2
Pwôl ŋgə cwîny mwân yé
Mwân waam, ság nə́ mpaam mə́ *Krîst Yésus í lʉ́lʉshig wo! 1Tm 1.10; 4.14Sâ jɛ̂sh wó á gwág mə́ á jɨ́ɨ́gʉli zhwog owúshinɛd bwə́ njúl yí, kalagʉ́ gwo, yə búúd wó mə́ dʉ́g nə́ bɨ́ abúgʉ́lág wá, bâŋ bwə́ bə́g nə ŋkul mə jɨ́ɨ́gʉ́lí bɔ́ɔ́lʉ́gá búúd. Jísɔ́wʉ́g dwó kɔw lʉ́ mínjugú tâŋ nda fwámɛ́ zɨmbɨ mə Krîst Yésus. Muud ŋgə́ sɛ̂y sɛ́y ízɨmbɨ yɛ́, ja á cɛɛl nə́ mása yé gwágʉ́g nyə nywa yí, nyə ádɛ́ na nyiŋgə kənd lám zhizhe ísád. 4.7-8Bwə́ dʉ bwééd ŋgwiimbe igwiimbî *tûm gúmə́ njɨ ja á ntɔ̧́ nda mə́cɛ̧ɛ̧ mə́ ígwiimbí mə cɨ́ nə́. Mbɛ̧ye məmpəg nyə á wádʉga yɛ́, nyə wə́ mə́ jə́lá nə fwo tɛ́ɛ́d mwáágʉlə mpúmə́. Faasʉ́g ísâ mə́ ŋgə́ cɨ yí, Cwámba nyə e sá nə́ wo wámbʉ́lə́g byɛ̂sh.
Rom 1.3-4; 1Kr 15.4Wo ɔ tə́dʉ́gá Yésus-Krîst nyə á byɛ̂l mpwoŋ buud mə *Dávid dɨ́, nyə á gwûm yɛ́. Jɔ̧jɔ̧ Kɛ́ɛl mə́ ŋgə́ bwiiŋg wə́ nɨ. 1.8; Ifz 3.1; Flp 1.12-14Mə jɨ mímbwug dɨ́ nda zhilʉŋgaanə́ nəcé mə ŋgə̌lə bwiiŋg Milə́sʉ́ mí Zɛmbî myɔɔŋg. Njɨ, mə tɛɛm bə mímbwug dɨ̂, muud cugɛ́ nə ŋkul wɔ́ɔlə Milə́sʉ́ mí Zɛmbî məŋkəda. 10  Rom 5.2; Kol 1.24Gwə́ wə́ í sá nə́ mə ŋgə́g nə jísɔw ísâ byɛ̂sh, shú nə́ buud Zɛmbî nyə a fɛ́ɛ́sh wá bwə́ bííg cʉg Yésus nyə á zə nə ndɨ́ yí, bwə́ ka bá bə nə milwanə́ mí ábʉ́lɛ bwɛlɛ shîn yí. 11  Rom 6.8Ciyá ábúgʉ́lág jɨ́ nə́:
Ŋkí shénɔ̂ŋ Yésus shé á yə,
shénɔ́ŋ mə́ bá nə́mə́ nyiŋgə cʉgə.
12  Mat 10.32-33; Rom 5.17Shé mə́ ká yɨ́ɨm mə́nyúúl,
shénɔ́ŋ ka bá jwú.
Shé mə́ ká kɨ́ɨ́lya nyə,
a bá nə́mə́ kɨ́ɨ́lya shé.
13  Rom 3.3-4Shé mə́ ká bə kú sá sâ á cɨ́ yí,
nywáá bə nə́mə́ njɨ abúgʉ́lág,
nəcé a cugɛ́ nə ŋkul kɨ́ɨ́lya nyə́mɛ́fwó.
Wo ŋgə sɛ̂y mísh mə́ Zɛmbî dɨ̂
14  1Tm 1.3-7; 6.4; Tit 3.9Báásʉ́lə́g búúd isâ ínɨ. Yɨ́ɨ́mbʉ́líg bwo mísh mə́ Zɛmbî dɨ́ nə́ bwə́ bə́g kú dʉ bɛ̧ dʉ́lə bigas íciyá nə́ ndɛɛ́ mbigas kə nyɛ̧ ózhuyâ. Sâ jɔɔŋg í akwííndɛ́ tɔɔ sâ, í yida kweemʉshi búúd bwə́ gwágʉlə wá. 15  1Tm 1.10Wáág ŋkûl nə́ wo dʉ́g nyîn mísh mə́ Zɛmbî dɨ́ nə́ wo mə́ ntɔ̧ mə́kʉgʉlʉ, wo jɨ sɔ́ɔl məsáal cúgɛ́ nə sâ shwôn yɛ́, sɔ́ɔl məsáal ŋgə́ bwiiŋg bʉ́bə́lɛ́ mə́ Zɛmbî mbií í jə́la yɛ́. 16  1Tm 1.4Wo nda dʉ kənd mə́lwə̂ mbɛɛ́ zhizhe mikaand mí ŋgə́ lúmbʉli nə búgə́ myáád. Buud bwə́ dʉ lás mbií míkaand myɔɔŋg wá bwə́ bá ŋgə kə njɨ shwóg-shwóg nə Zɛmbî. 17  Imene: 1Tm 1.20Iciyá byáŋ í bá dʉ də búúd nda fə́ŋ ŋkwaambə́ í dʉ də múúd nyúúl nə́. Imene bá Filɛ̂t bɨ́ mbií búúd wɔɔŋg. 18 Bwə́ ŋgə́ jaaw buud nə́ gwúmʉ́shílə sə́ ŋgə́ cɨ nə́ Zɛmbî mə bá gwûmʉshi búúd yí í á mə́ bwey bə. Ja bə́ ŋgə́ cɨ ntɔ́ yí, bwə́ mə́ shwáda wú óbʉ́bə́lɛ́d kə koogʉ́, bwə́ ŋgə sá nə́ bɔ́ɔ́l búúd búgə́ í shwágʉ́ság.
19  Ilŋ 16.5; Yuá 10.14Njɨ, tɔɔ jɨ́ tɔɔ jɨ́, lal-lal lʉ́mʉga Zɛmbî nyə lʉ̂m yí, jáá jɨ́ ná nə́mə́ nə́ shîm; Zɛmbî nyə á cilə cínɔŋg lʉ́mʉga jɔɔŋg dɨ̂ nə́: «Cwámba mə mpú búúd bɨ́ búúd bɛ́ wá», a nyiŋgə nə́mə́ cilə nə́: «Muud yɛ̂sh mə́ dʉ kámb Cwámba yɛ́ mə́ jəlá nə béégya nə olɨ́lɨŋgɨ̂».
20  Rom 9.21Njɔ́w mə́ fwámɛ́ múúd í ádɛ́ bə njɨ nə ishúyá bwə́ á lúlə nə or ŋkí ntâg kwóógʉ́ bwə́ dʉ lúlə *mwaanɛ̂ nə ndɨ̂ yí; í dʉ nə́mə́ bə nə byɔɔŋg ísâ bwə́ á caag nə ilɨ́ɨ́ yí, nə byɔɔŋg bwə́ á mɛ̧ nə yagə́ yí. Bíl bísə byɔɔŋg bwə́ dʉ balan nə ndɨ́ mə́fwála mə gúmə́ dɨ́ yí; bílʉ́gá, bwə́ dʉ balan nə ndɨ́ ja í cúgɛ́ fwála gúmə́ yí. 21  3.17Muud mə myáás bɔ́w-bɔ̂w mínjɨ́ɨ́gʉ́lá mə ámə ŋgə cɨ mínɨ yɛ́, nyə é bə shúyá gúmə́. Muud wɔɔŋgʉ́ nyə é bə ŋkɛ̧́ŋkɛ̧́ múúd, a bə nə mfíí shú mə́ Zɛmbî muud njɔ́w, a bə kwéésha nə́ bʉ́sə nə ŋkul balan nə nyə shú wúl jɔ̧jɔ̧ sɔ́ɔ́lʉ́gʉ́ wɛ̂sh.
22  1Tm 6.11Túbʉ́g íyéésh í ŋgə́ bul julə məsás nə məncwə́má yí; wo yida sɔ̧́ nə́ wo cʉ́gəg cʉg á tʉ́təlí, cʉg búgə́, cʉg cɛɛlí, cʉg á nə́ shɛɛ. Bɨnɔ̂ŋ buud bwə́ ŋgə́ jɔ̂w Cwámba nə milâm fúbán wá, bɨ cʉ́gəg gwo nə lâm wɛ̂sh. 23  2.16Dʉgʉ́ ban sɛ́ŋʉ́sálə búúd bwə́ dʉ sɛ́ŋʉsa mə́kə̂l kú nə wúmbʉ́lé nda mikás yí. Nəcé sɛ́ŋʉ́sálə mə́kə̂l wɔɔŋgʉ́ í ábweyɛ́ nə dʉ shúgʉla ózhuyâ. 24  1Tm 3.3; Tit 2.7-8Í njúl nə́ sɔ́ɔl məsáal mə Cwámba nyə ajə́láyɛ́ nə dʉ bə nə ozhuyâ, á jəlá nə yidá bə nə osʉsa nə muud yɛ̂sh, a dʉ mpu jɨ́ɨ́gʉli búúd, a dʉ bə nə jilə́lə lâm. 25  1Tm 2.4A jəlá nə dʉ sá nə́, bɔɔŋg bwə́ sá nyə oŋkwafad wá, a cwîny bwo nə́ shɛɛ, a ŋgə́ bwánd nə́ ka Zɛmbî nyə é yə bwo fwála nə́ bwə́ cɛ́ndʉ́g mítə́dʉ́gá nə́ ndɛɛ́ bwə́ zə mpu óbʉ́bə́lɛ́, 26 bwə́ mú nyiŋgə bii fwámɛ́ mítə́dʉ́gá nə́ ndɛɛ́ bwə́ mú cugya wú ŋkwaaŋg mə Njwû məjamb dɨ́ kʉ́l nyə á wá bwo mímbwug myɛ́d nə́ bwə́ dʉ́g gwág njɨ nə nyə yí.

2:2 1Tm 1.10; 4.14

2:5 4.7-8

2:8 Rom 1.3-4; 1Kr 15.4

2:9 1.8; Ifz 3.1; Flp 1.12-14

2:10 Rom 5.2; Kol 1.24

2:11 Rom 6.8

2:12 Mat 10.32-33; Rom 5.17

2:13 Rom 3.3-4

2:14 1Tm 1.3-7; 6.4; Tit 3.9

2:15 1Tm 1.10

2:16 1Tm 1.4

2:17 Imene: 1Tm 1.20

2:19 Ilŋ 16.5; Yuá 10.14

2:20 Rom 9.21

2:21 3.17

2:22 1Tm 6.11

2:23 2.16

2:24 1Tm 3.3; Tit 2.7-8

2:25 1Tm 2.4