4
Mbúgʉla nyə ajə́láyɛ́ nə bə mílâm mímbá
Rom 7.5; 1Pr 2.11Jɨ́ í ŋgə́ sá nə́ bɨ bə́g nə icwoomb nə igwáná? Ŋgaá nə́ jísə nəcé iyéésh í zhwiimbyálə nə cʉg í ŋgə́ sá lúmbʉ́lí mə́nyúúl mʉ́n dɨ? 1Yn 3.16Bɨ́ ŋgə wɨ́ɨ́mb isâ, njɨ bɨ kú ŋgə bii byo; nə́ ndɛɛ́, bɨ mú ŋgə bə nə yéésh gwúlə búúd. Bɨ́ ŋgə jɨ isâ, njɨ bɨ́ cugɛ́ nə ŋkul bii byo; nə́ ndɛɛ́ bɨ mú ŋgə bə nə ozhuyâ, ŋgə gwána igwáná. Bɨ aŋgɛ̂ nə bii nəcé bɨ aŋgɛ̂ nə gwáámb Zɛmbî. Bɨ́ tɛɛm ntâg nə́mə́ gwáámb ɨɨ́, bɨ kú bii, nəcé bɨ mə́ dʉ gwáámb nə bɔ́w-bɔ̂w tə́dʉ́gá, njɨ shú nə́ bɨ mə lwándʉ́lə́ íyéésh bín yâ zhwiimbyálə nə cʉg.
Mat 6.24; Yuá 15.18-19; 1Yn 2.15Bɨ́ bʉ́sə osɔ́ɔl ɔ mínɔɔmb; ye bɨ ampúyɛ́ nə́ bɨ́ mə́ ká bɛ̧ mə́nywa mâ shí ga, bɨ mə́ fʉm Zɛmbî? Ntɔ́ jɨ nə́ muud mə cɛ̧́ shwə́ nə shí ga yɛ́, mə́ bə zhízhíŋ mə́ Zɛmbî. Jɨ́ cilyá Kálaad Zɛmbî dɨ́ nə́:
Zɛmbî nyə acɛ́ɛ́lɛ́ nə́
gúl sâ í zə́g shwɔ̧ wú nə Shíshim
nyə á sá nə́ í zə́g ji shédɨ́ yí* Bɔ́ɔ́l bwə́ cɨ nə́: «Shíshim Zɛmbî nyə a sá nə́ í zə́g ji shédɨ́ yí í bul bə nə wú»..
Ye bɨ mə tə́dʉ́gá nə́ ja Mícilyá mí ŋgə́ cɨ ntɔ́ yí, jísə zhizhe icɨgə́-cɨ́gə? 4.10; Mik 3.34; Mat 23.12; 1Pr 5.5Mbɔ̂! Zɛmbî mə́ yidá bul bə nə mpaam. Sâ jɔɔŋg wə́ Mícilyá mí ŋgə́ cɨ yí, nə́:
Zɛmbî mə́ dʉ lúmbʉli nə buud
bwə́ dʉ ŋkɛ̂ny mə́nyúúl wá;
njɨ, bɔɔŋg bwə́ səl bwə́mɛ́fwó shí wá,
a sá bwo mpaam.
Ifz 6.12; 1Pr 5.8-9Nə́ ndɛɛ́, bɨ́dʉ́gá nə́ Zɛmbî jwúg nə bɨ̂; dʉgá lʉl lúu nə Njwû məjamb, nyə e fúndə bɨ́, a kə shwóg-shwóg. Sôm 18.21, 25; Iza 1.16; Zak 1.2-3; Mal 3.6-7Shíshʉ́gá Zɛmbî kúnə́-kúnə, nyə e shísh nə́mə́ bɨ́ kúnə́-kúnə. Yé osɔ́ɔl ɔ *mísə́m, gusagá məbwə̂; bɨ́ buud wâ milám mímbá, fúbʉ́gá mílâm. Luk 6.25Magʉləgá məntágʉla mʉ́n, bɨ gwág bɨ́mɛ́fwó cɛy lámʉ́d, bɨ mú jɨɨ mə́nyúul. Kúgá ná ŋgə gwo, yidagá jɨɨ; yɔwʉgá dʉ́lə fánda gwág mə́shusʉg ntɔ́, yidagá shúsʉla. 10  4.6; 1Pr 5.6Səlʉgá bɨmɛ́fwó shí mísh mə́ Zɛmbî dɨ̂, a mú bá bʉ̂n bɨ́ gwɔ̂w.
11  Sôm 101.5; 1Pr 2.1Bwaaŋg, kúgá dʉ cɨya íciyá í ábʉ́bɔ̂w. Wó ká cɨ *mínyɔŋʉ̂ woó nə muud ciyá ábʉ́bɔ̂w, ŋkí ntâg nə́ wo jɛ́ɛ́g nyə njagə́, mpug nə́ wo mə́ jág lás nə məcɛ̧ɛ̧, wo mə́ jɛ́ɛ́g mə́cɛ̧ɛ̧ njagə́. Ŋkí wo jɛ́ɛ́g mə́cɛ̧ɛ̧ njagə́, mpug nə́ wo cúgɛ́ múúd mə báágʉ́lə́ mə́cɛ̧ɛ̧ yɛ́, wo mə́ yidá bə múúd mə́ dʉ jɛ́ɛ́g mə́cɛ̧ɛ̧ minjagə́ yɛ́. 12  Rom 14.4; 1Kr 4.5Muud nyə á tə̂l məcɛ̧ɛ̧, á dʉ nə́mə́ balan nə mwo yɛ́, jɨ njɨ ŋgwûd. Nyə wə́ jɨ́ nə ŋkul sá nə́ muud cʉ́gəg, nyə nə́mə́ wə́ jɨ́ nə ŋkul sá nə́ muud yə́g. Wo wə́ zə́ nə́ wo yə́g muud jɨ́ wo kúnə́-kúnə yɛ́ məbɛ̧ɛ̧́?
13  Mik 27.1; Luk 12.18-20Bɨ bâŋ ntâg ɨɨ́, bɨ mə́ dʉ cɨ nə́: «Ŋkí múús ŋkí mán sə́ é kə ŋgwə́la shús ŋgwə́la kɛl, kə ji wu mbú ncindî ŋgə sá mákîd bii mwaanɛ̂» 14  Zhb 7.9-10; Sôm 39.6Í njúl nə́ bɨ ampúyɛ́ nda cʉg jɨ́n í é bə mán nə́; bɨ bʉ́sə nda ŋgúdə́ í dʉ wɔ́ɔ́s fúfwálá nə́ ndɛɛ́ í mú jímb yí. 15  Mis 18.21; Rom 1.10; 1Kr 4.19; 16.7Bɨ mə́ jəlá nə yidá dʉ cɨ nə́: «Ŋkí Cwámba mə́ magʉlə, sə́ é cʉgə, sə́ sá sâ shús sâ kɛl.» 16  1Tm 6.17; 1Yn 2.16Njɨ bɨ mú ŋgə ŋkɛ̂ny mənyúul nə bəgʉwa dʉ́n dɔɔŋg; váál ŋkɛ́nyá nyúul dɔɔŋg dɛ̂sh dʉ́sə ŋkí bɔ̂w. 17  Luk 12.47Muud mə mpú dʉ sá mə́nywa yɛ́, á ká bə kú sá mwo, a mə́ sə̂m.

4:1 Rom 7.5; 1Pr 2.11

4:2 1Yn 3.16

4:4 Mat 6.24; Yuá 15.18-19; 1Yn 2.15

*4:5 Bɔ́ɔ́l bwə́ cɨ nə́: «Shíshim Zɛmbî nyə a sá nə́ í zə́g ji shédɨ́ yí í bul bə nə wú».

4:6 4.10; Mik 3.34; Mat 23.12; 1Pr 5.5

4:7 Ifz 6.12; 1Pr 5.8-9

4:8 Sôm 18.21, 25; Iza 1.16; Zak 1.2-3; Mal 3.6-7

4:9 Luk 6.25

4:10 4.6; 1Pr 5.6

4:11 Sôm 101.5; 1Pr 2.1

4:12 Rom 14.4; 1Kr 4.5

4:13 Mik 27.1; Luk 12.18-20

4:14 Zhb 7.9-10; Sôm 39.6

4:15 Mis 18.21; Rom 1.10; 1Kr 4.19; 16.7

4:16 1Tm 6.17; 1Yn 2.16

4:17 Luk 12.47