Kálaad bwə́ á cilə Wəhebʉrə̂ yɛ́
Isâ í dʉ́gyá nə kálaad Wəhebʉrə̂ yí
Muud yɛ̂sh mə mpú shimal lɔ̧̂ kálaad ɛ́ga yɛ́ nyə e tə́dʉga nə́ í cúgɛ́ kálaad, í yidá bə bwiiŋgʉ́lə míláŋ mí Zɛmbî. Mətɛ́ɛ́dʉ́lé mə́sə, kú nə muud mə cílə yɛ́, kú nə muud bwə́ cílə yɛ́. Njɨ məbə́dá mə́sə́ ímpánzə́ yâ məshíné mə́ lúu 13 wə́ mə́ sá nə́ muud mpúg nə́ jísə kálaad nə́ bwə́ á kənd buud.
Muud nyə á cilə yɛ́ ŋgə bándʉlə okrîstɛn nə́ bwə́ kú nyiŋgə kənd mítə́dʉ́gá Mə́cɛ̧ɛ̧́ mə́ Moyîz dɨ̂. A ka ŋgə lwó bwo nə́ cʉg mə Krîst nə isɛ́y byé í ntɔ̧ sâ jɛ̂sh búúd bʉ́sə́ nə ŋkul tə́dʉga nə́ í dʉ cʉg búúd yí.
Kálaad mə́ bwey na nə́mə́ lwó mə́tɛ́ɛ́dʉ́léd nə́ Zɛmbî nyə a lwóya sâ á jísə́ yí wə́ Yésus-Krîst (1.1-3). Kálaad ɛ́ga jɨ nə fwámɛ́ məma mə́ŋkɔw məlɔ́ɔl:
(1) Krîst mə jág bul ntɔ̧ sâ jɛ̂sh (1.4–10.18).
(2) Olɔ̧́ye bwə́ nádag búgə́d (10.19–12.11).
(3) Baalɛ́ mə́cwûŋ nə ibwádán (12.12–13.25).
1
Zɛmbî ŋgə lésha nə buud nə zhɨɨ́ a Mwân yé
Yág ɨɨ́, Zɛmbî nyə á dʉ lás nə odâ ija ija, mimbií mimbii nə zhɨɨ́ á *buud ɔ mícúndə́ bɛ́. Mwân: 5.8 sálə: Yuá 1.2; Kol 1.16; Heb 11.3Nə́ ndɛɛ́, mwɔ́w mâ məzhúgʉ́lâ mə́ga dɨ, a mə́ lás nə shé nə zhɨɨ́ a Mwân yé. Mwân yé wɔɔŋg wə́ nyə á balan nə ndɨ́ sálə shí nə gwɔ́w yɛ́; nyə a mə́ tə̂l nyə nə́ a bág lʉ́g nə isâ byɛ̂sh. 2Kr 4.4; Kol 1.15 mbwə̂ məncwûm: 8.1A jɨ njəs í ŋgə́ zhu mílwanə́ mí Zɛmbî dɨ́ yí, a jɨ zhigîm mbɛ̧ɛ̧la mə́ Zɛmbî, a ŋgə shúgal isâ byɛ̂sh nə ciyá jé álal-ŋkul, isâ byɛ̂sh yâ shí nə gwɔ́w. Ja nyə á shîn fúb buud, yîl bwo *misə́m yí, nyə á kə ji gwɔ̂w, mbwə̂ məncwûm mə́ Zɛmbî á ŋkul nyɛ̂sh dɨ̂.
Mwân mə́ Zɛmbî mə ntɔ̧ wə́éŋgəles
Ifz 1.21; Flp 2.9A ntɔ̧ *wə́éŋgəles, jínə́ Zɛmbî nyə á gwiid nyə yí ntɔ̧ jínə́ dáŋ. Sôm 2.7; 2Sa 7.14; Mat 3.17; Mis 13.33; Heb 5.5Mpugá nə́ Zɛmbî nyə abwɛ́lɛ́ cɨ nə ŋgwɔ́l *éŋgəles nə́: «Wo jɨ Mwân waamə̂, mə mə́ byá wo múús». Nda nə́mə́ nyiŋgə cɨ nə́: «Mə é bə nyə sɔ́ɔ́ŋgʉ́, a bə mə mwân». Sôm 89.28; 97.7Njɨ, ja Zɛmbî mə nyíŋgə zə jil Mwân yé a cúmbá shí ga dɨ́ yí, nyə nə́:
Wəéŋgəles ɔ́ Zɛmbî bɛ̂sh
bwə́ kúdʉ́g məmpwoombʉ́
mə́ndəlúd yə nyə gúmə́.
Sôm 104.4Nyə á cɨ shú wə́éŋgəles nə́:
A dʉ sá nə́ wəéŋgəles bɛ́ bwə́ bə́g nda fʉfə̂,
a sá nə́ osɔ́ɔl ɔ mə́sáal bɛ́ bwə́ bə́g nda ŋgwiilɛ kuda.
Sôm 45.7-8Njɨ nyə á cɨ shú mə́ Mwân yé nə́:
Yé Zɛmbî, ijwûga byô í bá ji kú nə zhúgə́.
Otʉ́təlí wə́ bwə́ ŋgə́ lwó nə wo ŋgə jwú nə faan dwô.
Wo á cɛɛl otʉ́təlí, wo mpii fúlú a kú bísh mə́cɛ̧ɛ̧;
sâ jɔɔŋg wə́ jɨ́ nə́, yé Zɛmbî,
Zɛmbî woó nyə a gwáágʉlə wo məwúdə mə́ mə́shusʉg;
ntɔ́ jɨ nə́ nyə á yə wo cé í ntɔ̧́ búúd ɔ gwooŋg bwô yí.
10  Sôm 102.26-28Zɛmbî nyə á cɨ nə́mə́ nə́:
Yé Cwámba, mə́tɛ́ɛ́dʉ́lé dɨ, wo wə́ wo á fwɔ̧ shí,
wo a sá nə́mə́ joŋ nə məbwə́ mwô.
11 Isâ byɔɔŋg byɛ̂sh í bá shîn,
njɨ wɛɛ njul kú nə zhúgə́;
byɛ̂sh í bá bə íbwoodʉ́ nda mikáándə́,
12 wo bá báág byo nda bwə́ dʉ báág jud nə́.
Haaw. Í bá shîn cɛ́nd nda káándə́.
Njɨ wɛɛ wo njúl njɨ mbií ŋgwûd,
mimbú myô kú bwɛlɛ shîn.
13  8.1; Sôm 110.1Zɛmbî nyə abwɛ́lɛ́ nə́mə́ cɨ nə ŋgwɔ́l éŋgəles nə́:
Jig shí wa mə́dɨ́ mbwə̂ məncwûm
kə wɔ́ɔ́s ja mə é culʉshi mízhízhíŋ myô,
mí bə wo sâ wó dʉ tə̂l mə́kuú yí!
14  Sôm 34.8; 91.11Wəéŋgəles bâŋ ná wə́ ozə́? Ŋgaá bɛ̂sh bʉ́sə mishíshim mí ŋgə́ sɛ̂y nə Zɛmbî, Zɛmbî ka dʉ kənd bwo nə́ bwə́ kə́g ŋgə kwíínd buud bwə́ bá ŋwa cʉg tâŋ ilʉ́gí Zɛmbî mə bá yə sə́ yí?

1:2 Mwân: 5.8 sálə: Yuá 1.2; Kol 1.16; Heb 11.3

1:3 2Kr 4.4; Kol 1.15 mbwə̂ məncwûm: 8.1

1:4 Ifz 1.21; Flp 2.9

1:5 Sôm 2.7; 2Sa 7.14; Mat 3.17; Mis 13.33; Heb 5.5

1:6 Sôm 89.28; 97.7

1:7 Sôm 104.4

1:8 Sôm 45.7-8

1:10 Sôm 102.26-28

1:13 8.1; Sôm 110.1

1:14 Sôm 34.8; 91.11