Kálaad Pwôl nyə́ á cilə Fʉlmɔ̂ŋ yɛ́
Isâ í dʉ́gyá nə kálaad mə Pwôl shú mə́ Fʉlmɔ̂ŋ yí
Fʉlmɔ̂ŋ nyə á bə fwámɛ́ múúd, nyə á ka cɛ́nd kuú njɔɔnd búgʉla Yésus, je bə Dɔ̧ á Kolósia dɨ̂. Nyə á bə shwə́ mə Pwôl (v. 1). Lwaá dɛ́ Onezîm í á ka túb nyə, ka kə bwəma nə Pwôl, Pwôl nyɛ njúl mímbwug dɨ̂. Onezîm nyə á ka nə́mə́ zə bə krîstɛn. Pwôl mú ka zə ŋwa cígʉ́lá nə́ a nyiŋg kənd nyə wə́ mása yé, a ka cilə mása wɔɔŋg kálaad ɛ́ga, nə́ a lə́gʉ́g Onezîm.
Pwôl mə tɛ́ɛ́d fwo bə́da Fʉlmɔ̂ŋ nə buud bə́nɔ́ŋ bwə́ ŋgə́ ji wá (1-3), a mú yə Zɛmbî akíba nə búgə́ nə zɛ́ny Fʉlmɔ̂ŋ jɨ́ nə ndɨ́ yí (4-7). Nə́ ndɛɛ́, a mú ka jaaw sâ á ŋgə jɨɨ nə́ Fʉlmɔ̂ŋ sáág lwaá dɛ́ Onezîm yí (8-22). Mə́bə́dá mâ məshíné dɨ, Pwôl ŋgə cwééd zhwog buud á ŋgə́ nə́mə́ nə cwééd kálaad á Kolósia dɨ́ wá, jɨ́ nə ŋkul bə nə́ Onezîm wə́ nyə á kə nə okálaad obá bɛ̂sh, nə nyɔɔŋg á Kolósia, nə yé mə Fʉlmɔ̂ŋ.
Ja wó lɔ̧́ kálaad mə́ Fʉlmɔ̂ŋ yí, wo dʉ́g nə́ Pwôl nyə á mpu ŋwa shwə́ yé Fʉlmɔ̂ŋ nə mətag: kú yɨ́ɨ́mbʉ́li nyə nə tɔɔ sâ, kú yə nyə ŋkúmba wáda, a ŋgə́ mpu nə́ Fʉlmɔ̂ŋ jɨ nə ŋkul ban sâ á ŋgə́ cɨ nyə yí. Pwôl mə lwó nə́, cɛɛlí Krîst nyə á cɛɛl sə́ yí, í ŋgə fɛɛn sə́ məŋkɛnya ŋgə kwambʉlə wɔ́ŋgɔ́ mpə́dʉ́gá sə́ buud.
1
Məbə́dá
Timotê: 1Kr 4.17Mə Pwôl wə́ mə́ cílə́ kálaad ɛ́ga, mə muud jɨ́ mímbwug dɨ́ nəcé ŋgə́lə sɛ̂y nə *Krîst Yésus yɛ́. Sá mwááŋg Timotê sə́ ŋgə cilə wo, abábə wúsʉ́ Fʉlmɔ̂ŋ, wo muud ŋgə́ nə́mə́ bə́dʉga nə sə́ ŋgə́lə sɛ̂y nə Yésus yɛ́. Rom 16.5 Arship: Kol 4.17Sə́ mə́ cilə nə́mə́ mwááŋg-shilə wúsʉ́ Afiya, nə Arship muud gwooŋg wúsʉ́ ŋgə́lə lúmbʉli dɔɔmb. Sə́ mə́ cilə nə́mə́ *Dɔ̧ lʉ́ óbúgʉla í dʉ sɛɛŋgya Fʉlmɔ̂ŋ dɨ́ njɔ́w yí. Sɔ́ɔ́ŋgʉ́ wúsʉ́ Zɛmbî bá Cwámba Yésus-Krîst bwə́ ɔ́ sá bɨ́ mpaam, bwə́ ɔ́ sá nə́mə́ nə́ bɨ cʉ́gəg nə́ shɛɛ.
Fʉlmɔ̂ŋ nyə á bə nə fwámɛ́ cɛɛlí nə fwámɛ́ búgə́
Rom 1.8Mə́ dʉ yə Zɛmbî waamə́ akíba ja jɛ̂sh mə́ tə́dʉ́gá wo mə́dɨ́ mə́jəgʉla dɨ́ yí. 1Te 3.6Mə́ dʉ yə Zɛmbî akíba ntɔ́ nəcé mə gwág nə́ wo ŋgə kə shwóg nə búgʉ́lálə Cwámba Yésus, wo ŋgə́ nə́mə́ lwó nə́ wó cɛɛl búúd bɛ̂sh Zɛmbî nyə a mə́ fɛ́ɛ́sh wá. Flp 1.9; Kol 1.9-10Mə ŋgə jəgʉla nə Zɛmbî nə́ búgə́ í ŋgə́ sɛɛŋg shwə́ yí í wúmə́g, wo mpúg bímbí lʉ́ mə́nywa *Krîst mə́ sá sə́ má. Rom 12.10; 2Kr 7.4; Heb 13.1Mwaaŋg, mə ámə bul bə nə məshusʉg, nyúul bul bə mə nə ŋkul nə dʉ́gʉ́lə nda cɛɛlí gwô í mə́ lʉlʉshi okrîstɛn mənyúúl nə́.
Fʉlmɔ̂ŋ nyíŋgəg ŋwa Onezîm
1Tm 6.1-2Nə́ ndɛɛ́, mə jɨ nə zhɨɨ́ kwoŋ mə́ *Krîst dɨ́ nə́ mə yɨ́ɨ́mbʉ́líg wo nə́ wo sáág gúl sâ. mímbwug 1; Ifz 3.1Njɨ, tɛɛm bə ntɔ́, mə́ yida tɛ́ɛ́g wo məbwə̂ nəcé cɛɛlí Zɛmbî ŋgə́ yə sə́ yí, mə Pwôl, cwúcwúúl múúd ɨɨ́, mə njúl nyiŋgə bə mímbwug dɨ́ ja gaád nəcé mə ŋgə́lə sɛ̂y nə Krîst Yésus. 10  Onezîm: Kol 4.9 mwán: 1Tm 1.2Mə tɛ́ɛ́g wo məbwə̂ shú mə́ Onezîm. A músə mwán mə ámə byá cʉg krîstɛn dɨ́ mə njúl wa mímbwug dɨ́ yɛ́. 11 Nyə a shígɛ́ fwo dʉ bə wo nə mfíí ja bɨ́ná bɨ́ á fwó dʉ cʉgə yí; jaá ga dɨ, a músə shwə́ bɛ̂sh nə mfíí.
12 Mə́ nyiŋg nyə nə́ a nyíŋgəg zə wódɨ́, a ŋgə zə tâŋ nda gúl kʉ́l nyúúl jâm. 13  Flp 2.30Mə ámə nywá yidá jɨɨ nə́ a jíg wa mə́dɨ́ koogʉ́ té mə́ jɨ́ mímbwug dɨ́ nəcé Jɔ̧jɔ̧ Kɛ́ɛl yí, a ŋgə́g nə sɛ̂y nə mə jilá gwô dɨ̂. 14  2Kr 9.7; 1Pr 5.2Njɨ, mə shígɛ́ cɛɛl nə́ mə sá gúl sâ shwə́ nda fwo bə cʉ́ŋ; mə acɛ́ɛ́lɛ́ nə́ wo sáág mənywa yɨ́ɨ́mbʉ́líd, í jɨɨ nə́ wo sáág nə jɔ̧jɔ̧ lâm. 15 Jɨ́ nə ŋkul bə nə́ Onezîm nyə a béégya nə wo bʉ́baalɛ́ fwála shú nə́ wo nyíŋgəg lə́g nyə kandʉgə kandʉgə. 16  1Kr 7.22; 1Tm 6.2Nyə ányiŋgəyɛ́ ná bə wo lwaá, nyə é ntɔ̧ lwaá, nyə é bə wo *mínyɔŋʉ̂ wó búl cɛɛl yɛ́. A mə́ bə mə abábə, nyə é nyiŋgə bul bə shú dwô dɨ̂; nəcé, a jɨ fwo bə múúd woó, a mə́ nyiŋgə bə krîstɛn nda wo.
17 Gwə́ wə́ mə́ cɛ́ɛ́l cɨ nə́, ŋkí wo mpú nə́ mə jɨ wo shwə́, ŋwaág Onezîm nda wó jɨ́ nə ŋkul ŋwa mə nə́. 18 Ŋkí nyə á byaagʉlə nə wo, ŋkí ntâg nə́ a jɨ nə wo mpwə́lá, lɔ̧́g nə́ mə wə́ mbíd wo nywo. 19  1Kr 16.21Mə Pwôl mə ŋgə cilə nə mbwə́ wâm nə́ mə bá jə́na wo mpwə́lá nyɔɔŋg; mə abʉ́lɛ́ cɛɛl nyiŋgə jaaw wo nə́ cʉg gwô jɨ nə́mə́ wo mpwə́lá wó mbíd mə yí. 20 Nə́ ndɛɛ́ mwaaŋg, ság mə kwííndyá mə́ ŋgə́ jî wo nɨ jínə́ mə́ Cwámba dɨ̂; nə́mə́ nda shwə́ bɨ́ ókrîstɛn nə́, səlʉg mə lâm shí.
21 Mə ŋgə cilə wo kálaad ɛ́ga mə njúl nə búgə́ nə́ wo é sá sâ mə́ ŋgə́ jɨɨ nə́ wo sáág yí; mə mpú nə́ wo é sá mə isâ cɔ̧́ jínɨ. 22 Mə́ jɨɨ nə́mə́ nə́ wo kwámbʉləg mə bwágə́, mə ŋgə dʉ́g nə́ shé wál bá zə nyiŋgə dʉ́gyá, məjəgʉla mʉ́n mə́ ŋgə gwɨ́ɨ́g.
Məbə́dá
23  Ipafras: Kol 4.12Ipafras muud sá jɨ́ mímbwug dɨ́ nəcé ŋgə́lə sɛ̂y nə *Krîst Yésus yɛ́ ŋgə bə́da wo. 24  Márkus: Mis 12.12; 2Tm 4.11 Aristárʉg: Kol 4.10 Démas, nə Lúkas: Kol 4.14Buud ɔ́ gwooŋg ísɛ́y bâm Márkus, nə Aristárʉg, nə Démas, nə Lúkas bwə́ ŋgə nə́mə́ bə́da wo. 25  Gal 6.18Mpaam mə Cwámba Yésus-Krîst í jíg bɨ́dɨ́.

1:1 Timotê: 1Kr 4.17

1:2 Rom 16.5 Arship: Kol 4.17

1:4 Rom 1.8

1:5 1Te 3.6

1:6 Flp 1.9; Kol 1.9-10

1:7 Rom 12.10; 2Kr 7.4; Heb 13.1

1:8 1Tm 6.1-2

1:9 mímbwug 1; Ifz 3.1

1:10 Onezîm: Kol 4.9 mwán: 1Tm 1.2

1:13 Flp 2.30

1:14 2Kr 9.7; 1Pr 5.2

1:16 1Kr 7.22; 1Tm 6.2

1:19 1Kr 16.21

1:23 Ipafras: Kol 4.12

1:24 Márkus: Mis 12.12; 2Tm 4.11 Aristárʉg: Kol 4.10 Démas, nə Lúkas: Kol 4.14

1:25 Gal 6.18