3
Jûm dʉ́sə wagʉwo wagʉwo sâ
Bwaaŋg bɨ mə mpú nə́ sə́ buud ŋgə́ jɨ́ɨ́gʉli wá, Zɛmbî mə bá bə nə ŋkʉ́d wúsʉ́ sémbyé mílə́sʉ́d ntɔ̧ bɔ́ɔ́l búúd wáŋʉ́d. Ntɔ́, í ajɨ́ɨ́yɛ́ nə́ bɨ bə́g zhwog oyɨ́ɨ́gʉli ŋkí bulya, Sôm 141.3; Mik 10.19 1.26nəcé shé bɛ̂sh shé mə́ dʉ kwab mímbií mimbii. Múúd mə ká bə kú dʉ kwab nə lə́sʉ́ á mpu yé, nyɨ́nɨ nyɛ mə́ bə váál í jə́la yí, nywáá jɨ nə́mə́ nə ŋkul mpu bii nyúúl nyɛ́ nyɛ̂sh. Sôm 32.9Ŋgaá nə́ shé mə́ dʉ shwaam íkabʉlí iŋkwánz mpu dɨ́ shú nə́ í sáág shé məgwág, nə́ ndɛɛ́ shé ka bə nə ŋkul mə kə́nd bwo mə́nyúúl oncindî kʉ́l shé mə́ cɛ́ɛl yí? Nə́mə́ nda ititíma, bísə məma ísâ í anʉ́nɨ́, oŋkwɔ̧̂ ɔ́ anʉ́nɨ̂ wə́ bwə́ dʉ sá nə́ í kyéyʉg. Njɨ, tɛɛm bə ntɔ́, ŋkúŋkwaawɛ́ cíg-cíg wə́ mə́ dʉ sá nə́ titíma kə́g kɔ́ɔ́mb jɛ̂sh muud ŋgə́ julə nyə yɛ́ mə́ cɛ́ɛl yí. Ntɔ́ nə́mə́ wə́ jûm dʉ́sə́ yɛ́. Í tɛɛm bə kʉ́kʉ́l nyúul cíg-cíg, dʉ́sə nə ŋkul dʉ mamʉda nə í ŋgə sá məma ísâ. Bɨ mə́ dʉ́g ɨɨ́? Kukúdá cíg-cíg í jígal məma jugʉ́. Mik 10.19; Mat 15.11, 18-19Jûm dʉ́sə nə́mə́ kuda, dʉ́sə jiya olɨ́lɨŋgɨ̂ sə́dɨ́ íkʉ́l í nyúúlʉ́d. Í ŋgə lweegʉshi nyúúl nyɛ̂sh. Jûm í ŋgə wá shé kuda ícʉg dɨ́, wú byéléd kə wɔ́ɔ́s shwɨyʉd. Kuda jɔɔŋg í ŋgə zhu kuda á kandʉgə dɨ̂. Mət 9.2Muud nyə a mə́ kwááf mímbii mí ócúdú myâ jugʉ́ myɛ̂sh, tɔɔ inunú, tɔɔ ocúdú bwə́ júlə́ mímwɔ̧ shí wá, tɔɔ ocúdú wâ mâŋ, nyə a mə́ kwááf bɛ̂sh. Sôm 140.4; Rom 3.13; Ifz 4.29Njɨ, kú nə tɔɔ muud ŋgwúd nə ŋgwûd jɨ́ nə ŋkul kwááf jûm yɛ́. Jûm dʉ́sə bɔ́w-bɔ̂w sâ cúgɛ́ nə ŋkul ji nə́ shɛɛ yí, dʉ́sə nə gwoog nə́ cwɔ́ɔ́. Mət 1.26-27Shé mə́ dʉ balan nə jûm íshé, dʉ ságʉsə Sɔ́ɔ́ŋgʉ́ íshé Cwámba, shé dʉ nə́mə́ balan nə jûm dɔɔŋg dʉ lweem búúd Zɛmbî nyə kwambʉlə yuug jéd wá. 10 Mpu ŋgwúd nə ŋgwûd í wééshʉ́lí íbwádán wééshʉli mə́lweemyâ. Mbɔ̂ bwaaŋg! Í ajə́láyɛ́ nə dʉ bə ntɔ́. 11 Ye ncwuŋ nyɨ́ nə ŋkul wééshʉli mə́júwó mə́ ancúncwôŋ nə mə águgwulû luun ŋgwûd dɨ̂? 12  Mat 7.16Bwaaŋg, ye lɨ́ɨ́ *figyê jɨ́ nə ŋkul wúmə íbumə́ i olivyê? Ye fambə́ *vînyə jɨ́ nə ŋkul wúmə íbumə́ í figyê. Ncwuŋ í dʉ wééshʉli mə́júwó mâ ca nə ca yí í cúgɛ́ nə ŋkul nyiŋgə wééshʉli zhizhe mə́júwó.
Fwámɛ́ fʉg í dʉ zhu wə́ Zɛmbî
13  Rom 12.16Zə́ jɨ́ nə fʉg nə cóŋ na bɨ́dɨ́ yɛ́? Muud wɔɔŋg lwóyág ntɔ́ jɔ̧ kuú njɔɔnd jéd, a dʉ́g sá ísâ nə lám nə́ shɛɛ, nə fʉg. 14  1Kr 3.1-3; Gal 5.20–6.4Í ká yida bə nə́ bɨ́ ŋgə bə nə mbíya lâm, nə məfendyâ mílámʉ́d ɨɨ́, kúgá yɨ́ɨ́mbɛ̂ nə ŋkɛ̂ny mə́nyúul nə́ bɨ bʉ́sə nə fʉg; jísə bɨ́ ijɔ̧́ɔ̧́. 15  1.5, 17Fʉg nyɔɔŋg í áŋgɛ̂ nə zhu wə́ Zɛmbî; nyísə fʉg á shí ga, fʉg á iyéésh í nyúul muud, fʉg minjumbʉ́lu. 16 Nəcé, kʉ́l jɨ́ nə́, bɔ́ɔ́l mpii bɔ́ɔ́l, bɔ́ɔ́l fendya nə bɔ́ɔ́l yí, isâ dʉ sɨ̂y ncúg-nculɛ̂, bɔ́w-bɔ̂w mísɔ́ɔ́lʉ́gʉ́ dʉ bə mímbií mimbií. 17  Mat 5.48; 1Kr 13.4-7; Gal 5.22-23; Flp 1.9-11Fʉg í dʉ zhu wə́ Zɛmbî yí nyáá í dʉ bə nə́ fwɔ̧́-fwɔ̧́, í dʉ́gə́ cɛɛl mə́tala. Fʉg nyɔɔŋg í ádɛ́ bə nə cwambʉlə́, í dʉ bə fʉg á ŋkwambʉlə, í dʉ́gə́ bul gwág búúd cɛy lámʉ́d, dʉ bul sá jɔ̧ mísɔ́ɔ́lʉ́gʉ́, kú nə mbɛ́ɛ́gí mə́ŋkɔɔmʉ́, kú nə məkə́ŋ. 18  Mat 5.9Buud bwə́ ŋgə́ wá mətala mpə́dʉ́gá buud wá, bwə́ ŋgə bɛ̧ mpəg mə́tala dɨ̂. Mpəg jɔɔŋgʉ́ ka ŋgə wúmə bwo cʉg á otʉ́təlî.

3:2 Sôm 141.3; Mik 10.19

3:2 1.26

3:3 Sôm 32.9

3:6 Mik 10.19; Mat 15.11, 18-19

3:7 Mət 9.2

3:8 Sôm 140.4; Rom 3.13; Ifz 4.29

3:9 Mət 1.26-27

3:12 Mat 7.16

3:13 Rom 12.16

3:14 1Kr 3.1-3; Gal 5.20–6.4

3:15 1.5, 17

3:17 Mat 5.48; 1Kr 13.4-7; Gal 5.22-23; Flp 1.9-11

3:18 Mat 5.9