ wo yə́g bwo sá í é kwíínd bwo njɔɔnd wáŋ dɨ́ yí, wo ɔ sá mbií í jə́lá nə Zɛmbî yí, ntɔ́ í é bə jɔ̧ sâ. Mpug nə́ bwə́ ŋgə kə njɔɔnd nɨ dɨ́ nə́ bwə́ kə́ ŋgə bwiiŋg jɔ̧jɔ̧ láŋ mə́ *Krîst. Ja bwə́ ŋgə́ ntâg kə nɨ, bwə́ áshígɛ́ jɨɨ nə́ ikûl ishús í yə́g bwo tɔɔ kwííndyá. Í jɨɨ nə́ sə́ dʉ́g jɛ́ɛ́g váál búúd nɨ bʉdʉd. Sə́ mə́ ká sá ntɔ́, sə́ mə́ wá məbwə́ ísɛ́y bwə́ ŋgə́ sɛ̂y shú óbʉ́bə́lɛ́ yííd.
Diyotrɛ̂f
Mə á cilə Dɔ̧ dʉ́n kʉ́káláádʉ́; njɨ, Diyotrɛ̂f nywáá muud mə cɛ́ɛ́l nə́ nyə wə́ dʉ́g cɨ yɛ́, nyə aŋgɛ̂ nə magʉlə sə́ bísʉ́ íciyá. 10 Sâ jɔɔŋg wə́ í bá sá nə́, ŋkí mə zə́ nûŋ, mə zə lwó bɔ́w-bɔ̂w mísɔ́ɔ́lʉ́gʉ́ myɛ̂sh á ŋgə́ sá myá. A ŋgə jág bul lweegʉshi sə́ jínə. Nə́ ndɛɛ́, nyə ashúgɛ́ bímbí dɔɔŋgʉ́, a ŋgə ban nə́ nyə alə́gɛ́ bwááŋg mə́ ŋgə́ ntɨ nə́ bwə́ zə́g bwiiŋg jɔ̧jɔ̧ láŋ wá. A ŋgə bə, nyəmɛ́fwó ŋgə́ ban bwo ntʉ́nɨ, a ŋgə́ nyiŋgə ntágʉlə bɔɔŋg bwə́ ŋgə́ cɛɛl lə́g bwo wá nə́ bwə́ kú lə́g bwo, a ŋgə́ yîl bwo Dɔ̧ dɨ̂. 11  1Yn 2.29Wɛy, wo kú dʉ yagʉla búúd bwə́ dʉ sá mə́bɔ̂w wa, dʉgʉ́ yagʉla bɔɔŋg bwə́ dʉ sá mə́nywa wá. Muud yɛ̂sh mə dʉ sá mə́nywa yɛ́, jɨ yé mə́ Zɛmbî; nyɔɔŋg mə́ dʉ sá mə́bɔ̂w yɛ́ nyə afwóyɛ́ mpu Zɛmbî.
Dəmitrî
12 Buud bɛ̂sh bwə́ ŋgə cɨ nə́ Dəmitrî ŋgə kyey jɔ̧ kuú njɔɔnd, obʉ́bə́lɛ́ bwə́ ŋgə́ nyîn nyə́dɨ́ cʉg dɨ́ wá bwə́ ŋgə nə́mə́ bwaagʉlə ntɔ́. Tɔɔ sə́mɛ́fwó sə́ ŋgə nə́mə́ cɨ ntɔ́, wo mpú ntâg nə́ sə́ mə́ dʉ lás njɨ bʉ́bə́lɛ́.
13  2Yn 12Mə jɨ nə zhwog isâ mə́ cílə́ wo; njɨ mə acɛ́ɛ́lɛ́ cilə wo fə́bʉ́d nə tíndi* tíndi: Í á dʉ bə wúl mbií mə́júwó nda məjúwó mə́ lwaaw; bwə́ á dʉ juwo kwas mə́júwó mɔɔŋgʉ́d ka dʉ cilə nə ndɨ̂.. 14 Mə jɨ yidá bə nə búgə́ nə́ shwə́ wál bá zə dʉ́gya, shwə́ ka lésha, wo njúl mə njúl. 15 Zɛmbî kə́ sá nə́ wo bə́g nə́ shɛɛ! Oshwə́ bwô bwə́ ŋgə bə́da wo. Wo ɔ bə́dá nə́mə́ mə oshwə́ bâm, ŋgə bə́da bwo ŋgwúd ŋgwûd.

1:1 2Yn 1

1:3 2Yn 4

1:5 Heb 13.2

1:6 Tit 3.13

1:11 1Yn 2.29

1:13 2Yn 12

*1:13 tíndi: Í á dʉ bə wúl mbií mə́júwó nda məjúwó mə́ lwaaw; bwə́ á dʉ juwo kwas mə́júwó mɔɔŋgʉ́d ka dʉ cilə nə ndɨ̂.