5
Mikúkúm mí ɔ́ káálʉgə
Mik 15.6; Iza 5.8-10; Amo 6.3-7 1.10; Luk 6.24Bɨ bâŋ mikúkúm ntâg ɨɨ́, jɨɨgá mənyúul; kɨ́mʉ́gá oŋkwiimbyê nəcé məntágʉla mə́ zə́ bii bɨ̂. Mat 6.19-20Kúm dʉ́n í mə́ bwo, mikáándə́ mín mí mə́ dɨ́ya óshê. Or wʉ́n nə *mwaanɛ̂ wʉ́n mú nə myáŋgʉlə́; myáŋgʉlə́ wɔɔŋg í bá bwaagʉlə bɨ́ məbɛ̧ɛ̧́ mʉ́n. Í bá nə́mə́ cɛ́ɛ́g də bɨ́ mənyúul nda kuda í dʉ də nə́, nəcé bɨ mə́ ŋkúnd kúm mwɔ̂w mə́gaád, í njúl nə́ shí í wál zə shîn. MmN 3.7; Ləv 19.13; Zhe 22.13; Mal 3.5Dʉgá, bɨ á ban nə́ bɨ ajə́náyɛ́ nə olwaábʉlə bwə́ á dʉ saag bɨ́ məmpəg ífambə́ wá. Myə́na bɨ́ á mə́ mánda myɔɔŋgʉ́ mí ŋgə kɨ̂m ŋgə shwə́man bɨ̂, Cwámba á ŋkul nyɛ̂sh mə́ gwág óŋkwiimbyê ólwaábʉlə bwə́ ŋgə́ kɨ̂m wá. Zhe 12.3; 25.34Bɨ mə́ cʉgə wa shí mishwun, ŋgə gwú iyéésh bín, ŋgə cʉgə cʉg nyaŋgá. Bɨ a mə́ bwaag nda mimyáágə́ mí ócúdú bwə́ bá cígə jwɔ́w lʉ́ zâŋ myá. Bɨ mə dʉ bə nə́, muud kú nə məbɛ̧ɛ̧́, bɨ́ yə nyə məbɛ̧ɛ̧́, bɨ́ gwú nyə, a kú lʉl lúu nə bɨ̂.
Mbúgʉla bə́g nə jísɔ́w
Zhu 2.23; 2Pr 3.3Nə́ ndɛɛ́ bwaaŋg, ŋgəgá nə jísɔw, kə kumə jwɔ́w Cwámba mə bá zə yí. Bɨ mə́ dʉ dɨ́ dʉ́g ɨɨ́? Mbɔɔl məmpəg mə́ dʉ ŋgə bwánd nə́ nyə é bii jɔ̧jɔ̧ mpúmə́ í é wú nyə mə́ndəlúd yí. A dʉ jísɔw nə́ ndɛɛ́ ompú wâ mətɛ́ɛ́dʉ́lé nə wâ məshíné nywɔ̧̂. Rom 13.11-12; 1Te 5.5-8; Heb 10.25, 37Jísɔ́wʉ́gá nə́mə́ ntɔ́; máándʉ́gá milâm, nəcé Cwámba wál bá nyiŋgə zə. Mat 7.1-2Bwaaŋg, bɔ́ɔ́l bwə́ nda dʉ tədʉwa nə bɔ́ɔ́l, bɨ a bá ŋwa mə́bɛ̧ɛ̧́. Dʉgá muud mə zə́ sámb shé milə́sʉ́ yɛ́ tə́l mpumbɛ́d ɨɨ́. 10  Mat 5.12; Heb 11.32-38Bwaaŋg, *buud ɔ mícúndə́ bwə́ á dʉ lás nə ŋkul mə Cwámba wá bwə́ á jug, bwə́ kú lámʉsa; ŋwagá yuug nə bwo. 11  1.12; MmN 34.6; Zhb 1.21-22; 2.10; 42.10-17Nda bɨ́ mə́ mpú nə́, shé ŋgə cɨ nə́ buud bwə́ á bə nə zɛ́ny kə́lə shwóg wá, báá bwə́ mə́ jəla. Ŋgaá bɨ a shí gwádʉga lâŋ mə́ Zhwôb; nyə á bə, a ŋgə́ tɛɛm dʉ́g mícúŋ, a ŋgə́ kə njɨ shwóg nə shwóg. Bɨ a shí nə́mə́ dʉ́g cé Cwámba nyə á kə shúgʉla tə̂l nyə yí. Zɛmbî jɨ bul bə nə lâm íŋkúŋkwoŋ, á dʉ gwág búúd cɛy lámʉ́d.
12  Mat 5.34-37Bwaaŋg, sâ bɨ́ mə́ jə́lá nə tɛ́ɛ́d fwó mpu yí jɨ́ nə́, ci bɨ kú dʉ kɛɛn joŋ lʉ gwɔ̂w, kú kɛɛn mə́ndəlu mə shí, kú nə́mə́ kɛɛn tɔɔ nyúl ŋkaanə́ íshús. Dʉgá cɨ njɨ «Haaw» ja í jə́lá nə bə haaw yí, cɨ «Mbɔ̂» ja í jə́lá nə bə mbɔ̂ yí; dʉgá sá ntɔ́ shú nə́ bɨ bág bə kú ŋwa mə́bɛ̧ɛ̧́ ja Zɛmbî mə bá cígal mílə́sʉ́ yí.
13  1.5-6; Mis 16.25Ŋkí ŋgwɔ́l múúd á na bɨ́dɨ́ ŋgə bwəma nə minjugú, a jə́gʉlag nə Zɛmbî. Ŋkí ŋgwɔ́l jɨ nə məshusʉg ɨɨ́, a sɛ́yʉg isʉsa ságʉsə Zɛmbî. 14  Mak 6.13Ŋkí ŋgwɔ́l múúd á na bɨ́dɨ́ ŋgə bwas ɨɨ́, a jɔ́wʉ́g ocúmbá buud wâ *Dɔ̧ lʉ́ óbúgʉla, bwə́ zə́g jəgʉla nə Zɛmbî shú dɛ́, bwə́ ŋgə́ shúlə nyə məwúdə jínə́ mə́ Cwámba dɨ̂. 15  Mat 9.2; Mak 16.18Bwə́ ká sá mə́jəgʉla mɔɔŋgʉ̂ nə búgə́, mbə̂l í é cʉgə, Cwámba nyə é wɛɛl nyə tə̂l tʉ́təlî. Í ká ntâg bə nə́ nyə a sá *misə́m, Cwámba juu nyə nə myo. 16  Sôm 32.3-5; 38.4-6; Mik 28.13; 1Yn 1.8-9Nə́ ndɛɛ́, dʉgá sá nə́ ŋgwɔ́l kə magʉlə mísə́m myɛ́ wə́ ŋgwɔ́l, ŋgwɔ́l jəgʉla nə Zɛmbî shú mə́ ŋgwɔ́lʉ́gá, shú nə́ bɨ dʉ́g yâl. Məjəgʉla mə tʉ́təlí muud mə́sə mə aŋkál-ŋkálʉ̂, mə́ dʉ sɛ̂y. 17  1Oj 17.1Eli nyə á bə nə́mə́ nda shé. Nyə á jəgʉla nə Zɛmbî nə lâm yé wɛ̂sh nə́ ompú bwə́ tɔ́wʉ́g kú ná nywɔ̧̂. Ompú bwə́ á shí tɔ̂w kú nywɔ̧̂ tâŋ mimbú mílɔ́ɔl nə oŋkwoond ósaman. 18  1Oj 18.42-45A mú nyiŋgə jəgʉla gúl ja, joŋ í mú nywɛ́lʉshi mpú nə́ ndɛɛ́ məndəlú mə́ mú sá nə́ məmpəg mə́ wúmə́g.
19  Gal 6.1Bwaaŋg, ŋkí ŋgwɔ́l múúd á na bɨ́dɨ́ mə́ béégya nə obʉ́bə́lɛ́, a kə ŋgə gwaa cwagʉwa, ŋgwɔ́l mə́ ká sá nə́ a nyíŋgəg nə mpʉ́s ɨɨ́, 20  1Pr 4.8mpugá nə́ muud mə sá nə́ sɔ́ɔl misə́m wúg kɔ́ɔ́mb nyə ámə ŋgə cwagʉwa yí, a nyíŋgə nə mpʉ́s yɛ́, a mə́ sá nə́ *shíshim yə́ í fáámʉg nə shwɨy; a mə́ sá nə́mə́ nə́ Zɛmbî bə́g kú ná kənd mísh ncúlyá mísə́m myɛ́d.

5:1 Mik 15.6; Iza 5.8-10; Amo 6.3-7

5:1 1.10; Luk 6.24

5:2 Mat 6.19-20

5:4 MmN 3.7; Ləv 19.13; Zhe 22.13; Mal 3.5

5:5 Zhe 12.3; 25.34

5:7 Zhu 2.23; 2Pr 3.3

5:8 Rom 13.11-12; 1Te 5.5-8; Heb 10.25, 37

5:9 Mat 7.1-2

5:10 Mat 5.12; Heb 11.32-38

5:11 1.12; MmN 34.6; Zhb 1.21-22; 2.10; 42.10-17

5:12 Mat 5.34-37

5:13 1.5-6; Mis 16.25

5:14 Mak 6.13

5:15 Mat 9.2; Mak 16.18

5:16 Sôm 32.3-5; 38.4-6; Mik 28.13; 1Yn 1.8-9

5:17 1Oj 17.1

5:18 1Oj 18.42-45

5:19 Gal 6.1

5:20 1Pr 4.8