13
Mbií cʉg Zɛmbî mə cɛ́ɛl yí
6.10; 10.24; 13.16; 1Pr 1.22Kúgá yɔw cɨɨlálə bɨ́mɛ́fwó nə bɨmɛ́fwó nda omínyɔŋʉ̂, kəgá nə ndɨ́ shwóg. Mət 18.1-8; 19.1-3; Zhb 31.32; Rom 12.13; 1Tm 3.2; 5.10; 1Pr 4.9; 3Yn 8Bɨ kú wusa dʉ́lə ŋwa ójóŋ bɨ́dɨ́ mínjɔ́w. Mpugá nə́ sálə bɔ́ɔ́l búúd bwə́ sá ntɔ́ yí, bwə́ á ŋwa *wəéŋgəles bwə́ nda mpu nə́ í á bə wəéŋgəles. 10.34; Mat 25.36Bɨ ɔ́ dʉ tə́dʉga búúd bʉ́sə́ mímbwug dɨ́ wá, gwág bwo cɛy nə́mə́ nda bɨnɔ́ŋ bɛ̂sh wə́ bʉ́sə́ mímbwugʉd. Bɨ ɔ́ dʉ tə́dʉga nə́mə́ bɔɔŋg bwə́ ŋgə́ bwəma nə minjugú wá, nə́mə́ nda bɨnɔ́ŋ bɛ̂sh wə́ ŋgə́ bwəma nə minjugú myɔɔŋg. 1Kr 7.2-4; 1Te 4.3-8Bɨ bɛ̂sh gúmálʉ́gá bâ. Muud nda kə nə isâ í mə́bwam gwoŋʉ́ báád, nəcé Zɛmbî mə bá yə buud ɔ́ jaŋga nə osɔ́ɔl ɔ mínɔɔmb intʉ́gʉ́lí.
Mbá 31.6, 8; Flp 4.11-12; 1Tm 6.7-10Kuú njɔɔnd wʉ́n í nda bɛɛg bə ŋgə́lə bɛ̧ záŋ *mwaanɛ̂. Bɨ mə́ jəlá nə gwág mə́shusʉg nə sâ bɨ́ bɨ́ nə ndɨ́ yí; mpugá nə́ Zɛmbî nyəmɛ́fwó nyə á cɨ nə́: «Mə abʉ́lɛ́ bwɛlɛ béégya nə wo, mə abʉ́lɛ́ bwɛlɛ myaas wo». Sôm 118.6Gwə́ wə́ jɨ́ nə́, shé bʉ́sə nə ŋkul lás nə iŋkáŋ, cɨ nə́: «Cwámba ŋgə kwíínd mə, mə afúndə́yɛ́ ná tɔɔ sâ; muud nyə e sá mə jɨ́?» 6.12; 1Kr 4.16Bɨ ɔ́ dʉ tə́dʉ́gá ótɔ́we ɔ shwóg bʉ́n bwə́ á bwiiŋg bɨ́ Milə́sʉ́ mí Zɛmbî wá, kəndʉgá mitə́dʉ́gá dʉ́g nda ícʉg byáŋ í á shúgʉla nə́, bɨ́ yágʉlag búgə́ bwə́ á bə nə ndɨ́ yí. Yésus-Krîst jɨ mbií ŋgwûd wú yág, wɔ́ɔ́s múús, kə nə́ ndɛɛ́ kú nə zhúgə́. Rom 14.2; Kol 2.20-22; 1Tm 4.3Bɨ kú bɨ́d nə́ minjɨ́ɨ́gʉ́lá mishús mísə́ mímbií mimbii myá mí yílʉ́g bɨ́ zhɨ́ɨ́d kənd koogʉ́. Nəcé í nywa nə́ mpaam mə́ Zɛmbî wə́ í wág bɨ́ ŋkul mílámʉ́d, kú bə mə́cɛ̧ɛ̧ mə́ dʉ́gyá nə idʉ̂w má. Məcɛ̧ɛ̧ mɔɔŋg mə́ aŋgɛ̂ nə kwíínd buud bwə́ ŋgə́ bɛ̧́ mwo wá tɔɔ sâ.
10 Shé bâŋ shé bʉ́sə nə *alatâr jɨ́ nə́, buud bwə́ ŋgə́ ná sɛ̂y banda *mə́túnʉga dɨ́ wá bwə́ cúgɛ́ nə zhɨɨ́ mə ŋwá ídʉ̂w cínɔŋg. 11  9.7; Ləv 16.27Ajəlácɨ á ofada nyə á dʉ kə nə məcií mə́ ócúdú «kʉ́l í búl ŋkɛ̧̂ yí», dʉ kə sá mə́túnʉga shú nə́ Zɛmbî jwúg *misə́m. Njɨ, ocúdú bɔɔŋgʉ́ mikug myáŋ, bwə́ á dʉ wú nə myo ŋgwə́la dʉ kə jígal bugád. 12  11.26; Mat 27.31-33Ntɔ́ nə́mə́, shú nə́ Yésus ŋwág məcií mɛ́ mâ nyəmɛ́fwô kə sá nə́ kúl búúd í bə́g ŋkɛ̧́ŋkɛ̧̂ kûl, nyə á kə jug nə məcɛy bugád nə́ ndɛɛ́ a yə. 13 Nə́ ndɛɛ́, shé wúgá ŋgwə́la kə bwəma nə nyə bugád, bwə́ mpyényʉ́g nə́mə́ shé nda bwə́ á mpyêny nyə nə́. 14  11.9-10, 13, 16; 12.22, 28; Flp 3.20; 2Kr 5.6; 1Pr 2.11; Mbʉ́ 21.2Nəcé shé cugɛ́ nə ŋgwə́la á kandʉgə kandʉgə wa shí gaád; shé ŋgə sɔ̧́ wɔɔŋg ŋgwə́la í bá zə bə yí. 15  Ifz 5.19-20; Sôm 50.14, 23Nə́ ndɛɛ́, nda Yésus nyə a sá ntɔ́ nə́, shé dʉ́gá ságʉsə Zɛmbî ja jɛ̂sh, mətúnʉga ɔ́ mə́cɨ́. Ntɔ́ jɨ nə́ mimpu míshé mí jəlá nə jaaw búúd nə́ jínə́ dɛ́ dʉ́sə́ nə mpífə́. 16  Gal 6.10; Flp 4.18Bɨ kú wusa dʉ́lə kwíínd bɔ́ɔ́l búúd nə dʉ́lə yána ísâ bín, nəcé mbií mə́túnʉga wɔɔŋg wə́ Zɛmbî mə́ dʉ gwág nywa yí.
17  Eze 3.17; Mis 20.28-31; 1Kr 16.16Otɔ́we ɔ shwóg bʉ́n bwə́ ŋgə ji ŋkasə́ shú *míshíshim mín, bwə́ bá nə́mə́ kə jaaw Zɛmbî sɛ́y bwə́ á sɛ̂y shú dʉ́n yí. Ntɔ́, ságá bwo məgwág, kyeyʉgá íjwûga byáŋʉ́d, shú nə́ bwə́ sáág sɛ́y jáŋ nə məshusʉg kú tədʉwa. Bwə́ ká tədʉwa, í nda bə bɨ́ nə mfíí. 18  10.22; Rom 15.30; 2Kr 1.12; Mis 24.16Dʉgá jəgʉla nə Zɛmbî shú dʉ́sʉ́. Jísʉ́ kɔ́ɔ́mb dɨ, sə́ ŋgə mpu nə́ milâm mísə sə́ nə́ sáŋ, sə́ ŋgə ntâg nə́mə́ she cʉgə ja jɛ̂sh mbií í jə́la yí. 19 Mə tɛ́ɛ́g bɨ́ məbwə̂ nə́ bɨ jə́gʉlag nə Zɛmbî, a sáág nə́ mə lálʉg nyiŋgə zə kwey bɨ̂.
Ibwádán nə məbə́dá
20  mpwogɛ́: 12.14; Rom 5.1; 2Kr 13.11 sɔ̧: 8.6 məcií: 9.12Zɛmbî á mpwogɛ́, nyə muud nyə á gwûmʉshi Yésus, Cwámba íshé, mbaagʉlə itɔw anʉ́nɨ̂ yɛ́, nyə á cɛ̧ sɔ̧ á kandʉgə kandʉgə nə məcií mɛ́. 21  Ifz 2.10; Flp 2.12-13Zɛmbî wɔɔŋgʉ́ yə́g bɨ́ ŋkul nə́ bɨ sáág sâ ányunywaâ jɛ̂sh á cɛ́ɛl yí. A sáág nə́ shé bə́g váál á gwág nywa yí, kwoŋ mə Yésus-Krîst dɨ̂. Yésus-Krîst ŋwág gúmə́ kandʉgə á kandʉgə! Amɛn! 22 Bwaaŋg, mə́ jəgʉla nə bɨ́ nə́ bɨ jísɔ́wʉ́g lə́sʉ́ mə́ ŋgə́ yáág nə bɨ́ nə ndɨ́ ga. Kálaad nyəmɛ́fwó mə́ mə́ cilə bɨ́ yɛ́ nyə agwááyɛ́. 23  Timotê: 1Kr 4.17Mə́ cɛɛl jaaw bɨ́ nə́ bwə́ mə́ bɨ́d *mínyɔŋʉ̂ íshé Timotê; á ká lɛɛl wɔ́ɔ́s wa, sá sə́ mú zə dʉ́g bɨ̂. 24 Bɨ ɔ bə́da mə otɔ́we ɔ shwóg bʉ́n bɛ̂sh nə buud ɔ́ Zɛmbî bɛ̂sh. Bɔɔŋg wâ Italî bwə́ ŋgə bə́da bɨ̂. 25  Gal 6.18Zɛmbî kə́ sá bɨ́ bɛ̂sh mpaam.

13:1 6.10; 10.24; 13.16; 1Pr 1.22

13:2 Mət 18.1-8; 19.1-3; Zhb 31.32; Rom 12.13; 1Tm 3.2; 5.10; 1Pr 4.9; 3Yn 8

13:3 10.34; Mat 25.36

13:4 1Kr 7.2-4; 1Te 4.3-8

13:5 Mbá 31.6, 8; Flp 4.11-12; 1Tm 6.7-10

13:6 Sôm 118.6

13:7 6.12; 1Kr 4.16

13:9 Rom 14.2; Kol 2.20-22; 1Tm 4.3

13:11 9.7; Ləv 16.27

13:12 11.26; Mat 27.31-33

13:14 11.9-10, 13, 16; 12.22, 28; Flp 3.20; 2Kr 5.6; 1Pr 2.11; Mbʉ́ 21.2

13:15 Ifz 5.19-20; Sôm 50.14, 23

13:16 Gal 6.10; Flp 4.18

13:17 Eze 3.17; Mis 20.28-31; 1Kr 16.16

13:18 10.22; Rom 15.30; 2Kr 1.12; Mis 24.16

13:20 mpwogɛ́: 12.14; Rom 5.1; 2Kr 13.11 sɔ̧: 8.6 məcií: 9.12

13:21 Ifz 2.10; Flp 2.12-13

13:23 Timotê: 1Kr 4.17

13:25 Gal 6.18